งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุด 1. เด็กหญิงธรีรัตน์    จรุงรักษ์
2. เด็กหญิงสุภาพ    สันสุวรรณ
3. เด็กหญิงทรัพย์ศิริ    คำวัง
1. นางบัวลัง    รุกขชาติ
2 โรงเรียนผาขวางวิทยา แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงนาหยี    หมอผี
2. เด็กหญิงสวรรณี    แสงคำลาว
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    รัตนธนภรณ์
1. นางสาวจุรีพร    เจริญพันธ์สวัสดิ์
2. นายอุทัย    นันตรัตน์
3 โรงเรียนบ้านน้ำลัด เมืองเหนือ 1. เด็กชายอาซ่า    อาหมื่อ
2. เด็กชายอาพี    เชหมื่อ
3. เด็กชายอาถู่    มาเยอะ
1. นางทวินันท์    ชูศรีโฉม
4 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงสุภาพร    แจ้หลวง
2. เด็กหญิงชมพู่    อาชอ
3. เด็กชายภีมเดช    จือจอ
1. นางศิรดา    มณีรัตน์
2. นายศิรินทร์    วรรณรัตน์
5 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ห้วยชุมภู 1. เด็กชายประพันธ์    เมอแลกู่
2. เด็กชายณัฐพล    ยาลูง
3. เด็กชายอาหย่า    มาเยอะ
1. นายพนาสัน    กันธิยะ
6 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายเกริกพล    จันทร์สง
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    สร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงวรันธร    ตั๋นเปี้ย
1. นางอัมพร    ปิยะพันธ์
7 โรงเรียนบ้านช่องลม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงสายธารทิพย์    ศรีวุธิ
2. เด็กหญิงนุชวรา    กันธะวิเร
3. เด็กหญิงจุรี    มาเยอะ
1. นางเกษรินทร์    พรมแจ้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................