สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเทอดไทย 32 13 4 6 49
2 บ้านป่าแดง 29 10 14 6 53
3 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 27 15 10 7 52
4 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 27 13 10 6 50
5 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 27 12 6 4 45
6 บ้านพญาไพร 25 8 10 4 43
7 บ้านป่ายาง 22 8 4 1 34
8 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 20 13 12 10 45
9 บ้านห้วยผึ้ง 18 15 14 5 47
10 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 17 4 2 0 23
11 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 16 13 6 5 35
12 บ้านสันทราย 16 11 3 0 30
13 บ้านเวียงพาน 14 8 6 4 28
14 บ้านห้วยไร่สามัคคี 14 7 20 8 41
15 บ้านป่าเหมือด 14 3 0 2 17
16 บ้านห้วยมะหินฝน 11 7 10 1 28
17 บ้านปางห้า 11 3 4 1 18
18 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 10 11 7 9 28
19 มานิตวิทยา 10 7 0 3 17
20 พญาไพรไตรมิตร 10 6 5 2 21
21 บ้านห้วยไคร้ 10 6 4 3 20
22 ดรุณราษฎร์วิทยา 10 4 1 0 15
23 พรพิกุลพิทยา 10 3 0 1 13
24 บ้านจะตี 10 2 2 0 14
25 บ้านห้วยไร่ 9 7 4 2 20
26 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 9 6 2 1 17
27 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 9 4 3 2 16
28 แม่แอบวิทยาคม 8 14 7 5 29
29 บ้านรวมใจ 8 8 7 0 23
30 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 8 7 1 5 16
31 บ้านสันโค้ง 8 6 9 2 23
32 บ้านสันกอง 8 4 4 1 16
33 บ้านห้วยเกี๋ยง 8 4 3 1 15
34 บ้านสันถนน 7 12 7 4 26
35 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 7 10 6 3 23
36 บ้านสันติคีรี 7 10 4 3 21
37 บ้านขุนแม่บง ตชด. 7 6 6 2 19
38 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 5 4 4 16
39 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 7 5 1 1 13
40 บ้านเหมืองแดง 7 3 1 0 11
41 บ้านโป่งน้ำร้อน 6 9 2 1 17
42 โยนกวิทยา 6 9 1 1 16
43 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 6 6 4 1 16
44 บ้านมนตรีวิทยา 6 6 2 2 14
45 สามัคคีพัฒนา 6 5 5 2 16
46 บ้านแม่ลากเนินทอง 6 4 4 2 14
47 บ้านใหม่สันติ 6 4 1 0 11
48 บ้านแม่มะ 6 4 0 0 10
49 บ้านธารทอง 6 3 8 2 17
50 บ้านสบคำ 6 3 2 2 11
51 เชียงแสนอาคาเดมี 6 2 2 1 10
52 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 6 2 1 0 9
53 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 5 13 9 3 27
54 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 5 7 4 1 16
55 บ้านป่าบงแม่จัน 5 3 2 3 10
56 บ้านท่าข้าวเปลือก 5 3 2 1 10
57 บ้านถ้ำ ตชด. 5 3 0 3 8
58 บ้านแม่หม้อ 5 1 2 1 8
59 รัฐราษฎร์วิทยา 4 11 4 3 19
60 ป่าตึงพิทยานุกูล 4 8 8 6 20
61 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 4 7 9 3 20
62 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 4 5 5 2 14
63 อนุบาลศรีค้ำ 4 4 5 3 13
64 บ้านดอย 4 4 4 3 12
65 บ้านกลาง 4 3 4 3 11
66 บ้านสันบุญเรือง 4 3 1 2 8
67 อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 4 3 0 1 7
68 เอกทวีวิทย์ 4 2 3 0 9
69 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 4 2 0 0 6
70 สันสลีหลวง – สันนายาว 4 1 5 4 10
71 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 4 1 0 0 5
72 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 0 0 0 4
73 บ้านศรีป่าแดง 4 0 0 0 4
74 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 3 5 4 1 12
75 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 3 4 6 3 13
76 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 3 4 2 2 9
77 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 3 3 3 3 9
78 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 3 3 1 0 7
79 บ้านแหลว 3 1 2 0 6
80 บ้านน้ำจำ 3 1 0 0 4
81 บ้านสันนา 3 1 0 0 4
82 อนุบาลสุชาดา 3 0 0 0 3
83 บ้านใหม่พัฒนา 2 10 3 4 15
84 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 2 8 4 0 14
85 บ้านขาแหย่งพัฒนา 2 7 3 1 12
86 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 2 7 3 0 12
87 บ้านจ้อง 2 7 2 2 11
88 บ้านป่าซางนาเงิน 2 4 8 0 14
89 บ้านปงของ 2 4 4 4 10
90 บ้านไร่ 2 3 5 0 10
91 บ้านศรีดอนมูล 2 2 5 1 9
92 บ้านทุ่งเกลี้ยง 2 2 1 2 5
93 บ้านสันหลวง 2 2 1 1 5
94 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 2 2 1 1 5
95 บุญพิทักษ์วิทยา 2 2 0 0 4
96 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 2 1 3 0 6
97 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 1 0 4
98 ประชารัฐพัฒนา 2 1 0 1 3
99 ตชด.ศรีสมวงศ์ 2 1 0 0 3
100 บ้านม่วงคำ 2 0 1 3 3
101 บ้านถ้ำปลา 2 0 1 0 3
102 บ้านสันมะนะ 2 0 1 0 3
103 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
104 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 1 8 2 3 11
105 บ้านศรีกองงาม 1 6 1 1 8
106 อนุบาลดอยหลวง 1 6 0 1 7
107 บ้านหนองป่าก่อ 1 5 3 1 9
108 บ้านหนองแว่น 1 5 0 1 6
109 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1 4 10 0 15
110 บ้านแม่แพง 1 4 8 1 13
111 บ้านหนองแหย่ง 1 4 2 0 7
112 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 1 4 0 3 5
113 ราษฎร์พัฒนา 1 3 9 1 13
114 บ้านเวียงแก้ว 1 3 4 2 8
115 บ้านสันติสุข 1 3 2 5 6
116 บ้านแม่สลองใน 1 3 2 0 6
117 บ้านทับกุมารทอง 1 3 1 2 5
118 บ้านห้วยอื้น 1 3 0 0 4
119 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 1 2 5 1 8
120 บ้านปางสา 1 2 3 3 6
121 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 1 2 2 0 5
122 บ้านถ้ำ 1 2 0 0 3
123 บ้านพนาสวรรค์ 1 1 3 0 5
124 บ้านสบรวก 1 1 2 2 4
125 บ้านดอยสะโง๊ะ 1 1 2 1 4
126 บ้านกิ่วพร้าว 1 1 1 0 3
127 บ้านทุ่งกวาง 1 1 1 0 3
128 บ้านวังลาว 1 1 0 1 2
129 เทศบาล 1 ต้นยาง 1 1 0 0 2
130 บ้านแม่เต๋อ 1 0 2 2 3
131 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 1 0 1 1 2
132 บ้านสันต้นธง 1 0 1 1 2
133 บ้านสันโค้ง 1 0 1 0 2
134 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 1 0 1 0 2
135 บ้านหนองปลาสะเด็ด 1 0 0 1 1
136 บ้านดอนงาม 1 0 0 0 1
137 เทศบาล 2 วัดป่ายาง 1 0 0 0 1
138 บ้านสันธาตุ 0 3 2 1 5
139 บ้านป่าซางงาม 0 3 1 1 4
140 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 3 1 0 4
141 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 2 2 1 4
142 บ้านป่าลัน 0 2 0 0 2
143 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 1 2 2 3
144 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 1 2 0 3
145 บ้านสันธาตุ 0 1 1 0 2
146 บ้านห้วยกว๊าน 0 1 1 0 2
147 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 1 0 1 1
148 บ้านสันต้นเปา 0 1 0 1 1
149 บ้านห้วยหก 0 1 0 1 1
150 ตชด.บำรุงที่ 87 0 1 0 0 1
151 บ้านผาจี 0 1 0 0 1
152 บ้านแม่คำ 0 1 0 0 1
153 บ้านผาเดื่อ 0 0 2 2 2
154 บ้านดอยจัน 0 0 2 1 2
155 บ้านสันมะเค็ด 0 0 2 0 2
156 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 0 1 4 1
157 บ้านโป่ง 0 0 1 0 1
158 บ้านป่าก๋อย 0 0 1 0 1
159 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 1 0 1
160 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0 1 0
161 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 1 0
162 บ้านผาฮี้ 0 0 0 1 0
163 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 1 0
164 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0
รวม 799 642 478 262 1,919