หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 108 โรงเรียน บ้านสันธาตุ 6 12 8
2 128 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 1 2 2
3 085 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 3 6 3
4 067 โรงเรียน บ้านสันธาตุ 2 2 2
5 068 โรงเรียน บ้านสันโค้ง 25 55 30
6 116 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 37 60 44
7 095 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 25 33 29
8 057 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 9 16 14
9 137 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 7 18 13
10 135 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 18 47 26
11 136 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 12 27 19
12 087 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 1 1 1
13 138 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 6 12 6
14 007 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 18 36 14
15 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 33 57 50
16 143 โรงเรียนบ้านกลาง 15 34 23
17 049 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 3 4 4
18 082 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 13 42 20
19 012 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 2 6 4
20 155 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 21 35 25
21 125 โรงเรียนบ้านจะตี 15 43 29
22 071 โรงเรียนบ้านจ้อง 13 29 14
23 153 โรงเรียนบ้านดอนงาม 1 1 1
24 157 โรงเรียนบ้านดอย 16 23 20
25 106 โรงเรียนบ้านดอยจัน 3 5 3
26 096 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 6 15 11
27 081 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 43 105 55
28 078 โรงเรียนบ้านถ้ำ 3 23 8
29 077 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 11 39 14
30 074 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 3 3 3
31 043 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 7 15 7
32 156 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 3 9 3
33 105 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 1 2 2
34 069 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 7 13 7
35 037 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 11 20 16
36 118 โรงเรียนบ้านธารทอง 20 37 22
37 073 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 4 7 3
38 119 โรงเรียนบ้านปงของ 14 21 14
39 131 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 0 0 0
40 035 โรงเรียนบ้านปางสา 9 14 13
41 100 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 2 4 2
42 059 โรงเรียนบ้านปางห้า 19 43 28
43 026 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 16 20 18
44 091 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 1 3 1
45 011 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 9 17 13
46 159 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 5 8 5
47 083 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 14 22 14
48 032 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 7 13 7
49 044 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 2 4 3
50 033 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 15 40 22
51 053 โรงเรียนบ้านป่ายาง 35 59 49
52 150 โรงเรียนบ้านป่าลัน 2 6 4
53 024 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 5 9 5
54 054 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 19 73 35
55 058 โรงเรียนบ้านป่าแดง 59 103 71
56 072 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 5 14 5
57 114 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 12 9 6
58 124 โรงเรียนบ้านผาจี 1 6 1
59 089 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 1 0 0
60 134 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 4 7 7
61 126 โรงเรียนบ้านพญาไพร 48 94 66
62 145 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 5 12 9
63 132 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 17 30 22
64 061 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 8 34 15
65 028 โรงเรียนบ้านรวมใจ 23 55 32
66 025 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 13 33 18
67 103 โรงเรียนบ้านวังลาว 3 6 3
68 115 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 9 14 9
69 094 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 13 25 13
70 063 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 4 7 6
71 107 โรงเรียนบ้านสบคำ 13 8 5
72 102 โรงเรียนบ้านสบรวก 6 26 13
73 112 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 3 4 4
74 022 โรงเรียนบ้านสันกอง 18 34 24
75 147 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 24 47 32
76 029 โรงเรียนบ้านสันติสุข 11 21 17
77 097 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 3 5 5
78 121 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 2 3 3
79 066 โรงเรียนบ้านสันถนน 32 51 32
80 056 โรงเรียนบ้านสันทราย 30 67 51
81 079 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 18 38 28
82 023 โรงเรียนบ้านสันธาตุ 0 0 0
83 062 โรงเรียนบ้านสันนา 4 11 5
84 064 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 10 22 16
85 050 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 3 8 3
86 090 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด 2 3 3
87 075 โรงเรียนบ้านสันยาว – สันลิดไม้ 0 0 0
88 060 โรงเรียนบ้านสันหลวง 6 9 8
89 030 โรงเรียนบ้านสันโค้ง 5 5 4
90 046 โรงเรียนบ้านหนองครก 0 0 0
91 092 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 2 2 2
92 158 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 10 18 16
93 008 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 8 33 8
94 027 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 9 14 9
95 111 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 2 5 3
96 048 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 61 86 75
97 133 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 59 146 93
98 031 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 31 47 28
99 140 โรงเรียนบ้านห้วยหก 2 2 2
100 141 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 5 6 5
101 123 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 4 4 3
102 104 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 17 35 27
103 070 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 23 57 38
104 149 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 22 55 41
105 086 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 50 95 54
106 080 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 0 0 0
107 122 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 57 158 74
108 052 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 33 100 50
109 099 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 10 14 10
110 055 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 11 26 17
111 065 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 0
112 120 โรงเรียนบ้านแม่คำ 1 0 0
113 093 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 4 4 4
114 021 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 51 91 75
115 047 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 8 24 14
116 017 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 4 4 4
117 009 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 60 132 79
118 098 โรงเรียนบ้านแม่มะ 10 26 16
119 040 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 0 0 0
120 038 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 18 39 30
121 020 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 7 6 6
122 129 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 9 32 12
123 042 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 15 28 22
124 144 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 6 10 10
125 039 โรงเรียนบ้านแม่แพง 14 24 19
126 010 โรงเรียนบ้านแหลว 6 7 5
127 076 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 16 5
128 034 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 18 34 29
129 148 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 19 35 21
130 142 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 11 38 15
131 018 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 4 7 6
132 151 โรงเรียนบ้านไทรทอง 0 0 0
133 117 โรงเรียนบ้านไร่ 12 20 9
134 036 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 4 9 7
135 110 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 29 51 27
136 152 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 5 9 5
137 041 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 21 40 34
138 127 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 25 44 36
139 139 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 22 66 28
140 109 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 57 130 82
141 146 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 15 14 14
142 013 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 17 28 18
143 019 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 17 34 18
144 130 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 18 25 20
145 014 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 8 4
146 154 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 8 22 8
147 016 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 16 24 23
148 084 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 30 37 17
149 051 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 23 68 37
150 160 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 17 32 25
151 088 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 13 23 13
152 113 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 37 66 47
153 101 โรงเรียนโยนกวิทยา 17 30 25
154 045 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 17 30 25
155 162 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 15 41 27
156 167 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 4 16 8
157 161 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 15 34 23
158 164 โรงเรียนมานิตวิทยา 22 35 20
159 163 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ 0 0 0
160 170 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
161 172 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 0 0 0
162 169 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 3 7 5
163 173 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ 0 0 0
164 171 โรงเรียนอนุบาลอำพร 0 0 0
165 166 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 11 24 11
166 168 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 2 2
167 165 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 9 32 9
168 176 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 7 22 9
169 181 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 5 2 1
170 182 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 0 0 0
171 175 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 9 13 11
172 177 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1 3 0
173 178 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 2 6 4
174 183 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 14 24 16
175 179 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 11 35 19
176 184 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง 1 1 1
177 180 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 14 25 16
178 174 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 22 70 21
รวม 2285 4723 2976
7699

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]