สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเวียงป่าเป้า 10 3 3 16 23 13 8 5 44
2 เวียงผาวิทยา 9 7 5 21 32 16 4 2 52
3 พานพสกสวัสดิ์ 8 2 4 14 19 16 2 2 37
4 เจดีย์หลวงพิทยา 7 2 3 12 14 9 0 4 23
5 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 6 2 5 13 23 13 6 3 42
6 ร่องธารวิทยา 6 1 6 13 19 12 6 4 37
7 ชุมชนบ้านสันจำปา 5 13 5 23 31 14 4 3 49
8 โป่งแพร่วิทยา 5 3 0 8 15 3 4 5 22
9 นุชนาถอนุสรณ์ 5 0 2 7 15 4 4 6 23
10 บ้านทุ่งม่าน 4 3 0 7 13 0 4 3 17
11 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 4 3 0 7 12 10 1 4 23
12 บ้านวังวิทยา 4 2 4 10 13 11 4 2 28
13 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 4 2 1 7 12 13 6 2 31
14 บ้านห้วยหญ้าไซ 4 1 2 7 9 6 3 2 18
15 บ้านโป่งนก 4 1 0 5 8 4 0 0 12
16 บ้านห้วยไคร้ 3 7 6 16 24 16 7 2 47
17 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 3 4 2 9 16 7 3 0 26
18 บ้านป่าต้าก 3 4 2 9 10 3 1 3 14
19 โป่งน้ำร้อนวิทยา 3 3 5 11 20 9 4 3 33
20 บ้านดอยช้าง 3 3 4 10 21 15 5 6 41
21 ป่าแดงวิทยา 3 2 1 6 11 7 2 1 20
22 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 3 2 1 6 8 5 0 3 13
23 บ้านแม่ตะละ 3 1 1 5 7 8 2 0 17
24 บ้านโป่งเหนือ 3 0 1 4 9 7 3 1 19
25 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 2 3 1 6 13 6 2 4 21
26 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 2 2 3 7 9 10 0 1 19
27 บ้านห้วยสะลักวิทยา 2 2 2 6 8 2 1 1 11
28 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 2 1 3 6 7 2 3 0 12
29 บ้านแม่ต๋ำ 2 1 2 5 8 6 0 0 14
30 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 2 1 2 5 7 5 2 0 14
31 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 2 1 1 4 6 3 0 0 9
32 สันหนองควาย 2 1 0 3 8 6 3 3 17
33 เวียงกาหลงวิทยา 2 1 0 3 6 5 2 3 13
34 บ้านฮ่างต่ำ 2 1 0 3 4 2 3 1 9
35 บ้านป่าแดงงาม 2 0 4 6 9 5 5 1 19
36 บ้านเลาลี 2 0 2 4 5 6 1 0 12
37 ปางมะกาดวิทยา 2 0 1 3 5 3 2 1 10
38 บ้านโป่งเทวี 2 0 0 2 11 9 5 3 25
39 วัฒนศึกษา 2 0 0 2 7 2 1 0 10
40 บ้านห้วยมะแกง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
41 บ้านสักพัฒนา 2 0 0 2 4 2 2 0 8
42 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 0 0 2 2 1 0 1 3
43 ศิริมาตย์เทวี 1 6 2 9 19 11 7 2 37
44 บ้านวาวี 1 3 4 8 10 6 4 4 20
45 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 1 3 1 5 7 6 1 0 14
46 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 3 0 4 4 6 5 5 15
47 บ้านโป่งแดง 1 2 4 7 10 10 1 1 21
48 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 2 3 6 15 12 6 7 33
49 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1 2 2 5 8 9 4 6 21
50 ชุมชนบ้านโป่ง 1 2 1 4 13 11 4 6 28
51 บ้านห้วยเฮี้ย 1 2 0 3 6 0 0 0 6
52 บ้านแม่คาวหลวง 1 2 0 3 2 0 3 0 5
53 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 1 1 3 9 2 2 0 13
54 บ้านโฮ่ง 1 1 1 3 7 8 5 0 20
55 อนุบาลแม่ขะจาน 1 1 1 3 7 7 2 4 16
56 บ้านโป่งมอญ 1 1 1 3 4 2 2 3 8
57 ห้วยส้านยาววิทยา 1 1 0 2 9 5 6 3 20
58 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 1 0 2 6 1 0 0 7
59 ดอยเวียงวิทยา 1 1 0 2 6 1 0 0 7
60 อนุบาลวัดเหมืองง่า 1 1 0 2 4 2 0 1 6
61 บ้านดงมะดะ 1 1 0 2 3 4 0 2 7
62 บ้านป่าส้าน 1 1 0 2 3 3 0 0 6
63 บ้านสันผักแค 1 1 0 2 3 0 1 0 4
64 บ้านป่าบง 1 0 2 3 7 4 5 5 16
65 บ้านดอนสลี 1 0 1 2 7 8 2 5 17
66 สันกลางวิทยา 1 0 1 2 6 5 3 3 14
67 โรงช้างวิทยา 1 0 1 2 3 6 1 0 10
68 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 4 5 1 2 10
69 บ้านผาแดงหลวง 1 0 0 1 2 4 0 0 6
70 โป่งทะลายใหม่เจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 1 1 2 1 4
72 บ้านป่าแงะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านป่าหัดป่าแขม 1 0 0 1 1 0 2 0 3
74 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 ป่างิ้ววิทยา 0 7 4 11 18 5 3 2 26
76 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 4 3 7 9 4 1 3 14
77 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 0 4 1 5 13 6 3 3 22
78 บ้านเด่นศาลา 0 3 0 3 7 4 2 0 13
79 บ้านหนองยาว 0 3 0 3 3 4 2 0 9
80 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 0 2 2 4 11 10 3 0 24
81 บ้านโป่ง 0 2 2 4 6 1 2 1 9
82 เวียงห้าววิทยา 0 2 0 2 2 9 2 2 13
83 ดอยเวียงผาพิทยา 0 1 3 4 10 9 1 1 20
84 บ้านป่าแงะ 0 1 3 4 6 8 2 2 16
85 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 1 2 3 10 2 1 1 13
86 บ้านแม่ผักแหละ 0 1 2 3 7 2 5 1 14
87 พิทักษ์เกียรติวิทยา 0 1 2 3 5 4 1 1 10
88 บ้านฝั่งตื้น 0 1 1 2 8 3 5 4 16
89 อนุบาลแม่ลาว 0 1 1 2 7 5 2 3 14
90 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 1 2 6 6 2 1 14
91 บ้านดินดำ 0 1 1 2 4 4 2 2 10
92 บ้านห้วยหมอเฒ่า 0 1 1 2 3 2 3 1 8
93 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 4 3 4 0 11
94 เทศบาล 1(ป่าแดด) 0 1 0 1 3 8 1 1 12
95 บ้านร้องบง 0 1 0 1 3 4 1 2 8
96 บ้านจำคาวตอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 0 1 0 1 2 5 0 0 7
98 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 1 0 1 2 4 2 1 8
99 บ้านแม่ตาช้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
100 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
101 บ้านเจริญเมือง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
102 อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
103 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 1 6 3 0 10
104 บ้านเหมืองง่า 0 1 0 1 1 2 0 1 3
105 บ้านขุนสรวย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
106 บ้านป่าคา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
107 บ้านสันมะแฟน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 0 0 2 2 5 6 4 3 15
109 บ้านกล้วย 0 0 2 2 4 7 3 2 14
110 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 2 2 3 5 0 0 8
111 บ้านป่าจั่น 0 0 2 2 3 4 3 2 10
112 บ้านถ้ำ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
113 บ้านสันสลี 0 0 1 1 4 3 0 0 7
114 บ้านมังกาล่า 0 0 1 1 4 1 2 1 7
115 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
116 ลูกรักป่าแดด 0 0 1 1 3 4 6 4 13
117 อนุบาลแม่สรวย 0 0 1 1 3 2 3 0 8
118 บ้านแม่ยางมิ้น 0 0 1 1 3 2 1 0 6
119 ชุมชนบ้านสันมะค่า 0 0 1 1 2 7 3 1 12
120 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 0 0 1 1 2 4 2 1 8
121 บ้านใหม่ใต้ 0 0 1 1 2 1 3 0 6
122 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 2 1 0 2 3
123 บ้านแม่อ้อ 0 0 1 1 2 1 0 2 3
124 บ้านแม่พุง 0 0 1 1 1 4 1 4 6
125 บ้านป่าตึง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
126 บ้านโป่งปูเฟือง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
127 บ้านแม่แก้วใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 5 2 1 2 8
129 ริมวัง ๒ 0 0 0 0 4 3 1 2 8
130 บ้านห้วยมะซาง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
131 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
132 บ้านแม่ผง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
133 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
134 บ้านแม่แก้วเหนือ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
135 บ้านศาลา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
136 วัดหนองบัวพิทยา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
137 บัวสลีวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
138 ริมวัง ๑ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 0 0 0 0 1 8 1 0 10
140 บ้านปางเกาะทราย 0 0 0 0 1 4 1 1 6
141 บ้านปางอ้อย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
142 บ้านปางหลวง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
143 อบต.ดอยงาม 0 0 0 0 1 2 1 2 4
144 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
145 บ้านขุนลาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 บ้านสิบสอง 0 0 0 0 1 1 1 3 3
147 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
148 บ้านลังกา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
149 เรืองปัญญา 0 0 0 0 1 1 0 3 2
150 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 อบต.เมืองพาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านสันต้นผึ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 อนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
157 บ้านแม่ตาแมว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
158 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 3 3
159 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 2 0 3 2
160 บ้านต้นยาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
161 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
162 บ้านปางมะขามป้อม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
164 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 บ้านแม่แก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านต้นง้าว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านสันก้างปลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองผำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านสันติวัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 175 164 519 964 698 297 228 1,959