หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์),โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   7 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 2 ห้อง 4/1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 2 ห้อง 4/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 2 ห้อง 4/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 2 ห้อง ป4/4 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 2 ห้อง 4/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 1/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 1/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 1/2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 1/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 1/1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 1/4 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง ประถม 6 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง ประถม 5 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) ห้องสมุด ห้อง ใต้ถุนอาหารห้องสมุด 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารวิชาชีพ ห้อง ห้องวิชาชีพ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) ห้องสมุด ห้อง ใต้ถุนอาหารห้องสมุด 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารวิชาชีพ ห้อง ห้องวิชาชีพ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารหลวงสิทธิประสาสน์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์ทางไกล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารหลวงสิทธิประสาสน์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์ทางไกล 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง ประถม 1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง ประถม 2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง ประถม 3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ ประถม/ห้องคณิต 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทย์ ประถม/ ป.6/1 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 3/1 และ 3/2 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 และ 2/4 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 และ 3/4 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารอนุบาล ห้อง โรงอาหารอนุบาล 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ศาลา ห้อง ศาลาซาวคำเขตต์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง 1-2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารอนุบาล ห้อง 3 - 4 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ห้อง ป.5/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ห้อง ป.5/4 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ห้อง ป.5/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษศุนย์Pear 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องภาษาอังกฤษศุนย์Pear 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ห้อง ป.6/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ห้อง ป.6/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ห้อง ป.6/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ห้อง ป.5/1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคาร ict ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคาร ict ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ห้างเทสโก้โลตัสแม่จัน ลานเต้นเอโรบิก ห้อง ลานเต้นเอโรบิก 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ห้างเทสโก้โลตัสแม่จัน ลานเต้นเอโรบิก ห้อง ลานเต้นเอโรบิก 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซางซางดรุณานุสาสน์ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซางซางดรุณานุสาสน์ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซางซางดรุณานุสาสน์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซางซางดรุณานุสาสน์ 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ลานศิลป 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้อง ดนตรี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้อง ห้องดนตรี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้อง ห้องดนตรี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
21 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
22 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
23 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
24 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
25 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
26 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
27 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
28 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
29 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
30 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
31 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
32 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้องรับรอง/ห้องอาหารครู 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
33 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้องรับรอง/ห้องอาหารครู 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
34 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้องรับรอง/ห้องอาหารครู 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
35 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้องรับรอง/ห้องอาหารครู 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
36 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
37 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
38 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
39 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เต็นท์ ห้อง ลานชงโค 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เต็นท์ ห้อง ลานชงโค 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ห้อง เต็นท์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เต็นท์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียง 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียง 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียง 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร5 ชั้น 1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 45 ปี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เต็นท์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 45 ปี ชั้น ใต้ถุน 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 ชั้น ใต้ถุน 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 45 ปี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 45 ปี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 45 ปี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 45 ปี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 216 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 216 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 216 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.3 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ปฎิบัติการทางภาษา 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ปฎิบัติการทางภาษา 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง 4 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง ประถม 4 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารมัธยม ห้อง ห้องภาษาไทย 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารมัธยม ห้อง ห้องสังคม 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์ศาสตร์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์ศาสตร์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าซางซางดรุณานุสาสน์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าซางซางดรุณานุสาสน์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าซางซางดรุณานุสาสน์ 7 ก.ย. 2556
7 ก.ย. 2556
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]