หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเพลินจิต ศิริชัยโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
2. นางจิรภิญญา พฤติพงศ์พิสุทธิ์โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสมศรี มีทองโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางศรีวรรณ มหาเทพโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางราตรี สัมฤทธิ์กิจเจริญโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
3. นางจารุวรรณ จับอันชอบโรงเรียน ตชด.บำรุงที่๘๗กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุภัคษณา สกุลศักดิ์รัศมีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางพัณณิตา ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ เขียวไวย์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวาสนา เป็นมูลโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ โลกคำลือโรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อยกรรมการ
3. นางจารุณี วงค์ใหญ่โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวรวีวรรณ ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นางแจ่มจิตร แก้วรากมุขโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
3. นางน้ำฝน อำขำโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวิภาวี เรือนปกโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางพรรณงาม มานพภาพโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางณัฐชยา ชมภูรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นางแสงอรุณ บัวกนกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางขันคำ สาจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ชัยมณีโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางธนภรณ์ จูจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)กรรมการ
3. นางทองศรี คำภิระโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวณฐพรรณ เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสุพิน กนกทิพย์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายปโยธร ติณธรรมโรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุทธิพร สุภาษาโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นางทิพย์สุคนธ์ ชูชัยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางปรีดี ตู่มาละโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางธนัชพร สุดห้าวโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางทัศนีย์ เกตุจันต๊ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายพรชัย เขียวสาคูโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี คำเงินโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
2. นางพรพิมล ไชยนันท์โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอดุลย์ นิ่มอิ่มโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 กรรมการ
4. นางณัฐรี ตุ่นแก้วโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
5. นางมันทนา หอมนานโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางขวัญหทัย จินะราชโรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นางธัญพร อรรถเดชโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒ พรหมหาลาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวธนีพันธ์ุ บุญเล่อร์โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นายดำเนิน สินธุชัยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจีรภรณ์ รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางธีร์สุดา สวาสดิ์วงค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
3. นางรำพึง มะโนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเจนจิรา อืดใจโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี กีรติวิทยางกูรโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ ทองไฝโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายฐิติวัฒน์ ฝั้นต่างเชื้อโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ บุญยังโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางกิตติมา พงศ์พิษณุโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางอันธิกา ฉลาดธัญญกิจโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
2. นางกนกพร อานุโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายสมนึก ธิตาโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาพร วงค์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายวิเชียร มอญแก้วโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นายอนุชา ม้าเมืองโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลฤทัย ลาพาเวโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕กรรมการ
2. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพรนัชชา ราชคมโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอมรชัย ปงลังกาโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางวจี จันทราพูนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุนันทินี ศรีจันทร์โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวเพ็ญสุดา สุตาวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางศิรินภา โนบางโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ชื่นป้อมโรงเรียนบ้านห้วยหกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ระลึกโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายสมบัติ ราชคมโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ มะลิวงศ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ แช่มรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซกรรมการ
2. นางสาวแพแพง ชาวลี้แสนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายนรินทร์ ยกยอนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฤทัยรัตน์ ไวยะกาโรงเรียนแม่หม้อกรรมการ
2. นางโชติกา ธิวงค์โรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
3. นางนงนุช อุดมศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นางรัชนี ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
3. นางมลทิรา วงศ์ตันกาศโรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา พิศพันธุ์โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาวกรรมการ
2. นางจารุวรรณ นิธิธนานันต์โรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
3. นางฉันทนา คำหอมโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ จันทาพูนโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
2. นางดวงพร ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
3. นางวิธินี อารมย์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ แก้วนาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางธันวธู สีพรมติ่งโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางพัทธ์ธีรา หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิสรา พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางยุพิน มั่งมูลโรงเรียนบ้านป่าก๋อยกรรมการ
3. นางรุ่งหฤทัย ตาไฝโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสนอง ชัยมณีโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางณิชากร เต้าประจิมโรงเรียนบ้านธารทองกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ถาหมีโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล นายโรงโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ กาบขิงโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางกาญจนา ยะใจมั่นโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนิสารัตน์ เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นางพวงลักษณ์ เหรัญญะโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
3. นางจินตนา จันทรสารโรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณลักษณ์ สันติภาพวัฒนาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสุรางค์ ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี มะโนเรืองโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางจารุวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)กรรมการ
2. นางสายสุดา มุสิกะโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางศิริพร โปธาโรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา อินทมงคลโรงเรียนบ้านกิ่วพร้าวกรรมการ
2. นายอิทธิพล คนซื่อโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอลงกรณ์ คำต๊ะโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายนิพนธ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ เครือประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
2. นายเมธาสิทธิ์ ต๊อดแก้วโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
3. นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอราวรรณ์ ขัตติวังโรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายนาทธพงศ์ แก้วสุขโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายนครินทร์ จันต๊ะคาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทวีลาภ เมืองสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายวรวิทย์ รัติกนกโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง กรรมการ
3. นางสาวชนนิกานต์ ภิญโญโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสายัญ พงศ์พัฒนานุกูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ มาละดาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางรามัย รุ่งจิรารัตน์โรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิระภา ก้างออนตาโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นางธนพร เขียวสาคูโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางแสงเดือน ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอภิศักดิ์ ทิพย์มังโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ถาแหล่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ ทิพย์มังโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ถาแหล่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางนุชสวาท สันธิโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนุชสวาท สันธิโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี สวัสดิ์สุขโรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อกรรมการ
2. นางอัจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ทำโมโรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวลักษณาวดี คชศียรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ หมื่นสมบัติโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา เงินดีโรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ ขันอุละโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นายสินธพ ศรีลารักษ์โรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา ศรีธิเป็งโรงเรียนบ้านแม่คำกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเยาวเรศ ปิยะสันต์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ยืนหมั้นโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยากรรมการ
3. นางมารศรี ศิริมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนทลักษณ์ นราวิทยานุรักษ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ใจสนุกโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ พรหมหากุลโรงเรียนบ้านแม่คำกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกชพร จับใจนายโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)กรรมการ
2. นายกิตติภัทร แก้วเพชรบุตรโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอำพัน ดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไสว ชัยหมื่นโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองกรรมการ
2. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางสาวพัศธนัญญา เกษสุดาภรณ์ศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ตุงคบุรีโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวทิมพิกา พากเพียรโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป)กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ ปานกลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)กรรมการ
2. นายมินชัย ทานาโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นายสมพร ประเสริฐไทยโรงเรียนแม่หม้อกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสายสมร สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายบัญญัติ ยานะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร เกเย็นโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายจีระศักดิ์ กัลญาณกุลโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)กรรมการ
2. นางราชศิริ ยาวิเริงโรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อยกรรมการ
3. นายธีรวัต สมทะนะโรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสงกรานต์ วัฒโนกูลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นายภพธนภัต คำสุรันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายบุญเลิศ เรือนติ๊บโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอนุศักดิ์ ยังประยูรโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย อินชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภานุพงศ์ แซ้ลี้ศิลปินอิสระกรรมการ
8. นายเอกชล ไชยธิมาศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอนุศักดิ์ ยังประยูรโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย อินชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภานุพงศ์ แซ่ลี้ศิลปินอิสระกรรมการ
8. นายเอกชล ไชยธิมาศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอนุศักดิ์ ยังประยูรโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย อินชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภานุพงศ์ แซ่ลี้ศิลปินเชียงรายกรรมการ
8. นายเอกชล ไชยธิมาศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอนุศักดิ์ ยังประยูรโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย อินชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภานุพงศ์ แซ่ลี้ศิลปินอิสระกรรมการ
8. นายเอกชล ไชยธิมาศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
2. นางศรีอรุณ อุกาวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ศานติอาวรณ์โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางสาวประเทืองทอง อินสุพรรณ์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางโรจนา รีรักษ์โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ เทพสมรสโรงเรียนบ้านห้วยหกกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ผ้าเจริญโรงเรียนบ้านศรีดอนมูลกรรมการ
3. นางวิงวร ใจสุภาพโรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นายปรีดา จันทราพูนโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นายสุทัศน์ โขงสนั่นโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีเงินดีโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นายสุทัศน์ โขงสนั่นโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีเงินดีโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นายสุทัศน์ โขงสนั่นโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีเงินดีโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นายสุทัศน์ โขงสนั่นโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีเงินดีโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายอธิกร ทาแกงโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายกำพล รักสีขาวโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
2. นายอธิกร ทาแกงโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายกำพล รักสีขาวโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
2. นายอธิกร ทาแกงโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายกำพล รักสีขาวบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
2. นายอธิกร ทาแกงโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายกำพล รักสีขาวโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ สุวรรณกาญจ์โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ทรายหมอโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางยุพิน แซ่มัวโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูรย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ สุวรรณกาญจ์โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ทรายหมอโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางยุพิน แซ่มัวโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
5. นายอัญชลี เมฆวิบูรย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัชดาพร มั่งคราชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางลดาวัลย์ จันตาสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)กรรมการ
2. นายพัตร์ฐพนต์ สิริวรรณะโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ พงษ์ตุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
4. นายสมชาย ใจติขะโรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางชีวัน อนุเคราะห์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
3. นายคงเดช แก้วรากมุขโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเหนียน เงินฝรั่งโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
2. นางสมศรี โคตรนรินทร์โรงเรียนแม่มะกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเหนียน เงินฝรั่งโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
2. นางสมศรี โคตรนรินทร์โรงเรียนบ้านแม่มะกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพวงเพชร ใจสูงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหารกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางสุพรรณ์ สุตะวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นายวชรกร เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ใจสูงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหารกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางสุพรรณ์ สุตะวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นายวชรกร เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญชู จีระยาโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ตูหม่องโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจิราพร ม่วงสุขโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
4. นายอัฐพล พระวิฑูรย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนารีลักษณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางนทีทิพย์ พิงค์สถิตย์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุดา ใจเกี๋ยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวนโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
2. นายณรงค์ ใจมูลมั่งโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
3. นายขวัญชัย โกแสนตอโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ พรหมศรโรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ อุ่นนันกาศโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ ทุมดีโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหารกรรมการ
3. นางกมลวรรณ เนาว์ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา บุญมาวรรณโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ วิญญาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายไกรวิชญ์ ริจนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นายณัฎฐกิตต์ มะโนจิตต์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางชุติการณ์ ชุมดีโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหารกรรมการ
3. นางกมลวรรณ เนาว์ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี จิตมโนวรรณโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นางจำรูญศรี ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรวิสรา ปัญญาพฤกษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นางกานดา สิทธิแก้วโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
5. นางจุฑาวรรณ คำเครือโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ สุขปลั่งโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ปันสกุลโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
3. นางชุลีพร ธรรมชัยโรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทิวาพร อยู่อินทร์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นายบุญเลิศ เตจ๊ะมงคลโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางสาวณภัทร ปวงพัฒนาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญญารัตน์ ปันทะทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นางสุพรรณ์ จวงสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางจงกลณี จันธิมาโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ใจมาคำโรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อกรรมการ
2. นางสิรินทร ณ ลำปางโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววรวิวรรณ สุภาษีโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยากรรมการ
4. นางอำพิน แสนต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นายธานี ทาขาวโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ใจมาคำโรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อกรรมการ
2. นางสิรินทร ณ ลำปางโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอำพิน แสนต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นายธานี ทาขาวโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
5. นางสาววรวิวรรณ สุภาษีโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายราเชนทร์ ติ๊บแก้วโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายวศินภัทร์ ไพศาลยศกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายสุริยา เทพวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ โสดาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมงคล สารใจโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ซาวคำเขตโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายโสภณ บูรณวิเชียรโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายบรรเจิด อินสุพรรณโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนพดล ไข่กาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5กรรมการ
2. นายวรกุล คำมะโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
3. นางสาวเมวิกา เหมืองทรายมูลโรงเรียนเอกทวีวิทย์กรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ นานาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายปฏิวัติ ยาณะโคโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายอรรถสิทธิ์ รวมสุขโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย โคตรปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสุดาพร ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษพงศ์ เชียงแรงโรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวเกวลี ศิริแสนโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
3. นายชัยอังคาร มะโนจิตโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ ติ๊บแก้วโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี กองสอนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายเชิงชาย รัตนชัยโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
4. นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ ติ๊บแก้วโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายวศินภัทร์ ไพศาลยศกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายสุริยา เทพวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ โสดาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายบัญชา ผาก้อนโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา โกเสนตอโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชำนิ ชำนาญยาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ไสยวรรณโรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
3. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายบรรเจิด อินสุพรรณโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมงคล สารใจโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ซาวคำเขตโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายโสภณ บูรณวิเชียรโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายณัฎฐกิตต์ มะโนจิตต์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภัตรา เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา ชาญสวัสดิ์โรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นางปิยวรรณ ตู้แก้วโรงเรียนบ้านดอยจันกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายอังคาร อยู่ลือโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวสายสวัสดิ์ ปงกันมูลโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ อุระมาโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจันทรา สัมพันธสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสาวจีระพร ปิยะดาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางธัญรดา หัวนาโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
4. นางกัญจน์ปพฤกษ์ ทิพยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ไวกุฬาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางกรณิศ โฆษพงศ์โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิกานต์ เตจ๊ะวันดีโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ ใจสุราชโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
2. นางสาวลักษมณ มุงเมืองโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. Mrs.Wynei Lyn Dapetilloโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นายธนกฤต ใจดีโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางสาวเมธาวดี ริจนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุณา วงค์ใหญ่โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
2. Mr.Oben Brandonโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาส&กรรมการ
3. นางพริ้มเพรา สุยะโกมลโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร พงค์ศิระกิตติโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
2. Mr.Oro Bankerโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมล โกลาวัลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางนุชรี กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายกิตติคุณ แซ่หยางโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอุ่น คำแก้วโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นางมาทา ศิลาเลิศโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางชัญชนา ทุนอินทร์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางวณิชยา สุทะกุลโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางยิ่งเพลิน พุทธรักษาโรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ ต๊ะต้องใจโรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
2. Mr.Jaffrey Protacio Polidoโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางแสงเดือน กัทะสารโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายขวัญชัย ปุญยะสารโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
2. นายสุวรรณ แก้วดำโรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
3. นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็นโรงเรียนบ้านแม่สลองใน กรรมการ
4. นายสุราวุธ สุวรรณะโรงเรียนเอกทวีวิทย์กรรมการ
5. นางพูลศรี ไยมงคลโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ กันขันคำโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางฉัตราภรณ์ จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ พิทักษ์กำพลโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
4. นายสมพร แสนก่อโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นางสาวปานใจ ไชยวรศิลป์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ชาติพินิจโรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นายธงชัย ปันสกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
3. นายดำรงค์ ปิกจุมปูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายชิดชอ ไชยครองรักข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมยศ วงค์นาคข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางรำไพ สุประการโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเรณุการ์ วิญญกุลโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางสาววณปภัช ชินะใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพลอยปภัส วงศ์เคียนโรงเรียนบ้านแม่สลองใน กรรมการ
5. นางจีราวรรณ เมืองเปรมโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
6. นายสมจิตร คำปาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต คำพงษ์โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางเทียมใจ ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ขาววัดโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางสาวเพลินทิพย์ วิระคำโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวมัตยา บุตรแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
6. นางเกศแก้ว คำเมืองโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายวสุรัตน์ เขื่อนแสงโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวกระแสสินธ์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ยานะมงคลโรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลัย พรหมเมืองโรงเรียนธารทองกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ดำเนินกิจโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางณัชกานต์ สุมัชญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสาววาสนา ต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ แก้วรากมุขโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป)กรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา บุญสัมฤทธิ์ผลโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
2. นางพรพิมล วิสารกาญจนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ เศวตศิริโรงเรียนบ้านแม่เต๋อกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาววนัชภรณ์ ทรายหมอโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นางข้องจิต พิรมย์พันธ์นุกุลโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางนัยนา พงษ์สวรรค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นางณัชริน สิทธิตันโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ มงคลคลีโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
6. นางพิมพ์พิชชา แก่นดีอนันต์สกุลโรงเรียนบ้านศรีกองงามกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราวรรณ วิสารเร็วโรงเรียน(กลุ่มแม่จันทรายสวรรค์)กรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสาวศลิษา บัวบานโรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวผุสดี วีระโรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อยกรรมการ
5. นางดวงกมล ท่านน้องโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวประทุมภรณ์ ใจบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นางสรณีย์ ใหม่ธิโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
3. นางสาวจิราภัชร ธีสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
4. นายพิพัฒ พรมหาลาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ใสมรรคาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางปิ่นเพชร สมบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวดวงพิกุล ชัยวรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางพรรณี ติ๊บพรหมโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นางจันจิรา คำยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา รุจิวรกุลโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางคนที ไชยมูลโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
2. นางบัวคำ กาจุมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวอรทัย วงค์เขียวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวอัญชลี เทพาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางสุจิตรา โปราหาโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสายสุรีย์ ปงกันมูลโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นางมัณฑิกา คำเงินโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางจันจิรา สุวรรณนุทโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
4. นางอันธิกา สุภาอินโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
5. นางขวัญจิตร จันทิพย์โรงเรียนห้วยไร่สามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]