งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงอติกานต์    ทาบุญสม
1. นางธิรดา    ชื่นชม
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กหญิงพวงผกา    ชัยวงค์เหล็ก
1. นางสาวจีรานุช    ศรีบุญเรือง
3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เอกชน 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ยาหยี
1. นางวนิดา    ฆฤณิตากุล
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กหญิงศิวากร    อุปนันชัย
1. นางมัณฑนา    ปิมปา
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงกมลชนก    รัตนกุล
1. นางจักรวิดา    ทวีคุณ
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน    ท่องศิริโชค
1. นางนวนันท์    สิทธิวงศ์
7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    อภิสุนทรกุล
1. นางวิระวัลย์    อันพาพรม
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงวิรากร    สุขสมจิตร
1. นางสาวกัลยา    แต่งตั้ง
9 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงวิรดา    บุตธินันชัย
1. นางสาวพิมพา    วงค์อารีย์
10 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กชายนิติภูมิ    อยู่เบาะ
1. นางนิตยา    มณีคำ
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กชายJohnathan    Holiday
1. นางสุมิตรา    ธาราวร
12 โรงเรียนบ้านจะคือ ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงนางฟ้า    นายี
1. นางสาวอริสรา    ประดับชมพู
13 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงกิตติวรา    อ้ายแปง
1. นางจันทร์หอม    วังมณี
14 โรงเรียนบ้านช่องลม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงสุธาสินี    เจริญปัฐยาวัต
1. นายสมบูรณ์    มาถา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................