งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงพัชริดา    รักแม่
1. นางสาวอุบลศรี    ดวงสีเสน
2 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    หล้าอินถา
1. นางสาวจิราวรรณ    จันต๊ะนาเขต
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เอกชน 1. เด็กหญิงภูนภา    ดีสุดจิต
1. นางสาวนิตยา    ธุวะคำ
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ 1. เด็กชายคริสโตเฟอร์ จอห์น    พระแสงทอง
1. นายวรวุฒิ    ตุ้ยดง
5 โรงเรียนบ้านนางแลใน นางแล 1. เด็กหญิงอัมพร    บุญจ้อย
1. นางเพ็ญศรีิ    สุภาวสิทธิ์
6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุด 1. เด็กชายนรา    เอี่ยมละออ
1. นางสาวประณิตา    จันทร์ต๊ะ
7 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์    สุวรรณคำ
1. นางสาวกัลยา    แต่งตั้ง
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    พันธ์สายเกิด
1. นางกัลยาณี    ศรีวรรณ์
9 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงอาเพียว    อาจอ
1. นางนิตยา    มณีคำ
10 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ห้วยสัก 1. เด็กหญิงธัญชนก    คิดอ่าน
1. นางอรัญญา    กุมหาชัย
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    คงเจริญ
1. Mr.Chandra    Mohan
12 โรงเรียนบ้านจะคือ ห้วยชุมภู 1. เด็กชายพรชัย    เมธาอธิวัฒน์
1. นางสาวอริสรา    ประดับชมพู
13 โรงเรียนบ้านเมืองชุม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงรัตนากร    แสงแก้ว
1. นางสาวฐิศิรักษ์    พรมปัน
14 โรงเรียนบ้านช่องลม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ใจเปี้ย
1. นายสมบูรณ์    มาถา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................