สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 32 16 4 2 52
2 ชุมชนบ้านสันจำปา 31 14 5 4 50
3 ร่องธารวิทยา 26 14 7 4 47
4 พานพสกสวัสดิ์ 24 18 3 3 45
5 บ้านห้วยไคร้ 24 16 7 2 47
6 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 23 14 6 3 43
7 อนุบาลเวียงป่าเป้า 23 13 8 5 44
8 บ้านดอยช้าง 21 15 5 6 41
9 โป่งน้ำร้อนวิทยา 21 11 4 4 36
10 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 20 9 4 0 33
11 ศิริมาตย์เทวี 19 11 7 2 37
12 ป่างิ้ววิทยา 18 6 4 2 28
13 โป่งแพร่วิทยา 18 3 4 7 25
14 ชุมชนบ้านโป่ง 16 11 4 6 31
15 ความหวังเวียงป่าเป้า 15 12 6 7 33
16 บ้านวาวี 15 6 4 4 25
17 นุชนาถอนุสรณ์ 15 4 4 6 23
18 เจดีย์หลวงพิทยา 14 9 0 4 23
19 บ้านวังวิทยา 13 11 4 2 28
20 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 13 10 3 0 26
21 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 13 6 3 3 22
22 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 13 6 2 4 21
23 บ้านทุ่งม่าน 13 0 4 3 17
24 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 12 13 6 2 31
25 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 12 10 1 4 23
26 บ้านฝั่งตื้น 12 3 5 5 20
27 บ้านโป่งเทวี 11 9 5 3 25
28 อนุบาลแม่ขะจาน 11 9 2 4 22
29 ป่าแดงวิทยา 11 7 2 1 20
30 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 6 1 0 18
31 บ้านโป่งแดง 10 10 1 1 21
32 ดอยเวียงผาพิทยา 10 9 1 1 20
33 ห้วยส้านยาววิทยา 10 6 6 3 22
34 บ้านป่าต้าก 10 3 1 3 14
35 บ้านโป่งมอญ 10 2 2 3 14
36 บ้านห้วยน้ำเย็น 10 2 1 1 13
37 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 9 10 0 1 19
38 บ้านโฮ่ง 9 9 5 2 23
39 บ้านโป่งเหนือ 9 7 3 1 19
40 สันหนองควาย 9 6 3 3 18
41 บ้านห้วยหญ้าไซ 9 6 3 2 18
42 บ้านป่าแดงงาม 9 5 5 1 19
43 อนุบาลแม่ลาว 9 5 2 3 16
44 บ้านเด่นศาลา 9 4 2 0 15
45 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 9 4 1 3 14
46 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 9 3 2 1 14
47 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 8 9 4 6 21
48 บ้านแม่ต๋ำ 8 6 0 0 14
49 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 8 5 2 0 15
50 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 8 5 0 3 13
51 บ้านโป่งนก 8 4 0 0 12
52 บ้านมังกาล่า 8 2 2 1 12
53 บ้านโป่ง 8 2 2 1 12
54 บ้านห้วยสะลักวิทยา 8 2 1 1 11
55 บ้านดอนสลี 7 8 2 5 17
56 บ้านแม่ตะละ 7 8 2 0 17
57 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 7 7 5 5 19
58 บ้านป่าบง 7 4 5 5 16
59 บ้านแม่ผักแหละ 7 2 5 1 14
60 บ้านสักพัฒนา 7 2 3 0 12
61 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 2 3 0 12
62 วัฒนศึกษา 7 2 1 0 10
63 บ้านป่าแงะ 6 8 2 2 16
64 บ้านแม่ปูนหลวง 6 6 2 1 14
65 สันกลางวิทยา 6 5 3 3 14
66 เวียงกาหลงวิทยา 6 5 2 3 13
67 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 6 3 0 0 9
68 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 6 1 0 0 7
69 ดอยเวียงวิทยา 6 1 0 0 7
70 บ้านห้วยเฮี้ย 6 0 0 0 6
71 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 5 6 4 3 15
72 บ้านเลาลี 5 6 1 0 12
73 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 5 1 2 11
74 พิทักษ์เกียรติวิทยา 5 4 1 1 10
75 อนุบาลแม่สรวย 5 3 3 0 11
76 ปางมะกาดวิทยา 5 3 2 1 10
77 บ้านฮ่างต่ำ 5 2 3 1 10
78 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 5 2 1 2 8
79 บ้านแม่ผง 5 1 0 2 6
80 เทศบาล 1(ป่าแดด) 4 8 1 1 13
81 บ้านกล้วย 4 7 3 2 14
82 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 4 6 1 0 11
83 บ้านดินดำ 4 4 2 2 10
84 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 4 3 4 0 11
85 ริมวัง ๒ 4 3 1 2 8
86 บ้านห้วยมะแกง 4 3 0 0 7
87 บ้านสันสลี 4 3 0 0 7
88 อนุบาลวัดเหมืองง่า 4 2 0 1 6
89 บ้านห้วยมะซาง 4 2 0 0 6
90 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 4 1 1 0 6
91 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 4 0 0 0 4
92 โรงช้างวิทยา 3 6 1 0 10
93 ลูกรักป่าแดด 3 4 6 4 13
94 บ้านป่าจั่น 3 4 4 2 11
95 บ้านหนองยาว 3 4 2 0 9
96 บ้านร้องบง 3 4 1 2 8
97 บ้านดงมะดะ 3 4 0 2 7
98 บ้านป่าส้าน 3 3 0 0 6
99 บ้านห้วยหมอเฒ่า 3 2 3 1 8
100 บ้านศาลา 3 2 3 0 8
101 บ้านแม่ยางมิ้น 3 2 1 0 6
102 บ้านใหม่ใต้ 3 1 3 0 7
103 บ้านถ้ำ 3 1 1 0 5
104 บัวสลีวิทยา 3 0 1 1 4
105 บ้านสันผักแค 3 0 1 0 4
106 บ้านแม่เจดีย์ 3 0 0 0 3
107 บ้านจำคาวตอง 3 0 0 0 3
108 เวียงห้าววิทยา 2 9 2 2 13
109 ชุมชนบ้านสันมะค่า 2 7 3 1 12
110 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 2 5 0 0 7
111 บ้านห้วยส้านพลับพลา 2 4 2 1 8
112 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 2 4 2 1 8
113 บ้านผาแดงหลวง 2 4 0 0 6
114 บ้านป่าตึง 2 2 1 0 5
115 บ้านแม่แก้วเหนือ 2 2 1 0 5
116 บ้านแม่ตาช้าง 2 2 0 0 4
117 บ้านสิบสอง 2 1 2 3 5
118 วัดหนองบัวพิทยา 2 1 1 1 4
119 บ้านหัวฝาย 2 1 0 2 3
120 บ้านแม่อ้อ 2 1 0 2 3
121 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 1 0 1 3
122 บ้านแม่คาวหลวง 2 0 3 0 5
123 บ้านป่าตึงงาม 2 0 1 0 3
124 บ้านสันต้นผึ้ง 2 0 1 0 3
125 บ้านเจริญเมือง 2 0 1 0 3
126 โป่งทะลายใหม่เจริญ 2 0 0 0 2
127 อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 2 0 0 0 2
128 ริมวัง ๑ 2 0 0 0 2
129 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 8 1 0 10
130 บ้านใหม่พัฒนา 1 6 3 0 10
131 บ้านแม่พุง 1 4 1 4 6
132 บ้านปางเกาะทราย 1 4 1 1 6
133 บ้านปางอ้อย 1 3 0 1 4
134 บ้านป่าตึง 1 3 0 0 4
135 บ้านปางหลวง 1 3 0 0 4
136 อบต.ดอยงาม 1 2 1 2 4
137 บ้านเหมืองง่า 1 2 0 1 3
138 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1 2 0 1 3
139 บ้านโป่งปูเฟือง 1 2 0 0 3
140 บ้านขุนลาว 1 2 0 0 3
141 บ้านม่วงคำ 1 1 2 1 4
142 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 1 1 0 3
143 บ้านลังกา 1 1 1 0 3
144 เรืองปัญญา 1 1 0 3 2
145 บ้านป่าแงะ 1 1 0 0 2
146 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1 1 0 0 2
147 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
148 อบต.เมืองพาน 1 1 0 0 2
149 บ้านป่าหัดป่าแขม 1 0 2 0 3
150 บ้านขุนสรวย 1 0 1 0 2
151 บ้านป่าคา 1 0 1 0 2
152 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 0 0 0 1
153 บ้านสันมะแฟน 1 0 0 0 1
154 บ้านแม่แก้วใต้ 1 0 0 0 1
155 บ้านป่าสัก 1 0 0 0 1
156 อนุบาลบ้านรักเด็ก 1 0 0 0 1
157 บ้านห้วยโป่ง 0 3 0 0 3
158 บ้านแม่ตาแมว 0 3 0 0 3
159 เจริญเมืองวิทยา 0 2 1 3 3
160 บ้านสันต้นแหน 0 2 0 3 2
161 บ้านต้นยาง 0 2 0 1 2
162 ชุมชนสันมะเค็ด 0 2 0 0 2
163 บ้านปางมะขามป้อม 0 2 0 0 2
164 บ้านสันต้นดู่ 0 2 0 0 2
165 บ้านแม่พริก 0 2 0 0 2
166 บ้านแม่อ้อนอก 0 2 0 0 2
167 บ้านแม่แก้ว 0 2 0 0 2
168 บ้านป่าสัก 0 1 1 0 2
169 บ้านต้นง้าว 0 1 1 0 2
170 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 0 2
171 บ้านดง 0 1 0 0 1
172 บ้านท่ามะโอ 0 1 0 0 1
173 บ้านปางหก 0 1 0 0 1
174 บ้านสันก้างปลา 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองผำ 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 1 0 0 1
177 บ้านหม้อ 0 1 0 0 1
178 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 0 1
179 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 1 0 1
180 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 1 0 1
181 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 1 0 1
182 บ้านสันติวัน 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 1 0
184 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 1 0
185 พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 1,049 720 307 238 2,314