งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กชายกิรติ    วีระวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล    ถนอมเกษ
1. นายมานิตย์    เตชะตน
2. นางเรวดี    โรจน์ประโคน
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุธรรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    อภิชยารักษ์
1. นางเกศริน    กลิ่นหนู
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงณรงค์ฤทธิ์    บั้งเงิน
2. เด็กชายหิรัญ    สิงห์สุข
1. นายกรกต    ชัยณัฐฐินันท์
2. นายธงชัย    มะโนกร
4 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. นายเศรษฐวุฒิ    กุณพรม
2. นายกฤษณะกันต์    อโนทัยนาถ
1. นายชูชาติ    จอมวุฒิ
5 โรงเรียนบ้านหัวดอย เมืองใต้ 1. เด็กชายแยะ    แซ่ลี
2. เด็กชายภมรินทร์    สุริโย
1. นางณัฐปภัสร์    พรพงษ์สุริยา
2. นางเย็นฤดี    กันทาสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................