สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 32 16 4 2 52
2 ชุมชนบ้านสันจำปา 31 14 4 3 49
3 บ้านห้วยไคร้ 24 16 7 2 47
4 อนุบาลเวียงป่าเป้า 23 13 8 5 44
5 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 23 13 6 3 42
6 บ้านดอยช้าง 21 15 5 6 41
7 โป่งน้ำร้อนวิทยา 20 9 4 3 33
8 พานพสกสวัสดิ์ 19 16 2 2 37
9 ร่องธารวิทยา 19 12 6 4 37
10 ศิริมาตย์เทวี 19 11 7 2 37
11 ป่างิ้ววิทยา 18 5 3 2 26
12 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 16 7 3 0 26
13 ความหวังเวียงป่าเป้า 15 12 6 7 33
14 นุชนาถอนุสรณ์ 15 4 4 6 23
15 โป่งแพร่วิทยา 15 3 4 5 22
16 เจดีย์หลวงพิทยา 14 9 0 4 23
17 ชุมชนบ้านโป่ง 13 11 4 6 28
18 บ้านวังวิทยา 13 11 4 2 28
19 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 13 6 3 3 22
20 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 13 6 2 4 21
21 บ้านทุ่งม่าน 13 0 4 3 17
22 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 12 13 6 2 31
23 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 12 10 1 4 23
24 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 11 10 3 0 24
25 บ้านโป่งเทวี 11 9 5 3 25
26 ป่าแดงวิทยา 11 7 2 1 20
27 บ้านโป่งแดง 10 10 1 1 21
28 ดอยเวียงผาพิทยา 10 9 1 1 20
29 บ้านวาวี 10 6 4 4 20
30 บ้านป่าต้าก 10 3 1 3 14
31 บ้านห้วยน้ำเย็น 10 2 1 1 13
32 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 9 10 0 1 19
33 บ้านโป่งเหนือ 9 7 3 1 19
34 บ้านห้วยหญ้าไซ 9 6 3 2 18
35 ห้วยส้านยาววิทยา 9 5 6 3 20
36 บ้านป่าแดงงาม 9 5 5 1 19
37 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 9 4 1 3 14
38 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 9 2 2 0 13
39 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 8 9 4 6 21
40 สันหนองควาย 8 6 3 3 17
41 บ้านแม่ต๋ำ 8 6 0 0 14
42 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 8 5 0 3 13
43 บ้านโป่งนก 8 4 0 0 12
44 บ้านฝั่งตื้น 8 3 5 4 16
45 บ้านห้วยสะลักวิทยา 8 2 1 1 11
46 บ้านโฮ่ง 7 8 5 0 20
47 บ้านดอนสลี 7 8 2 5 17
48 บ้านแม่ตะละ 7 8 2 0 17
49 อนุบาลแม่ขะจาน 7 7 2 4 16
50 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 7 6 1 0 14
51 อนุบาลแม่ลาว 7 5 2 3 14
52 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 7 5 2 0 14
53 บ้านป่าบง 7 4 5 5 16
54 บ้านเด่นศาลา 7 4 2 0 13
55 บ้านแม่ผักแหละ 7 2 5 1 14
56 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 2 3 0 12
57 วัฒนศึกษา 7 2 1 0 10
58 บ้านป่าแงะ 6 8 2 2 16
59 บ้านแม่ปูนหลวง 6 6 2 1 14
60 สันกลางวิทยา 6 5 3 3 14
61 เวียงกาหลงวิทยา 6 5 2 3 13
62 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 6 3 0 0 9
63 บ้านโป่ง 6 1 2 1 9
64 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 6 1 0 0 7
65 ดอยเวียงวิทยา 6 1 0 0 7
66 บ้านห้วยเฮี้ย 6 0 0 0 6
67 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 5 6 4 3 15
68 บ้านเลาลี 5 6 1 0 12
69 พิทักษ์เกียรติวิทยา 5 4 1 1 10
70 ปางมะกาดวิทยา 5 3 2 1 10
71 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 5 2 1 2 8
72 บ้านกล้วย 4 7 3 2 14
73 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 4 6 5 5 15
74 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 5 1 2 10
75 บ้านดินดำ 4 4 2 2 10
76 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 4 3 4 0 11
77 ริมวัง ๒ 4 3 1 2 8
78 บ้านห้วยมะแกง 4 3 0 0 7
79 บ้านสันสลี 4 3 0 0 7
80 บ้านฮ่างต่ำ 4 2 3 1 9
81 บ้านโป่งมอญ 4 2 2 3 8
82 บ้านสักพัฒนา 4 2 2 0 8
83 อนุบาลวัดเหมืองง่า 4 2 0 1 6
84 บ้านห้วยมะซาง 4 2 0 0 6
85 บ้านมังกาล่า 4 1 2 1 7
86 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 4 1 1 0 6
87 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 4 0 0 0 4
88 เทศบาล 1(ป่าแดด) 3 8 1 1 12
89 โรงช้างวิทยา 3 6 1 0 10
90 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 3 5 0 0 8
91 ลูกรักป่าแดด 3 4 6 4 13
92 บ้านป่าจั่น 3 4 3 2 10
93 บ้านหนองยาว 3 4 2 0 9
94 บ้านร้องบง 3 4 1 2 8
95 บ้านดงมะดะ 3 4 0 2 7
96 บ้านป่าส้าน 3 3 0 0 6
97 บ้านห้วยหมอเฒ่า 3 2 3 1 8
98 อนุบาลแม่สรวย 3 2 3 0 8
99 บ้านแม่ยางมิ้น 3 2 1 0 6
100 บ้านถ้ำ 3 1 1 0 5
101 บ้านแม่ผง 3 1 0 1 4
102 บ้านสันผักแค 3 0 1 0 4
103 บ้านจำคาวตอง 3 0 0 0 3
104 เวียงห้าววิทยา 2 9 2 2 13
105 ชุมชนบ้านสันมะค่า 2 7 3 1 12
106 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 2 5 0 0 7
107 บ้านห้วยส้านพลับพลา 2 4 2 1 8
108 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 2 4 2 1 8
109 บ้านผาแดงหลวง 2 4 0 0 6
110 บ้านป่าตึง 2 2 1 0 5
111 บ้านแม่แก้วเหนือ 2 2 1 0 5
112 บ้านแม่ตาช้าง 2 2 0 0 4
113 บ้านใหม่ใต้ 2 1 3 0 6
114 บ้านศาลา 2 1 2 0 5
115 วัดหนองบัวพิทยา 2 1 1 1 4
116 บ้านหัวฝาย 2 1 0 2 3
117 บ้านแม่อ้อ 2 1 0 2 3
118 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 1 0 1 3
119 บ้านแม่คาวหลวง 2 0 3 0 5
120 บัวสลีวิทยา 2 0 1 1 3
121 บ้านป่าตึงงาม 2 0 1 0 3
122 บ้านเจริญเมือง 2 0 1 0 3
123 โป่งทะลายใหม่เจริญ 2 0 0 0 2
124 อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 2 0 0 0 2
125 ริมวัง ๑ 2 0 0 0 2
126 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 8 1 0 10
127 บ้านใหม่พัฒนา 1 6 3 0 10
128 บ้านแม่พุง 1 4 1 4 6
129 บ้านปางเกาะทราย 1 4 1 1 6
130 บ้านปางอ้อย 1 3 0 1 4
131 บ้านป่าตึง 1 3 0 0 4
132 บ้านปางหลวง 1 3 0 0 4
133 อบต.ดอยงาม 1 2 1 2 4
134 บ้านเหมืองง่า 1 2 0 1 3
135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1 2 0 1 3
136 บ้านโป่งปูเฟือง 1 2 0 0 3
137 บ้านขุนลาว 1 2 0 0 3
138 บ้านม่วงคำ 1 1 2 1 4
139 บ้านสิบสอง 1 1 1 3 3
140 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 1 1 0 3
141 บ้านลังกา 1 1 1 0 3
142 เรืองปัญญา 1 1 0 3 2
143 บ้านป่าแงะ 1 1 0 0 2
144 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
146 อบต.เมืองพาน 1 1 0 0 2
147 บ้านป่าหัดป่าแขม 1 0 2 0 3
148 บ้านขุนสรวย 1 0 1 0 2
149 บ้านป่าคา 1 0 1 0 2
150 บ้านสันต้นผึ้ง 1 0 1 0 2
151 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 0 0 0 1
152 บ้านสันมะแฟน 1 0 0 0 1
153 บ้านแม่แก้วใต้ 1 0 0 0 1
154 บ้านป่าสัก 1 0 0 0 1
155 อนุบาลบ้านรักเด็ก 1 0 0 0 1
156 บ้านห้วยโป่ง 0 3 0 0 3
157 บ้านแม่ตาแมว 0 3 0 0 3
158 เจริญเมืองวิทยา 0 2 1 3 3
159 บ้านสันต้นแหน 0 2 0 3 2
160 บ้านต้นยาง 0 2 0 1 2
161 ชุมชนสันมะเค็ด 0 2 0 0 2
162 บ้านปางมะขามป้อม 0 2 0 0 2
163 บ้านสันต้นดู่ 0 2 0 0 2
164 บ้านแม่พริก 0 2 0 0 2
165 บ้านแม่อ้อนอก 0 2 0 0 2
166 บ้านแม่แก้ว 0 2 0 0 2
167 บ้านป่าสัก 0 1 1 0 2
168 บ้านต้นง้าว 0 1 1 0 2
169 บ้านดง 0 1 0 0 1
170 บ้านท่ามะโอ 0 1 0 0 1
171 บ้านปางหก 0 1 0 0 1
172 บ้านสันก้างปลา 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองผำ 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 1 0 0 1
175 บ้านหม้อ 0 1 0 0 1
176 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 0 1
177 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 0 1
178 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 1 0 1
179 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 1 0 1
180 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 1 0 1
181 บ้านสันติวัน 0 0 0 1 0
182 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 1 0
183 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 1 0
184 พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 964 698 297 228 2,187