งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง 1. เด็กหญิงจุรีพร    นันต๊ะเสน
1. นางศรีพูน    อุทายะ
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เอกชน 1. เด็กหญิงกชวีร์    รังษีชัชวาล
1. นางสาวอรัญญา    บุญกว้าง
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงชลธาร    ยอดระบำ
1. นางจักรวิดา    ทวีคุณ
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ 1. เด็กชายพิภพ    วรศักดิ์นุกูล
1. นายจตุจักร    วงค์ฆ้อง
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท บ้านดู่ 1. เด็กหญิงชยุดา    พิมพ์เงิน
1. นางศุภมาศ    นาอินทร์
6 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางแล 1. เด็กชายวราวุฒิ    สุปัญโญ
1. นางสาวธนาพร    จันทร์โนนม่วง
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายมอเส่    เอ่าแม
1. นางกันติยา    นีเวลล์
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงรัตติญา    นาถึง
1. นางสาวสุดารัตน์    บุญรักษา
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงอารยา    มือแล
1. นางสุภัทรา    มณีรัตน์
10 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงพนิตสุภา    อินทรรังษี
1. นางสุพิชญ์ชา    เกษมราษฎร์
11 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ห้วยสัก 1. เด็กชายกณิศ    ทับกฤษ
1. นายคงฤทธิ์    พรหมไชยวงศ์
12 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ดอยลาน 1. เด็กหญิงคีตภัทร    ปานิน
1. นางพิกุล    วรเนตร
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงภัณฑิลา    กุลสิทธิ์
1. นางสุดธิดา    เลิศรัตนวงศ์
14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงญาณิศา    ตันเสถียร
1. นายศุภกฤต    แซ่ลี
15 โรงเรียนบ้านเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายวิศรุต    ติงคันนา
1. นางมัตติกา    สุรินธรรม
16 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ดอนศิลา 1. เด็กชายวรมันต์    เทพผง
1. นางพิกุล    วรรณโน
17 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายศุภกิจ    บุญพยนต์
1. นางพัชนี    ลาอุ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................