รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณี  คำแก่น
 
1. นางจุรีภรณ์  คำธาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มะโนชัย
 
1. นางทองใบ  ภูมิพลับ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงอริสา  เอี่ยมอำไพ
 
1. นางมาลี  พันธ์วิไล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ์  ตันเครือ
 
1. นายอำนาจ  ดวงแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ย่าง
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงอริสา   เลเฉอะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์  ธนินชวโรจน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายศรายุทธ  หนานคำ
 
1. นางอรนันท์  หอมนาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  มีช่อง
 
1. นางอติตาภรณ์  จันทะรส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงอาสุม  มือแล
 
1. นางทองใบ  ภูมิพลับ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงชลิตา  ขะขอม
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ตุ้ยสืบ
 
1. นางอรสา  สุภาวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายธงชัย  อาหยิ
2. เด็กหญิงวลัยพร  ตอนใต้
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
 
1. นางมาลัย  ม้าเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกฤษฎ์ขจร  ทิธาดา
 
1. นางสาวกรทิณา  แก้วสอน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สุริยา
 
1. นางปภาวรินท์   เร่งเร็ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายนัฎดนัย   สุริยะ
2. เด็กหญิงยุวลี  เหมืองน้อย
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์    พันธ์พานิช
 
1. นางมณีรัตน์  ทะระมา
2. นางสาวศิริวรรณ   อรุณปรีย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงทิพย์  เหล็กเพชร
2. เด็กชายวัทธิกร  ชุ่มมงคล
3. เด็กหญิงเกณิกา  อักษรทอง
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
2. นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงนิตยา  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงบัวทอง  หงษ์ลี
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  เรียงอาจ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  โลจันตี
2. นายสุวรรณ์  พินิจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงชนิตรา  จันธิมา
2. เด็กชายณัชชนน  ตานวล
 
1. นางผ่องศรี  ศักดิ์สิทธิ์
2. นางเบญญา  ศิลาอาสน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายทินกร   ปฏิสิขัง
2. เด็กชายวรวุฒิ  กุลวงค์
 
1. นายเทวารินทร์   ธรรมสอน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายนราวิชญ์  คำภีระ
 
1. นางวัลยา  อนันต์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายรวิภาศ  พันธุ์นุรักษ์ชัย
 
1. นางเพ็ญพร  ตนะกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายตะวัน  กาละมูล
 
1. นายวัลลภ  รู้ยาม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายณภัทร  จอมใจหาญ
2. เด็กหญิงภูริชญา  กุลสิทธิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เลานันท์
 
1. นางศรีสมบรูณ์  แสนสมบัติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงพวงผกา  สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายวิธรภพ  อินทร์กันหา
3. เด็กหญิงอัมพวรรณ  สุขขาวันดี
 
1. นายพศวีร์  กองคำ
2. นางยุวดี  ไชยลังกา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายกัมปนาท  ชัยชนะมงคล
2. เด็กหญิงมนตรา  ยาเจริญ
3. เด็กหญิงวรางคณา  เภตรา
 
1. นายชัยยงค์  นาสมทรง
2. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนิรวรรณ  จะลา
2. เด็กหญิงสุนีย์  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงอังคณา  อามอ
 
1. นางสาวดวงใจ  ไชยลังการ
2. นายธนวัฒน์  เดชปักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายธีรภัทร  ถนอมกิจ
2. เด็กชายนฤเบศ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงสิริยุภา  วงค์ฟู
 
1. นายพงษ์วฤทธิ์  นางรัก
2. นายสมฤทธิ์  ตรีรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นายศรีวงค์  ปอเงิน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ขัติยะ
3. เด็กชายเทพ   พรมมา
 
1. นางสาวมาลี  มะโนหาญ
2. นางสาวศรีสอางค์  ปัญญางาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธารา  ใบแสง
2. เด็กหญิงมนัญชยา  จรรยา
3. เด็กหญิงลักษมน  ภิวงศ์
 
1. นางวิลาวรรณ  เชยบาล
2. นางสาวสมจินต์  กันทะวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. นายปิยะณัฐ  ปัญญานันท์
2. นายสหรัตน์  สาคร
3. นายเตโชธรรม  อรรคฮาตสี
 
1. นางวิลาสินี  จันทร์ลือ
2. นางเย็นจิตร  ไชยวรรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายกรกช  ศรีจุมปา
2. เด็กชายสมศักดิ์  พ่านเจริญกุล
 
1. นายดรัณภพ  ทองอาญา
2. นางสาวปารมิตา  มาปลูก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงธัญณิกา  วงค์ดวง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  สมบัติมาก
 
1. นายชัยยงค์  นาสมทรง
2. นางอัญชลี  ทองสุข
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณิชา  สุริยะโชติ
2. เด็กหญิงนันทชพร  คูดิษฐาเลิศ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงภัทรกานต์  สุภฐิพงศ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนชูวงศ์
 
1. นางวินัย  ทันเรือน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ปวงคำ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พูเบกู่
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เบียกากู่
4. เด็กหญิงหมี่ซอ   แยลูกู
5. เด็กหญิงอรทัย  แลเชอะ
 
1. นายกำพล  กุมหาชัย
2. นางสายสมร  คำบุญเรือง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กินร
2. เด็กหญิงนิตยา  คุณปิ๊ก
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   วรรณลี
4. นางสาวรุ่งไพลิน   คำวิไล
5. เด็กหญิงวรรณิสา   วงศ์ตะวัน
 
1. นายกสิณ  จับใจนาย
2. นางนงนุช  คำบุญเรือง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงคุณณัฐา  หิรัญญวิภาพา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยชมภู
3. เด็กหญิงพัชรินทร์ธร  กัณหา
4. เด็กหญิงวชิรญา  วังหมื่น
5. เด็กหญิงเปรมสินี  กระจ่างเลิศ
 
1. นางจันทร์แก้ว  อุทุมภา
2. นายสมบูรณ์  อุทุมภา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  รูปะวิเชตร์
2. เด็กหญิงธันยาณัฐ  ณ ชัยภูมิ
3. เด็กหญิงนลินนิภา  ธิแก้ว
4. เด็กชายศุภกิตต์  ปัญญาวิชา
5. เด็กหญิงอภิชญา  เลิศปรีชารักษ์
 
1. นางทัศนาพร  นันทวงศ์
2. นางสาวไพลิน  เรืองเดช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เบเชกู่
2. เด็กหญิงพาณิภัค  แยลูกู
3. เด็กหญิงสุมิสา   เบทูกู่
4. เด็กหญิงสุวนันท์  สุเช
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แยลูกู่
 
1. นายประสงค์  แซ่ว้าง
2. นายเอกชัย  วงศ์คำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กหญิงจันทิมา  เบเชกู่
2. เด็กชายวิทูรย์  วุยยากู่
3. เด็กหญิงอำพร  บ่อแฉ
4. เด็กชายอู้โจว  แซ่ลี
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ยาแปงกู่
 
1. นางสาวปวีณา  ช่างแท้
2. นายอิทธิพัทธ์  กรรณิกา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายจิรภาส  เยส่อกู่
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบเชกู่
3. เด็กชายปณชัย  แมเชกู่
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เลฉ่อ
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เยส่อกู่
 
1. นางสาวปวีณา  ช่างแท้
2. นายสรัลพัฒน์  ต๊ะกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกชชาญ  ลือสุวรรณ
2. เด็กชายกษิดิษ  สุตะวงค์
3. เด็กชายชญตว์  ศิริจางคพัฒนา
4. เด็กหญิงชลกานต์  ดอนชัย
5. เด็กหญิงชิรญาณ์  สิงห์ชัย
6. เด็กชายชุติพนธ์  มูลจนะบาตร
7. เด็กชายชโยดม  สุปินชมภู
8. เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ติน
9. เด็กหญิงณัฐมน  ขัดสงคราม
10. เด็กหญิงณิชกานต์  จีนานพัทธ์
11. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มหาวงศนันท์
12. เด็กชายนราวิชญ์  ชัยเลิศ
13. เด็กชายพงศ์พันธ์  ไชยเนตร
14. เด็กหญิงพิมพกานต์  สารศรี
15. เด็กหญิงภัทรมน  ขุนพิลึก
16. เด็กชายมัฆวัต  รัตนจันทร์
17. เด็กชายศิระศักดิ์  คำรินไชย
18. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยรัตน์
19. เด็กชายสุรดิษ  หลั่ว
20. เด็กหญิงเรนา  โคบายาชิ
 
1. นางสาวกาญจนา  เลิศรัศมีธรรม
2. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
3. นางสาวศศิธร  นุ่มวงศ์
4. นางสุนันต์  บาลสุข
5. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกวิตา  จิราเมธีกุล
2. เด็กชายธนภัทร  ไชยกูล
3. เด็กชายธภัทร  สุริยะภัทช์
4. เด็กชายธัญวุฒิ  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงบุริมนาถ  คุณานุภาพกุล
6. เด็กชายพงศภัทร  เลาหสินนุรักษ์
7. เด็กชายพสิษฐ์  สัตย์คีรี
8. เด็กหญิงพาทินธิดา  โนสุ
9. เด็กชายภัคพล  สันกว้าน
10. เด็กชายศิรศักดิ์  รีอินทร์
11. เด็กชายศุภกร  วงศ์ไข่
12. เด็กชายศุภณัฐ  คำแก้ว
13. เด็กชายสือพงศ์  ธัญวรรธนะ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวผัด
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เจนคิด
16. เด็กหญิงหทัยชนก  โพธานารักษ์
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  เอื้อฐิติรัตน์
18. เด็กหญิงอริสา  มะโนวรรณ์
19. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จินดาหลวง
20. เด็กหญิงเอื้อการย์  เรือนมา
 
1. นางสาวกาญจนา  เลิศรัศมีธรรม
2. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
3. นางสาวศศิธร  นุ่มวงศ์
4. นางสุนันต์  บาลสุข
5. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ยานะ
 
1. นางสุวัฒนา  พรหมขาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงเบญจพร   กันติมูล
 
1. นางวิระวัลย์   อันพาพรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงกมลมณี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสมพร  ทองสุข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายณธนันท์  เขื่อนวิเศษ
2. เด็กหญิงทอประกาย  พลทา
 
1. นางบุษกร  กาวี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เมืองมูล
2. เด็กชายดิษฐ์สกุล  ภิลุมวงค์
 
1. นางบุษกร  กาวี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กันติ๊บ
2. เด็กชายสมชาย  เจริญสุข
 
1. นางสาวนันทนา  เขื่อนแก้ว
2. นางศรีสังวาลย์  เนตรนพรัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ท้าวกันทา
2. เด็กหญิงณัฐธีรมน  รัตนารักษ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ลามจันทึก
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  สังข์เงิน
5. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ปวงคำ
6. เด็กหญิงปียานุช  แสนใจ
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุภา
8. เด็กหญิงสุปราณี  จักรแก้ว
9. เด็กชายอดิเรก  เรือนปิน
10. เด็กหญิงอนัญญา  ปัญญา
 
1. นายอภินันท์   นาระตะ
2. นางเกษร  แก้วตา
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วัฒนศรีสุธากุล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะแก้ว
3. เด็กหญิงชาลินี  จันทาพูน
4. เด็กหญิงดรุณี  วางท่า
5. เด็กหญิงธัญญาพร  พันสุภะ
6. เด็กหญิงนวพร  บัวติ๊บ
7. เด็กหญิงปรีติ  มณีรัตน์
8. เด็กหญิงภัคจิรา  เวียงโอสถ
9. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีพุทธา
10. เด็กหญิงวิชชุตา  จันต๊ะคาด
11. เด็กหญิงศรัญญา  ตาผาบ
12. เด็กหญิงสุทิกานต์  หงษ์หิน
13. เด็กหญิงอาภาภัทร  หัตถผะสุ
14. เด็กหญิงเวธกา  ทาคำมา
15. เด็กหญิงไชยาภรณ์  พรพิสุทธ์วงศ์
 
1. นางสาวรติญา  สอนวิเศษ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงจิตตา  เฌอมือ
2. เด็กหญิงจิราพร  เชอมือ
3. เด็กหญิงนงคราญ  ย่อผ่อ
4. เด็กหญิงบุผา  เหย่อท่งกู่
5. เด็กหญิงบูม่า   เฌอหมื่อ
6. เด็กหญิงปวริศา  ฟองสมุทร
7. เด็กหญิงปวีณา  หมื่อโป
8. เด็กหญิงวิภาดา  อายี
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญใจพนา
10. เด็กหญิงอนัญญา  อายอ
11. เด็กหญิงอรทัย  เฌอมือ
12. เด็กหญิงอาชิว  แชมือ
13. เด็กหญิงอาลาแต  ภู่นายพล
14. เด็กหญิงอำไพ  เฌอหมื่อ
15. เด็กหญิงอินทิวัลย์  นันทะเสน
 
1. นางดรุณี  ผาหมี
2. นางสาวนฤมล  หน่อแก้ว
3. นายสมบัติ  กรุงศรี
4. นางสายฝน  เตียมธะนะ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทนันชัย
2. เด็กหญิงจิตติมา  วงศ์อินทร์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หล้าอินถา
 
1. ส.ต.ท.ประเสริฐ  มะโนเสาร์
2. นางพัชราภรณ์  ต๊ะวรรณ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงนัฐชาภรณ์  เจ็นมาก
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  ก๋าพรม
3. เด็กชายมนตรี  ศรีชะนะ
 
1. นายพศวีร์  กองคำ
2. นางยุวดี  ไชยลังกา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายชัยภัทร  ใจน่าน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีพรม
 
1. นายมนัส  ชุมภูคำ
2. นางสาวสายทอง  ทัพธานี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายธีรภาพ  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  โอกาสวิลัย
 
1. นายสุพัฒน์  เตชาติ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงวาสนา  อุดมทอสกุล
 
1. นางเฉลิม  สิทธิยศ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายธวัตรชัย  ขันวัง
 
1. นางสมคิด   สายเครือคำ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงอ้อม  นามทิพย์
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กชายคำหงส์   แก้วยอด
 
1. นางสุทิน  ธนัญชัย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ยอดสุวรรณ
 
1. นางศรีสมร  ใจผูก
 
62 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   แก้วบัง
 
1. นางอัญชลี   ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  แทนกลาง
 
1. นางอัญชลี   ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงสุชาดา  ขัดกันทะ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายชาติชัย  มาเยอะ
2. เด็กหญิงรติกาล  อาซางกู่
 
1. นายจำเริญ  มาดี
2. นางสาววิลาวัณย์  แซ่พร่าน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงมีนา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยาลูง
 
1. นายเกรียงไกร  เตชวงศ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีปัญญา
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ชนะนาค
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงมาลี  เหม่อโปกู่
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายชิตู   ฉ่วยเน
2. เด็กชายณัฐพล   กันทะวงค์
3. เด็กชายโกชินแซะ   พม่า
 
1. นางพรรณี  ภิญโญ
2. นายศิรินทร์  วรรณรัตน์
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกรดา  มหาวงค์
2. เด็กหญิงณัชชา  พรมจักร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทรทิพย์
 
1. นางพนอ  อินถา
2. นายพายุ  อภิยะกันทะกุล
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  สมประสงค์
2. เด็กหญิงรัตนา  จวงพระจันทร์
3. เด็กชายอาทิตย์  มั่นขัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สัตย์สม
2. นางฟองจันทร์  แก้วคำ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงสุดทิดา  ไชยสุวรรณ์
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายพลตรี  แซ่ตั้ง
 
1. นายฉกาจ  พันสุภะ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โป่งคำ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงิัอัตจิมา  โสภา
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายทินภัทร  จิตรถา
2. เด็กชายนที  อายีกู่
3. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
4. เด็กหญิงสุดทิดา  ไชยสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุดาพร  แลเชอ
6. เด็กหญิงสุวิมล  มะโนหาญ
7. เด็กชายอดิศร  นางแล
8. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
9. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางสาวฟองจันทร์  แสงคำ
2. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
3. นางอรษา  จำปา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  กิติศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  ปอแฉ่
3. เด็กหญิงกามินี  จือเตาะ
4. เด็กหญิงจันทร์จีรา  ทาอุปรงค์
5. เด็กหญิงชญานิศ  รังสูงเนิน
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัศวพิทักษ์คีรี
7. เด็กหญิงณัฐมน  ผลชีวิน
8. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เสา
9. เด็กหญิงธนัชพร  สุริยนต์
10. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชีวรัตนพงษ์
11. เด็กหญิงนิดา  อาเชอะ
12. เด็กหญิงน้ำฝน  มาเยอะ
13. เด็กชายบรรณวิทิต  อวดดี
14. เด็กหญิงมาลี  อ่วยเยอ
15. เด็กหญิงรุ่งสายทิพย์  ไขลายหงษ์
16. เด็กหญิงศศิภา  เยอเบาะ
17. เด็กชายศักย์ศรณ์  ปิมปา
18. เด็กชายสุทธวิชญ์  โปธา
19. เด็กหญิงสุมาลี  โวยยือกู่
20. เด็กชายอนันตนุกูล  บัวอินทร์
21. เด็กหญิงอลีนา  อังคะรา
 
1. นางฉวีวรรณ  ปัญญา
2. นางนพดา  บุญรักษาเดชธนา
3. นายภูวศิษฏ์  เจริญสุข
4. นางรำไพ  ศรีทองอ่อน
5. นายวิริยะ  วิราศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ   บุตรหนองแวง
 
1. นายเขตรัตน์  ปาลี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายปรเมนทร์  ปัญจะภักดี
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงพรนภา  สุยะพรม
 
1. นางสุรีพร  ประดิษฐ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเวียง 1. เด็กชายอนุพงษ์  พึ่งบ้าน
 
1. นายพายัพ  ชัยอิ่นคำ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายนพรัตน์  ธิปะละ
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. นางสาวกรรณิการ์  กอบทอง
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายธีรพงษ์  แบบบาง
 
1. นางพรรณี   ปลอดโปร่ง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายฤทธิไกร  สมประสงค์
 
1. นางนวนันท์  สิืืทธิวงค์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงอินทิรา  อูปคำ
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กชายศักรินทร์  วิยาพร้าว
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายสรธร  ประทุมมา
 
1. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงพรนภา  สุยะพรม
 
1. นางสุรีพร  ประดิษฐ์
 
96 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไชยว่อง
2. เด็กหญิงกานต์สุดา  ทูตสันติ
3. เด็กชายชาติชาย  เจียมจัน
4. เด็กชายณัฐนัย  โว่ยหยื่อ
5. เด็กหญิงณัฐวรา  เข็มขาว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำตุ้ย
7. เด็กชายธนัท  จะฟะ
8. เด็กชายนครินทร์  ธนาปัญญาวงษ์
9. เด็กหญิงนพิน  มาเยอะ
10. เด็กหญิงนภาพร  เชอหมื่อ
11. เด็กชายนริศ  เบทู
12. เด็กชายนฤเทพ  มีศิลป์
13. เด็กหญิงนาที  ลอคา
14. เด็กหญิงนิติยาวรรณ  ชัยชนะเป็นเด่น
15. เด็กหญิงบุปผา  เชมือ
16. เด็กชายพัสกร  แซ่หลี
17. เด็กหญิงมิ่งพร  แซ่ไอ่
18. เด็กหญิงยุพาพร  ตาอ้าย
19. เด็กหญิงยุพิน  รักษาป่า
20. เด็กหญิงลาวา  ซอกรี
21. เด็กชายวิชัย  แซ่หยี่
22. เด็กชายวิศรุต  สัตดา
23. เด็กชายวีรยุทธ  กันทะนันท์
24. เด็กชายสมหมาย  เชอหมื่อ
25. เด็กหญิงสายพิน  สิทธิมาส
26. เด็กหญิงสิริญญา  เกตแก้วกร
27. เด็กหญิงสุดา  หมื่อโป
28. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยถึง
29. เด็กหญิงสุมารี  มาเยอะ
30. เด็กชายสุรศักดิ์  แอบื่อ
31. เด็กชายสุรัติ  อารีย์
32. เด็กหญิงอทิตยา  หมื่อแล
33. เด็กหญิงอรทัย  กระสานติ์สุขธารา
34. เด็กหญิงอรพิน  เลเตอะ
35. เด็กหญิงอริษา  อินทิคำ
36. เด็กหญิงอินทิรา  แสงใหม่
37. เด็กหญิงเก๋  เชอหมื่อ
38. เด็กหญิงเนตรนภา  จะแฮ
39. เด็กชายแสงคำ  คำแปง
40. เด็กชายโอเบ  โวยแมกู่
 
1. นายกานต์ชนิต  ดินเหลือง
2. นายนนทพัทธ์  เทศทอง
3. นายปิยะณัฐ  รัตนวิมล
4. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
5. นางสาวรุ่งฤดี  สุริคำแดง
6. นางสาววัชราพร  พวงอินใจ
7. นายวัฒน  ลาพิงค์
8. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  หลวงฟอง
3. เด็กชายชยากร  ธรรมศิริ
4. เด็กชายธีทัต  กาวิละมูล
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ราชอุ่น
6. เด็กหญิงพิชญาภา  จิวเดช
7. เด็กชายพีรรัฐ  ทองก้อน
8. เด็กหญิงสุชัญญา  การะวงค์
9. เด็กหญิงสุพิชญา  มาลีรัตน์
10. เด็กชายหนึ่งบุรุษ  โสภา
 
1. นางทิวาพร  ปูคำ
2. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
3. นางสุดาพร  ไกรอ่ำ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มาเยอะ
3. เด็กหญิงปภาวี  เปียว
4. เด็กหญิงประชุมพร  ทองสุขดี
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหล่า
6. เด็กหญิงศุภรัศม์  แม่นปืน
7. เด็กหญิงหอมนวล  ลุงตอน
8. เด็กหญิงอาหมี่  เบเชกู่
 
1. นางทิพรัศมิ์  นุ่นรอด
2. นางยุวดี  บรมพิชัยชาติกุล
3. นางสุภัทรา  มณีรัตน์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  วณิชธนกิจ
2. เด็กหญิงชนัญญา  คำแก่น
3. เด็กหญิงณัชยาภรณ์  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาจินา
5. เด็กหญิงณัฐนีย์ เอมมิลี่  แอสคิว
6. เด็กหญิงธนานันท์  อภิวงศ์ษา
7. เด็กหญิงธัญชนก  พูนนาม
8. เด็กหญิงพรนภา  อินจันทร์
9. เด็กหญิงรติตา  บุญทรง
10. เด็กหญิงหทัยการ  วาละนัน
11. เด็กหญิงอภิชญา  ทัตพงษ์ศรีธร
12. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  อะทะสุวรรณ์
13. เด็กหญิงเทียนสว่าง  ทับทิมดี
 
1. นางวัลภา  พงษ์สุพรรณ์
2. นายเสกสรร  รุณรักษา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายทัตพล  เครือวงค์สืบ
2. นางสาวทิพยาภรณ์  ไชยประพันธ์
3. นางสาวนิรมล  รวมธรรม
4. นางสาววรารัตน์  ใจฝั้น
5. นางสาวเบญจรัตน์  คำเรืองฤทธิ์
 
1. นายนรุตม์ชัย  มูลสาย
2. นางพรรณี   ปลอดโปร่ง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กชายตุ้ย  ไทยใหญ่
2. เด็กชายธนาธรณ์  รมวิชัย
 
1. นางเพลินพิศ  ธัญลักษณ์ชัยกุล
2. นางเพ็ญจันทร์  อินทจักร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กชายจาย   ส่างใจ
2. เด็กหญิงพิม   นามแสง
3. เด็กหญิงสุภาพร   คำนวล
 
1. นายนิมิตร  มหาวงษ์
2. นางอัมพร  นันทชัย
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บริบูรณ์
2. เด็กชายสมชาย  สมบุญ
3. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางศุภรักษณ์  อันทะศรี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กหญิงจุรี  มาเยอะ
2. เด็กหญิงนุชวรา  กันธะวิเร
3. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ศรีวุธิ
 
1. นางเกษรินทร์  พรมแจ้
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงนาป๋อย  จะคาต่อ
2. เด็กหญิงมารี  แล่ไป
3. เด็กหญิงอนงค์  แสนหลวง
 
1. นายสรายุทธ  วิภาวัฒนกิจ
2. นายอุทัย  นันต๊ะรัตน์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาผ่องใส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล้าปงสาย
3. เด็กหญิงธนัชพร  แสนสุขขีรัตนกุล
4. เด็กหญิงนวพร  พินิจมนตรี
5. เด็กหญิงรพินท์นิภา  ปาอินทร์
6. เด็กหญิงสุพิชชา  โปงบาง
 
1. นายคมสันตื์  นันต๊ะเสน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธีรดา  ธิยะคำ
2. เด็กหญิงพิริฏฐา  กาใจยา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฟองเทพ
4. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วอ้าย
5. เด็กหญิงศุทธินี  อักษราพิพัฒน์
6. เด็กหญิงหทัยชนก  วาดเอื้อยวงค์
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปรารถนา  นิพนธ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ไชยล้อม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  พรหมณี
 
1. นางมาลี  กาวิชัย
2. นางอนงค์  ตนบุญ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมาลินี  มาเยอะ
2. เด็กหญิงเมทินี  ดีน้อย
3. เด็กชายไชยวรรณ  รักชาติ
 
1. นางสาวพิมพา  วงค์อารีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์  พรมรัตน์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จุมดวง
2. เด็กหญิงยุวดี  ปาอินทร์
3. เด็กหญิงศิรประภา  จุมดวง
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางสาวจีรานุช  ศรีบุญเรือง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนนชัย  รักชาติ
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  วงค์แสง
3. เด็กหญิงสุนิษา  แซ่หมู่
 
1. นายธนวัฒน์  เดชปักษ์
2. นายเทวฤทธิ์  พรมรัตน์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงธิรา  คำแดง
2. เด็กหญิงพรนภา  ประดับศรี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทะเตียน
 
1. นางฉัตรสุดา   โป่งทราย
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สมมิตร
2. เด็กหญิงพัดสุดา  บัวพรรณ
3. เด็กหญิงภัคจีรา  มูลเมือง
 
1. นางฉัตรสุดา  โป่งทราย
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อารีย์
2. เด็กชายโหน่ง  คำแปง
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงปาลิดา  ภิรบรรณ์
2. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  นันต๊ะวันนา
3. เด็กหญิงสุลักขณา  สืบสุข
 
1. นางสุรีรัตน์  กฤตยาพงษ์พันธ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนชัย
2. เด็กชายปิยะ  ปาอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  มีปัญญา
 
1. นางดวงมณี  พรมสุนหา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นามหลวง
2. เด็กหญิงอ้อม  นามหลวง
3. เด็กหญิงอ้อย  นามหลวง
 
1. นางอัจฉราพร  พรหมพินิจนันท์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายณัฐสิทธิ  หวังดี
2. เด็กหญิงนันทนัช  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  คิดดี
 
1. นางพวงผกา  สีเหลือง
2. นางสมพร  ทองสุข
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชาย  นามหลอด
2. เด็กหญิงนางซอน  หนานอุ่น
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สาม
 
1. นางฉัตรสุดา  โป่งทราย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายขันติ  ศรีวงศ์
2. เด็กหญิงตอง  วันดี
3. นายสาม  นามยี่
 
1. นางฉัตรสุดา   โป่งทราย
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงพิมพา  เมอแล
2. เด็กชายวิศณุ  จิโนคุณ
 
1. นายเดช  เชยบาล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายกิรติ  วีระวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  ถนอมเกษ
 
1. นายมานิตย์  เตชะตน
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์วุฒิ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  อู๋อ่อน
 
1. นายดำรง  ดีแก้ว
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงบัวคำ  บุญทิพย์
2. เด็กชายสัญชัย  ไชยยา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สวยสม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพัชริญา  ลาปา
2. เด็กหญิงรพิชา  สิทธิขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  สรรค์ไชย
 
1. นางกัลยาณีย์  ปลาทอง
2. นางจารุณี  วงศ์เมือง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  คิดสวย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จินดาวงค์
 
1. นายกรกต  ไชยณัฐฐินันท์
2. นายธงชัย  มะโนกร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายการัณต์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายศุภนิช  เพ็ญโคกสูง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระวังศรี
2. นายบุญธรรม  แปงมา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายคณิศร   หลักไม้
2. เด็กชายศุภกฤต  ศรีบุรี
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายนพดล  จันทร์แดง
2. เด็กชายอนุรุทธิ์  วงค์กันทา
 
1. นายกรกต  ชัยณัฐฐินันท์
2. นายธงชัย  มะโนกร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ปัญญาวิชา
2. เด็กชายศิริโรจน์  คำจันทร์
 
1. นางณัฐปภัสร์  พรพงษ์สุริยา
2. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ปัญญาวิชา
2. เด็กหญิงอัมพร  ปู่วี
 
1. นายกรกต  ชัยณัฐฐินันท์
2. นายธงชัย  มะโนกร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์
 
1. MissElizabeth  Mcquillan
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยาหยี
 
1. นางวนิดา  ฆฤณิตากุล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงกนกอร  มาเยอะ
 
1. นางวีรวัลย์  สิริบุญยะพร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ
 
1. นางสาวสุมาลี  มิลน์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายพิภพ  วรศักดิ์นุกูล
 
1. นายจตุจักร  วงค์ฆ้อง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงวันสิริ  เหว่ยแม
 
1. นางสาวกรวิกา  ปาเปาอ้าย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายคริสโตเฟอร์ จอห์น  พระแสงทอง
 
1. นายวรวุฒิ  ตุ้ยดง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายยุทธพงศ์   ชีหมื่อ
 
1. นางกัลยาณี  ศรีวรรณ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารวี  อจลพงศ์
 
1. นายวรวุฒิ  ตุ้ยดง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายสุชาติ  เบเซกู่
 
1. นางสาวศิรินทรา  ยาวิชัยป้อง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายไพบูลย์  จะตี
 
1. นางธนาวรรณ  จันทร์แดง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รักชาติ
 
1. นางพรชนก  คำดี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายคริสเตียน  ไบเยอร์
2. เด็กหญิงรินรดา  เกียรติศิริโรจน์
 
1. นายวรวุฒิ  ตุ้ยดง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงนาหวะ  สีฟู
2. นายสมศักดิ์  วงประพันธ์
 
1. นางจันทนา  หน่อสุวรรณ
2. นางสาวณิชาภัทร์  เฉียงตะวัน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สุวรรณไพรศรี
2. เด็กชายดาว  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงธิติกานต์  แสงดี
4. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงมลธิดา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
 
1. นายสวาท  เรือนสังข์
2. นางสาวสุฑาทิพย์  มาตรา
3. นายอิ่นแก้ว  ไชยงำเมือง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  รักฝูง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  กันทา
3. เด็กหญิงปิยนุช  คำแก่น
4. เด็กหญิงพัชราพร  บุญลอม
5. เด็กหญิงมิณรภัคร  กลิ่นหอม
6. เด็กหญิงอทิตยา  บุญลอม
 
1. นายธีร์วรา  ใจเย็น
2. นายมานพ  ใจเย็น
3. นางไพบูลย์  สมใจ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นายจะลอ  ปะบือ
2. นายจะอื่อ  จะนะ
3. นายธีรนัย  แสนใหม่
4. นายยะป่าสี  จะเผอะ
5. นายวีรพล  จะลอ
6. นายอรรถพล  มูเซอ
7. นายอุดม  จะยอ
8. นายโสภณ  ประดับชมพู
 
1. นายทนง  ไขทา
2. นายรัฐเขตร  แรงทน
3. นายสิทธิโชค  ผดุงสุริยะ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พินิจ
2. เด็กหญิงฉัตรทริกานต์  อู่สุวรรณทิม
3. เด็กหญิงซิงหยี  แซ่ปัง
4. เด็กหญิงนุชธิดา  จักร์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ทะชัยวงค์
6. เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา
7. เด็กชายรามินทร์  พินิจ
8. เด็กชายวีระยุทธ์  ดวงวงค์
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  มหาวรรณ์
10. เด็กชายอ่องคำ  บุญมี
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางสุกานดา  นาระตะ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสนิทัย
2. เด็กชายทิวากรณ์  มะโนวรรณ์
3. นายธีรดนย์  เครือดี
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  ประใมย
5. เด็กหญิงสุดารักษณ์  เลเซกุ
 
1. นางณัฐปภัสร์  พรพงษ์สุริยา
2. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ชีวรัตน์พงษ์
2. เด็กหญิงวชิตา  ทิพย์ประถม
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ไชยยะ
 
1. นางนงค์รักษ์  มาลีรัตน์
2. นางพรสวรรค์  จันทร์เล็ก
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวณิชกานต์  ใจจุมปา
2. นางสาวธีรนาฏ  ทวีพันธ์
3. นายนครินทร์  นามวงศ์
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
2. นางรัชฏาวดี  จันแก่น
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พินิจ
2. เด็กหญิงนันทิยา  โกมิตร
3. เด็กหญิงนุชธิดา  จักร์สุวรรณ์
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางบุษกร  กาวี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวกุ้งนาง  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมา
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  จันอิน
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
2. นางเทียนรัตน์  ธนาคำ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะภาส
2. นางสาวศศิธร  แสนใส
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
2. นางเย็นจิตร  ไชยวรรณ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายภูมิพิเชษฐ์  จับใจนาย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ผาบไชย
 
1. นางจันทร์ฉาย  กาใจ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงมาลี  เปียแลกู
2. เด็กหญิงสุชาดา  เบเชกู่
 
1. นายประสงค์  แซ่ว้าง
2. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพีรณัฐ  มิสา
2. เด็กชายอานุภาพ  คุณดอย
 
1. นางนฤมล  แสงจันทร์
2. นางปรัชวี  สวามิวัศดุ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทาพูน
2. เด็กชายอุ่น  คำวงค์
 
1. นางสุภาณี  วงศ์ตระกูลบุญมา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีนุรัตน์
2. เด็กหญิงปุณิกา  ภักดีพงษ์
 
1. นางสาวบัวรอง  แก้วเป็ง
2. นางศิริวิมล  ไชยชุมศักดิ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงกาญจนา  อาแบะ
 
1. นางอัฑฒ์ศยา  เรือนคำ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญาสุ
 
1. นางฉลวย  นุชนิยม
 
163 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงมิตรสินี  กีรติวิบูลพงศ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  กฤตสัมพันธ์
 
164 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงนาเดีย  เล่าเอ๋อ
2. เด็กชายเกียรติชัย  สุจริตการ
3. เด็กชายเจ๊าะพร   ชยาวัฒนวารี
 
1. นางสาวจุรีพร  เจริญพันธ์สวัสดิ์
2. นางสุภาพร  ไชยวงค์
 
165 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายปฏิพัทร์  วรรณมณี
2. เด็กหญิงพีรดา  ศรีรันต์
3. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  สันษา
 
1. นางเพ็ญนภา  อินทรประเสริฐ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  สีแดง
 
1. นายกิติกร  ดอนเงิน
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1. เด็กชายสุขสันต์  แก้วปัญญา
 
1. นายทวี  นุกาศ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ปัญญานันท์
 
1. นางอาริยา  ธนะกูลวัฒนา
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายมงคล  ยศทา
 
1. นางเกษร  ชัยอิ่นคำ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ชายทวีป
 
1. นางสุขนิษฐ  มณีรัตน
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายถาวร  มาฟอง
2. เด็กชายอรรถพร  พันธุ์กระโทก
3. เด็กหญิงเสาร์  ยอดสุวรรณ
 
1. นางศรีสมร  ใจผูก
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  โพทาน
2. นายศุภฤกษ์  วิบูลย์วิโรจน์กุล
3. นายสมศักดิ์   มะคะลา
 
1. นางสาววงเดือน  ไชยชมภู
2. นายอุดม  เทพวงษ์
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  กรรณิการ์
2. เด็กชายเขตสยาม  ปวงคำ
 
1. นางรพีพรรณ  มาลารัตน์
2. นางวรรณภา  เตจ๊ะ
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายนวพล  ปันตัน
2. เด็กชายวีระชัย  ชุ่มอารมณ์
 
1. นางสาวปฐมา  หล้าพระบาง
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจเปาะ
2. เด็กชายสันติภาพ  กุลดี
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงอลินา  สีนา
 
1. นางอรุณี  ใจผง
 
177 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชรัญญา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กชายติณณภพ  อินทะนะ
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เมืองมูล
4. เด็กชายวีระพัฒน์  วงค์คำแน่น
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มโนสาร
6. เด็กชายโรเบริต  สโต๊คส์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  เครือสาร
2. นางพิกุล  ธรรมลังกา
3. นางสาวรุ่งอรุณ  อุปาละ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   เขื่อนเพชร
 
1. นางสาวบุปผชาติ   ดวงลาดนา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงสุภิสรา  ปัญญาวัย
 
1. นางสาวมิธทิรา  แก้วร่วง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงลำดวน  เยเซอะ
 
1. นางคมคาย  บุญรักษา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางจินดารัตน์  สาระคำ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงวิจิตรา  จอป่อ
 
1. นางสุภาพร  บุญมี
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายตรีทศ  สิมธิขันแก้ว
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายวัชรโชติ  ปิโย
 
1. นางสาวมยุรี  วิญญูรัตน์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ธิษา
2. เด็กหญิงญาณภัทร  สุริยะ
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  เชียงมา
4. เด็กหญิงนิติพร  จ๋าจุ๋มป๋า
5. เด็กหญิงวณัชชญา  สีใจปั๋ง
 
1. นางจินตนา  แสงแก่
2. นางแสงดาว  เมืองใจ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายกสิวัฒน์  ฐานทิพย์
 
1. นายวารินทร์  เขตชำนิ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขื่อนคำ
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวีรยา  ฑีฆายุ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ประเสริฐนอก
2. เด็กหญิงชลธิชา   เสนานาม
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์   นฤภัย
 
1. นางประดับ  ศรีโยทัย
2. นางวราภรณ์   พรสวัสดิ์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายกฤษณะ    ปัญญาวงค์
2. เด็กชายภราดร   จันทมนท์
3. เด็กชายภานุวัฒน์   สุวรรณ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เวียงคำ
2. นางวราภรณ์   พรสวัสดิ์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ธนารัตน์
2. เด็กชายบูรพา  ยาดี
3. เด็กชายศราวุฒิ  วงค์คำ
 
1. นางวันทนา  วิชัยปะ
2. นางสายทอง  พรมมา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วรรณวงค์
2. เด็กหญิงวิไลพร  ธรรมสอน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ภาวงค์
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีคำ
2. เด็กชายพลาธิป  เครือตา
 
1. นางสาวปราณีย์  ศรีใจ
2. นางสาวมิธทิรา  แก้วร่วง
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายพุทธรักษ์  โยประทุม
2. เด็กชายอดิศร  ทาบุญสม
 
1. นางมาณี  ศรีชัยอินทร์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายพัทธนันท์  สุทธิสาร
2. เด็กชายอรรถวิท   คำมูล
3. เด็กชายอเนชา   ตาลเพลิง
 
1. นายธนัตอัฑฒ์    วิทิยถ
2. นางสาวพันวิภา  กาวินจ๊ะ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  วงชาลี
2. เด็กชายนพรัตน์  ขาวเล็ก
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  ธิปละ
 
1. นางหัดทยา  ประทุมไชย
2. นายอิสรภาพ  ใสสะอาด