งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เอกชน 1. เด็กชายธรรมโรจน์    ด้วงนคร
1. Mr. Ryan    cagoco
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา    จันทร์คำ
1. นางมัณฑนา    ปิมปา
3 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต ห้วยชุมภู 1. เด็กชายศรายุทธ    เชอหมื่อ
1. ส.ต.ต.หญิงกัญจนา    หัสมณีนิล
4 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท บ้านดู่ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ปัญญาสด
1. นางสุภมาศ    นาอินทร์
5 โรงเรียนบ้านนางแล นางแล 1. เด็กชายภัทรพล    ท่อนคำ
1. นางนิรมล    ทิพย์พละ
6 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ท่าสุด 1. เด็กหญิงสุธิดา    ทองประเสริฐ
1. นางสุรีย์    ปัญญา
7 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    สายแก้ว
1. นางสาวชลิตา    มรูสุวรรณ
8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงอาฟ่ง    แซ่หมู่
1. นางพรชนก    คำดี
9 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงวรฤทัย    แลเชอะ
1. นางนิตยา    มณีคำ
10 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ดอยลาน 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    ทิศอุ่น
1. นางพิกุล    วรเนตร
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ตามวงค์
1. MissElizabeth    Mcquillan
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จักไม้
1. นางจันทร์หอม    วังมณี
13 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายอดิสรณ์    ปะระมะ
1. นางพัชนี    ลาอุ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................