งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. นายสาม    นามยี่
2. เด็กชายขันติ    ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงตอง    วันดี
1. นางฉัตรสุดา    โป่งทราย
2 โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ใจวงค์
2. เด็กชายการันต์    ใจบุญ
3. เด็กหญิงนภัสสร    ยานะนวล
1. นางขจิตา    ศรีวรรณวัฒนา
2. นางสุภาณี    ตระกูลวงค์บุญมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................