สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  จองแสง
2. เด็กหญิงชุลิตา  จุติ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  จะคา
 
1. นางสาวดวงดาว  พรมจันทิ
2. นายบวรเดช  นัยติ๊บ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยะโม  จะนู
2. นายวิราพงษ์  จะวอ
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ภัทธเสถียรชัย
 
1. นางสาวดวงดาว  พรมจันที
2. นายบวรเดช  นัยติ๊บ
 
3 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงชไมพร  จุติ
2. เด็กหญิงนันทิชา  คะดะ
 
1. นางสาวภคมณ  มหาไม้
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายภานุพงศ์  จองโหล
 
1. นายสราวุฒิ  ศรียานะ
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายสาธิต  จะอื่อ
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. นายยูดะ  จะโจ
2. เด็กหญิงวิชุดา  จองโหล
 
1. นางสาวกาญจนวรรณ  สอนคำ