หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.เอกชัย ผาบไชย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายอำนวย กาวิโล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่
4 นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่
5 นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่
6 นางสาวเจนจิรา หล่อวินิจนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชร. เขต ๒ ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่
7 นางสุดา กล้าณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
8 นางเปรมจิต ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
9 นายสุรัตน์ สรวงสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
10 นายสุรพล ยังวัฒนา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
11 นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
12 นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
13 นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
14 นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
15 นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
16 นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
17 นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
18 นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
19 นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
20 นางณภัทร จันทรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
21 นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
22 นายโสภณ คำปาเชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
23 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ครู โรงเรียนบ้านวาวี ผู้ดูแลระบบการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]