สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 15 1 9 25 27 15 10 7 52
2 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 14 6 2 22 27 12 6 4 45
3 บ้านป่ายาง 9 8 4 21 22 8 4 1 34
4 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 9 6 3 18 17 4 2 0 23
5 บ้านเทอดไทย 8 14 4 26 28 11 3 5 42
6 บ้านสันทราย 8 4 0 12 16 11 3 0 30
7 บ้านป่าเหมือด 8 4 0 12 13 3 0 2 16
8 บ้านป่าแดง 8 3 6 17 20 8 14 6 42
9 บ้านห้วยไร่สามัคคี 6 2 2 10 14 7 20 8 41
10 บ้านปางห้า 6 1 1 8 11 3 4 1 18
11 บ้านเหมืองแดง 6 1 0 7 7 3 1 0 11
12 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 5 8 4 17 27 13 10 6 50
13 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 5 3 9 17 16 13 6 5 35
14 บ้านห้วยไคร้ 4 2 2 8 10 6 4 3 20
15 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 1 0 5 6 4 2 3 12
16 บ้านเวียงพาน 3 7 5 15 14 8 6 4 28
17 บ้านพญาไพร 3 4 4 11 13 8 9 4 30
18 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 2 4 9 10 4 1 0 15
19 มานิตวิทยา 3 2 3 8 10 7 0 3 17
20 บ้านห้วยมะหินฝน 3 2 2 7 9 6 8 1 23
21 พรพิกุลพิทยา 2 4 2 8 10 3 0 1 13
22 บ้านสันกอง 2 3 0 5 8 4 4 1 16
23 เอกทวีวิทย์ 2 3 0 5 4 2 3 0 9
24 บ้านจะตี 2 2 2 6 7 2 1 0 10
25 สามัคคีพัฒนา 2 2 1 5 6 5 5 2 16
26 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 2 2 0 4 7 5 1 1 13
27 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 2 1 2 5 10 11 7 9 28
28 บ้านป่าบงแม่จัน 2 1 1 4 5 3 2 3 10
29 โยนกวิทยา 2 0 3 5 6 9 1 1 16
30 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 2 0 2 4 6 6 4 1 16
31 อนุบาลสุชาดา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
32 บ้านห้วยผึ้ง 1 4 7 12 12 12 11 4 35
33 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1 3 1 5 8 5 2 0 15
34 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1 3 0 4 11 11 11 10 33
35 บ้านมนตรีวิทยา 1 2 5 8 6 6 2 2 14
36 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 2 3 6 6 9 2 1 17
37 เชียงแสนอาคาเดมี 1 2 2 5 6 2 2 1 10
38 อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1 2 2 5 4 3 0 1 7
39 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1 2 1 4 5 13 9 3 27
40 บ้านแม่หม้อ 1 2 1 4 5 1 2 1 8
41 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1 2 0 3 2 7 3 0 12
42 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1 1 5 7 8 7 1 5 16
43 แม่แอบวิทยาคม 1 1 4 6 8 14 7 5 29
44 บ้านสันติคีรี 1 1 3 5 7 10 4 3 21
45 บ้านท่าข้าวเปลือก 1 1 1 3 5 3 2 1 10
46 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 1 1 1 3 4 2 0 0 6
47 บ้านจ้อง 1 1 1 3 2 7 2 2 11
48 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 1 0 2 6 2 1 0 9
49 บ้านสันบุญเรือง 1 1 0 2 4 3 1 2 8
50 อนุบาลดอยหลวง 1 1 0 2 1 6 0 1 7
51 รัฐราษฎร์วิทยา 1 0 4 5 4 11 4 3 19
52 บ้านใหม่สันติ 1 0 2 3 6 4 1 0 11
53 บ้านแม่มะ 1 0 1 2 6 4 0 0 10
54 บ้านถ้ำ ตชด. 1 0 1 2 5 3 0 3 8
55 บ้านกลาง 1 0 1 2 4 3 4 3 11
56 บุญพิทักษ์วิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
57 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 4 0 0 0 4
58 บ้านปงของ 1 0 0 1 2 4 4 4 10
59 บ้านศรีดอนมูล 1 0 0 1 2 2 5 1 9
60 บ้านทุ่งเกลี้ยง 1 0 0 1 2 2 1 2 5
61 บ้านสันหลวง 1 0 0 1 2 2 1 1 5
62 ประชารัฐพัฒนา 1 0 0 1 2 1 0 1 3
63 ตชด.ศรีสมวงศ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
64 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 2 0 1 3 3
65 บ้านเวียงแก้ว 1 0 0 1 1 3 4 2 8
66 บ้านถ้ำ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
67 บ้านสบรวก 1 0 0 1 1 1 2 2 4
68 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 3 2 5 8 4 3 1 15
69 บ้านแม่ลากเนินทอง 0 3 2 5 6 4 4 2 14
70 บ้านสันโค้ง 0 2 1 3 7 5 8 2 20
71 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
72 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 0 2 0 2 3 9 5 2 17
73 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 2 0 2 2 7 3 1 12
74 บ้านรวมใจ 0 1 3 4 8 8 7 0 23
75 บ้านห้วยไร่ 0 1 3 4 6 3 3 1 12
76 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 0 1 3 4 3 3 3 3 9
77 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 0 1 2 3 5 4 3 2 12
78 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 0 1 2 3 4 5 5 2 14
79 บ้านธารทอง 0 1 1 2 5 3 8 2 16
80 บ้านขุนแม่บง ตชด. 0 1 1 2 4 6 6 1 16
81 บ้านแหลว 0 1 1 2 3 1 2 0 6
82 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 1 1 2 2 8 4 0 14
83 ป่าตึงพิทยานุกูล 0 1 0 1 4 8 8 6 20
84 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 0 1 0 1 3 7 9 3 19
85 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 1 0 1 3 5 4 1 12
86 อนุบาลศรีค้ำ 0 1 0 1 3 2 4 3 9
87 บ้านน้ำจำ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
88 บ้านสันนา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 บ้านดอย 0 1 0 1 2 3 3 2 8
90 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
91 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านปางสา 0 1 0 1 1 2 3 3 6
93 บ้านแม่เต๋อ 0 1 0 1 1 0 2 1 3
94 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 1 0 1 1 0 1 1 2
95 บ้านดอยจัน 0 1 0 1 0 0 2 1 2
96 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 3 3 2 10 3 4 15
97 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 0 0 3 3 1 4 10 0 15
98 บ้านศรีป่าแดง 0 0 2 2 4 0 0 0 4
99 บ้านไร่ 0 0 2 2 2 3 5 0 10
100 บ้านสันถนน 0 0 1 1 7 12 7 4 26
101 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 0 0 1 1 5 7 4 1 16
102 สันสลีหลวง – สันนายาว 0 0 1 1 4 1 5 4 10
103 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 1 1 3 4 6 3 13
104 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 1 1 1 8 2 3 11
105 บ้านหนองแว่น 0 0 1 1 1 5 0 1 6
106 บ้านสันติสุข 0 0 1 1 1 3 2 5 6
107 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 1 1 1 1 3 0 5
108 บ้านสบคำ 0 0 1 1 1 1 0 2 2
109 บ้านป่าซางงาม 0 0 1 1 0 3 1 1 4
110 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
111 ตชด.บำรุงที่ 87 0 0 1 1 0 1 0 0 1
112 บ้านโป่ง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
113 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 0 0 3 4 2 2 9
114 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0 2 4 8 0 14
115 พญาไพรไตรมิตร 0 0 0 0 2 3 3 1 8
116 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 0 0 0 0 2 2 1 1 5
117 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 2 1 3 0 6
118 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
119 บ้านสันมะนะ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
120 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 1 6 1 1 8
121 บ้านแม่แพง 0 0 0 0 1 4 8 1 13
122 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 1 4 0 3 5
123 ราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 1 3 9 1 13
124 บ้านแม่สลองใน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
125 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 1 3 1 2 5
126 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
127 บ้านห้วยอื้น 0 0 0 0 1 3 0 0 4
128 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 0 0 0 1 2 5 1 8
129 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 1 2 2 0 5
130 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
131 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
132 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 บ้านทุ่งกวาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 บ้านวังลาว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
135 เทศบาล 1 ต้นยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านสันต้นธง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
137 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 บ้านสันโค้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านหนองปลาสะเด็ด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
140 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 เทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านสันธาตุ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
143 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
144 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
145 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
147 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
148 บ้านหนองแหย่ง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
149 บ้านสันธาตุ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านห้วยกว๊าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 บ้านผาจี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านแม่คำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านผาเดื่อ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
156 บ้านสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
157 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 4 1
158 บ้านป่าก๋อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านผาฮี้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 168 170 526 715 609 456 251 1,780