งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กหญิงอรัญญา    มะโนธรรม
2. นายอลงกรณ์    เดชชัย
1. นางเกศริน    กลิ่นหนู
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์    คิดสวย
2. เด็กหญิงอาทิตยา    จินดาวงค์
1. นายกรกต    ไชยณัฐฐินันท์
2. นายธงชัย    มะโนกร
3 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน 1. เด็กชายจรูญพงษ์    คงสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรคนย์    หมื่นไชยวงศ์
1. นายสุพักตร์    แสนทวีสุข
2. นางสาวเกตุผกา    มานะกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................