งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ เอกชน 1. เด็กหญิงเกลียวไหม    สุเช
2. เด็กหญิงยุวธิดา    แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงเหมยคำ    พูมอาม
1. นางสุดสวาสดิ์    ดวงคำ
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์    สาม
2. เด็กชายชาย    นามหลอด
3. เด็กหญิงนางซอน    หนานอุ่น
1. นางฉัตรสุดา    โป่งทราย
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงจิดาภา    อินไชย
2. เด็กชายเดชาวัฒน์    กิตติภัทขุนให้
3. เด็กหญิงทอฝัน    ลาหู่
1. นางสาวปิยนุช    เชิงน้ำ
2. นางสิรินาถ    ไชยงำเมือง
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงเด่นจันทร์    มาเยอะ
2. เด็กชายวริศ    อู่แม
3. เด็กหญิงอำพร    ไอ่คำ
1. นางบัวผัน    ชอบธรรม
2. นางลำดวน    สายเมืองนาย
5 โรงเรียนบ้านปางขอน ห้วยชุมภู 1. เด็กชายปณชัย    เบเชกู่
2. เด็กชายอาส่า    วุยแม
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    เลฉ่อ
1. นางสาวอรอนงค์    สุวรรณจักร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................