หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป 1-3 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารชั้น ป.1-3 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารชั้น ป.1-3 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารชั้น ป.1-3 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารมัธยม ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารมัธยม ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ระเบียงหน้าอาคาร ชั้น ป.4 - ป.6 11 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ระเบียงหน้าอาคาร ชั้น ป.4-ป.6 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ห้องคอมฯ 11 ก.ย. 2556 09.00-11.30
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารมัธยม ชั้น 1 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารมัธยม ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารป.4-6 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สนามวอลเลย์บอล 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ศาลาการเรียนรู้ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารชั้น ป.1-3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารชั้น ป.1-3 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง Active board 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง Active board 11 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารป.4-6 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น ล่าง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามตะกร้อ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง เต็นท์1 11 ก.ย. 2556 09.00 -12.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องอนุบาล 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.4 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.5 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.6 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง อาคารเอนกประสงค์ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง อาคารเอนกประสงค์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง อาคารคุณธรรมสิทธิธารมย์ ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง อาคารคุณธรรมสิทธิธารมย์ ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง อาคารคุณธรรมสิทธิธารมย์ ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง อาคารคุณธรรมสิทธิธารมย์ ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา อาคาร อบต. 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา อาคาร อบต. 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา สนามบาสเกตบอล( เต๊นท์ 3) 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา สนามบาสเกตบอล(เต๊นท์ 3) 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
17 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 10.30 - 12.00
18 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา เต๊นท์ 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา เต๊นท์ 1 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
21 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา อาคาร 2 ชั้น 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
23 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 10.30
24 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง เวทีกลางแจ้ง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
25 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง เวทีกลางแจ้ง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
26 723 การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง เวทีกลางแจ้ง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
27 724 การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง เวทีกลางแจ้ง 11 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ลานกีฬา จุดที่ 1 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา วัดห้วยส้านยาว จุดที่ 2 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา วัดห้วยส้านยาว จุดที่ 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา หน้าอาคารเรียนชั้นล่าง จุดที่ 4 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ลานกีฬา จุดที่ 5 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 2 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 6 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 7 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 8 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา อาคารอเนกประสงค์ จุดที่ 9 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
12 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 11.00
14 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 3 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารป.4-6 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น ล่าง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารบริหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารบริหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารป.4-6 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามวอลเลย์บอล 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามวอลเลย์บอล 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารบริหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารบริหาร 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น ล่าง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น ล่าง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ห้อง อาคารป.1-3 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารปฐมวัย 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารปฐมวัย 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารปฐมวัย 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารปฐมวัย 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารชั่วคราว2 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
4 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 11 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารเรียน017 ชั้น 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 10.00
2 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารเรียน017 ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารเรียน017 ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สนามกลางแจ้ง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารเรียน017 ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารเรียน017 ชั้น 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว เวทีกลางแจ้ง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว เวทีกลางแจ้ง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารชั่วคราว 1 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารชั่วคราว 1 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
4 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารเรียน017 ห้อง คอมพิวเเตอร์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 13.00 - 15.00
6 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารเรียน017 ชั้น 1 11 ก.ย. 2556 13.00 - 15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]