สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เมืองมูล
2. เด็กหญิงบุญญิตา  แซ่พร่าน
 
1. นางวัลภา  แปงศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรนภา  ผาพบุญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์เชื้อ
3. เด็กชายศราวุธ  มณีฉาย
 
1. นางวัลภา  แปงศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัณฑิรา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงคัณฑิญา  สุภาวดี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สิริสอ
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายอชิตพงษ์  ทิพย์กนก
2. เด็กชายเฟิงเฟ  ยับ
 
1. นางวัลภา  แปงศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเอาเอ่า  พม่า
 
1. นางพิกุลทอง  โปทาวี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร   จิระโต
3. เด็กหญิงวิมลมณี  ชัยมงคล
 
1. นางปิยะลักษณ์  ริมทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงพรพิมล  มะโนเลิศ
2. เด็กหญิงศศิธร  กันทะวัง
3. เด็กชายอชิตพงษ์  ทิพย์กนก
 
1. นางปิยะลักษณ์  ริมทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒร์  ไอสาม
2. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
1. นางบัวคำ  วงษ์ต่อม
2. นางอภิญญา  แก้วโสม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยชมภู
2. เด็กชายนนตกานต์  นวลคำ
 
1. นางคำน้อย  ไชยชมภู
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา
2. เด็กชายไชยภัทร  ขอบขันธ์
 
1. นางคำน้อย  ไชยชมภู
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคันฑ์ทิญา  สุภาวดี
2. นางสาวภัณฑิรา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงรัติกาล  บุญชัยวงค์
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สิริสอ
5. เด็กหญิงเรณุภา  กาบแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  อินสวรรค์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กชายจิรายุ  บ่อผล
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
 
13 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระชัย  เพียเมีย
 
1. นางปภานิด  ประเทือง
 
14 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศิวกร  กฤษกรศิริ
 
1. นางปภานิด  ประเทือง
 
15 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายศิวกร  กฤษกรศิริ
 
1. นางปภานิด  ประเทือง
 
16 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันโตน
 
1. นางปภานิด  ประเทือง
 
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัตติกาล  บุุญชัยวงศ์
 
1. นางปภานิด  ประเทือง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายวิทยา  พรชัย
2. เด็กชายศราพันธุ์  บุญค้ำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดำรงศักดิ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายนนท์วัตร  เชี่ยวพิบูลย์กิจ
2. เด็กชายนวพล  แลบุญมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดำรงค์ศักดิ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชฎาธาร  มณีแมน
2. เด็กชายอดิศร  กันทะวัง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดำรงค์ศักดิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรรณพร  ทองวัน
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุนานนท์  ตันวัน
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  กาวิชัย
 
1. นายสุพจน์  ฟุ้งตระกูลทอง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายอีซอ  แลเชอ
 
1. นายสุพจน์  ฟุ้งตระกูลทอง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะ  ทองคำ
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ก้อนทองสิงห์
2. เด็กชายคงยิ่ง  จ่ามทอน
 
1. นายสงกรานต์  อินสวรรค์
 
27 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิพร  ตนกู
2. เด็กชายปรเมษ   กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยวุฒิ
4. เด็กชายพัชรพล  ศรีจุมปา
5. เด็กหญิงพุทธนิตย์  ไอสาน
6. เด็กชายพูนศักดิ์  เขื่อนคำ
7. เด็กชายเอกราช  สุวรรณการ
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
2. นายสงกรานต์  อินสวรรค์
3. นายโยธิน  แก้วก๋า
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงปวีณา  จานสิบสี
 
1. นางพิกุลทอง  โปทาวี