รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  อวนมาก
 
1. นางพัชรี  มาตยาบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นายเสมียน  แก้วอนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงอธิชา  ยาง
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางทองเพียร  จันต๊ะคาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนศรี
 
1. นางสายรุ้ง  ทิพย์ชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  นามา
 
1. นางหทัยรัตน์   ธรรมสอน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ธนกาญจน์
 
1. นางพิกุล  เอื้อวงษ์ชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กันหา
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงมาลินี  อาเชอ
 
1. นางณัฐพร  เป็งขวัญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายอรรถวาทิน  ทองใบ
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงญัฐพร  สุภัคจัตุพร
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  เมียคุ
 
1. นายสุขสถิตย์  มณีรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงทรัพย์นภา  อุ่นสำโรง
2. เด็กหญิงสิริยาภร  เพียเพ็ง
 
1. นายวีรณพ  เชื้อเมืองพาน
2. นางหทัยรัตน์   ธรรมสอน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
 
1. นางรุ่งนภา  เสมอมิตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงพิมณภัทร  เขื่อนแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  มณีรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรัติกาล  กิติมา
 
1. นางสุนีย์  ตั๋นคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงธีรภรณ์  ยางนอก
2. เด็กหญิงปิยะวดี  รายพิมาย
3. เด็กหญิงวัชรีพร  ทะเรือน
 
1. นายทรงวุฑฒิ  ทาอุปรงค์
2. นางสาวประภาพรรณ  วงศ์สลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงจริยวรรธ  พลยามา
2. เด็กหญิงปติญญา  สัมมาสะโก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สินธพ
 
1. นางสมคิด  ทะกัน
2. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายซื่อ  ลุงปัง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชัยจอมกุล
3. เด็กหญิงภานรินทร์  ริยะนา
 
1. นายปัณณวัฒน์  ไชยชุมภู
2. นางสาวยุพิน  อุยี่
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  แก้วนุพรรณ์
2. เด็กหญิงวรางคณา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงอริสรา  คนเพียร
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทาแกง
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทาเสนา
 
1. นางสาวกัลยา  มีทรัพย์
2. นางสุทธิรา  ปัญจขันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แดงมั่นคง
2. นางสาวประภัสสร  เลิกการ
 
1. นางสาวขวัญมนัส  แซ่ฉิน
2. นางสายใจ   ใจเที่ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กชายอาฮือ  นาโป้
 
1. นางสาวนวนันท์  ฐิติโชติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายพิทักษ์  ฤทธิเดช
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  ชุ่มใจ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงฐิตชญาน์   จันทราฐิติชัยกุล
2. เด็กหญิงนวรัตน์   สารสุข
3. เด็กชายสุพล   พงศ์พานกุล
 
1. นางจันทร์จิรา  คนชม
2. นางธนพร  จันทรา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐพร   มาใจ
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พึ่งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงลลิตา  เสาไธสง
 
1. นางสาวพิมพร  พีระไชยสมบูรณ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  คำมูลเอ้ย
2. เด็กหญิงจริยา  จันเที่ยง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทอน
 
1. นางสาวพรภิมล  ภักดี
2. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงปานไพลิน  อายี่
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ชุ่มเมืองเย็น
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ใจทิพย์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มีจันทร์
2. เด็กชายธนากร  พลายสาร
3. เด็กชายภานุพงศ์  ราชคมน์
 
1. นางพัฒนา  เชื้อเมืองพาน
2. นายเสรี  ก๋าพรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เยต๊ะ
2. เด็กชายสมบูรณ์  แยเบี่ยง
3. เด็กหญิงอาหมี่  ฟูเบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  พลแสง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารขัติ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวรรณ์คำ
3. เด็กหญิงอติพร  ยานะธรรม
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  ดวงวัง
2. นางสาวยุพิน  อุยี่
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงชลิดา  ปากหวาน
2. เด็กหญิงปทิตตา  วังงอน
3. เด็กหญิงภาวินี  ยอดสูงสุด
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายจีรวุฒิ  อุปเส็น
2. เด็กชายนิธิกร  จุมปู
 
1. นายสวาท  คำปิน
2. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กชายกรรชัย  มูลดวง
2. เด็กชายกันทรากร  พูลเทพ
 
1. นายเสรี  ก๋าพรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายฉัตรเกล้า  ธิเลิศ
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  สมปาน
 
1. นายสุรินทร์  จังขันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายจะหย่อ  เลาะปู
2. เด็กชายสมเกียรติ  จะหย่อ
 
1. นางสาวชลธิชา  งานดี
2. นายสนธิชัย  วิลัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักแค 1. เด็กชายกฤติพงษ์  มะโนวรรณ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุธรรม
 
1. นางสาวญาณิสา  ทาแกง
2. นางเกษรา  คำฟู
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายจรัล  ยื่อเซาะ
2. เด็กชายอาจู  เชก้อง
 
1. นายภาณุพงศ์  พรหมมาลัย
2. นายเกรียงศักดิ์   พรหมวะนา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นายยงยุทธ  เอกวุฒิ
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  ทัษกานิเวศน์
 
1. นางกิตติมา  หอมรส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  กอบแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว
3. เด็กหญิงธัญวารินทร์  เรือนออน
4. เด็กหญิงสมัชญา  ปาริมา
5. เด็กหญิงเกตสิรี  คำมี
 
1. นางอัญชลี  พันต๊ะ
2. นางสาวโฉมศรี  วรรณรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันใจ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  กันจินะ
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  พุทธวงศ์
4. เด็กหญิงศรัญยา  คำน้อย
5. เด็กหญิงศิวพร  จันทร์ผัด
 
1. นายกิรภัทร์  กันทา
2. นายศักรินทร์  จักรสาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงพุทธกานต์  วันมา
2. เด็กหญิงวรรณวลี  อายี
3. เด็กหญิงศิถีธร  สุภา
4. เด็กหญิงอรุณี  มอแล
5. เด็กหญิงเรณู  บุญงาม
 
1. นางณัฐพร  เป็งขวัญ
2. นายเฐนก  เป็งขวัญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ร่มพนาธรรม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงณัฐริกานต์  แซ่ส้ง
4. เด็กหญิงบุษกร  วิรุณห์สิริญาติ
5. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่วะ
 
1. นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า
2. นางสาวรุ่งอรุณ  กุณณะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ก๋าซ้อน
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  กันทา
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสันทราย
4. เด็กหญิงอริสา  สุรินทร์ธรรม
5. เด็กหญิงเกศนี  แสนใจ
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. นายนพรุจน์  มณีขัติย์
2. นางสาวศศินิภา  เสาว์ภาษี
3. นางสาวสุภาภรณ์  อนุศักดิ์
4. นางสาวสุมินตรา  โพธิ์คำ
5. นางสาวเมธาพร  แสนทวีสุข
 
1. นายสมัย  สุริยะอุโมงค์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กชายคมกฤษ  อัศวพุทธิ
2. เด็กหญิงชงงาม  แซ่่มั่ว
3. นางสาวลัดดา  คงสุนทรสินธุ์
4. เด็กชายสรรเพชร  แซ่มั่ว
5. เด็กชายอังคาร  อัศวพุทธิ
 
1. นางสาวธนัษภร  ไชยสอน
2. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงกุสุมา  วิญญูสกุล
2. เด็กชายชาคร  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายศิริศักดิ์  แซ่เล้า
4. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่มั่ว
5. เด็กหญิงเทพทิดา  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวธนัษภร  ไชยสอน
2. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีเก็บ
2. เด็กชายกฤตพรต  ธิคำ
3. เด็กชายกฤษฎา  เขื่อนล้อม
4. เด็กหญิงกัลญารัตน์  พรมปิงกา
5. เด็กหญิงชลิกา  ปากหวาน
6. เด็กหญิงณัฐลิณีย์  สิงทอง
7. เด็กชายธนวัฒน์  ปินตามา
8. เด็กชายธนวัฒน์  ปินตามา
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมปิงกา
10. เด็กหญิงธันย์ชนก  อาระพงค์
11. เด็กหญิงปทิตตา  วังงอน
12. เด็กชายประภวิษณุ์  มั่นขันธ์
13. เด็กชายพงษ์ทิวา  สารต้น
14. เด็กชายพิษนุ  ชื่นตา
15. เด็กหญิงภาวิณี  ยอดสูงสุด
16. เด็กหญิงวริษา  วงค์ทวี
17. เด็กชายสุริยา  วงค์ทวี
18. เด็กหญิงอริศรา  คิดเร็ว
19. เด็กหญิงอิมพิลา  มาอิ่นแก้ว
20. เด็กชายโชคทวี  ตามวงค์
 
1. นางสาวกมลทิพย์   จันทร์ฝั้น
2. นายกฤษฏากร  ไชยทัศน์
3. นายธรรม  สมจิตต์
4. นางศรีนภา  ศรีธนะ
5. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหวงชากู่
2. เด็กหญิงชนิภา  คะบู่
3. เด็กชายธีรศักดิ์  อานี
4. เด็กหญิงน้องพลอย  มาเยอะ
5. เด็กหญิงบัวสาย  หมื่อแล
6. เด็กหญิงบูจู  เมอแล
7. เด็กหญิงบูดอ  เชอหมื่อ
8. เด็กหญิงบูบะ  หมื่อแล
9. เด็กหญิงบูหย่า  โวยลอง
10. เด็กชายรัชพล  จะลอ
11. เด็กชายลีกอ  เชมื่อ
12. เด็กหญิงวันวิสา  เมธีแก้ว
13. เด็กหญิงวิมลสิริ  เยเบียง
14. เด็กหญิงศรัณยา  เยเบียง
15. เด็กหญิงศิริพร  เยเบียง
16. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่มื่อ
17. เด็กหญิงสุนิสา  อายี
18. เด็กหญิงสุมาลี  เมอแล
19. เด็กชายอภิชิต  มาเยอะ
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เมอแล
 
1. นางสาวนพมาศ  วงค์ธิดา
2. นางสาวรสจนีย์  นับเส
3. นายวรภรพงศ์  ปันเดง
4. นางสุภาพร  คำแก่น
5. นายสุวิต  ชอบจิต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกันต์ดนัย  บูทะ
2. เด็กชายกิติชัย  จะลอ
3. เด็กชายธีรพล  แซ่ห่าน
4. เด็กชายนพดล  มาเยอะ
5. เด็กหญิงนากอ  ปอแส
6. เด็กหญิงนาเหงย  รอหมื่อ
7. เด็กชายพิชิต  แซ่มื่อ
8. เด็กหญิงพิมล  มื่อปุ๊
9. เด็กชายพิษณุ  อาจา
10. เด็กหญิงมีนา  จะลอ
11. เด็กหญิงยุพา  คะติ
12. เด็กหญิงลลิตา  หมื่อแล
13. เด็กหญิงวรนุช  แยะเบียง
14. เด็กชายสมพงษ์  หมื่อแล
15. เด็กหญิงสุภานันท์  แยะเบียง
16. เด็กชายสุรพล  เชอมือ
17. เด็กชายสุวิทย์  แบจีกู่
18. เด็กชายอาจา  เชอมื่อ
19. เด็กชายอาหมื่อ  แยะเบียง
20. เด็กชายอาเลผะ  เบียผะ
 
1. นางจุฬาลักษ์  มุดนันชัย
2. นางพัทธนันท์  ปันเดง
3. นางสาวพินยา  อินต๊ะไชยวงศ์
4. นายวรภรพงศ์  ปันเดง
5. นางสุภาพร  คำแก่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศ์สาย
 
1. นายสุวิชชา  พัฒนพิบูล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1. เด็กชายซานหนี่  พม่า
 
1. นางบัวนำ  วันใจ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เทพประสาร
 
1. นางพัฒนา  กิติลือ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมญาดา  หลวงโปทา
 
1. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
2. นายวนาศิลป์  ธรรมสิทธิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษา
2. เด็กชายสานุพงศ์  มณีวงษ์
 
1. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
2. นายวนาศิลป์  ธรรมสิทธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกฤษดา  คำมา
2. เด็กหญิงสิริภานันท์  ชัยวังปัน
 
1. นางปัทมา  แสนเมธา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นำไทย
2. เด็กหญิงจิตรดา  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงจิตาภา  อุปเลิศ
4. เด็กหญิงดาริกา  ชุมภู
5. เด็กหญิงธันยพร  เป็งกิจ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยกิจ
7. เด็กหญิงรสริน  เชอมือ
8. เด็กหญิงวรินทร  เมืองมา
9. เด็กหญิงสุพิชญา  นายลิ่ง
10. เด็กชายอนันต์  มาเยอะ
 
1. นางพัฒนา  กิติลือ
2. นายสุรินทร์  กิติลือ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จอมแปง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หวายคำ
3. เด็กหญิงชุติมันต์  สิงห์รัว
4. เด็กหญิงตวงพร  วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงธีรนาฎ  ธรรมเสน
6. เด็กหญิงบุษกร  ตาดสุวรรณ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์คำ
8. เด็กหญิงวันยุ้น  ตัน
9. เด็กหญิงสุธินี  สมปาน
10. เด็กหญิงเจนจีรา   คำภีระ
 
1. นายชวนชิด  จันทาพูน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกุล  จันทร์ทองเมือง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  โกลาเพ็ง
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ไชยวรณ์
5. เด็กหญิงพรรณิดา  ใจเกลี้ยง
6. เด็กหญิงพรรภษา  สักลอ
7. เด็กหญิงพัชรมาส  ยารวง
8. เด็กหญิงภัทราพร  ยามี
9. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงศรัณญา  เตรียมแรง
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขัตธิดา
12. เด็กหญิงสุนันทิยา  ริยอง
13. เด็กหญิงอรพรรณ  สักลอ
14. เด็กหญิงเอมวิกา  กองวรรณา
15. เด็กหญิงเอเรวรรณ  พรมมา
 
1. นางสาววราลักษณ์  มันดี
2. นายวิโรจน์  สุริยะน้อย
3. นายสุริยัน  ยารวง
4. นางอรุณี  ยารวง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงธิตาพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  แซ่ส้ง
3. เด็กหญิงมาริษา  โรจนคีรีสันติ
4. เด็กหญิงวรรณิกา  โชติเจริญกุล
5. เด็กหญิงวรฤทัย  โรจนคีรีสันติ
6. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ท้อ
7. เด็กหญิงวิภา  แซ่มั่ว
8. เด็กหญิงวิศัลยา  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่หว้า
10. เด็กหญิงศศิวิมล  สวาทชาติ
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลีลาธรรมสัจจะ
12. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์  ร่มพนาธรรม
13. เด็กหญิงอภิสรา  ร่มพนาธรรม
14. เด็กหญิงอรทัย  มรกตพนาไพร
15. เด็กหญิงอรนิภา  แซ่วื่อ
 
1. นายจักรพงศ์  สุนันต๊ะ
2. นางสุธาสินี  ติยะกว้าง
3. นางเบญญาภา  ขวัญอยู่
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแงะ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขัติราช
2. เด็กหญิงมัฐณาวรรณ  ไชยทัศน์
3. เด็กชายสวรินทร์  แสงอิน
 
1. นายชัชวาล  ใจกล้า
2. นายธีรวุฒิ  ทะนาวา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงธีรารัตน์   ฝั้นวีระ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี   ทำคำหมื่น
3. เด็กหญิงวรรณิดา   หินสิน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขันเต๋
2. เด็กหญิงศิริยากร  กุญชร
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
2. นายเอกสิทธิ์  ผลปราชญ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงนวล  มาห่า
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชูสกุลพนา
 
1. นายภูมิ  ต่ำคำดี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงหมี่ยี้  มาเยอะ
 
1. นางสาวพันภิทักษณ์  จันต๊ะตึง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปรีชญา  ต๊ะล้อม
 
1. นายกำธร  สีฟ้า
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  กิ่งลังกา
 
1. นางวัชรี  ยากองโค
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1. เด็กหญิงพัชริดา  โทนสี
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายวรรธนะ  แซ่ลี
 
1. นายกำธร  สีฟ้า
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลุงวัน
 
1. นางทับทิม  ปาเงิน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาก่า  เบเช
 
1. นางสาวรุจิรา  พรหมปัญญา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรษา  ไกรศรีทุม
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แสงวิโรจน์
2. เด็กหญิงสกุณา  แซ่ซี
 
1. นางศรีไพร  เทพท้าว
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  หาสิ่ง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงกานดา  บาหลา
2. เด็กหญิงสอน  ชัยคำ
 
1. นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง
2. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูเหม่อ  เชมือ
2. เด็กชายลีหมื่อ  เยเบียง
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสมตัว
2. นางสาวรุจิรา  พรหมปัญญา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ร่มพนาธรรม
 
1. นางสาวเจษฎา  ดวงจิตร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  คล้ายจิตรมย์
2. เด็กหญิงวุฒิพร  สายทอง
3. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ทาปัญญา
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายชัชชัย  หิริตระกูลชัย
2. เด็กหญิงนันภัทร  วิชัยนำโชค
3. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ท้อ
 
1. นางเนตรมณี  กันแสงแก้ว
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายปวรุตน์  ขาวินา
2. เด็กชายรณกร  วงค์กาล
3. เด็กชายสุทธวีร์  บัวอินทร์
 
1. นางปฏิญญา  ภู่ทัยกุล
2. นายสุทัศน์  ภู่ทัยกุล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายศุภาชัย  ขัดเชียงแสน
 
1. นายพรชัย  สุขใสบูลย์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพัชรา  หน่อแก้ว
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอิทธิพร  มณีวรรณ
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงอรกร  พันธุ์โชติ
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  คำขจร
 
1. นายเกษม  ดวงงาม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอาบา  อวยแม
 
1. นางสาวอรกานต์  ภมรเกศ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงบัวทอง  ตันเดอ
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไทยใหม่
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายเดโชพล  ขอดแก้ว
 
1. นางรัตนา  ณ ลำปาง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร   สุวรรณบุตร
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงสุกัญญามนี  ปัญญา
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทองคำ
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายอาแซ  คอเจ
 
1. นางสาวชนัญธิดา  ทะนุบงกช
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1. เด็กหญิงนพธีรา  ติ๊บพูน
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายคฑาวุธ  เมเทกู่
 
1. นายประพิศ  พลเกษม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  เทพต๋า
 
1. นางไพรินทร์  จันตาเดช
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายคฑาวุธ  เมเทกู่
 
1. นายประพิศ  พลเกษม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำสุกัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิวรรณ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  มาเยอะ
 
1. นายภวิศวร์ศักดิ์  อภิวงค์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดา  จะอือ
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  ท้าวเทพ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ลี้
 
1. นายกิตติ  โพธิสิทธิ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอรยา  ลีลาธรรมสัจจะ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุทธแก้ว
2. เด็กชายจตุพร  สุริยา
3. เด็กชายจักรินทร์  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงชนากานต์  ใบไม้งาม
5. เด็กชายณัฐปกรณ์  ยาศรี
6. เด็กชายธนบูรณ์  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงธิดา  คาล่า
8. เด็กหญิงนารี  คาหล่า
9. เด็กหญิงบุษยมาศ  สุริยา
10. เด็กชายปฐมพร  วิศิษฐ์ผล
11. เด็กชายประณต  ธรรมขันธ์
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  เดชพ่วง
13. เด็กหญิงปาริชาติ  เชียงทา
14. เด็กชายพงศกร  เชื้อเมืองพาน
15. เด็กชายภาคิน  คำฟู
16. เด็กหญิงมณิสรา  บัวใจ
17. เด็กชายวรวุฒิ  นันทชัย
18. เด็กชายวีราวุฒิ  อินสุยะ
19. เด็กชายวุฒินันท์  วงค์ตะวัน
20. เด็กหญิงศรีทอง  สามนวล
21. เด็กหญิงศิรินทิพย์  โพธิ์เงิน
22. เด็กหญิงศิวนาถ  จันทร์ทา
23. เด็กหญิงสุชัญญา  ทรงอมรศิริ
24. เด็กหญิงอคิราภ์  สังคะเฮียง
25. เด็กชายอนุพล  บุญเรือน
26. เด็กชายเจษฎากร  อาจจำปา
27. เด็กชายเทวนาถ  อรรถไพบูลย์
 
1. นางณัฐกานต์  เชยบาน
2. นายบุญส่ง  เรืองกิจคณะ
3. นางปวีณา  อุปไพร
4. นางรัชนีพร  ดีปาละ
5. นางสาวสุดาวัลย์  ปุกคาม
6. นางเรณู  ทองจิตร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงจิรัมภา  ขำกล่ำ
2. เด็กหญิงพชรรัตน์  สร้างสุข
3. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วเพชรวงค์
4. เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีนวล
5. เด็กชายศุภวิชญ์  กามอ้อย
6. เด็กหญิงอภิชยา  สุจริต
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำแฮด
8. เด็กหญิงโสภาพรรณ  กาวิชัย
 
1. นางกฤตพร  สิงห์ไชย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงณัฐธิชาพร  ศรีธิ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ภาชนะ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญาปิน
4. เด็กหญิงอรุโนทัย  เชี่ยวชาญ
 
1. นางอนงค์  จงจำรัสศิลป์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกฤตธีรา   ยานะนวล
2. เด็กชายกศนะ  จิตต์มนัส
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฟองสุภา
4. เด็กชายจิตรกร  วังวงค์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  กรรณิกา
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คิดเร็ว
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมปิงกา
8. เด็กชายพชรดนัย  ศรีพรรณ์
9. เด็กหญิงพัชรี  ชัยมูล
10. เด็กชายมนัสนันท์  จันทร์อาสา
11. เด็กหญิงศศิกานต์  พรมวงค์
12. เด็กหญิงศุภิสรา  ปาสา
13. เด็กชายสิทธิพล  แก้วประภา
14. เด็กหญิงอรจิรา  บัวชุ่ม
15. เด็กชายอัครพล  วังวงค์
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาอ้าย
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายชัยรินทร์  ชัยวิสิทธิ์
3. นางสาวธันย์ชนก  อาระพงค์
4. นางศรีนภา  ศรีธนะ
5. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีเก็บ
2. เด็กชายกฤตพรต  ธิคำ
3. เด็กชายกฤษฎา  เขื่อนล้อม
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมปิงกา
5. เด็กหญิงชลิดา  ปากหวาน
6. เด็กชายธนวัฒน์   ปินตามา
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  อาระพงค์
8. เด็กหญิงปทิตตา  วังงอน
9. เด็กชายประภวิษณ์  มั่นขันธ์
10. เด็กชายพงษ์ทิวา  สารตัน
11. เด็กชายภัทรพล  นาคขำ
12. เด็กหญิงภาวิณี  ยอดสูงสุด
13. เด็กหญิงวริษา  วงค์ทวี
14. เด็กหญิงสุชานาถ  ถาตุ้ย
15. เด็กชายสุริยา  วังวงค์
16. เด็กชายโชคทวี  ตามวงค์
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายธรรม  สมจิตต์
3. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
4. นางศรีนภา  ศรีธนะ
5. นายอนงค์   ไชยคำหล้า
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยามี
2. เด็กชายนครินทร์  ตั้งศิริไพศาล
3. เด็กชายนิธิกร  สุบุญนำ
4. นายบุญโสน  ลุงจ่าม
5. เด็กชายอภิรมย์  เงาศรี
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เชอหมื่อ
2. เด็กชายสมพงษ์  มอโป๊ะกู่
3. เด็กชายเพลิง  วุยยือกู่
 
1. นายนิวัฒน์   จริยา
2. นายรุ่งทรัพย์   กัมปะหะ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กชายวรุตฑ์  วรโชติวนาไพร
2. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์มูล
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่มั่ว
 
1. นายสราวุธ  ยาวิราช
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 1. เด็กหญิงฉัตรพร  นันใจ
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงสรันดา  วงค์นาง
 
1. นางสมพรรณ  อินต๊ะ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. นายจิรพัฒน์  โปสาน
2. เด็กชายอภิชาติ  เลาแสง
3. นายอาทิตย์  แย้เเปียง
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภัทร์   อาเซ
2. เด็กหญิงนาลอ   จะก่า
3. เด็กหญิงพุทธิพร   จะหา
4. เด็กหญิงรุจิดา   จำปู้
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   อ้ายยี่
6. เด็กหญิงหมี่นอ   เยเบียง
 
1. นางเบญจวรรณ   สุขพันธ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตานนท์
2. เด็กหญิงดวงดาว  ราชคม
3. เด็กหญิงตันหยง  ไร่ลือคำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  เสธา
5. เด็กชายปรัชญา  ตาคำ
6. เด็กหญิงเกวลิน  กันทะวงค์
 
1. นางภาริวรรณ์  ครินชัย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองใบ
2. เด็กหญิงมนณัฏฐิตา  สายวัน
3. เด็กหญิงมนสิชา  ใจสม
 
1. นางสาวทองเพียร  อ้ายเป็ง
2. นางนุจรินทร์  ทิพรักษ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายจีรกิต  ชูสกุลไพศาล
2. เด็กชายศุภกิจ  แปงปัญญา
3. เด็กชายเจษฎาพร  ปุ๊ดใจ
 
1. นายบัญชา  จันทร์น้อย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงพันธ์ผรา  อุดตึง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงค์ริยะ
3. เด็กหญิงมินตา  แตงประวัติ
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นายสวาท  คำปิน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. นายสงกรานต์   เชอหมื่อ
2. เด็กชายสะเมอละ  จะแล
3. เด็กชายสุรชัย  เชอหมื่อ
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงอารยา  ทวีอภิรดีมุกดา
3. เด็กหญิงเกตุมณี  ยาศรี
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายปิติพล  อุทัง
2. เด็กหญิงอรจิรา  ศรีจุมปา
 
1. นางวิไล  อหันตะ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา   อุทุมมา
2. เด็กหญิงศรีจันทร์   ยาอู
3. เด็กหญิงหญิงอาหมี่   เยเปีย
 
1. นางสาวกาญจนา  กันหา
2. นางบังอร   สุกุล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงชลลดา  อินต๊ะจักร์
2. เด็กหญิงณัฐวี  ชุมนูลักษณ์
3. เด็กหญิงสิริมณี  กาสุยะ
 
1. นางวัชรีย์  ปูธิปิน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำกันทะ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูดฉลาด
3. เด็กหญิงสุนทรี  ตาสุรินทร์
 
1. นางวาสนา  ดวงเทียน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงจิตตราภา  จันแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณี  ศุภรนานา
3. เด็กหญิงสิดาพร  ก๋าวิละ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ธรรมกุล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงพนาศิษย์  ดวงคำ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ก๋าวิละ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ก๋าวิละ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ธรรมกุล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปิยะลังกา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ปัญญาใจ
3. เด็กหญิงศิวณีย์  จินระดา
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายปพนวิช  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงสวิตตา  สุริยาเต็ม
3. เด็กหญิงอรัชพร  จันทาพูน
 
1. นางปฏิญญา  ภู่ทัยกุล
2. นายสุทัศ  ภู่ทัยกุล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เยอเฉอะ
2. เด็กหญิงรัญชนา  ดีน้อย
 
1. นายเมธี  นันตะรัตน์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กชายชนัญญู  แดงอุ่น
2. เด็กชายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายสมพร  กันทา
2. นายสุรคร  ต๊ะยศ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะดะ 1. เด็กชายนวพล  ทองลิ่ม
2. เด็กชายศิวะกร  คำใส
 
1. นายไกรชาติ  อินต๊ะรัตน์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1. เด็กชายสมชาย  แซ่ดู่
2. เด็กชายอาทู  แลเชอ
 
1. นางสาววรรธนันท์  วันดี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายฉัตรชัย  จิตรุ่ง
2. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์ใข
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธิลังกา
 
1. นายธาดา  ยาวังเสน
2. นายเฐนก  เป็งขวัญ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  โพธิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญา
 
1. นายไพฑูรย์  ด้วงนิล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วลังกา
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุญตัน
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  คีรีแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมชัย  หมื่อแล
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายพิษณุ  ยานะศรี
2. เด็กชายอัครเดช  สว่างทิตย์
 
1. นางเกศรินทร์  ตาคำ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายชัยธวัช  เขียวพุ่มพวง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาลัย
 
1. นายธาดา  ยาวังเสน
2. นายเฐนก  เป็งขวัญ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายภัทธดนัย  ใจเต็ม
2. เด็กชายอรรฆพร  รักสนุก
 
1. นายณัฏฐ์ธเนศ  ชมเชย
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อานี
2. เด็กชายสุรชาติ  แยเซ
3. เด็กชายอะเลผะ  เบียผะ
 
1. นายสุริยา  อินอร
2. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายปูลุ  มาเยอะ
2. เด็กชายอาซะ   หมื่อโป๊ะ
3. เด็กชายเปาะลุง   คะหล่า
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชาย ศักดิ์พล  อุปพัฒน์
2. เด็กชายภูมินทร์   นันต๊ะวงค์
3. เด็กชายอาณาจักร  คำปิงยอด
 
1. นายนิรันดร์   มหายศนันท์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายณัฐพงศ์   โกฏสืบ
2. เด็กชายอนันต์ศักดิ์   ศรีวิชัย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงนิธิพร  สุทธิผุย
 
1. นางเกล็ดทอง  ภู่ไพศาล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงธารน้ำพุ  ชอง
 
1. นางอาภาศิริ  สุธรรมปวง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แพทย์จันลา
 
1. นางวิมล  คำภีระ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฟางรี  ป๊อค
 
1. นางสาวอรณิชา  เมอแล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ธีระพัฒน์สกุล
 
1. นางสาวนิภาพร  วังท่า
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองคำใบ
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงศิรประภา  รัตน์ชัยศิลป์
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำแดง
 
1. นางวิมล  คำภีระ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายวรรณพร  ทองวัน
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลิตา  เดชะพระรักษา
 
1. นางสาวนิตยา  ชุ่มจิตต์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงกนกพร  ก๋าวี
2. เด็กชายจิรภัทร  ด่านอินทร์
3. เด็กหญิงญาณิศา  บัวอินทร์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทาแสน
5. เด็กชายพีระพงศ์  ปาปิน
 
1. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์
2. นายสมพร  กันทา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จะหมอ
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  พฤกษ์สกุลไพร
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายอัครชา  มะติยาภักดิ์
2. เด็กหญิงอารียา  สมพมิตร
 
1. นางมยุรีย์  กุณนา
2. นางวาสนา  ปวนคำ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายกุลพัทธ์  เขียวเรียง
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายเกรียงไกร  วงศ์จันทร์เสือ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายยอบา  โวยลอง
2. เด็กชายยาแอ  อาซอง
3. เด็กชายวิทูรย์  เบเชกู่
4. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
5. เด็กชายหล่อตี้   เชก้อง
6. เด็กชายอาก่อ  หมื่อแล
 
1. นางสาวนิติกร  ยานะชาติ
2. นางสาววิสุทธิ์โฉม   อบเชย
3. นางอัญชัญ  หมอกคำ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายธีรพล  แซ่พ่าน
2. เด็กชายนพดล  มาเยอะ
3. เด็กชายรัชพล  จะลอ
4. เด็กชายสมพงษ์  หมื่อแล
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่หมื่อ
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แยเบียง
 
1. นางสาวนพมาศ  วงค์ธิดา
2. นายสุวิต  ชอบจิต
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. เด็กชายชัชพงษ์  เป่งงาม
2. นายทัตพงษ์  ปาระหงษ์
3. เด็กชายธนพนธ์  ปาระหงษ์
4. เด็กชายธีรวัช  คำมูลเอ้ย
5. เด็กชายนิรัน  คำปาวิละ
6. เด็กชายปิยาพนธ์  ศิริประภาพัฒน์
7. นายภูมิพัฒน์  ศิรินุภา
8. เด็กชายอาฮื่อ  เวแม
 
1. นายบุญนำ  เทียนทอง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นางสาวจริยา  ฟูบิ
2. นางสาวนารี  แดมา
3. นายศักดา  แยเบียง
4. เด็กชายสมชาย  เบาทุ
5. นายสมชาย  แยเบียง
6. นายสรวิศ  เบียเช
7. นายสามารถ  แยเบียง
8. นางสาวสุภาพร  มาเยอะ
9. นางสาวอรุณี  เชอหมื่อ
10. นางสาวอาบา  โว่ยแม้
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
2. นางสุพิน  เบียเช
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงณัชยา  รัตนะ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  จินตนา
3. เด็กหญิงนันทวรรณ์  ใจฟอง
4. เด็กชายพงศกร  สวยสม
5. เด็กหญิงพรพิมล  ปันอูป
6. เด็กหญิงวราพร  ฟองสมุทร
7. เด็กหญิงสุทธิณี  แสนใจ
8. เด็กหญิงสุภาพร  เขื่อนสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอังค์วรา  ช่วยสระนอก
10. เด็กชายอานนท์  ตันใจ
 
1. นางทัสนัย  บุญรอด
2. นางนิตยา  วงศ์ต๊ะ
3. นางเรณู  เครือวงค์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจจง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   ใจจง
3. เด็กหญิงบูแตะ  เดียวข่อง
4. เด็กหญิงหมี่ชู  มาเยอะ
5. เด็กหญิงอาเพียว  มาเยอะ
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  ดอนชาไพร
2. นางสาวนิภาภรณ์  บุญนาวา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุภาวงค์
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สมมะโน
3. เด็กหญิงบุษราคัม  หงษ์ทอง
 
1. นางพยอม  เจียมวิจักษณ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินศวร
2. เด็กชายอนุวัต  กองฝิ่น
3. เด็กหญิงเวทิตา  เหมปันดัน
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จอกเงิน
2. เด็กชายศุภกฤต  ดอกบัว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เหม็งทะเหล็ก
 
1. นายพงศธร  งอยหล้า
2. นางเอมิกา  พันธกิจปฐมกุล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นางสาววิสุทธินี  กันทะปัน
2. เด็กหญิงสุวิมล  สะทัน
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายกรกฤษณ์  ผังดี
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  มะโนยศ
 
1. นายทวีเดช  ด่านตระกูล
2. นางนวลจันทร์  สรวงสิงห์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กชายธีระพล  ก๋าวิต๊ะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทำสะอาด
 
1. นายสมพงษ์  ละขะไพ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันต๊ะนัง
2. เด็กหญิงพัสตร์สุ  อุเทียม
 
1. นางสุจินดา  ธนะชัยขันธ์
2. นายเฉลิมชัย  มณีรัตน์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงรวิศรา  จันทร์ประทุม
2. เด็กชายไพศาล  ลักษณ์เจริญสุข
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  นิตยารส
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  วงค์เมทา
 
1. นางทองใบ  บุญเตี่ยม
2. นางพวงจันทร์  วรรณศรี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอามือ  มาเยอะ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาเฉาะ  โวยยือกู่
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
176 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  โพธิจันทร์
 
1. นางการะเกด  เดชะพงค์
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายคุณากร  ธรรมวงศ์
2. เด็กชายบุญแก้ว  วรรณา
3. เด็กชายพลวัต  จะทอ
 
1. นางนันทิกา  ทิพย์อุโมงค์
2. นางปุณยาพร  พัรวัศศรุต
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงจันทนิภา   ไอ่หว่อ
2. เด็กชายพิชชากร   ยาสมุทร
3. เด็กชายเกสรา    จอมโปธิ
 
1. นางสาวจิดาภา   ศรีสุข
2. นางชุติปภา   ตันเขียว
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายธนากร  อุปเส็น
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  เต็มประดา
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันนาคำ
 
1. นางสาวปรีดา  แลวงค์นิล
 
182 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายนัทพงศ์  ใจจันทร์
2. นางสาววรรณิดา  วังมล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยกุล
2. นางไพรพรรณ  บุญมา
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายศรยุทธ  กาบแก้ว
2. เด็กชายอติเทพ  แสนใส
 
1. นางมัลลิดา  มั่งมูล
2. นางสาวศุภรัตน์  ศรีทะนันชัย
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ใจช่วย
2. เด็กชายพงษ์นที  คำก้อแก้ว
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางสาวปรีดา  แลวงค์นิล
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงจารุพร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายภัควรรณ  ใจอุ่น
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
186 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายนิธิพร  ตนกู
2. เด็กชายปรเมษ   กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยวุฒิ
4. เด็กชายพัชรพล  ศรีจุมปา
5. เด็กหญิงพุทธนิตย์  ไอสาน
6. เด็กชายพูนศักดิ์  เขื่อนคำ
7. เด็กชายเอกราช  สุวรรณการ
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
2. นายสงกรานต์  อินสวรรค์
3. นายโยธิน  แก้วก๋า
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เลี้ยว
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายธีรเมธ  จานเก่า
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิวรรณ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายตะวัน  เยหลุ่ง
 
1. นายทศพล  กิตต๊ะ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  ศรีสม
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กหญิงชนินาถ  เบเซ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีทะสังข์
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ใจนวน
4. เด็กหญิงณัฐพร  คำหล้า
5. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์โน
6. เด็กชายวิวัฒน์  วรรณราช
 
1. นางณัฐกานต์  เชยบาน
2. นางเทพพร  สุนทรฐิติ
3. นางเรณู  ทองจิตร์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายนพวิชญ์  ยาสมุด
 
1. นางสาวอัมพรนุช  เทพสา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กชายอัครพนธ์  แสงวิมล
 
1. นายสุริยัน  ยารวง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  สิทธิ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา   ปัญญา
3. เด็กหญิงนวล   อ่องแสง
4. เด็กหญิงนิศมา   คงสุขธารา
5. เด็กหญิงปภาวี   บุญแสง
6. เด็กหญิงวิลาสินี  คำใส
7. เด็กหญิงสุวลี   แซ่หวือ
 
1. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
2. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  พุทธวงค์
2. เด็กหญิงสุทธิพร  จำดี
3. เด็กชายไตรภพ  อินสวน
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางสาวปรีดา  แลวงค์นิล
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายพันธุ์ริช  ราหมี
2. เด็กชายยาก่อ  มาเยอะ
3. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นางสาวอุทุมพร  เทพศิริ
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงบูซอ  หมื่อแล
2. เด็กหญิงพรวิภา  ลิปโป
3. เด็กหญิงอารีย์  คาแส
 
1. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
2. นางสาวสุทิน  กองสิงห์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายวาธิน  เครือวงค์
2. เด็กหญิงอาเส่อ  หมื่อแล
3. เด็กชายอาโซ  เบเซ่กู่
 
1. นางดรุณี  ดอนชัย
2. นายทศพล  กิตต๊ะ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายธนาดล  อารมณ์ดี
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีโลเพี้ยน
3. เด็กชายศุภกฤต  สุบินทร์
 
1. นายถนอม  ชัยลังกา
2. นางประคองศรี  จันทร์โสภา
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายบุญถึง  แก้วมาเรือน
2. เด็กชายมลฑล  อาหงิ
 
1. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายสุรชัย  จะกอ
2. เด็กชายอ้ายเป้า   แซ่วุ้ย
3. เด็กชายโลมา  เชอหมื่อ
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กชายสุรัตน์  หวุ่ยยือกู่
2. เด็กชายสุวรรณ  ขุนสิริชัย
3. เด็กชายอาซาง  อุ่ยแมะ
 
1. นางสาวกฤษณา  เกี๋ยงมะนา
2. นางสาวอัจฉรา   อุนันตา
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายนนทกร  จงรุ่งเรืองชัย
2. เด็กชายราชัน  แซ่ลี้
3. เด็กชายอาจิ้ง  แซ่วุ้ย
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายจีรภัช  จงรุ่งเรืองชัย
2. เด็กชายธเนศ  เพียเมีย
3. เด็กชายยี่เจียว  แซ่วุ้ย
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์