งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง 1. เด็กหญิงธนัญชนก    ศรีพรม
1. นางศรีพูน    อุทายะ
2 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) เอกชน 1. เด็กชายสิปปกร    ชัยปัน
1. นางกรรณิการ์    กันธาเศรษฐ
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    ทวีสมบัติ
1. นางชนิกานดา    เผ่าดี
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก บ้านดู่ 1. เด็กหญิงนัด    สมบูรณ์
1. นางสาวสุฑาทิพย์    มา
5 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม นางแล 1. เด็กชายคำหงส์    แก้วยอด
1. นางเรณู    ยอดระบำ
6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุด 1. เด็กชายอาซอ    ยะไข่
1. นางสาวกนกเพชร    ไชยชนะ
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงศิริญากร    กาบแก้ว
1. นางสาวสุดารัตน์    บุญรักษา
8 โรงเรียนบ้านห้วยขม แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงจันทรา    อามอ
1. นางสาวประภัสสร    นาทะสัน
9 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงสุดา    จี่เปี่ยกู่
1. นางนิตยา    มณีคำ
10 โรงเรียนบ้านร่องเผียว ห้วยสัก 1. เด็กหญิงฐิติชญา    ใจคำ
1. นางทัศนีย์    ลือชัย
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล    กันติ๊บ
1. นางสาวสุมาลี    มิลน์
12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    เลาหมู่
1. นางสาวมิ่งกมล    พาณิชรัตน์
13 โรงเรียนบ้านเมืองชุม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงพิมวิสา    เมืองวงค์
1. นางสาวกนกพรรณ    พงษ์เกษมชัย
14 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์    ปันโปชา
1. นางพัชนี    ลาอุ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................