หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ลานกีฬา จุดที่ 1 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ลานกีฬา จุดที่ 1 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา วัดห้วยส้านยาว จุดที่ 2 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา วัดห้วยส้านยาว จุดที่ 2 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา วัดห้วยส้านยาว จุดที่ 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา วัดห้วยส้านยาว จุดที่ 3 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา หน้าอาคารเรียนชั้นล่าง จุดที่ 4 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ลานกีฬา จุดที่ 5 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา หน้าอาคารเรียนชั้นล่าง จุดที่ 4 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ลานกีฬา จุดที่ 5 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 6 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 6 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 2 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 7 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 7 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 8 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 8 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา อาคารอเนกประสงค์ จุดที่ 9 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา อาคารอเนกประสงค์ จุดที่ 9 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคารอนุบาล ห้อง ห้อง computer 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 11.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 3 12 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 2 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 1 12 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 2 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคารอนุบาล ห้อง computer 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 3 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันโค้งฯ ห้อง อาคารเอนกประสงค์
-
09.00 - 16.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันโค้งฯ ห้อง อาคารเอนกประสงค์
-
09.00 - 16.00
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันโค้งฯ ห้อง อาคารเอนกประสงค์
-
09.00 - 16.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันโค้งฯ ห้อง อาคารเอนกประสงค์
-
09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]