หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น ล่าง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารชั้น ป.1-3 ชั้น ล่าง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารชั้น ป.1-3 ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารมัธยม ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ระเบียงหน้าอาคารชั้น ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ห้องคอมฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-11.30
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารมัธยม ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารป.4-6 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ศาลาการเรียนรู้ 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารชั้น ป.1-3 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น ล่าง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง เต็นท์ 1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.6 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.5 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.3 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.1 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.2 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง ห้องป.4 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นยาง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา สนามบอลเกตบอล(เต๊นท์ 3) 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา เวทีสนามกีฬา 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
10 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
12 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา เต๊นท์ 1 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา เต๊นท์ 1 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา อาคาร อบต. 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา อาคาร อบต. 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
16 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านต้นยาง เวทีกลางแจ้ง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ลานกีฬา จุดที่ 1 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา วัดห้วยส้านยาว จุดที่ 2 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา วัดห้วยส้านยาว จุดที่ 3 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา หน้าอาคารเรียนชั้นล่าง จุดที่ 4 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ลานกีฬา จุดที่ 5 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 6 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 7 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สนามกีฬา จุดที่ 8 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา อาคารอเนกประสงค์ จุดที่ 9 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคารอนุบาล ห้อง ห้อง computer 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 3 12 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 2 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 1 12 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง computer 2 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคารอนุบาล ห้อง computer 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น ล่าง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารป.4-6 ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารป.4-6 ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารบริหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
4 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารป.4-6 ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น ล่าง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]