งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 714
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงสิริภัทร    สิทธิสงคราม
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    กันทะ
1. นางธิรดา    ชื่นชม
2 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) เอกชน 1. เด็กหญิงกมุทพร    อยู่บ้านแพ้วรัตนโกมล
2. เด็กชายฉัตรชัย    จันทร์กระจ่าง
1. นางอรญา    สมควร
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ 1. เด็กชายคริสเตียน    ไบเยอร์
2. เด็กหญิงรินรดา    เกียรติศิริโรจน์
1. นายวรวุฒิ    ตุ้ยดง
4 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ บ้านดู่ 1. เด็กชายธนาวุฒิ    อินต๊ะขัติ
2. เด็กหญิงบุษยากรณ์    ผาลาด
1. นายนิคม    ศรียอด
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงธนัชพร    วรโชติสกุล
2. เด็กชายณัฐชนน    วุฒิ
1. Mr.Brad    Cutler
2. นางพวงผกา    ธิวงค์เวียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................