หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางประคองจิต ศิริบุญธรรมโรงเรียนสันสะลีกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล สมวุฒิโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นายฐิตินันท์ สนิทดีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายนพดล กันทะวิชัยโรงเรียนกิตติคุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ เขื่อนวังโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุกัณนา ทวีสุขโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชวนชม วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววดาว ก้อนราชโรงเรียนวรรณศรวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัชชาภัทร นันท์ยองโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางกานต์สินี กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ ๑๖๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญโฮม พิมพ์หอมโรงเรียนสันทรายงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชา พันดาโรงเรียนบ้านหนองเตารองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย หมื่นจินะโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
4. นางพิสมัย มั่นเหมาะโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นางสาวศรินทิพย์ ธนะวดีโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสารภี อาภรณ์แก้วโรงเรียนบ้านบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางธมนต์พร เทพบำรุงโรงเรียนบ้านชมภูรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ม่วงคุณโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ตระกูลแก้วโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางกาญจนา ปราศรัยโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย กองชาโรงเรียนบ้านป่ารวกประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ศรีจันทร์กาศโรงเรียนขุนขวากพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกาบแก้ว วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
4. นางมลธิรา รักษาศิลป์โรงเรียนกิตติคุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์โรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร สุทธศิลป์โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน แก้วหลวงโรงเรียนริมโขงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางคันธรัตน์ วงศ์วุฒิโรงเรียนปางหัดสหศสาสตร์กรรมการ
4. นางสายอรุณ เทพจักร์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางหทัยกาญจน์ เทียมสระคูโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไป(ราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมลักษณ์ สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางอรุณี แก้วเทพโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจโก้สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ปัทมะเสวีโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
4. นายปรีชา จันทร์ใจโรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ขัติยะโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิญญา ก๋าแก้วโรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพิลา ตุ้ยสืบโรงเรียนอนุบาลเชียงของรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรีย์ ราชเมืองมูลโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางมลฑิรา กาติ๊บโรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปกรรมการ
5. นางสาวดวงมณี นันติโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ถูกแผนโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย นามนายโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(สหราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกวลิน เสนาโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรกมล แก้วแย้มโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ เทพละโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี ประยศโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ โชติรักษ์โรงเรียนสันทรายงามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร นันต๊ะโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
4. นางจิตรลดา ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางสาวณัชนันท์ ริจนาโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายรุ่ง ใจมาโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณัฐนันท์ ฤทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านเกี๋ยง"คุรุราษฎร์วิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา เทพทองปันโรงเรียนบ้านตีนเป็ดกรรมการ
4. นางกรรณิกา ก๋าต๊ะโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นางบันดล ดีแก้วโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งธรรม บุญสุระโรงเรียนบ้านทุ่งโห้งประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เกษมรัตนพรโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ปัญญาใจโรงเรียนห้วยคุกรรมการ
4. นายสุทธิพร พรมมาโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
5. นางสาวสาริกา ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางแรมพรรณ หาญกล้าโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เงินคำโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพยา นาระต๊ะโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นายวุฒิชัย ยอดบุญเรืองโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ รวมสุขโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประพาพร เทพวงค์โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่าประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านเวียงหมอกรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ นามวงศ์โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศรีทะนันชัยโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ช่างปัดโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอิสระ เป็กธนูโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ สาตรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคล้ายเดือน นาคเสนโรงเรียนชุมชนบ้านสถานกรรมการ
4. นางสาวนฤมล จินะราชโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
5. นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินาโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางปราณี จันทร์ธิบุญโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา วงศ์วิทย์โรงเรียนบ้านหกรองประธานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ เงินท๊อกโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางปราณี จันทร์ธิบุญโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา วงศ์วิทย์โรงเรียนบ้านหกรองประธานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ เงินท๊อกโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ชัยวงศ์โรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จันทร์มูลโรงเรียนบ้านเชียงคานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรภา บุญหนักโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นายชวลิต สถานเดิมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
5. นางพรรณา ภู่ประภากรโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ไชยวงศ์โรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จันทร์มูลโรงเรียนบ้านเชียงคานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรภา บุญหนักโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นายชวลิต สถานเดิมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
5. นางพรรณา ภู่ประภากรโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสิริกาญจน์ ดวงสุขโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นายภูวดล บุญทันตาโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางศุจินันท์ ปาระมีโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
4. นางสาวพัชรีย์ ลังกาแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
5. นางกัลยา ฉายาโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ยะตั๋นโรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติภา หงษ์คำโรงเรียนบ้านห้วยเอียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มูลวงศ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
4. นายสุนทร เหลี่ยมใสโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศรีเวียง สุขทัยโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร แก้วมูลโรงเรียนไตรมิตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพุธดี ชุมภูสมโรงเรียนบ้านเกี่๋ยงกรรมการ
4. นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วประชานุเคราะห์2กรรมการ
5. นางจันทร์คำ ยศแก่นโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพรภัณฑ์ เครือกลางรงค์โรงเรียนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายนิรุท รุ่งรุจีโรงเรียนบ้านห้วยคุรองประธานกรรมการ
3. นางอาภาภรณ์ วุฒิกรโรงเรียนบ้านปากอิงกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี สวนดอกโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ รู้ยามโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิกานต์ สมศักดิ์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางวิชชุตา จุมปูโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
4. นายชัยวรรณ เกตุวรากรณ์โรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
5. นางศิริพร ศรีแก้วโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน คำตันโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร นามษรโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย พวงมาลาโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ อินทร์วงศ์หงาวโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ อุตมาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางชุตินันท์ ธรรม์ดำรงวิทย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ถาหมีโรงเรียนบ้านบ่อแสงรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร จตุนามโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นางอุบล เงินแท้โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางสร้อยสุนีย์ ธิโนชัยโรงเรียนบ้านดอนแยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกันยา เทพนิลโรงเรียนบ้านน้ำม้าประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ปาละมาโรงเรียนบ้านห้วยหานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพพัตรา คุณาเทพโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวขัติยา ติ๊บหน่อโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางนบพร พรมมาโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ เป่งป่าโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยห้วงรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ จุลลีโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
4. นางจำเรียนภรณ์ เรืองบุญโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ อุตมาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านหัวเวัยงโกศัลย์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สงบโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางมาลัย บุญแสนไชยโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
4. นางพรรวรรษา สภานนท์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายทวีพงษ์ ยศพิมสารโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ อ้นกลิ้งโรงเรียนบ้านบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัยโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภัทรกร อุ่นทะวารีโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการ
4. นางมะลิวรรณ พงษ์เพียจันทร์โรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
5. นางสาวเพชรา ถุงเงินโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุเมธะโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี ชอบจิตต์โรงเรียนอนุบาลเชียงของรองประธานกรรมการ
3. นางวลิดา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางวรรณภา พิพัฒน์เสฐียรกุลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพีรวัฒน์ เทพจักรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ แสงงามโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์รองประธานกรรมการ
3. นางดวงเดือน ปาละมีโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
4. นางสุรีย์ สอนจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
5. นางบุญฑริกา จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ แสงเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
2. นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นายพิพรรธน์ หงษาคำโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางจิตรา จักรสมศักดิ์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
5. นางสาวยุวดี บุญยังโรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพาณี เรืองวิลัยโรงเรียนบ้านต้นปล้องประธานกรรมการ
2. นางกัลยา สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร บัวผัดโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายนพดล ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทยกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ พรรคนาโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ชุ่มจิตต์โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทยรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ เมธาธรรมกุลโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ โสไชยโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
5. นางโสภา พรหมงามโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ชุ่มจิตต์โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทยรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ เมธาธรรมกุลโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ โสไชยโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
5. นางโสภา พรหมงามโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ชุ่มจิตต์โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทยรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ เมธาธรรมกุลโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ โสไชยโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
5. นางโสภา พรหมงามโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรศาสตร์ ถุงปัญญาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นายฐิติ เธียรสกุลฐิติโรงเรียนบ้านสองพี่น้องรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร สุโพธิณะโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ยาวิชัยโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
5. นางพานแก้ว อินสุทะโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมนึก มะเตปินโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชุมภูโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี)รองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร วิลาวัลย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวกุลณภัสสร์ เพ็ญกุลโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
5. นางลำดวน บุญเพียรโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ จำรัสตระกูลโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิลป์ ปาละบุญมาโรงเรียนบ้านห้วยเม็งรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ผาคำโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ อำไพรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางจิรายุ ภัทรวุฒิโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคำปาว กองชาโรงเรียนบ้านป่ารวกประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย รอบรู้โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฤทธี สรรพเนตรโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นายมาโนชญ์ มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
5. นางสายเพ็ญ นาธิเลศโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายคำปาว กองชาโรงเรียนบ้านป่ารวกประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย รอบรู้โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฤทธี สรรพเนตรโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นายมาโนชญ์ มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
5. นางสายเพ็ญ นาธิเลศโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ชินชัยโรงเรียนบ้านหลู้ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา อินเรืองโรงเรียนบ้านห้วยสักรองประธานกรรมการ
3. นายสง่า ฟองย้อยโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. จ.ส.อ.ปกรณ์ มุกดาสวรรค์โรงเรียนตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยากรรมการ
5. นางสายพิน ปาระมีโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย ซาวส้านโรงเรียนลูกรักเชียงของรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐธิดา รักประชาโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดม ชิดชมโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่ากรรมการ
5. นางรุจิรา เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจารุวัลย์ จินะราชโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ตันต้าวโรงเรียนบ้านผาแลรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันธ์วงศ์โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางพิกุล ศิริรังษีโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
5. นางบุษกร อักษรดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ยาวิลาศโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายศุภพิชฐ์ กันตาโรงเรียนบ้านห้วยลึกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มูลวงค์โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
4. นางสุมาลี สุริยะโชติโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
5. นางนางเปรมปรีดา ชินายศโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก กาวินโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168ประธานกรรมการ
2. นางอธิษฐาน เชาว์รัตนประภาโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชยา มะโนชัยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายกันตพิชญ์ สีตนไชยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางพรกมล ทะระมาโรงเรียนบ้านม่อนป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอัญชลี นุเสนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วประชานุเคราะห์2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรพิน กองวงศ์โรงเรียนบ้านสันทรายมูลรองประธานกรรมการ
3. นางผ่องศรี รู้ธรรมโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางวิภาดา ถูนาแก้วโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ รักแม่โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธุ์โรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางกัลยาภรณ์ มาเสนโรงเรียนบ้านป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นางทยิดา เสาร์รังษีโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
4. นายสถาพร สุริยะชัยโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
5. นางสาวอารยา ศรชัยปัญญาโรงเรียนวรรณศรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นางนงค์รักษ์ ลือชาโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางธิดา บัณฑิตชูสกุลโรงเรียนบ้านเชี่ยงเคี่ยนกรรมการ
4. นางคะนึงนิจ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาริน นาคสีดีโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางมานี ฉายอรุณโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นายสรัด กิติมาโรงเรียนบ้านห้วยหานรองประธานกรรมการ
3. นายทวน ฟังเร็วโรงเรียนบ้านตีนเป็ดกรรมการ
4. นายธีรนิตย์ ธรรมศิริโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสุวพัชร ตนะทิพย์โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิพิธ ตั๊งวิบูลย์ชัยโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ เสมอใจโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ ชินชัยโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
5. นางสาวยุพิน บุญเทพโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ค้าแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันธิมาโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"กรรมการ
3. นายสมศิลป์ ขันธิกุลโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นายสายันต์ รวมจิตรโรงเรียนแจ๋มป๋องกรรมการ
5. นายรักษิต วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา อินเรืองโรงเรียนบ้านห้วยสักประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ยี่รักษ์โรงเรียนบ้านเชี่ยงเคี่ยนรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา วงศ์อาษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นายรัฐเขต ศรีเกื่้อกูลโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
5. นางนารี ยศคำโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุตรพรหมโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายนิวาท เหลี่ยมพันธุ์โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพศิน แก้วจำปาโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางสาวมายาท จุฬากุลโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ปะทะดวงโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ นพวงศ์โรงเรียนสันสะลีกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาศ สำเนียงเย็นโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการ
4. นางเกสมณี สีโมโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพดล ทวีสุขโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ บุญญานุพงศ์โรงเรียนปอวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสายชน เทือกตาโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ทานันโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นายชาติอุทัย เวียงเงินโรงเรียนบ้านปางค่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายยืนยง มุงเมืองโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิพล เมืองก้อนกาศโรงเรียนสันสะลีกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส ปันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
4. นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอดิศัย ธรรมโชติโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แก้วแพร่โรงเรียนขุนขวากพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์พที่ ๑๖๘โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภากรรมการ
4. นายมานัด ทะจันทร์โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของกรรมการ
5. นางดรุณี อุ่นกองโรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เวียงเกตุโรงเรียนบ้านม่อนป่ายางประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
4. นางสุทธิวา ธุระเสนโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวฉัตรฤดี หล่ายนาสำรโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิทยา ดีแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วประธานกรรมการ
2. นายประญัติ แก้วดุลดุกโรงเรียนบ้านแม่เปารองประธานกรรมการ
3. นายพีระ ยาปะโลหิตโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
5. นางศรีนวล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางมณี ไชยสมบัติโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์"กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แข่งขันโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
5. นางเรวดี ครึ่งธิโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นางกุลนันท์ คำบุญส่งโรงเรียนอนุบาลขุนตาลรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย กาวินโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
4. ส.ต.ท.หญิงดวงสมร เตรียมพิชิตโรงเรียนชนัตถ์ปิยะอุยกรรมการ
5. นางสนธยา วงศ์ษาพานโรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายทนง ตายันโรงเรียนบ้านเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล ชุ่มวงศ์โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี)กรรมการ
4. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
5. นางรัตติกรณ์ วิรัตน์เกษมโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร จันทจิตรโรงเรียนพระเกิดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอนุชา มณีมูลโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเรือง กุสาวดีโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
4. นายจรัญ ไมตรีนฤมลโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ จักรสานโรงเรียนบ้านห้วยเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไชยลังการโรงเรียนบ้านทรายทองรองประธานกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ช่างฆ้องโรงเรียนบ้านแม่ต๋าน้อยกรรมการ
4. นางกัญญา บุญสุระโรงเรียนบ้านทุ่งโห้งกรรมการ
5. นางสุวมาศ บุญวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ เมฆทวีปโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร คำภูเงินโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพิกา ลือชาโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
4. นางศศิธร รวมจิตรโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
5. นางประภาศรี คำสุภาโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย อุตมะโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต บุญเพียรโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ช่ำงหัตถ์โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นายภาณุพงษ์ จันระวังโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
5. นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านแจมป๋องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต บุญเพียรโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายดวงดี วัชรศิริพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยซ้อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดำ เหลืองปัญญากิจโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ไชยบุญเรืองโรงเรียนบ้านดอนดินแดงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ แก้วแพร่โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วมาตย์โรงเรียนบ้านร่องแช่ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต บริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงของรองประธานกรรมการ
3. นายชูวิทย์ พงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายเดชา ชินะข่ายโรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดรุณี อุ่นกองโรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายนิตย์ อินต๊ะวิยะโรงเรียนบ้านตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านบ่อแสงรองประธานกรรมการ
3. นายรวี รัศมีโรจน์โรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายธรรมวัตร น้อยหมอโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลกรรมการ
5. นางกชพรรณ เพชรใจศักดิ์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธีพล โพธิโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองรองประธานกรรมการ
3. นายนิพล เมืองก้อนกาศโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
4. นายทินกร มุกดาสวรรค์โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
5. นางจินดา เลอวงค์รัตน์โรงเรียนบ้านป่ามื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอำพร จอมคำโรงเรียนบ้านเอียนกรรมการ
4. นางจันทร์ฟอง ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางอำพร จอมคำโรงเรียนบ้านเอียนกรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ไชยวงศ์โรงเรียนบ้้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. นางอำพร จอมคำโรงเรียนบ้านเอียนกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. นางอำพร จอมคำโรงเรียนบ้านเอียนกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอำพร จอมคำโรงเรียนบ้านเอียนกรรมการ
4. นางประทุม อินต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ากรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางประทุม อินต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางอำพร จอมคำโรงเรียนบ้านเอียนกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
6. นางจันทร์ฟอง ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกประธานกรรมการ
2. นางประทุม อินต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางอำพร จอมคำโรงเรียนบ้านเอียนกรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางประทุม อินต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางอำพร จอมคำโรงเรียนบ้านเอียนกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
6. นางจันทร์ฟอง ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ธนา ใจมาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ชิดชมโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เครือทองศรีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
6. นางวาทิตย์ ศรีจะตะโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(ขุนต้า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ธนา ใจมาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ชิดชมโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เครือทองศรีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
6. นางวาทิตย์ ศรีจะตะโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(ขุนต้า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ธนา ใจมาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ชิดชมโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เครือทองศรีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
6. นางวาทิตย์ ศรีจะตะโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(ขุนต้า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ธนา ใจมาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ชิดชมโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เครือทองศรีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
6. นายวาทิตย์ ศรีจะตะโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(ขุนต้า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติคุณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ธนา ใจมาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางเนติวัฒน์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เครือทองศรีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
6. นายวาทิตย์ ศรีจะตะโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(ขุนต้า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางธนวรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนริมโขงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา ปาลีโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
4. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายศิระชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณัฐนันท์ ฤทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”รองประธานกรรมการ
3. นายสุกล วงศ์ปาลีโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสุวิมล สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แ ดงเครื่องโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ป้องฉิมโรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐระชาสงเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางประภัสสร ช่างปัดโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
5. นางพวงทอง สุทธศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมจิต ติธิโรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย เจิมจอหอโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์โรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
4. นางพรนภา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
5. นางกัญญาพัชร แสงสุขโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ยะป๊อกโรงเรียนบ้านแม่เปารองประธานกรรมการ
3. นางธนภรณ์ สุทธหลวงโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
4. นายไกรลาส ไชยนิสงค์โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของกรรมการ
5. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ สิทธิโม่งโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
4. นายพีระณัฐ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่ต๋๋ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ราชบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านร่องกอกประธานกรรมการ
2. นายศิระชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย ตาหล้าโรงเรียนพญาพิภักดิ์กรรมการ
4. นางประทุม อินต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ากรรมการ
5. นางยงค์รัตน์ บุญเชื้อโรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา หล้าพรมโรงเรียนบ้านหนองแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายเรณูวัฒน์ พิศุทธิ์ศิริกุลโรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปกรรมการ
4. นางราตรี ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ทานันโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจ๋าเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรา กาจิตรโรงเรียนบ้านร่องขุนป่าข่ารองประธานกรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
4. นางสาวลีลานุช สุปินะโรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปกรรมการ
5. นางร๋าเพลิน มุงเมืองโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี บุญชูโรงเรียนบ้านครึ่งประธานกรรมการ
2. นายอัสนี สันติวรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหลู้รองประธานกรรมการ
3. นางกุลนันท์ คำบุญส่งโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
4. นางสาวรุจิราภาย์ นันทะเสนโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ พิงคำขาโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ งาช้างโรงเรียนบ้านหนองเสารองประธานกรรมการ
3. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญกรรมการ
4. นางอำภัย เป็งปิงโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
5. นางณาตยาณี เทือกตาโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิระชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรรองประธานกรรมการ
3. นายอรุณรัตน์ อินทะมุงโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
4. นางนิภาพรรณ ฟุ่มเฟื้องโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาลินี อินทะชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ถาหมีโรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการ
4. นายสุวิชา กล้ายิ่ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นายอมรพงศ์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เวียงเกตุโรงเรียนบ้านม่อนป่่ายางประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโยษิตา เขียวกายสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
4. นางสาคร ขอนดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
5. นางกรองกาญจน์ เปรมประเสริฐโรงเรียนบ้านสันป่ำบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต บุญเพียรโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบงกช มณีมูลโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ทานันโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
4. นายเรวัตร จันทจิตรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางยุพา ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว รักคำโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
2. นางเยาวเรศ สุดชาติโรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการ
3. นายสุพจน์ ขอนดอกโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
4. นายชัย ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
5. นายอนุชา มณีมูลโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติคุณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
4. นางสาวโชติกา มหาโชคสกุลโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติคุณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
4. นางสาวโชติกา มหาโชคสกุลโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ศรีเมืองโรงเรียนบรรพตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจงจิน หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านแม่ต๋๋ากลางกรรมการ
4. นางอุรา ปิจมิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ศรีเมืองโรงเรียนบรรพตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจงจิน หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
4. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ศรีเมืองโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. นางจงจิน หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
4. นางอุรา ปิจมิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชนกพร อัมรินทร์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมนรี มะโนเสาร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางศิริอาภรณ์ กองทองโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวธนพรรณ ญานะประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชนกพร อัมรินทร์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมนรี มะโนเสาร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางศิริอาภรณ์ กองทองโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวธนพรรณ ญานะประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชนกพร อัมรินทร์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมนรี มะโนเสาร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางศิริอาภรณ์ กองทองโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวธนพรรณ ญานะประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนางชนกพร อัมรินทร์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมนรี มะโนเสาร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางศิริอาภรณ์ กองทองโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวธนพรรณ ญานะประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมรวย ซะเตโรงเรียนบ้านหลู้ประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร ปิ่นสกุลโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมรวย ซะเตโรงเรียนบ้านหลู้ประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร ปิ่นสกุลโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวิภาภรณ์ วงศ์สรรศรีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไชยยศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ กันติสินธุ์โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
4. นางสาววิลิม รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางสาวจวงจันทร์ จันธิมาโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ วงศ์สรรศรีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไชยยศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ กันติสินธุ์โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
4. นางสาววิลิม รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางสาวจวงจันทร์ จันธิมาโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอัมพวัน โพธิโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ วงศ์สรรศรีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นางอำภา เวียงเกตุโรงเรียนบ้านม่อนป่าย่างกรรมการ
4. นางพิกุล กันวีโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอัมพวัน โพธิโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ วงศ์สรรศรีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นางอำภา เวียงเกตุโรงเรียนบ้านม่อนป่าย่างกรรมการ
4. นางพิกุล กันวีโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ อินเทพโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายนภัสดล แปงกลางโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
3. นางทับทิม กันทจักร์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
4. นางนฤนาท สุกใสโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อินเทพโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายนภัสดล แปงกลางโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
3. นางสาวจันทรา ปาลีโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
4. นางนฤนาท สุกใสโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพนม ปงกาโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรราษฎร์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางดาริกา ศรีลิทิพย์โรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
3. นายประมวล แสงแก้วโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
4. นายวิชิต คนึงคิดโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล อินผลโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพนม ปงกาโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรราษฎร์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางดาริกา ศรีลิทิพย์โรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
3. นายประมวล แสงแก้วโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
4. นายวิชิต คนึงคิดโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล อินผลโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพจนา ธราพรโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสนโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา ไชยปันดิโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางกณิกนันต์ รักแม่โรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายถวิล ไชยเนตรโรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก มะเตปินโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
3. นายอัศวิน ซ้อนพุฒโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
4. นางฐติรัตน์ ไหวคิดโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลกรรมการ
5. นางนวพร สรรพเนตรโรงเรียนบ้านแจมป๋องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพจนา ธราพรโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสนโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา ไชยปันดิโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางกณิกนันต์ รักแม่โรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นางวาทินี สุวรรณญาณะโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อยกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ลือชาโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางชไมพร สุวรรณเสนโรงเรียนหนองแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุคนทิพย์ อินต๊ะวิกุลโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางเกียรติสุดา จารุเพ็งโรงเรียนบ้านศรีลานนากรรมการ
4. นางสุดาวดี พรชัยรัตนานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิมพา ชูชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ ม่วงคุณโรงเรียนทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
3. นางสุชาดา ปานกลางโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
4. นางสุดาวดี พรชัยรัตนานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมพกา ฟูแสงโรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี ท้าวราชโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นายอำภัย เป็งปิงโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
4. นางสาวกัญญา ค้าแก้วโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ศิริ กาศโอสถโรงเรียนอนุบาลตาดควันประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ เมืองแก่นโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นางสาวนาตยา พิมศรโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางจนันพร ปัญญายมโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ศิริ กาศโอสถโรงเรียนอนุบาลตาดควันประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ เมืองแก่นโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นางสาวนาตยา พิมศรโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางจนันพร ปัญญายมโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ มายังโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวกิ่งทอง นันตาลิตร์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นายธวัช ปรามาลย์โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายถวิล ไชยเนตรโรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ติพล ปันทีรัตน์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ ใจเถิงโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
5. นายสายัณห์ ขิใสยาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภานุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์โรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย นาระถีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการ
3. นายศักดา อะทะจาโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
5. นางสาวจิรัฐิติกาล อานุโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ มายังโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวกิ่งทอง นันตาลิตร์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นายธวัช ปรามาลย์โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรัก กาญจนกัญโหโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
2. นางอัญชลี แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการ
3. นายสฐากรู จำรัสโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
4. นายอินทัศน์ ชมภูสมโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรัก กาญจนกัญโหโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการ
3. นายสฐากรู จำรัสโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
4. นายอินทัศน์ ชมภูสมโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ เมืองมาหล้าโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา สัตคมโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
3. นางวัลภา สุธาพจน์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นางสาววัชโรบล โลชาโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ส่องแสงโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ์ ธะนะหมอกโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรราษฎร์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารวีร์ พันชาโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปินคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางวัลภา สุธาพจน์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์โรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย นาระถีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการ
3. นายศักดา อะทะจาโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
5. นางสาวจิรัฐิติกาล อานุโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพูลผล พิมาจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นางทิติยาพร ปันเพาะโรงเรียนบ้านศรีลานนากรรมการ
3. นายทัศนัย คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายถวิล ไชยเนตรโรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ติพล ปันทีรัตน์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ ใจเถิงโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
5. นายสายัณห์ ขิใสยาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางแสงจันทร์ วงค์อาษาโรงเรียนบ้านหัวเวียงโกศัลย์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางโสภา จันต๊ะขัติโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นางณัฐนิช ไชยลังกาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ปะทะดวงโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี ใจเฝือโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุทธินีย์ พินิจสุวรรณโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
5. นางณัฐชยา แพงสกุลโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปทุมวัน นุภาพโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน สุขทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรรองประธานกรรมการ
3. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนบ้านสถานกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ไชยชมภูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ ไกรสิงห์โรงเรียนบ้านต้าหลวงประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ไชยะถะโรงเรียนบ้านศรีสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรมณ คำมาโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสาวมะลิกา ยศกัฯโทโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร ไชยถาโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ สารทองโรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง วิชัยคำโรงเรียนบ้านส้านรองประธานกรรมการ
3. นางนันท์นลิน เงินคำโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
4. นางนภาไพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจินดา วาดวงศ์โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางยุพา ตินารีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา จันระวังยศโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการ
4. นางมนัสนันท์ มุงเมืองโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวพรรภา ประยศโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางดวงเดือน เทพยศโรงเรียนบ้านน้ำม้าประธานกรรมการ
2. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรัญธร หน่อท้าวโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. Mr.Dean Pepersonโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
5. นางสาวชดารัตน์ รักพ่อโรงเรียนบ้่านต้านาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา รัตนจางวางโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นางสุดารัช เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้รองประธานกรรมการ
3. นายยุติธรรม ธรรมโมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
4. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
5. นางสาวนิภารัตน์ ฟักแก้วโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางธิติกา ประมวนโรงเรียนชุมชนบ้านสถานรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐฑรินทร์ ไชยกุลโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168กรรมการ
4. นางเอื้อมเดือน กุลวรรณโรงเรียนบ้านม่อนป่ายางกรรมการ
5. นายเสกสรร ช่วยแก้ไขโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ภูษณะวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ธรรมวงศ์โรงเรียนริมโขงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาที ปิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการ
4. นางสาวธนียา สีคำยอดโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
5. นางสาววรรนทนี ทำสวยโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญแก้ว กองสุขโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสุรศิลป์ ยอดปัญญาโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองรองประธานกรรมการ
3. นางภารดี รูปศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นางสาวณกุล บุญสมภพโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการ
5. นางสาวมัญชุศา ฟังเร็วโรงเรียนบ้านร่องแช่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางณัฐการย์ จันต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสองพี่น้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภูวัน หวางน่านักศึกษาฝึกสอนภาษาจีนโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
4. นายเอกชัย ของทิพย์โรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
5. นางสาวพร แซ่เฉินโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางณัฐการย์ จันต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสองพี่น้องรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย ของทิพย์โรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพนธ์ หมื่นคำโรงเรียนศูนย์แม่ต๋ำตาดควันกรรมการ
5. นางสาวพร แซ่เฉินโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางจันทิรา ศิริเวชโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางวณัฐยา คนเก่งโรงเรียนอนุบาลตาดควันรองประธานกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ จอมอาจโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่ากรรมการ
4. นางสาวตวงทอง ไชยเจริญโรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางเมธวรางค์ อินต๊ะวิกุลโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางราเพชร พรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายพีระณัฐ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
4. นางสาวธารีรัตน์ อรุณศรีโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
5. นางสาวพิมประภาพร แก้วบุญยืนโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายภัทรพงศ์ สิมงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าบงประธานกรรมการ
2. นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิณ พรมมินทร์โรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการ
4. นางกชพรรรณ รวมจิตรโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
5. นางศรีวรรณ สยามโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิยม ลีคำหมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแลประธานกรรมการ
2. นายพุฒิ พรหมมินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ กองมงคลคโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายภัทรพล ปาละโรจนกุลโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิยม ลีคำหมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแลประธานกรรมการ
2. นายปริญญา สาระคนธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหานรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ พละดรโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการ
4. นายประหยัด ทัพธานีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ วงศ์สว่างผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูนนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์นักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธินักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นายพฤหัส มูลเมืองนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ วงศ์สว่างผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูนนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์นักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธินักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นายพฤหัส มูลเมืองนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ วงศ์สว่างผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูนนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์นักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธินักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นายพฤหัส มูลเมืองนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญโฮม พิมพ์หอมโรงเรียนสันทรายงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชา พันตาโรงเรียนบ้านหนองเตารองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย หมื่นจินะโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
4. นางพิศมัย มั่นเหมาะโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นางสาวศรินทิพย์ ธนะวดีโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมัย กองชาโรงเรียนบ้านป่ารวกประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ก๋าแก้วโรงเรียนขุนขวากพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุพา ชาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองแรดวิทยากรรมการ
4. นางมลธิรา รักษาศิลป์โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์โรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวพาณี ธนูมาศโรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทราวดี คำสุกใสโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางวารุณี บุญมา โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางจิราภา ศรีเดชโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพาณี ธนูมาศโรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวารุณี บุญมาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวจันทราวดี คำสุกใสโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางจิราภา ศรีเดชโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว รักคำโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางวารุณี บุญมาโรงเรียนบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุติพร สุขใจโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
4. นางสุภาพร นันทะเสนโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายกรณ์ทิพัช ลิปไพรวัลย์โรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ หมื่นจินะโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ฝั้นโสภาโรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคี)กรรมการ
4. นางยุพิน วีระฤทธิพันธ์โรงเรียนบ้านจำไฮบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางจุรีย์ สนธิโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายแมงค์ แซ่ฟ้าโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวภา คำมาโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
4. นายกิรัณ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
5. นางทัศนัย รู้ยามโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
6. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเรือนแก้ว จันทาพูนโรงเรียนบ้านบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ ดวงสุขโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ขันธะโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สวนดอกโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ชัยวงศ์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
6. นางชญานิตย์ เภารัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสายสมร สุทธศิลป์โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุเทน แก้วหลวงโรงเรียนริมโขงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางคันธรัตน์ วงค์วุฒิโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นางจำเนียร ทาโนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางหทัยกาญจน์ เทียมสระคูโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง ใจมาโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณัฐนันท์ ฤทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านเกี๋ยง รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา เทพทองปันโรงเรียนบ้านตีนเป็ดกรรมการ
4. นางกรรณิกา กาต๊ะโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นางบันดล ดีแก้วโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพรัตน์ รุ่งรุจีโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธชาติ วงศ์ชัยโรงเรียนขุนขวากพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำปาโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นางจีราพร รัตนวีระพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ากรรมการ
5. นางมนัญชยา ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ตั้งวิบูลย์ชัยโรงเรียนบ้านป่าตึงงามประธานกรรมการ
2. นายกรุง ทาโนโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ศรีแก้วโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สวนดอกโรงเรียนบ้านพญาพิพักดิ์กรรมการ
5. นางสาวศิริธร การเก็บโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางมาลี จันทร์เสาร์โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางโสภา นพวงศ์โรงเรียนสันสะลีกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศุภกร ใจบุญมาโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นางศรีสมร เสนาะสำเนียงโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยา อุทธิยาโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเทียนทอง คันชิงโรงเรียนบ้านบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ หอกทองโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางรองประธานกรรมการ
3. นางลำดวน นพวงศ์โรงเรียนบ้านดอนดินแดงกรรมการ
4. นางถนอม ลิปไพรวัลย์โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
5. นางสาวรสรินทร์ สุวรรณสาโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวิไลวรรรณ เขียวอ้ายโรงเรียนงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ยอดเยี่ยมโรงเรียนไม้ยามิตรภาพที่ 168รองประธานกรรมการ
3. นางปวริศา ณ น่านโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ดี วรรณชัยโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เบญชาโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวลี เสมอคำโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
3. นางวันทนา ยงยืน โรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ปัวผัดโรงเรียนเวียงเทิง "เทิงทำนุประชา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวลี เสมอคำโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
3. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ปัวผัดโรงเรียนเวียงเทิง "เทิงทำนุประชา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวลี เสมอคำโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
3. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ปัวผัดโรงเรียนเวียงเทิง "เทิงทำนุประชา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวลี เสมอคำโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
3. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ปัวผัดโรงเรียนเวียงเทิง "เทิงทำนุประชา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวลี เสมอคำโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
3. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ปัวผัดโรงเรียนเวียงเทิง "เทิงทำนุประชา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวลี เสมอคำโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
3. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ปัวผัดโรงเรียนเวียงเทิง "เทิงทำนุประชา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ฉายาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นายสายัณห์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ ยะเกตุโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ฉายาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นายสายัณห์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ ยะเกตุโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ฉายาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นายสายัณห์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ ยะเกตุโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ฉายาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นายสายัณห์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ ยะเกตุโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรวด ประดับโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางศิรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายจรวด ประดับโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางศิรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเพิ่ม กรรณิการ์โรงเรียนชุมชนสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐิฌา เมฆศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางอารีย์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางอัจฉรา ผิวพรรณโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการ
5. นางจินตนา กาศโอสถโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม กรรณิการ์โรงเรียนชุมชนสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐิฌา เมฆศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางอารีย์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางอัจฉรา ผิวพรรณโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการ
5. นางจินตนา กาศโอสถโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพิ่ม กรรณิการ์โรงเรียนชุมชนสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐิฌา เมฆศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางอารีย์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางอัจฉรา ผิวพรรณโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการ
5. นางจินตนา กาศโอสถโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม กรรณิการ์โรงเรียนชุมชนสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐิฌา เมฆศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางอารีย์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางอัจฉรา ผิวพรรณโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการ
5. นางจินตนา กาศโอสถโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเพิ่ม กรรณิการ์โรงเรียนชุมชนสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐิฌา เมฆศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางอารีย์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นายอัจฉรา ผิวพรรณโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการ
5. นางจินตนา กาศโอสถโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยิดา เสาร์รังสีโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร อินต๊ะไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
3. นางสาวบานอุบล บำรุงชาติโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางธนภรณ์ สุทธหลวงโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิรชร วันต๊ะโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางทิตฐิตา เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ กาคำโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางนุชนาฎ ต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ กาคำโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางนุชนาฎ ต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ กาคำโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางนุชนาฎ ต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรา กาจิตรโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา กาจิตรโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ กาคำโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางนุชนาฎ ต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ กาคำโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางนุชนาฏ ต๊ะหล้าบ้านขุนห้วยใคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิรชร วันต๊ะโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางทิตฐิตา เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางกมลฉัตร เสนาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
3. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางกมลฉัตร เสนาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
3. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางกมลฉัตร เสนาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
3. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางกมลฉัตร เสนาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
3. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นายกมลฉัตร เสนาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
3. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิรชร วันต๊ะโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางทิตฐิตา เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิรชร วันต๊ะโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางทิตฐิตา เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรำไพ ปงรังษีโรงเรียนบ้านห้วยห้อมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี เกษสมโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ อินทะนะโรงเรียนบ้านรักถิ่นไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคำน้อย พรชัยโรงเรียนบ้านปล้องตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มวลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัวโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคำน้อย พรชัยโรงเรียนบ้านปล้องตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มวลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัวโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธวัฒน์ อินทะนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นางพเยีย ตาลสุขโรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการ
3. นางปราณี มลิศรางกูลโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
4. นางศิริธนัญญา โท่นขัดโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ คาฟูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธวัฒน์ อินทะนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นางพเยีย ตาลสุขโรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการ
3. นางปราณี มลิศรางกูลโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
4. นางศิริธนัญญา โท่นขัดโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ คาฟูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฉลิมศรี ร่วมชาติโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา จันทร์เปล่งแสงโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ บุญวงค์โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฉลิมศรี ร่วมชาติโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา จันทร์เปล่งแสงโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ บุญวงค์โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรำไพ นันต๊ะโรงเรียนบ้านปล้องใต้ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วิชาโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
3. นางกัลยา อุปการคำโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรราษฎร์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรำไพ นันต๊ะโรงเรียนบ้านปล้องใต้ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา อุปการคำโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรราษฎร์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงศกร กากูลโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร แก้วมูลโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายประพันธุ์ นันทวรรณโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธีรวุธ เพ็ชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญเรือง กุสาวดีโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร แก้วมูลโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายประพันธุ์ นันทวรรณโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธีรวุธ เพ็ชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ email:btemaha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]