สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร่องธารวิทยา 12 1 7 20 26 14 7 4 47
2 เวียงผาวิทยา 10 7 5 22 32 16 4 2 52
3 อนุบาลเวียงป่าเป้า 10 3 3 16 23 13 8 5 44
4 พานพสกสวัสดิ์ 8 3 4 15 24 18 3 3 45
5 โป่งแพร่วิทยา 7 4 1 12 18 3 4 7 25
6 เจดีย์หลวงพิทยา 7 2 3 12 14 9 0 4 23
7 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 6 2 5 13 23 14 6 3 43
8 ชุมชนบ้านสันจำปา 5 13 5 23 31 14 5 4 50
9 บ้านวาวี 5 4 4 13 15 6 4 4 25
10 นุชนาถอนุสรณ์ 5 0 2 7 15 4 4 6 23
11 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 4 5 3 12 20 9 4 0 33
12 บ้านทุ่งม่าน 4 3 0 7 13 0 4 3 17
13 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 4 3 0 7 12 10 1 4 23
14 บ้านวังวิทยา 4 2 4 10 13 11 4 2 28
15 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 4 2 1 7 12 13 6 2 31
16 บ้านห้วยหญ้าไซ 4 1 2 7 9 6 3 2 18
17 บ้านโป่งนก 4 1 0 5 8 4 0 0 12
18 บ้านห้วยไคร้ 3 7 6 16 24 16 7 2 47
19 บ้านป่าต้าก 3 4 2 9 10 3 1 3 14
20 โป่งน้ำร้อนวิทยา 3 3 5 11 21 11 4 4 36
21 บ้านดอยช้าง 3 3 4 10 21 15 5 6 41
22 บ้านโป่งมอญ 3 2 2 7 10 2 2 3 14
23 ป่าแดงวิทยา 3 2 1 6 11 7 2 1 20
24 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 3 2 1 6 8 5 0 3 13
25 บ้านแม่ตะละ 3 1 1 5 7 8 2 0 17
26 บ้านฮ่างต่ำ 3 1 0 4 5 2 3 1 10
27 บ้านโป่งเหนือ 3 0 1 4 9 7 3 1 19
28 บ้านสักพัฒนา 3 0 1 4 7 2 3 0 12
29 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 2 4 1 7 11 6 1 0 18
30 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 2 4 0 6 7 7 5 5 19
31 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 2 3 1 6 13 6 2 4 21
32 บ้านเด่นศาลา 2 3 0 5 9 4 2 0 15
33 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 2 2 3 7 9 10 0 1 19
34 บ้านห้วยสะลักวิทยา 2 2 2 6 8 2 1 1 11
35 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 2 1 3 6 7 2 3 0 12
36 บ้านแม่ต๋ำ 2 1 2 5 8 6 0 0 14
37 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 2 1 2 5 8 5 2 0 15
38 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 2 1 1 4 6 3 0 0 9
39 ห้วยส้านยาววิทยา 2 1 0 3 10 6 6 3 22
40 สันหนองควาย 2 1 0 3 9 6 3 3 18
41 เวียงกาหลงวิทยา 2 1 0 3 6 5 2 3 13
42 บ้านป่าแดงงาม 2 0 4 6 9 5 5 1 19
43 บ้านเลาลี 2 0 2 4 5 6 1 0 12
44 ปางมะกาดวิทยา 2 0 1 3 5 3 2 1 10
45 บ้านโป่งเทวี 2 0 0 2 11 9 5 3 25
46 วัฒนศึกษา 2 0 0 2 7 2 1 0 10
47 บ้านห้วยมะแกง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
48 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 0 0 2 2 1 0 1 3
49 ศิริมาตย์เทวี 1 6 2 9 19 11 7 2 37
50 ชุมชนบ้านโป่ง 1 3 3 7 16 11 4 6 31
51 บ้านโป่งแดง 1 2 4 7 10 10 1 1 21
52 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 2 3 6 15 12 6 7 33
53 บ้านโฮ่ง 1 2 2 5 9 9 5 2 23
54 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1 2 2 5 8 9 4 6 21
55 บ้านฝั่งตื้น 1 2 1 4 12 3 5 5 20
56 บ้านห้วยเฮี้ย 1 2 0 3 6 0 0 0 6
57 บ้านแม่คาวหลวง 1 2 0 3 2 0 3 0 5
58 อนุบาลแม่ขะจาน 1 1 3 5 11 9 2 4 22
59 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 1 1 3 9 3 2 1 14
60 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 1 0 2 6 1 0 0 7
61 ดอยเวียงวิทยา 1 1 0 2 6 1 0 0 7
62 อนุบาลวัดเหมืองง่า 1 1 0 2 4 2 0 1 6
63 บ้านดงมะดะ 1 1 0 2 3 4 0 2 7
64 บ้านป่าส้าน 1 1 0 2 3 3 0 0 6
65 บ้านสันผักแค 1 1 0 2 3 0 1 0 4
66 บ้านมังกาล่า 1 0 3 4 8 2 2 1 12
67 บ้านป่าบง 1 0 2 3 7 4 5 5 16
68 บ้านดอนสลี 1 0 1 2 7 8 2 5 17
69 สันกลางวิทยา 1 0 1 2 6 5 3 3 14
70 โรงช้างวิทยา 1 0 1 2 3 6 1 0 10
71 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 5 5 1 2 11
72 บ้านศาลา 1 0 0 1 3 2 3 0 8
73 บ้านผาแดงหลวง 1 0 0 1 2 4 0 0 6
74 โป่งทะลายใหม่เจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 1 1 2 1 4
76 บ้านป่าแงะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านป่าหัดป่าแขม 1 0 0 1 1 0 2 0 3
78 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 ป่างิ้ววิทยา 0 8 4 12 18 6 4 2 28
80 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 4 3 7 9 4 1 3 14
81 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 0 4 2 6 13 10 3 0 26
82 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 0 4 1 5 13 6 3 3 22
83 บ้านหนองยาว 0 3 0 3 3 4 2 0 9
84 บ้านโป่ง 0 2 2 4 8 2 2 1 12
85 อนุบาลแม่ลาว 0 2 1 3 9 5 2 3 16
86 เวียงห้าววิทยา 0 2 0 2 2 9 2 2 13
87 ดอยเวียงผาพิทยา 0 1 3 4 10 9 1 1 20
88 บ้านป่าแงะ 0 1 3 4 6 8 2 2 16
89 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 1 2 3 10 2 1 1 13
90 บ้านแม่ผักแหละ 0 1 2 3 7 2 5 1 14
91 พิทักษ์เกียรติวิทยา 0 1 2 3 5 4 1 1 10
92 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 1 2 6 6 2 1 14
93 บ้านดินดำ 0 1 1 2 4 4 2 2 10
94 บ้านห้วยหมอเฒ่า 0 1 1 2 3 2 3 1 8
95 บ้านแม่เจดีย์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
96 เทศบาล 1(ป่าแดด) 0 1 0 1 4 8 1 1 13
97 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 4 3 4 0 11
98 บ้านร้องบง 0 1 0 1 3 4 1 2 8
99 บ้านจำคาวตอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
100 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 0 1 0 1 2 5 0 0 7
101 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 1 0 1 2 4 2 1 8
102 บ้านแม่ตาช้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
103 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
104 บ้านสันต้นผึ้ง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
105 บ้านเจริญเมือง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
106 อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 1 6 3 0 10
108 บ้านเหมืองง่า 0 1 0 1 1 2 0 1 3
109 บ้านขุนสรวย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
110 บ้านป่าคา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
111 บ้านสันมะแฟน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 0 0 2 2 5 6 4 3 15
113 บ้านกล้วย 0 0 2 2 4 7 3 2 14
114 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 2 2 4 6 1 0 11
115 บ้านป่าจั่น 0 0 2 2 3 4 4 2 11
116 บ้านถ้ำ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
117 อนุบาลแม่สรวย 0 0 1 1 5 3 3 0 11
118 บ้านสันสลี 0 0 1 1 4 3 0 0 7
119 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
120 ลูกรักป่าแดด 0 0 1 1 3 4 6 4 13
121 บ้านแม่ยางมิ้น 0 0 1 1 3 2 1 0 6
122 บ้านใหม่ใต้ 0 0 1 1 3 1 3 0 7
123 บัวสลีวิทยา 0 0 1 1 3 0 1 1 4
124 ชุมชนบ้านสันมะค่า 0 0 1 1 2 7 3 1 12
125 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 0 0 1 1 2 4 2 1 8
126 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 2 1 0 2 3
127 บ้านแม่อ้อ 0 0 1 1 2 1 0 2 3
128 บ้านแม่พุง 0 0 1 1 1 4 1 4 6
129 บ้านป่าตึง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
130 บ้านโป่งปูเฟือง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
131 บ้านแม่แก้วใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 5 2 1 2 8
133 บ้านแม่ผง 0 0 0 0 5 1 0 2 6
134 ริมวัง ๒ 0 0 0 0 4 3 1 2 8
135 บ้านห้วยมะซาง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
136 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
137 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
138 บ้านแม่แก้วเหนือ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
139 บ้านสิบสอง 0 0 0 0 2 1 2 3 5
140 วัดหนองบัวพิทยา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
141 ริมวัง ๑ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 0 0 0 0 1 8 1 0 10
143 บ้านปางเกาะทราย 0 0 0 0 1 4 1 1 6
144 บ้านปางอ้อย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
145 บ้านปางหลวง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
146 อบต.ดอยงาม 0 0 0 0 1 2 1 2 4
147 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
148 บ้านขุนลาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
150 บ้านลังกา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
151 เรืองปัญญา 0 0 0 0 1 1 0 3 2
152 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 อบต.เมืองพาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 อนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
158 บ้านแม่ตาแมว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
159 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 3 3
160 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 2 0 3 2
161 บ้านต้นยาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
162 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 บ้านปางมะขามป้อม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
164 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านแม่แก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านต้นง้าว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านสันก้างปลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองผำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านสันติวัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 191 178 575 1,049 720 307 238 2,076