รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์),โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กชายฉัตรตะวัน  หงส์ปะลิต
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  โปทะปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนันธณีย์  บังคมเนตร
 
1. นางบุษบากร  พรหมฤทธิ์วงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  แซ่เฉิง
 
1. นางพัณณิตา  ใจมิภักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงบัวผัด  ชุ่มใจ
 
1. นางราตรี  สุตะวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 1. เด็กหญิงอาบา  เชอหมื่อ
 
1. นางณัฐรี  ตุ่นแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงอัญชลี  โหมดม่วง
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายเมธัส  มุงเมือง
 
1. นางสมจิตร  หาญกาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  คีรีแก้ว
 
1. นางรวีนันท์  คีรีแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงปิยะพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสุพิน  กนกทิพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุริวงค์
 
1. นางสาวณฐพรรณ   เชื้อเจ็ดตน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกัญญาพร  มูลกาศ
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  รัตนานนท์
 
1. นางธนัชพร  สุดห้าว
2. นางสุรีพร  มงคลดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญรอม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เสมากุล
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
2. นางสุภัคษณา  สกุลศักดิ์รัศมี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงเป้าจู  แซ่โต้ง
 
1. นางสาวมิฐิลา  เวยื่อ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายธีรัช  กุลคีรีรัตนา
 
1. นางราพร  นุกาศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แซ่หยี่
 
1. นางสาวพัทธนันท์  วงศ์กา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. เด็กชายพลธกร  ยอดมูลดี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  สุภาวะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นางเกษสุดา   ดำรงศิริกุล
2. นางสาวแสงเพียร  ชุมปวน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินต๊ะประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร  แก้ววรรณะ
3. เด็กหญิงพรธิดา  ทองใบ
 
1. นางสาวนิสา  แก้วจันทา
2. นายอนุชา  ม้าเมือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กหญิงประทุม  มาเยอะ
2. เด็กหญิงมารียา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาเยอะกู่
 
1. นายธงชัย  ฐานะกอง
2. นางสร้อยทิพย์  อารี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะตี 1. เด็กชายชาติชาย  ลาหู่นะ
2. เด็กชายพีระพล  มิตรนิรันด์
3. เด็กชายอภิชัย  มาเยอ
 
1. นางสาวกรณิกา  กันทะดง
2. นายอัครพล  กันทะดง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกศมา  เชอมือ
2. เด็กชายบูรพา  นาคบุญนำ
 
1. นายสว่าง  มโนใจ
2. นางเตรียมใจ  ศรีคำมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายสหัสวรรษ  แซ่เลื่อง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เกเย็น
 
1. นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่
2. นางสุรีพร  มงคลดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 1. เด็กชายจะลอ  ลาหู่นะ
 
1. นางมณีวรรณ  บุลมาก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายทศพล  สุวรรณ์
 
1. นางราพร  นุกาศ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. นายกวิน  แอติ
 
1. นายสมบัติ  ราชคม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงชยานุช  สร้อยจิ่ง
2. เด็กหญิงผลิตา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงศศิภา  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวภูษณิศา  ถูกใจ
2. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมสอน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงกฤติญา  เกษนาวา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  หลวงบาน
3. เด็กหญิงวิมล  ใจเงิน
 
1. นางสาวกชพรรณ  มาแก้ว
2. นางกัลยา  สุประการ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงศญสนีย์  นามยี่
2. เด็กชายเอกนรินทร์  บุญธรรม
3. เด็กหญิงแสงฟอง  เวียงมูล
 
1. นายอนุรักษ์  ศิริเทพ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยนกวิทยา 1. เด็กหญิงดวงเดือน  บุญลอย
2. เด็กชายมงคล  ยียา
3. เด็กหญิงหัสยา  โกลาเพ็ง
 
1. นายธวัช  เหรียญทอง
2. นายธวัชชัย  แอนโก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธราพงษ์  สมบุญมา
2. เด็กหญิงรัชนก  วิบูลพูนทรัพย์
3. เด็กหญิงโยษิตา  หม่อโป๊ะกู่
 
1. นางจันทร์จิรา  พีระวงศ์
2. นายนิพนธ์  พรหมจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยนกวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กอละ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  มาเยอะ
3. เด็กชายณัฐพล  สมบูรณ์สุขวนา
 
1. นายธวัช  เหรียญทอง
2. นายธวัชชัย  แอนโก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   อุ่นจญานนท์
2. เด็กหญิงวีระญาณ์  เซี๊ยะสกุล
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  เชือกย้อย
 
1. นางกาญจนา  ยะใจมั่น
2. นางรุ้งลาวัลย์  อยู่ดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงทาริกา  อภิชัยอภินัน
2. เด็กหญิงนิราพร  แสนเหลี่ยว
3. เด็กหญิงอารียา  แซ่เหมย
 
1. นางสาวพรพินารี  บ่อคำ
2. นางสาวพัชรี  จินะแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายสมศักดิ์  ลายแสง
2. เด็กชายสายวัน  นายมล
 
1. นายกฤชฐา  พลตรี
2. นางบุษบา  ทะนันชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายชาญชัย  มาเยอ
2. เด็กชายอาฉ่า  บอแช
 
1. นายจรัญ  คีลาวงค์
2. นางจำลองลักษณ์  อุ่นนันกาศ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงของ 1. เด็กชายกฤตธี  เกษนาวา
2. เด็กชายอนุชิต  สอนหนูน้อย
 
1. นายนพดล  ไชยช่อฟ้า
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 1. เด็กชายพงษ์เดช  ทองเงิน
2. เด็กชายสมศักดิ์  อุ่นเมือง
 
1. นายฐิติชัย  มุงเมือง
2. นางสุภัค  มุงเมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรยศ  อาจอ
2. เด็กชายบุญทอง  ชีหมื่อ
 
1. นายพัลลภ  โสรัจประสพสันติ
2. นายโกวิทย์  ไชยสิทธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายกมลทรรศน์  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายสาย  คำทูล
 
1. นางณิชพรรณ  คำภิโร
2. นายบัญชา  แก้วแสนเมือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กชายศุภศิลป์   ชัยวงค์เหล็ก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   กันนำ
 
1. นายจำลอง  ป๊อกบุญเรือง
2. นายนครินทร์  จันต๊ะคาด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำเงิน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   แยงพงษ์
4. เด็กหญิงภวพร  ทองเต็ม
5. เด็กหญิงเกี๋ยง  นามแสง
 
1. นางทรรศนีย์   วิเชียร
2. นางศรีพรรณ์  ปาระมี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  นาใจ
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  กันทะวงค์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  คำป่าง
5. เด็กหญิงลักษิกา  บุญธรรม
 
1. นางทรรศนีย์  วิเชียร
2. นางศรีพรรณ์  ปาระมี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แปงเงิน
2. เด็กหญิงบัวผัด  แสนข่าย
3. เด็กหญิงวาสนา  จอมเอ้ย
4. เด็กหญิงสายฝน  แซ่จัง
5. เด็กหญิงอารีดา  คำลือ
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นางหทัยทิพย์   ตรีชา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงกรกนก  มือแล่
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วบุญ
3. เด็กชายมนตรี  ใจสาม
 
1. นางนันทรัตน์  จักรสาน
2. นางศิริลักษณ์  เตปันวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะ 1. เด็กชายคมกริช  เรือนมี
2. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณประภา
3. เด็กชายภากร  เขียวเซ้น
4. เด็กชายมัยตรี  ปาจีคำ
5. เด็กชายยุ่น  ทรายทอง
 
1. นางจินตนา  ใจยะเขียว
2. นางสมศรี  โคตรนรินทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวปนัดดา  ซาวคำเขต
2. นางสาวปิยนุช  ดีมาก
3. นายศักดิ์สิทธิ์  คำปัน
4. นางสาวอรอนงค์   วงศา
5. นางสาวอาม  อ้ายแสง
 
1. นางณัชริน  สิทธิตัน
2. นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิวงค์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งประภา  ทาสุนย์
3. เด็กหญิงสุลีมาศ  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงอัญมณี  วงค์แสง
5. เด็กชายเทียนชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิทธิ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ขันคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงจรรยา  มีแสง
2. เด็กหญิงพรไพลิน   พรหมมินทร์
3. เด็กหญิงพิมยดา  ศรีชมภู
4. เด็กหญิงภูชินันท์  อินยศ
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  ภีระบรรณ์
 
1. นายณัฐกฤษฎ์  อินเตชะ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ทองก้อนสิงห์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจีรศักดิ์  ยาวิชัย
2. นายณัฐกาล  จันทาพูน
3. นายธรรมนูญ  เสียงโต
4. นางสาวธิดารัตน์  ศรีใส
5. นายธีรวุฒิ  วงสายะ
6. นางสาวพิมประพา  นาใจ
7. นายภานุวัตร  สิทธิวงค์
8. นางสาวรัตนา  เขื่อนคำแสน
9. นางสาววรรณภา  ขันสุธรรม
10. นายวัชรพงศ์  ชาวบางรัก
11. นายศุภวิชญ์  น้อยหมอ
12. นายสราวุธ  สมปัก
13. นางสาวหฤทัย  สุมัชยา
14. นายอภิรักษ์  หล้าหลวง
15. นายเอกชัย  ไร่พุทรา
16. นางสาวแววดาว  แปงทอน
 
1. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
2. นางสาวพัชรินทร์  ทายะนา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นาใจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชาย สุเชาว์   หม่อโป๊ะกู่
2. เด็กหญิงกรชุลี  แซ่ลิ่ว
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ใจกาศ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  จันถี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพงศ์
6. เด็กชายตัง   ไทยใหญ่
7. เด็กชายทรงวุฒิ   ขันอุระ
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์   แสงคำ
9. เด็กหญิงธนัชญา   ตุงคณะคร
10. เด็กหญิงธนัชพร   ตุงคณะคร
11. เด็กชายธนากร   ธนู
12. เด็กชายธีรพัฒน์    สิ้วอินทร์
13. เด็กหญิงนิภาพรรณ์   แซ่ซ่าว
14. เด็กชายน้ำแก้ว   แสงคำ
15. เด็กชายผัด  นามสาม
16. เด็กชายศุภกิจ ประกายหงส์  ประกายหงส์
17. เด็กหญิงอรทัย   สีเขียว
18. เด็กหญิงอรษา   สิงห์คาล
19. เด็กหญิงอังคณา   จันทาพูน
20. เด็กชายเจนศักดิ์   จันทาพูน
 
1. นางชลาทิพย์  วงศ์จักร์
2. นางสาวชุติมา  สุขสุนทรี
3. นางสาวผกา  วงศ์พนากุล
4. นางสาวรัชนีกรณ์   ยวงคำ
5. นางเตือนจิต  กิติศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กชายกรกต  ภิระบรรณ์
2. เด็กหญิงกุลปรีดา  ยอดยัง
3. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญมา
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงดี
5. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองเส็ง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทราพูน
7. เด็กชายทักษิณ  สุประการ
8. เด็กหญิงธัญญามาศ  ชัยพนัส
9. เด็กชายนพณัฐ  มณีพรรณ
10. เด็กชายบุญยากร  จันทร์ัวัน
11. เด็กชายปรมินทร์  มนนามอญ
12. เด็กชายพรพิพัฒน์  นธีนันท์
13. เด็กหญิงสิริยากร  นาระตะ
14. เด็กหญิงสุวิชชา  วังวน
15. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ชุ่มมงคล
16. เด็กชายอดิชัย  จันทรา
17. เด็กชายอภิวิชญ์  พรมคำ
18. เด็กหญิงอรณิชา  ยะนุ
19. เด็กชายอาชาศิลป์  ทองเสรี
20. เด็กชายอามนต์  อาเตง
 
1. นางสาวดวงดาว  สังขะโต
2. นางสาวพลับพลึง  ใจเย็น
3. นายพิษณุ  สีโชติ
4. นายวศินภัทร์  ไพศาลยศกุล
5. นางสาวโสรญา  จันแปงเงิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงน้ำตาล  แสงคำ
 
1. นางสาวรัตนาพร  เรือนออน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงรัชนิดา  แสนศรี
 
1. นางสาวเฌอกัญญ์  อินทนิล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิตราพร  นามแสง
 
1. นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศักกันทา
2. เด็กชายธัญเทพ  บุญเรือง
 
1. นางกชกร  จับใจนาย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายคงศักดิ์  จินดาธรรม
2. เด็กหญิงรัชณีพร  คูปฏิพัทธ์นุกุล
 
1. นายสว่าง  มโนใจ
2. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วปานันท์
2. นายเล็ก  มะโนทะ
 
1. นางศรีสุดา  ทองกลาง
2. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจันทร์ดา  บุญศรี
2. เด็กหญิงดาวคำ  นายทุน
3. เด็กหญิงนภาพร  ไชยวรศิลป์
4. เด็กหญิงปวีณา  ทองแสง
5. เด็กหญิงราตรี  วันทอง
6. เด็กหญิงศรีทอง  เยาว์ธานี
7. เด็กหญิงสายฝน  แก้วไสย
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันแก้ว
9. เด็กหญิงอรภา  อภิสุนทรกุล
10. เด็กหญิงแดง  คำน้อย
 
1. นางสมทรง  จำปานคร
2. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
3. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำโฉม
2. เด็กหญิงกรกช  ชัยประเสริฐวิทย์
3. เด็กหญิงจินดาหรา  ธนาตุลยกุล
4. เด็กหญิงฐิติยารัตน์  อินพูลใจ
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เทียมตา
6. เด็กหญิงปนัดดา  นตินันท์
7. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตระกาลจันทร์
8. เด็กหญิงพิชญา  สีเหลือง
9. เด็กหญิงสุมิตรา   โยปัญญา
10. เด็กหญิงอธิชา  จี่ใจ
 
1. นางสาวพนัชธนัญ  วิิไล
2. นางศรีสวรรค์  วิไล
3. นางสาวอารีรัตน์  ใจมอย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตัชญ์  ชิณาญาน
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ศรี
3. เด็กหญิงณัชชา  อภิไชย
4. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
5. เด็กหญิงธัญจิรา  แซ่หลี
6. เด็กหญิงนรีกานต์  ถาวรกิจ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  จะยี่
8. เด็กหญิงปันณพร  เทพวัน
9. เด็กหญิงพีรวดี  จันต๊ะคาด
10. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  แซ่ฟาง
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำแก้ว
12. เด็กหญิงเจนจิรา  เสตะกลัมพ์
13. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
14. เด็กชายแซคคารี  บรันแฮม
15. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นางกรรณิการ์  อภิไชย
2. นางสาวมาลัย  สมเครือ
3. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
4. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจันทิรา  ติยะกว้าง
2. เด็กหญิงณัชณิชา  สุทธสาร
3. เด็กหญิงปริศนา  เมอแลกู่
4. เด็กหญิงพฤติกา  ป๋อแฉ่
5. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เมอแลกู่
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปทา
7. เด็กหญิงราตรี  เลาหมู่
8. เด็กหญิงลัดดา  คำแก้ว
9. เด็กหญิงวนิดา  กาเซอ
10. เด็กหญิงวีนัส  พระพรเลิศ
11. เด็กหญิงสุพรรณี  เบเชกู่
12. เด็กหญิงอาคะณะ  จางจา
13. เด็กหญิงอาซือเม  ลู่ผะ
14. เด็กหญิงอาหมี่  มาเยอะ
15. เด็กหญิงอิงอร  คำแก้ว
 
1. นายคนองเมฆ  สุทธศิลป์
2. นายดีรวัฒน์  นาทะสัน
3. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
4. นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  สิทธิกัน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีโลโพ้ง
3. เด็กหญิงพราวไพลิน  สุขุมเดชะ
 
1. นางผ่องศรี  กันทะสุข
2. นายสุทิน  อ่อนสุข
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวคำพีท  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงนลินี  นามยี่
3. นางสาวนารี  แซ่ย่าง
 
1. นายคมกริช  ยอดสุวรรณ์
2. นายมณเฑียร  สุธรรมยอง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงจ้อย  ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงชมพู่  ดวงใจ
 
1. นายอภิชัย  วงค์อมรวัฒนะ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 1. นายพรเจตต์  เงินทอง
2. นางสาววลัยลักษณ์  วันตานำ
 
1. นางจอมฝน  เชื้อเจ็ดตน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจดี
 
1. นายแดนชัย  รีอินทร์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงแสงอิ่น  ไทยลื้อ
 
1. นายแดนชัย  รีอินทร์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศักดิ์ดา
 
1. นายแดนชัย  รีอินทร์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงวิมาลา  แซ่เฉิน
 
1. นายมงคลชัย  ปันทะนะ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงพลอยย   อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวชนนิกานต์  ภิญโญ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงตุ้ย  คำเงิน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสิปปภาส  แก้วรากมุก
 
1. นายบุญช่วย  พิงคะสัน
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำยีเกสร
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ทวีสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงพิมพ์  นนท์คำ
2. เด็กหญิงหอม  ไทยใหญ่
 
1. นายเอกชัย  บุญสาม
2. นายแดนชัย  รีอินทร์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  ลาเช
2. เด็กหญิงมีนา  มาเยอะ
 
1. นายคมสันต์   ชุ่มมงคล
2. นางสาวพัชรี  สิงห์ฉลาด
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะตี 1. เด็กหญิงชไมพร  จะจู
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ลี
 
1. นางสาวกรณิกา  กันทะดง
2. นายอัครพล  กันทะดง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชโย
 
1. นายแดนชัย  รีอินทร์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
2. เด็กหญิงมดส้ม  อินทร์แพร่
3. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายทองสุข  ชายคำ
2. เด็กหญิงนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
 
1. นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์
2. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายบุญติ๊บ  นามคำ
2. เด็กชายบุญธรรม  สามอิ่น
3. เด็กชายยี่สุข  เสาร์คำ
 
1. นายปรีดา  จันทราพูน
2. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายสรัญ  แซ่จ๋าว
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงแสงหอม  บุญศรี
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปอแฉ่
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำภา
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงศตพร  นกทอง
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะวรรณ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวจิราวรรณ  ยศแสน
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  น้อยหมอ
 
1. นายปราโมทย์  กาโน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวยูน่า  ฟูคูโมโตะ
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงวาสนา  ตอนะรักษ์
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวชลธิชา  สายแก้ว
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายนวมินทร์  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงฝนดาว  มโนตา
3. เด็กหญิงศตพร  นกทอง
4. เด็กหญิงสุขธิดา  คำแสง
5. เด็กหญิงอทิติยา  งามบุษกรโสภา
6. เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะวรรณ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  จันต๊ะ
8. เด็กชายแดนสยาม  พัฒนานุกุล
9. เด็กหญิงแสงหอม  บุญศรี
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  นามเงิน
2. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
3. นางมธุรดา  ปิ๊จจะ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวกนกพร  บุญหลง
2. นางสาวกรรณิกา  นำชัย
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ประมะสิน
4. นายวัชรพงศ์  ดวงบาน
5. เด็กหญิงวิชญาดา  จินดาธรรม
6. นางสาวศิริพร  มงคลสุขสม
7. เด็กหญิงศิริพิชญ์  ศิริวงศ์ดี
8. นางสาวอภิชญา  จันทาพูน
9. นายเอกรักษ์  ศรียศ
 
1. นายจำรัส  กิติศรี
2. นายบุญศรี  มาละดา
3. นางมะลิวัลย์  มาละดา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายกฤษฏ์  ลวากร
2. นางสาวกัญญาวี  จินดาธรรม
3. นางสาวกาญจนาพร  ต๊ะต้องใจ
4. นางสาวกาบ  สมยศ
5. นางสาวกุลณัฐ  ดังศรีเทพ
6. เด็กชายก้องภพ  เหมกุล
7. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
8. นายจีรกิตต์  เผ่าพงษ์
9. นายจีรศักดิ์  ยาวิชัย
10. นายฉัตรรินทร์  ปวนแก้วหาญ
11. นางสาวชุติมา  ท่าดีสม
12. นายธนกร  มูลใจทราย
13. เด็กชายธนาวุธ  เกตุชีพ
14. นางสาวธัญญาลักษณ์  สีโต
15. นางสาวธิญาดา  ยารังษี
16. นางสาวนาถยา  วงค์ไชยา
17. นายพงศกร  จินดาธรรม
18. นางสาวรวิพร  จงธรรมมั่ง
19. เด็กหญิงลักขณา  ปินตา
20. นายวัยทยา  วิสาปา
21. นางสาววาปี  ปัญญาเบญจพล
22. เด็กหญิงศันสนีย์  นาใจ
23. เด็กชายศุภวิชญ์  น้อยหมอ
24. นางสาวสิริกาญจน์  ดีนา
25. เด็กหญิงสุนิษา  กุนอก
26. นายสุริยากานต์  อุตมานุวัฒน์
27. นายอดินันท์  สุขเกษม
28. เด็กชายอนุยุต  คำมะโน
29. เด็กชายอนุวัช  กันทา
30. นางสาวอังคณา  แสนนาม
31. นายอาทร  รินนายรักษ์
32. เด็กชายเฉลิมชัย  คุณสม
 
1. นายทวีชัย  ไร่ทะ
2. นางสาววจี  จันทาพูน
3. นายศรัญญู  สุจา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 1. เด็กชายจอม  แซ่เจ้า
 
1. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีนาวงค์
 
1. นายเพียรชัย  ตุงเครือคำ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงวาสนา  ตอนะรักษ์
 
1. นายผจญ  ดวงสนิท
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มหาวรรณ
 
1. นายอมร  ชำนิไกร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายบุญเพชร  บุญวงค์
 
1. นายศตพล  สุวรรณดี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงอภิญญา  เสือมัจฉะ
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายสมบูรณ์  นามคำ
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงดาวคำ  นายทุน
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายสมยศ  สีจาง
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายคุณาสิน  ปีเจ้อ
 
1. นางสุวพิชญ์  คำเงิน
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงมลฤดี  วิบูลวิโรจน์กุล
 
1. นางรุ่งทิวา  จันทาพูน
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงนาฏฤดี  คำเงิน
 
1. นางสาวเรณุการ์  วิญญกูล
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 1. เด็กชายธนากร    รัตนวงค์
 
1. นางสุรางค์  สุวรรณกาญจน์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นายชาตรี  ปอแฉ่
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงอภิญญา  เสือมัจฉะ
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงหมี่มะ  หมื่อแล
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่เติ๋น
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่จัง
4. เด็กหญิงจิรดา  ปอแฉ่
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  อโนมา
6. เด็กหญิงชุดาภา  ลาเชกู่
7. เด็กหญิงนลัทพร  เบียงแล่
8. เด็กชายประสงค์  เบียงแล
9. เด็กหญิงปริมฤดี  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่ฟาง
11. เด็กหญิงพิมพา  เยหลงกู่
12. เด็กหญิงภาคีตา  กุลศิริพงษ์ทวี
13. เด็กหญิงมลฤดี  เบเซกู่
14. เด็กหญิงลลิตา  หมื่อโป
15. เด็กหญิงวรนุช  ลามือ
16. เด็กหญิงวรฤทัย  อยู่ลือ
17. เด็กหญิงวราภรณ์  มาเยอะ
18. เด็กหญิงวิจิตรา  เกสรกติกา
19. เด็กหญิงศไลลา  เชอหมื่อ
20. เด็กหญิงสุกัญญา  มาเยอะ
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชอหมื่อ
22. เด็กชายสุบรรณ  มาเยอะ
23. เด็กหญิงอรุชา  เยมอ
24. เด็กหญิงอรไพลิน  ก่องละ
25. เด็กหญิงอัจฉรา  แสนไวยากรณ์
26. เด็กหญิงอาทิตยา  ย่อลี
27. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายอนุรักษ์   เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกวี  อาหยิ
2. เด็กหญิงกัณณิกา  เงินยวง
3. เด็กหญิงกัลยา  -
4. เด็กหญิงกาญจนา  ลาหู่นะ
5. เด็กชายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ศรติศักดิ์
7. เด็กหญิงซูหมย  ลาหู่นะ
8. เด็กหญิงฐิติยา  กุลศรีทวีปัญญา
9. เด็กหญิงทิพย์  ทูลนวล
10. เด็กชายธวัชชัย  หนอยตาล
11. เด็กชายนภัสกร  ปีนเรือน
12. เด็กหญิงนวล  ซอยะ
13. เด็กหญิงนารดา  วรัชรังสิมันต์
14. เด็กหญิงพร  กุลศรีทวีปัญญา
15. เด็กหญิงพรนภัส  ลงแจ
16. เด็กชายมิตรชัย  สมบูรณ์สุขวนา
17. เด็กหญิงรัตนา  จะอู่
18. เด็กชายสถาพร  ก่อวรากุล
19. เด็กชายสมบูรณ์  นามคำ
20. เด็กชายสมยศ  สีจาง
21. เด็กชายสรศักดิ์  ไส่ไอ่
22. เด็กหญิงสรัลพร  ลุงคำ
23. เด็กชายสุชาติ  นายมารถ
24. เด็กหญิงสุวิทอน  เงินส่วย
25. เด็กหญิงสุวิมล  เงินส่วย
26. นายหลาว  แก้วหลง
27. เด็กหญิงอรพินทร์  อินต๊ะวงค์
28. เด็กหญิงอาจู  แซ่ลี
29. เด็กชายอาซอง  เชอหมื่อ
30. เด็กชายอาซาง  คาล่า
31. เด็กหญิงอำไพ  อาหยิ
32. เด็กชายเจริญรักษ์  เมืองใจ
33. เด็กชายเฉลิมขวัญ  แซ่แหลว
34. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  แซ่ย่าง
35. เด็กหญิงเม้ยฉิ่ง  แซ่ลี้
 
1. นางมาลี  สอนบาลี
2. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มานิธิ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิตติธีรานุรักษ์
4. เด็กหญิงนิดา  วิชัย
5. เด็กชายพีรวิชญ์  ปินตานา
6. เด็กชายภัทรพงษ์  เย่อส่อ
7. เด็กหญิงศุภนิดา  จรรศิลป์
8. เด็กชายสวิคามิน  มะโนป่าเส้า
9. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมเมืองมา
10. เด็กชายเมธัส  โนห์
 
1. นายสว่าง  มโนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายฐากูร  จันทร์คำ
2. เด็กชายธำรง  หวง
3. เด็กหญิงบงกชกร  จันทาพูน
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  สนิทโกศัย
5. เด็กชายภาคภูมิ  แก่นสงค์
6. เด็กหญิงเจนประภา  อยู่รอง
7. เด็กชายเจนวิทย์  สุโกสิ
8. เด็กหญิงเฟื่องลดา  พรมชัย
9. เด็กชายเมธี  สกุลปฐมชัย
10. เด็กหญิงใบเตย  พรมเมือง
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
2. นายสว่าง  มโนใจ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกุลกันยา  อาจอ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำเน็ด
3. เด็กหญิงจิดาภา  พลรัตน์
4. เด็กหญิงดรุณี  คำใส
5. เด็กหญิงนุชรีย์  น้ำใจบริสุทธิ์
6. เด็กหญิงวนิดา  อินดี
7. เด็กหญิงวิจิตตรา  แก้วมาลา
8. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เสาร์แก้ว
 
1. นายสว่าง  มโนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
4. นางเยาวเรศ  ปิยะสันติ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงคำ  สมธิ
2. นางสาวชิหมี่  มาเยอะ
3. เด็กหญิงพลอยแก้ว  วรรณโณ
4. นางสาวมีนาพร  เบียทู
5. เด็กหญิงรุ้ง  หาญคำแดง
6. เด็กหญิงวิไล  นำยี่หลง
7. นางสาวศรีจันทร์  พุทธวงศ์
8. เด็กหญิงศรีสุดา  ศรีเจริญ
9. นางสาวสมศรี  ศรีนวลจันทร์
10. เด็กหญิงสุชาดา  กันทะวงศ์
11. เด็กหญิงอรจิรา  วีรศิริกุล
12. เด็กหญิงแอปเปิ้ล  วงค์ใจ
 
1. นางสาวกรรนิศา  มหิงษา
2. นายปุณณวิช  เทพสุรินทร์
3. นางศิภัฒตรา  แสงแก้ว
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายกิตติรัช  กลิ่นผล
2. เด็กชายจารุกิตติ์  ศักดิ์แสน
3. เด็กชายชนะวรรณ  รุ่งอรุณ
4. เด็กชายชานน  ปันต๊ะ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูตรี
6. เด็กหญิงนฤมล  คำจื่น
7. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วคำ
8. เด็กหญิงพจมาลย์  ตุงคะบุรี
9. เด็กชายพชรพล  ดวงเพ็ชร
10. เด็กหญิงลวิตรา  ติรักษา
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุริวงค์
12. เด็กหญิงสุพรรษา  นามอิ่น
13. เด็กหญิงอารยา  ทองคำ
14. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมี
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ขัติทะ
16. เด็กหญิงเมธาวี  ติ๊บมา
 
1. นายธนบดี  ปันต๊ะ
2. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
3. นางพัชรินทร์  ศรีทอง
4. นางมธุรดา  ปิ๊จจะ
5. นางสายสมร  สุวรรณฤทธิ์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบรวก 1. เด็กชายดวงดาว  ถนัด
2. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนภาพร  พรหมปั๋น
4. เด็กชายนิธิวัฒ  สุตะวงศ์
5. เด็กชายมาวิน  แสนอาด
6. เด็กชายวายุ  จินดาธรรม
7. เด็กหญิงศรีบุตร  ทองสุข
8. เด็กชายสุทัศ  ปินกอ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   แสงนวล
10. เด็กชายหล้า  สรนันท์
11. เด็กหญิงหอมนวล  นาสี
12. เด็กชายอรรณพ  จันทร์ดี
13. เด็กหญิงเจนจิรา  อาหยิ
14. เด็กชายเฉลิมพล  วงค์คำยอด
15. เด็กหญิงแสงติ๊บ  อินสาม
16. เด็กหญิงโสดี  ทองแก้ว
 
1. นางสาววรัญญา  ถาหมี
2. นางสาวสุดารัตน์  สุนทรวุฒิ
3. นางอภิญญา  สุขเจริญ
4. นางอุมารินทร์  ยอดสนิท
5. นายเฉลิม  ธนะชัยขันธ์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงกาญดารัตน์  ชาวบ้านเกาะ
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ใส่แก้ว
3. เด็กหญิงพรรณษา  เตวิน
4. เด็กหญิงศุภนุช  ไตทอน
5. เด็กชายหล้า  ลงทุน
 
1. นายกริช  อึ้งอภิธรรม
2. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายจีรายุทธ  สุขจิตร์
2. เด็กหญิงทัศณีกร  ชาวเมือง
 
1. นายณรงค์  ดีสงคราม
2. นางสุพรรษา  เตจ๊ะสร้อย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 1. เด็กชายนราวิชญ์  กันธิยะกาศ
2. เด็กชายรัตนกร  กันธิยะกาศ
3. เด็กหญิงแสงวัน  มะโนตั๋น
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาสี
2. นายสมประสงค์  ฟูเฟื่อง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายพีระพงษ์  เชอหมื่อ
2. นายอาโชะ  เมอแล
3. นายโกวิทย์  หมื่อแล
 
1. นายภานุวัฒน์  นะที
2. นายเจษฎาวุฒิ  วงศ์ชัย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายลีโซ  มือแล
2. เด็กชายอาชู  เบียงเมียกู่
3. เด็กชายอาแซ  เยส่อกู่
 
1. นายวิชัย  พรมชัย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กชายนาวิน  แซ่ฟอง
2. เด็กชายอาโหละ   เชอหมื่อ
3. เด็กชายเด็กชายจตุพล  มาเยอะ
 
1. นายทินกร  หอกทอง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงคำเสาร์  นามคำ
2. เด็กชายจันทร์  ทรายวงค์
3. เด็กหญิงนันทิดา  มีชัย
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กองแสง
5. เด็กหญิงพร  บุญแสง
6. เด็กหญิงอัมพร  สีทอง
 
1. นางสาวปาริชาติ  โพธิ
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงคำจันทร์  คำพา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำมา
3. เด็กหญิงสุนารี  ศรีใจ
4. เด็กหญิงอนุชา  สงคะนาม
5. เด็กหญิงอาตู่  ยิวเซาะ
 
1. นายเฉลิมพล  แก้วประเสริฐ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายสุทัศน์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงหมี่สึ  โวยแมกู่
3. เด็กหญิงอาหน่อย  เบเชกู่
 
1. นายบุญชู  จีระยา
2. นายสุวรรณ  ดำเนินกิจ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายนพฤทธิ์   ตือเชกุ
2. เด็กชายอัมรินทร์   ศรีรงค์
3. เด็กชายอาหื่อ   ลาเชกุ
 
1. นายขวัญชัย   โกแสนตอ
2. นายชำนาญ  บอแฉ่
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณิรนุช  แซ๋หลี่
2. เด็กชายธนัชชัย  แซ่ห่าง
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  แซ่ต้ง
 
1. นางสาวปัทมากร  จันทิมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกา  อริยะมั่ง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงชบา  แยส่อกู่
2. เด็กหญิงย่างซิ่วยิง  มูเซอ
3. เด็กหญิงอาเดอ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  อุ่นนันกาศ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงชนิดา  เบเมียกู่
3. เด็กหญิงอำไพพร  โซเซ
 
1. นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 1. เด็กชายศานติศากร  พรมเมือง
2. เด็กชายแสงเพชร  หวังผล
 
1. นายวินัย  สันติสุข
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงพิชญาภา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวประนอม  กันสีเวียง
2. นางละเอียด  ทันใจ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  แสนมะฮุง
2. เด็กหญิงสาวิตตรี  รุจนาทร
3. เด็กหญิงอนุตรา  ฐิติโชติตระกุล
 
1. นายสว่าง  มโนใจ
2. นางอุบล  ปิตตะะพันธ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงพัฒนา  อ้วยล่อ
2. เด็กหญิงลลิลทิพย์  สุริยะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่เติ๋น
 
1. นายสว่่าง  มโนใจ
2. นางเพลินพิศ  สุขปลั่ง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชมภูทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงสาม
3. เด็กหญิงแสงหล้า  ตาเสาร์
 
1. นางจงกลณี  จันธิมา
2. นายบุญเลิศ  เตจ๊ะมงคล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสสร  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  อินทะโร
3. เด็กหญิงพัชรพร  เชหมื่อ
 
1. นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะอื่อ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายปฎิภาณ  สินหวะ
3. เด็กชายอาเยอะ  คาล่า
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายนเรนทร์  ลาดแก้ว
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงธีรกานต์  แซ่จาง
2. เด็กชายสมปอง  คาล่า
3. เด็กชายอาบื่อ  เชมือ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นางสาวนงลักษณ์  นันต๊ะภาพ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนวพล  สมปินตา
2. เด็กชายเทียนชัย  ผ่านดอยแดน
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชิงชัย  มีปะ
2. เด็กชายภานุพงศ์   ปุระเสาร์
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกอบชัย  โปธา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  หมื่นนาวัง
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงดวงใจ  ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงใหม่  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิทธิ
2. นายปฏิวัติ  ยาณะโค
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายภูมิไทย  ปานแตง
2. เด็กชายศุภชัย  ด้วงพรหม
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ปัญญา
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์ฟู
2. เด็กชายอภิรัชต์  บุญสร้อย
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมธิ
2. เด็กชายนพพล  ชอบธรรม
 
1. นางสาวเกวลี  ศิริแสน
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายภูธเนศ  ลือราช
2. เด็กชายอานนท์  ซาวคำเขต
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญสุดา  จันทาคำ
2. เด็กหญิงบุษนีกร  พรหมมินทร์
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายบุญหลง  พระสุข
2. เด็กชายเดชดำรงค์  นันทชัยพงศ์
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ณ ลำปาง
2. เด็กชายธนชัย  วงค์ดาว
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายประสงค์  เพียวแล
2. เด็กชายวาไทน์  โชตระการกูล
3. เด็กชายอุทิศ  เมียงแล
 
1. นายกันต์ยศ  เจริญพร
2. นางพรรณทิพย์  เรือนอินทร์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายพินิต  แลเชอกู่
2. เด็กชายยาเต  ลาหู่
3. นายสมคำ  นามปั๋น
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายศรชัย  แก้ววังปลา
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 1. เด็กชายดาวิด  พงศวดาร
2. เด็กชายศรายุทธ  อยู่ลือ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ธร  นวสกุลเลิศ
 
1. นายเกียรติกุล  พิมน้อม
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายนพพร  วัวเยอะ
2. เด็กชายอาเจอะ  แซ่ห่อ
3. เด็กชายเจ้อ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายยงยุทธ  สมนา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายซิม เจวี  เอ ดาปิทิวลัว
 
1. นางชัญชนา  ทุนอินทร์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจินตพร  ฟ้าสิทธิชัย
 
1. นายธนกฤต  ใจดี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงศรีทอง  แก้วสุข
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายเถาลัง  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวณัฐปวินท์  เพิ่มเยาว์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  วงศ์สุขจันทร์
 
1. นางสาวณัฐปวินท์  เพิ่มเยาว์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กหญิงเฉลิมศรี  ตาฮอง
 
1. นางสาวสกุณา  วงศ์ใหญ่
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายจตุพล  บุญหลง
 
1. นางพริ้มเพรา  สุยะโกมล
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวสุวัฒนา  สัมพันธ์สิทธิ์
 
1. นางสาวพวงเพ็ชร  ปันแสน
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงอรอุมา  กันทะวงศ์
 
1. Mr.Jaffrey  P.Polido
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายวิทวัส  ไชยศรี
 
1. Mr.Brabon Agbor Ndip  Oben
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. นางสาวคำตุ้ย  งามสี
2. เด็กหญิงจรรยา  ยานารส
3. นายสมชาติ  เฉลิมวงค์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขใจ
5. เด็กหญิงแก้ว  พม่า
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวเรณุการ์  วิญญกูล
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญทั้งไพสิฐ
 
1. นางนุชรี  กันทะเนตร
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงชุติพร  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพิมล  โกลาวัลย์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. นายณัฐวุฒิ  กาสอน
 
1. นางวิรงรอง  เตจ๊ะ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงรพีพร  แซ่โกว
2. เด็กชายสมหวัง  แซ่ฟง
 
1. นางปัญจพาณ์  หลวงแก้ว
2. นางสาวพิชญ์ธิดา  แซ่ซั้ง
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ไทยลื้อ
2. เด็กหญิงทองทิพย์  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา
2. นางสาวอ้อยทิพย์  สุนทร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คืนมาเมือง
2. เด็กชายนภดล  แสงคำ
3. เด็กชายบุญศรี  ปองคำลือ
4. เด็กชายบุญส่ง  ใจธิตา
5. เด็กชายศุภณัฐ  มูเซอ
6. เด็กชายอธิชัย  ใจหล้า
 
1. นางกรรณิกา   โทษาธรรม
2. นายขวัญชัย  ปุญยะสาร
3. นางสุภาสินี   วงค์มูล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1. เด็กหญิงทานตะวัน  พงศ์พิเชษฐ์ไชย
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  อิ่นคำแบน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณภักดี
4. เด็กหญิงอภิญญา  บางศรี
5. เด็กชายอาภิรักษ์  จันต๊ะคาต
6. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เกษนาวา
 
1. นายฐิติพร  คำใส
2. นายบุญทวี  เงินสัจจา
3. นายบุญเลิศ  เรือนติ๊บ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทำดี
2. เด็กชายนนทชัย  ศิริวารินทร์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  เต็มเสาร์
4. เด็กชายปริญญา  แสนสลี
5. เด็กชายศิริศักดิ์  กลั่นกลิ่น
6. เด็กชายศุภกิจ  เทพชมภู
7. เด็กชายศุภวัฒน์  ทาแกง
8. เด็กชายสถาพร  อินเทพ
 
1. นายกิตติภพ  บุญเจริญ
2. นายวรกุล  คำมะ
3. นายเอกชัย  บุญสาม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวตาล  ใจวงค์
2. นางสาวบัวทิพย์  วันดี
3. นางสาวบุษกร  สามอิน
4. นางสาวพร  มาเยอะ
5. เด็กหญิงพลอย  นำยอด
6. เด็กหญิงยุพิน  คำแก้ว
7. นายสรพงษ์  เวทู
8. นางสาวหล้า  ใจมีสุขทุกวัน
 
1. นายสุนทร  พิลาลัย
2. นางอนงค์   พิลาลัย
3. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกิ๊บ  สายทอง
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงฝน  พรมปัญญา
 
1. นายอังคาร  อยู่ลือ
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายน้อย  นามอ้าย
2. นางสาวสุดารัตน์  เพียเมี่ย
3. นางสาวแคทยา  แซ่ฟ่าน
 
1. นางณัฏฐ์พร  หงษ์คำ
2. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญญา  แบลเชะ
2. เด็กหญิงรพีพร  เวศสันติ
3. เด็กหญิงอลิษา  เซียมมือ
 
1. นางทิพวรรณ  อิ่นแก้ว
2. นางสายหยุด  อนุวงค์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวณัฐพร  พิลโยรฤทธิ์
2. นางสาวรันธิการ์  บุญช่วย
3. นางสาววิไล  นามใส่
 
1. นางพรรณงาม  มานพภาพ
2. นางสุรางค์  ชาวคำเขต
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกุณพินันท์  กันธิยะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วใจ
 
1. นางสมคิด  ทิพวรรณ
2. นางสมคิด  ทิพวรรณ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงสิริพร  นาไชย
2. เด็กหญิงอังคณา  เครื่องไร่
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวเรณุการ์  วิญญกูล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพีระพัฒน์  อัคคาริยกุล
2. เด็กหญิงศุภาษร  ใจอารีย์
 
1. นายณรงค์เดช  กันทะเนตร
2. นางสาววจี  จันทาพูน
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กชายสมฤทธิ์  ซื่อมื้อ
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสงคำ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ยานะมงคล
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำแก้ว
2. นางสาวสุวนันท์  ใจยา
 
1. นางสาวกรรณิการ์   มูลวิชัย
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายสมพร  ศรีวงค์
2. เด็กชายอุทัย  แก้วดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. นางสาวชนัฎการ  แสงจันทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เอมบำรุง
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1. เด็กหญิงรัญชนา  จันทร์เพชร
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  ปิงไร่ม่วง
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูตระกูล
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ถิ่นศรี
3. เด็กหญิงเณศรา  ปุระเสาร์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ศรีเที่ยง
2. นางสาวอ้อ  นันไชย
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   รัตนวงศ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงมีสุข  พงศ์วิสิฐ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลไพศาล
 
1. นางสาวดวงพิกุล  ชัยวร
2. นางสิริภัทร  แว่นนันท์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายทิวากร  ดวงแจ่ม
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายรักษิต  เจริญรัมย์
 
1. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงจันทร์ติ๊บ  ศรีสุข
 
1. นางมาลี  สอนบาลี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบคำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถามูลตรี
 
1. นางนงเยาว์  วรรณเลิศ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กชายชลกานต์   กองมา
 
1. นางปิยรานี  พวงสายใจ
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายภูริ  แซ่แฉ่ง
 
1. นางอารีย์  ชัยวงษ์วัน
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามสุข
2. เด็กหญิงนางน้อย  อินทร์บุญ
3. เด็กหญิงรัศมี  กันสีเวียง
 
1. นายอังคาร  อยู่ลือ
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  วิริยะ
2. นายธันยพงษ์  เหมยต๋อม
3. เด็กหญิงหญิง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวาริน  ติละ
2. เด็กชายสมดาว  คำวงค์ษา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ระลึก
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  คำภิละ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  โนเมืองใจ
 
1. นายณัฐพงศ์  ยศวังใจ
2. นางอาภรณ์  ชาญประเสริฐพร
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอย 1. เด็กชายชวังกูล   อุมา
2. เด็กหญิงหมิงลิ  โลฮ์
 
1. นางกัลยา  ก้างยาง
2. นางวรรณดี  ก๋องแก่น
 
200 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์   ต๊ะสุข
2. เด็กหญิงนาพอง   ป้อแฉ
3. เด็กหญิงนิดา   อู่แม
4. เด็กหญิงพรพิกุล   พูนสิทธิโชคชัย
5. เด็กหญิงวีรดา   จางจา
6. เด็กหญิงอำไพ   กันใจ
7. เด็กหญิงโมเมอ่อง   พม่า
 
1. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
2. นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข
3. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญธร  หมื่อแล
 
1. นายบุญช่วย  พิงคะสัน
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง    
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดายีละ  จะสือ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง    
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงเพชรรินทร์  ปันดวง
 
1. นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะแฮ  ลาหู่นะ
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกวินนา   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญา  หนานคำ
3. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  นายโง่ย
4. เด็กหญิงจันหอม  สุวรรณ
5. เด็กหญิงยุพา  หมื่อแล
 
1. นางสาวกชพร  อินจันทร์
2. นายธีรวัฒน์  วังแสง
3. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมสอน
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กหญิงธนิดา  เมื่อแลกุ
2. เด็กหญิงวราพร  แซ่ดูกู่
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เยโลกุ
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ลาชี
 
1. นางกัญญาณัฐ  จองสุรียภาส
2. นางสาวดาริน  จันผา
3. นางพรรณทิพพา  แซ่ซิ้ม
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายฑิฆัมพร  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวมัลลิกา  บุญพิทักษ์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลายคำ
 
1. นางรตีกานต์  เดินแปง
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปันเขื่อนขัติ
2. เด็กหญิงดูรณี  สวัสดิวิมล
3. เด็กหญิงวันดี  จิตใจงาม
4. เด็กหญิงอามีนะห์  ไวยจารา
5. เด็กหญิงเทียน  ไทยใหญ่
6. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วมณี
 
1. นางกาญจนา  สาธรรม์กุล
2. นายทนงศักดิ์  กันแก้ว
3. นางเกศริน  แก้วศักดิ์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงปรัญานันท์  แซ่กุง
2. เด็กหญิงปุ๊กหมี่  แชหมื่อ
3. เด็กหญิงอาป่าเหมย  อาหยิ
 
1. นางฐิติพร  กัญจนชุมาบุรพ
2. นางสาวนงลักษณ์  นันต๊ะภาพ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายสมชาย  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงสุวณี  ลามือ
3. เด็กหญิงอาบ่า  ลาเชกุ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นางสาวนงลักษณ์  นันต๊ะภาพ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายคมเพชร  แซ่หวู่
2. เด็กชายพรชัย  ลาหู่น่ะ
3. เด็กชายสุชาติ  ลาหู่น่ะ
 
1. นางนงเยาว์  สมวัน
2. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายศิริพงษ์  แสงพู่
2. เด็กชายหล่อแช  เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาแฉะ  อางี
 
1. นางสาวบุญญาดา  สุรจิตต์
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงบูจู  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงมาลัย  อายี่
3. เด็กหญิงหมี่ดอ  เยอหมื่อกู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงปภัสรา  ก้างออนตา
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์ปัญญา
 
1. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน    
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 1. เด็กชายวุฒิไกร  แซ่ลี
2. นายสมชาย  ใจรักความเมตตา
3. นายเศรษฐวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายนพรัตน์  ตองติ๊บแดง
2. นายสมภพ  ใจยา
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายปฏิพล  ตือเชกุ
2. เด็กชายอาจุ  มาเยอะ
3. เด็กชายเศรษฐกร  เยโลกุ
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  เตชะ
2. นายขวัญชัย  โกแสนตอ