การลงทะเบียนตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขต
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของอำเภอเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนให้ขอรับ Username และ Password ที่ตัวแทนผู้กรอกรายงานผลของอำเภอ รีบกรอกข้อมูลให้ครบตามรายการที่เป็นตัวแทนก่อนระบบจะปิดในวันที่ี 20 สิงหาคม 2556 นี้
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 17:53 น.