หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ แซ่ตันโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางนิรันดร แสนแก้วโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
3. นางสายรุ้ง แม่นหมายโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางกัลยา มาทะโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
5. นางอนงค์วรรณ ใจลำปางโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี หาญภักดีสกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางสุพิน สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
3. นายไพศาล จินะโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางรัชนี สุขสบายโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มาฟูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ โพธิษาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางสุดธิดา แสนช่างไม้โรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ วารีกุลโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
4. นางโสภา อุปละโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
5. นางตุลารัตน์ วาทะวัฒนะโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางบุณยภัทร สมเพชรโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุวพร พิลาสอนโรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางนภพร อวดห้าวโรงเรียนบ้านขุนลาวกรรมการ
4. นางทองเพียร จันต๊ะคาดโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นางวันวิสาข์ บุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุภักดิ์ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางบุญเพียร อภิวงค์งามโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางเกศนี สุริยะโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางกาญจนา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางธนพร เครื่องสนุกโรงเรียนบ้านสันก้างปลากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ แก้วก๋าโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ธรรมสอนโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นางอนันต์ โคว้จิริยะพันธุ์โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ วันเพ็ญโรงเรียนห้วยน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเกรียงไกร นันทาทองโรงเรียนบ้านป่าจั่นกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ จุมปาลีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ พรหมชาติโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
4. นางจำเรียง มีมานะโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางสาวแสงดาว มีศรีโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมยุรี สุนันโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางพิกุลทอง โปทาวี โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางสามินี ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายไชยกันตร์ ปันสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
5. นางสาวพิชรินทร์ อุ่นนิ่มโรงเรียนบ้านสันกลางราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ แสงม่วงโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางนฤมล คุมดีโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา คำมาวังโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
4. นางนันทนิตย์ กล้าณรงค์โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายภราดร ตาสายโรงเรียนเวียงห้าววิทยากรรมการ
2. นางอุทัน นาคาธรโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรชนน อินพรมโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางบัวนำ วันใจโรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)กรรมการ
2. นางสมทรง ไชยยะโรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
3. นางจันจิรา วรรณสารโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
4. นางกุลณภัสสร์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
5. นางละอองดาว พระพรเพ็ญโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางกชนิภา เพ็ญสิทธิ์โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
2. นางพินพิมพ์ดาว ไชยพลีโรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสดศรี คงยืนโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นางณิชลกานต์ นิทะโนโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสำเร็จ นันไชยโรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
2. นางสาวณัฐรินทร์ มันส่งจมโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวทองเพียร อ้ายเป็งโรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
4. นางพัทยา ปงมะจักรโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
5. นางสาวอรสา ยานะสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ฯ)กรรมการ
2. นางวรนุช บุญเรืองโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
4. นางสาวเมทินี เชียงแรงโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
5. นายอภิชาติ เชิญชูโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร บุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางปราณี อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
3. นางสาวขวัญมนัส แซ่ฉินโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาววัชรินทร์ อิ่นคำโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
5. นางวนิดา สมศรีโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฑฒิ ทาอุปรงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางสมใจ จอมใจโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
3. นายเจริญพร พุ่มกุมารโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี ศิริล้วนโรงเรียนบ้านปางเกาะทรายกรรมการ
5. นางนลินีภรณ์ พิณสารโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี กันทะโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นายพรสวรรค์ แก้วเทพโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
3. นางสาวสายฝน จันแก้วโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
4. นางสมคิด ทะกันโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
5. นางดรุณี ดอนชัยโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฑฒิ ทาอุปรงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางสมใจ จอมใจโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
3. นายเจริญพร พุ่มกุมารโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี ศิริล้วนโรงเรียนบ้านปางเกาะทรายกรรมการ
5. นางนลินีภรณ์ พิณสารโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี กันทะโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นายพรสวรรค์ แก้วเทพโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
3. นางสาวสายฝน จันแก้วโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
4. นางสมคิด ทะกันโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
5. นางดรุณี ดอนชัยโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยา มีทรัพย์โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
2. นายโย ใจวงค์โรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
3. นางอรุณศรี ชัยมงคลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางปทิตตา เชื้อเมืองพานโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพงศ์ ใจดีโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พึ่งศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางสุพรรณี ฐานะธนนิตย์โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
3. นางไข่มุก คำเงินโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
4. นางเบญญาภา ขวัญอยู่โรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพิน ปณะการโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางจุฬาพร ไชยรังษีโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ นิธิเจริญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
4. นางมัลลิดา มั่งมูลโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
5. นายสมบัติ รัตน์ชัยศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ พัวพันพัฒนาโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
2. นางสุภาพร สุภาวรรณ์โรงเรียนห้วยส้านพลับพลากรรมการ
3. นางอำไพวรรณ์ ธรรมขุนทดโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
4. นายปัณณวัฒน์ ไชยชุมภูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา เขียววาทโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ตั๋นคำโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางแคทลียา ใจมูลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร ดอนไชยโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
4. นายสยามรัตน์ สุขสำราญโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
5. นางแสงทอง อโนต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัฐชฑรณ์ ชอบจิตโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางภัสธิวา ออมสินโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
3. นางสาวระพี เลิศคำฟูโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
4. นางสมศรี ทุ่งสงค์โรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
5. นางสาวโสพิชญ์ ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งธิดา น่ารักโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางอารมย์ มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
3. นางสมถวิล เสียงเย็นโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
4. นางศรีวัน ณ อุโมงค์โรงเรียนเจริญเมืองวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริดา ยานะสิทธิ์โรงเรียนดอยเวียงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ บุญมาโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางวันทนีย์ ใจอุ่นโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
3. นายสุรัฐชัย มโนใจโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางรดา ไฝเอ้ยโรงเรียนบ้านสิบสองกรรมการ
5. นางสาวมัทฐนาพร ธรรมยาโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอติรุจ บุญสูงโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ยามีโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
3. นางพิสมัย เนตตกุลโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
4. นายบรรพต อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
5. นางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกาโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ติม้าโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาวพิมพร พีระไชยสมบูรณ์โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ใจดีโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ จะเฮิงโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายวสันต์ อุปไพรโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวบานเย็น แก้วเทพโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ วรรณศรีโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้ากรรมการ
5. นางสาวจิตรารัชต์ มาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษติกานต์ สุตาโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางสาวพิสมัย อนุนามังโรงเรียนบ้านป่าส้านกรรมการ
3. นางสาวโสพิชญ์ ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นางวิภาพร ปาลีสีล้อมโรงเรียนเทศบาล๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรรัตน์ อินต๊ะนนท์โรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางอำไพ อิ่มอกโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางสาวปิติพร สุวรรณพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
4. นางกิตติมา หอมรสโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเสรี ก๋าพรมโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ศิริมาตย์โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นางทองสาย ยามีโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
4. นางกมลทิพย์ ปวงพรพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
5. นายชนก วรรณสอนโรงเรียนบ้านห้วยกล้ากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชุลีกร ชะพลพรรคโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
2. นางดวงดาว พรมจันทีโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
3. นายสุรินทร์ จังขันธ์โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นายอำพล โทอรัญโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางลาวัลย์ วงศ์ต่อมโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
2. นายประภาศ ขนาดใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
3. นางสาวโฉมศรี วรรณรัตน์โรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
4. นางสาวจริญญา ศักดิ์ศิริโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีรธร สุวรรณใจโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นายวุฒิฃัย คำเขื่อนโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
3. นางบุญรอง พงษ์ประภาสโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
4. นายกิรภัทร์ กันทาโรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่ากรรมการ
5. นางชินโชติ กันทะปัน โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำลอง พิลาศาลโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางไพรพรรณ บุญมาโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
3. นางศรีนวล กาวินชัยโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
4. นางกาบแก้ว พาจรทิศโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวิชชา พัฒนพิบูลย์โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางนิตยา วงศ์ต๊ะโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสุพัทรา ลาเอ็ดโรงเรียนบ้านป่าเส้ากรรมการ
4. นางอินทิรา สุทาโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร รอดอุดมโรงเรียนทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค๊อก)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ฮั่นตระกูลโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
2. นางปิยธิดา บุนนาคโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นายเสมียน แก้วอนันต์โรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
4. นางประภามณฑ์ ตุ้ยระพิงค์โรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
5. นางฐิติกาญจน์ ลอตระกูลโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุนทร บัวทองโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
2. นายบุญช่วย โยนสนิทโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
3. นายเอนก กันหาโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวธนัษภร ไชยสอนโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เชื้อเมืองพานโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสมเพชร กาบคำโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวธนัสภร ไชยสอนโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เชื้อเมืองพานโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสมเพชร กาบคำโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจันทรา ชัยวรรณาโรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กิจชนะไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
3. นางธมลวรรณ บุญศรีโรงเรียนบ้านป่าแงะ กรรมการ
4. นางมณีวรรณ สุวรรณกุลโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
5. นางนิภาพร อาศนะโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี กาฬพรรณลึกโรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นางสุพัตรา บุญยังกองแก้วโรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางนฤมล จันต๊ะนาเขตโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด)กรรมการ
4. นางกาญจนีย์ อินทานทุมโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
5. นางจุฑามาส ปีอาทิตย์โรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอรยา เทโวขัติโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นางเสาวภาคย์ สุระวงค์โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)กรรมการ
3. นางพัฒนา กิติลือโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ คำปาโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ โปทาวีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ บุญธรรมโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
4. นางกรันย์ธนภรณ์ ธรรมขันธ์โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสมสวย พุทธิมาโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ ขัตตะวงษ์โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางนุชรินทร์ มุงคุณโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางรัชนี หวังกีรติกุลโรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางสุมาลี อินถาก้อนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้กรรมการ
5. นางปทุม ก๋าละโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปัทมา แสนเมธาโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางพัทยา วรรณสอนโรงเรียนเทศบาล๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นายธนาภิสุทธิ์ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
4. นายระงับ กันทอนโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
5. นายสงกรานต์ อินสวรรค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นางอำภา หมื่นองค์โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
3. นางทำนอง ปักโคทานัง โรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
4. นายปฐมทัศน์ อวดห้าวโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ คำน้อยโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ เป็งสถานโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นายณัฐวีร์ คงเสน่ห์โรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
3. นางนิภาพร ลิมปภัทรกุลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งอรุณ กุณณะโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นางอรุณี ยารวงโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
3. นางสหัทยา บัวบานโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นางสาวจีรนันทน์ วงค์อารีย์โรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
5. นางกาญจนา มูลสถานโรงเรียนห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ ทะนาวาโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายโยธิน แก้วก๋าโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นายพงษ์เดช ลาวตุมโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
4. นางเกษรา คำฟูโรงเรียนบ้านสันผักแคกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ชัยพิสุทธิ์เมธาโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งนภา ลิอุโมงค์โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
2. นายปิยะ ยามีโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด)กรรมการ
3. นางสมพร สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุริยา สิงห์คำโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นายจำนันท์ วงศ์ลังกาโรงเรียนดงมะดะกรรมการ
3. นายอุดม สิมะวงค์โรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
4. นายวิบูลย์ ถิ่นวนาศิริโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
5. นายพิสัณห์ อินลีโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสงบ กล้าณรงค์โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)กรรมการ
2. นางอัจฉรา พรินทรากุลโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
3. นายธนสร ใจเสาร์ดีโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นายภูมิ ต่ำคำดีโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ฟูธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไวยากรณ์ โตไทยโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยากรรมการ
2. นางควรคนึง ณ พิกุลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นายสมยศ ภูเขียวโรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายสาธิต น้อยท่าช้างโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมคิด เชื้อดวงขาวโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นางธีรนันท์ เอมโอษฐ์โรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
3. นางสาวสายทอง อินต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
4. นายกำธร สีฟ้าโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นายทิวัตถ์ วงค์ฟูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ยากองโคโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภู่ทัยกุลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ อุตชีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุพรรณ สัตย์จริงโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนากรรมการ
2. นางวารุณี หันตาโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พุ่มถาวรโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ผาตาโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ศรีวิชัยโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางหอมนวล ทะริยะโรงเรียนผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางภัณฑิรา ชัยวงค์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นายสมชาย นรรัตน์โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกกรรมการ
5. นายอนันต์ หมื่นถาโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน ด่านพินิจโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยากรรมการ
2. นางภัณทิรา ชัยวงค์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายเกษตรศักดิ์ คำภีระโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นางพรรณพิราช บทมาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายวริทธิพล ลือยศโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. พระสมเกียรติ ฐิติโสภโณโรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษากรรมการ
3. นายสุพจน์ อุ่นวงค์โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์โรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ทองภาพโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นายสุวิทย์ ต้องใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ (บ้านสาขันหอม)กรรมการ
3. นายจำลอง ยะทาโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ตุ้ยปันโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฏร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวภคมณ มหาไม้โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
2. นางพรรณี วิกรมชาตรีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นายบรรลือ แก้วเทพโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นางนลพรรณ ทามาสโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นางนงนุช ไฝคำโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญญา เป็งสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเ&กรรมการ
2. นายพิสัณฑ์ อภิวงศ์งามโรงเรียนห้วยส้านพลับพลากรรมการ
3. นางอริศรา คำงามโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
4. นายนพดล ปูธิปินโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
5. นางปรานอม อะรินต๊ะทรายโรงเรียนบ้านร้องบงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิภพ แก้วรากมุขโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
2. นายพรชัย สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางอภิญญา แก้วโสมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ยารวงโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายวัฒน์เวศร์ เนื่องเดชโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา เสียงกว้างโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
4. นางสุดทัย ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
2. นางผ่องศรี พุทธจันทร์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วเทพโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
4. นางศรัญญา หล้าเถิงโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายธนกร ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนากรรมการ
2. นายอำนวย ยศหนักโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ สุวรรณศรวลโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
4. นายมานิตย์ บุญเลิศโรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสาน ไทยมีโรงเรียนเวียงห้าววิทยากรรมการ
2. นายสังวร ดวงสนิทโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ประวังโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มากสุขโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นายกานต์นลิน จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ประวังโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มากสุขโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางกานต์นลิน จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ประวังโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มากสุขโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางกานต์นลิน จันทร์แก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ประวังโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มากสุขโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางกานต์นลิน จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร สุเดชมารคโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายบัญญัติ มีสาโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางบัวรอง อัมพรรัตน์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร สุเดชมารคโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายบัญญัติ มีสาโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางบัวรอง อัมพรรัตน์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ณ ลำปางโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายสง่า ธรรมสิริโรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางนันทกาญจน์ ป้านตุ่นโรงเรียนบ้านเจริญเมืองกรรมการ
4. นายมณเฑียร สุยะดุกโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีสันโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายวีระ ภูมิพื้นโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
3. นายอภิชาติ ธิป๋าโรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษากรรมการ
4. นายสุรินทร์ สุวิชัยโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร ปริมิตรโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายบุญชั้น ประมาลย์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางนันทนิตย์ สมประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด)กรรมการ
4. นางทัศนัย บุญรอดโรงเรียนผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางสาววรนุช ปานคุ้มโรงเรียนบ้านมังกาล่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีรณพ เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายกฤษฎากร ไชยทัศน์โรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ สมใจโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
4. นางสุพรรณ ไข่ทาโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางทองเรียบ ปริมิตรโรงเรียนทองเรียบ ปริมิตรกรรมการ
2. นางศรีไพร สิงห์อ้อยโรงเรียนคริสเตียนสันกองกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สืบเนียมโรงเรียนบ้านป่าส้านกรรมการ
4. นายวรินทร์ จับใจนายโรงเรียนเรืองปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางศรีพูน เกษมโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทองกรรมการ
3. นางสาวกังสดาล วุฒิโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ทับอิ่มโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ โพธิโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางศศิรักษ์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ จันตาเดชโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ สุทธปรีดาโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
3. นายภวิรวร์ศักดิ์ อภิวงค์โรงเรียนโป่งน้ำกลางประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสคราญจิต อุบลเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
2. นายณัฐกานต์ หวังดีโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
3. นายเคน มหาชนะวงค์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี นวลจีนโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
2. นางพิมพ์ปวีณ์ ไคร์เกียร์โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)กรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ วิวรรณโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเกพงษ์ คณะวงค์โรงเรียนเกพงษ์ คณะวงค์กรรมการ
2. นายอาทิตย์ แสงทองโรงเรียนอบต.ดอยงามกรรมการ
3. นางสาวยุพินปราย์ พันธ์มาลีโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
2. นางสาวพรสินี นพวงค์โรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นายฤทธิพล อินธิมาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสายพิน สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ มโนวงศ์โรงเรียนบ้านเหมืองง่ากรรมการ
3. นางยลอร สมควรโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางโสภิต เศรษฐยะโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ แสนใจงามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้ากรรมการ
2. นางจินะกร บุญมาโรงเรียนเวียงห้าววิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วิวรรณโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สุจรตโรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฎ์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางกันยารัตน์ ประสาทพรโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา สนั่นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกฤตพร สิงห์ไชยโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางสาวชาลิดา รายรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวกมลพร ศรีชัยโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
4. นางสุริจันทร์ เชื้อบุญมาโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวดอกรัก สมบัติหลายโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
2. นายอนงค์ ไชยคำหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
3. นางสติมา สุกรินทร์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวดอกรัก สมบัติหลายโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
2. นายอนงค์ ไชยคำหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
3. นางสติมา สุกรินทร์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทองพูน ปัญจมาโรงเรียนบ้านห้วยลึกผาลาดกรรมการ
2. นายประยูร วิทยาเสกสรรค์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นายอภิชาติ ยะมาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6
1. นายเกษม ดวงงามโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
2. นายเสน่ห์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านสันมะแฟนกรรมการ
3. นายสิงห์คำ จักร์คำมาโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3
1. นายเกษม ดวงงามโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
2. นายเสน่ห์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านสันมะแฟนกรรมการ
3. นายสิงห์คำ จักร์คำมาโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประยูร สุรินทองโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
2. นายอุทัย ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
3. นางปราณี มาปันโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จำปานครโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายภิภพ อุปการะโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเขวิกา แสงทองโรงเรียนบ้านป่าเส้ากรรมการ
2. นายทศพล กิตต๊ะโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางศศิพัชร์ ชงโคสันติสุขโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
4. นายบุญถม ศรีษาคำโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
5. นายชัยนรา พสุโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แซ่ฟ้าโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
2. นางคำน้อย ไชยชมภูโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางลำดวน นันตาโรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขมกรรมการ
4. นายกฤษณพงษ์ เป็งแสนหนูโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวรรณดารักษ์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นายไกรสิงห์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
3. นางอังคณา ดาสาโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี ทองสุวรรณโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ชัยลังกาโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
3. นางสายทอง ใหญ่น้อยโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
4. นางสาวเยาวนิตย์ พิทธวงค์โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่ากรรมการ
5. นางยุพิน ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวลัยพรรณ นวลจันทร์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางอำพันธ์ พรมเต่าโรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางอำพันธ์ มูลวังโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวราพร ยศหนักโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
2. นางอรทัย สมนามโรงเรียนบ้านใหม่ใต้กรรมการ
3. นางสุชิรา สิงหธนากรโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
4. นางสายฝน เป็งคำโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาวิน มณ๊รัตน์โรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
2. นางนงค์พร ติ๊บปาละโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยากรรมการ
3. นางสาวพรณี คูสถิตย์สิริพันธ์โรงเรียนชุมชนทุ่งป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบัญชา จันทร์น้อยโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางวัชรีย์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ แผ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเนตรมณี กันแสงแก้วโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นายนิรันดร์ มหายศนันท์โรงเรียนลบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
3. นายสุนทร พูลชุมโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
4. นางจันทราพร ผ่องพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อก)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบัวคำ วงษ์ต่อมโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นางอัญชลีพร ตอนจักร์โรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
3. นางลำเนาว์ ยอดกระโทกโรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางวิไล อหันตะโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
2. นางสาวดวงพร นันติโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายสามมุ่ย ปุนคำโรงเรียนนบ้านโป่งฟูเฟืองกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทาอุปรงค์โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางชุติธัญ คำแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
2. นางมยุรี เชียงแรงโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
3. นางสุรีย์ ชินวะโรโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นางมนัญญา แก้วอนันต์โรงเรียนบ้านเจริญเมืองกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางนุจรินทร์ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
2. นางเพาพะงา มุกดาโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
3. นางผ่องศรี หวานเสียงโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนฤมล สามอินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
2. นางสมพร มหาวรรณโรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จักรมูลโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ ธรรมกุลโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
2. นางเจียมจิตต์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
3. นางจันทราทิพย์ นันตาเครือโรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่68)กรรมการ
4. นางพัชรี ยามีโรงเรียนชุมชนสันมะค่ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ชัยมงคลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางวาสนา ดวงเทียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม)กรรมการ
3. นางภาริวรรณ์ ครินชัยโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ สุพรรณนนท์โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยา )กรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เกี๋ยงมะนาโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คำมะนามโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร เป็งขวัญโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์ )กรรมการ
2. นางปฏิญญา ภู่ทัยกุลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางแสงเพียร กันทาโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ขาวอิ่นโรงเรียนบ้านป่าจั่นกรรมการ
2. นางรัชนีพร ดีปาละโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวสรัณย์พร ปวนสุรินทร์โรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นายนรพนธ์ ลาเถินโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ประพงษ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ดำรงศักดิ์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นายสุรคร ต๊ะยศโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
3. นายชยกร กิจรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
4. นายธาดา ยาวังเสนโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสุทธินันท์ คำมาโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นายไกรชาติ อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
3. นางมาลี อินต๊ะใสย์โรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ด้วงนิลโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
5. นางวาสิณี เลี่ยมสุวรรณโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอิสระ คุ้มพันธ์โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
2. นางจิตฏิพร สอนราษฎร์โรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
3. นายประสิทธ์ ชุ่มเรือนโรงเรียนชุมชนสันมะค่ากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา คนชมโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา ตั้งตัวโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพล อุปละโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวกุลภัส มาฟูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ อะโนโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค็อก)กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวรพล จ้าวประยูรโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
2. นายจรัญ อินต๊ะไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
3. นางสาวสุทิน ทาวงค์โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรัณย์พร ปวนสุรินทร์โรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายพัฒพงษ์ เต็มเสาร์โรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวมีนวิกา อุดมพิทักษ์เดชาโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ วรรณดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
2. นายเมธี นันต๊ะรัตน์โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นายประทีป อินทะนันชัยโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
4. นายวินัย สารธนกุลโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ คำปาเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
2. นางศรีตนุ ชัยวรโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภูโรงเรียน่างิ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวกุลฑลี เทพศิริโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้งโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนวรรณ สอนคำโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
2. นายทิพยเนตร ยะวังโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายอนุชาติ อัครไตรภพโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
3. นายมงคล เทพโสโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีกรรมการ
4. นายณัฎฐ์ธเนศ ชมเชยโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางเฉลิมขวัญ มากมีโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางปวีณา อุปไพรโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ เครือพานโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์ปวี มาลัยโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงใจ เปี่ยมทรัพย์โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟืองกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ เครือพานโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางพิรานันท์ กันทาโรงเรียนห้วยส้านวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรัศนี เมืองนามโรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีกรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ กลปรียาวุฒิโรงเรียนปูแกงกรรมการ
5. นางสุพิน ทิศลังกาโรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประทินทิพย์ สลีสองสมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
2. นางสาวมยุรี พวงอาภัยโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
3. นางรัตดาวรรณ กรมนาโรงเรียนบ้านป่าแงะ กรรมการ
4. นางอังคณา ชมภูใหลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
5. นางศิริพร ปิ่นเงินโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวิจิตรา มีสุขโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางสาวชญานิษฐ์ นิมิตรเกียรติสกุลโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางสาวบัณฑุสร ท้าวชัยมูลโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด)กรรมการ
4. นางดวงใจ อินทจักรโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางธัญภรณ์ อะโนโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางศิวาพร หอมนิยมโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายณัฐกิตติ์ นันตาโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
3. นางประดับดวง ยอดใจคำโรงเรียนชุมชนสันมะค่ากรรมการ
4. นางสุรีย์พร โพธิโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
5. นางศิริชนก แปงกริยาโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเมธี ภาวะดีโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
2. นายพิทักษ์ ป้อมล้อม โรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
3. นายบุญทวี ญาณะเครื่องโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
4. นางวิมล คำภีระโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
5. นายวราห์ นาวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จิตรเกษมโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนากรรมการ
2. นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นางสาวศรัณยา ภูมิพื้นโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
4. นางจันทนา กองจักรโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
5. นางมณิชญา ณ ลำปางโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนีรนุช พงษ์มุกดาโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา พลฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา กันติ๊บโรงเรียนโป่งเทวีกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชุ่มจิตต์โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสุภาวดี กันทะวีโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรา ก๋าเร็วโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
2. นางประทินทิพย์ สลีสองสมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
3. นางรัสรินทร์ มังคละโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
4. นางสุทธิดา เสริฐสนิทโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
5. นายยงยุทธ แข็งขยันโรงเรียนบ้านสันกลางราษฏร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี จันทร์เขียวโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ ปราสาทโรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฎ์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภีร์ ศรีภูมิโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
4. นางสาวนิดาพร เครือวงค์โรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
5. นางพัชรี ซาวคำเขตต์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissLi Yuโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายสุพจน์ ฟุ้งตระกูลทองโรงเรียนฟุ้งตระกูลทองกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวเปมิกา เฉลิมภคกุลโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวพิยู้ โปเบะโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Miss Li Yuโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายสุพจน์ ฟุ้งตระกูลทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวเปมิกา เฉลิมภคกุลโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวพิยู้ โปเบะโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราลักษณ์ มงคลไชยโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
2. นางวิชิตา หัตถกองโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
3. นางสาวกาญจนาวดี บุตรธุระโรงเรียนลูกรัก ป่าแดดกรรมการ
4. นายวุฒิภัทร อุทธิยาโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
5. นางสาวพัฒนา แปงชมภูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา วงษาโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ชาวแพะโรงเรียนดอยเวียงวิทยากรรมการ
3. นางนันทวรรณ สัญญวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด)กรรมการ
4. นางสาวภัทรกัญญา สายลังกาโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
5. นายเกรียงไกร วงศ์จันทร์เสือโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นายวุฒิชัย ออมสินโรงเรียนบ้านป่าเส้ากรรมการ
3. นายถวัลย์ พันต๊ะโรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)กรรมการ
4. นายประกอบ สนมฉ่ำโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายรัตนโชติ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
2. นายบุญสม ศิริล้วนโรงเรียนบ้านปางเกาะทรายกรรมการ
3. นายบัณฑิต วุยแพโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
4. นายโชติวุฒิ ก๋าขัติโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล กันติ๊บโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
2. นายบุญนำ เทียนทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นายอุดม บุญทาโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วนโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
2. นายบุญนำ เทียนทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นายอุดม บุญทาโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี เชื้ออ้วนโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เทพจรโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จอมหล้าโรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุลโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นางกันยารัตน์ ประสาทพรโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศรีนวน แสนทนันชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
2. นางพยอม เจียมวิจักษณ์โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางพวงจันทร์ วรรณศรีโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนวลจันทร์ อัครสิริธีรกุลโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทรายคำ ด้วงนิลโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
3. นางจิรวรรณ์ สานุมิตรโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตรา อินทมูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
2. นางใบรินทร์ ยอดวงศ์โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)กรรมการ
3. นายเกียงไกร จันทร์ชัยชะนะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทุมพร ทองศรีนาคโรงเรียนทองศรีนาคกรรมการ
2. นางสาวรจิตแก้ว คำแก่นโรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
3. นางสาวภาคินี ปินตาคำโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางณิชาภัทร กิติมาโรงเรียนบ้านจำคาวตองกรรมการ
5. นางสาวอารยา ปัญญาโรงเรียนป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวฉมาพรรณ สอนสะอาดโรงเรียนคริสเตียนสันกองกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ ยาวุฒิโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อุทธิยาโรงเรียนเวียงห้าววิทยากรรมการ
4. นางศุภสุตา ชัยวงษ์โรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวอังค์วรา สมดีโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กันทาโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางสาวกรนิกา แสงตารัตน์โรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางศรีนภา ศรีธนะโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
2. นายสุรชัย ภิยารมณ์โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ จำรัสโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง ทิพย์ชัยโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสุภาพ กายาไชยโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
3. นายทวีเดช ด่านตระกูลโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นางกาญจนา สมวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ แก้วเปี้ยโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
2. นางสามินี ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางรุ่งการณ์ วงษาโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพัทธณรักษ์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
2. นางสาวไพรวัลย์ ศรีรัตน์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางอำไพ ขอบรูปโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)กรรมการ
4. นางพิชญากร อะโนโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค็อก)กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต แก้วก๋องโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา บุตรดีโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา ฟองคำโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ สุบินโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางพรรณิภา ปันคำโรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)กรรมการ
2. นางเรณู ทองจิตร์โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวใบเทียน การงานโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพิน มาตระกูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
5. นางกัญจนา ยอดกระโทกโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประทุมพร ประมวลโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
2. นางอัมพร กิจจาทรโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางนัยนา สักลอโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ปุณโณฑกโรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
5. นางกชกร เอื้องคำโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิตยา นันทโภคินโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
2. นางจิราพร คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
3. นางสาวเทียมจิต พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ ป่าตุ้มโรงเรียนเทศบาล ๑ (สันติสุข)กรรมการ
5. นางดอกอ้อ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางวัลภา แปงศิริโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางเนตรนภา เทสมุทรโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
4. นางสายชล อุดทาคำโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าป้ากรรมการ
2. นางวัลภา แปงศิริโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
3. นางเนตรนภา เทสมุทรโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
4. นางสาวสายชน อุดทาคำโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดารณี แสงแก้วโรงเรียนบ้านแม่เจดีย์กรรมการ
2. นางเทพพร สุนทรฐิติโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางรัตนา ทุนชิงชัยโรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์ )กรรมการ
4. นางนันที อุประโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ศึกษานิเทศกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤภร ใจยะทัศน์โรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วันรสโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ไชยกุลโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
4. นางสาวปราณี ยานุกุลโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภัสสร ชินะใจโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์วรรณ สายปัญญาโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางจันทรา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นางสมคิด มหาขันตีโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทักษิณ มุ้งทองโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
2. นายวสันต์ กุณาโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
3. นางอัฏฐพร สนั่นประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรสา กาวิทูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
2. นางมาลัย โพธิญาณโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางดารัตน์ รัตน์เจริญโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
4. นางนีรนุช เศรษฐกรโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพร วงษ์เทพโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
2. นายบัญชา ธรรมไชยโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นางสมเพชร ทอเตี้ยโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลี จารุศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
2. นางอังคณา เต็งตระกูลโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา )กรรมการ
3. นางวิรัชดา เตชะเอื้อยโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลี จารุศักดิ์โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำกรรมการ
2. นางอังคณา เต็งตระกูลโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา )กรรมการ
3. นางวิรัชดา เตชะเอื้อยโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรณู เครือวงค์โรงเรียนผาบ่อง (คุรุราฎร์สามัคคี )กรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุริยะน้อยโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
3. นางขจรศรี ปาต๊ะโรงเรียนบ้านแม่เจดีย์กรรมการ
4. นางอุดมพรรณ เอกจิตต์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายฤทธิพล อินธิมาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิชิตชัย เร็วการโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
2. นางสาวนภาพร พงษ์สุวรรณโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
3. นางกชมล สกุลกันทาโรงเรียนพานสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ แก้ววรรณโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิชิตชัย เร็วการโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
2. นางสาวนภาพร พงษ์สุวรรณโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
3. นางกชมล สกุลกันทาโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ แก้ววรรณโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยงยุทธ สิงตะนะโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
2. นายณรงค์กร พลพิมพ์โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวภัณฑิรา สุวรรณโสภาโรงเรียนบ้านปางหลวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราถนา อำนาจรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
2. นายวิทยา ชมพูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
3. นายชูชาติ ตาคำโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
4. นายบำรุง มูลวังโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัชรี แก้วเปี้ยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
2. นายนิมิตร มาก๋าโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
3. นางประคองศรี จันทร์โสภาโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
4. นางนงนุช ปวงมาโลโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]