งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายสมศักดิ์    วงประพันธ์
1. นางจันทนา    หน่อสุวรรณ
2 โรงเรียนบ้านรวมมิตร แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายยุทธพงศ์    ชีหมื่อ
1. นางกัลยาณี    ศรีวรรณ์
3 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    มั่งมีสกุลทอง
1. นายศุภกฤต    แซ่ลี
4 โรงเรียนบ้านจะคือ ห้วยชุมภู 1. นางสาวสุมาลี    แออยู่
1. นางสาวอริสรา    ประดับชมพู
5 โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลา 1. นายกมล    ผ่องใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................