หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 65 56 86.15% 4 6.15% 3 4.62% 2 3.08% 65
2 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 48 38 80.85% 6 12.77% 2 4.26% 1 2.13% 47
3 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 36 29 80.56% 5 13.89% 2 5.56% 0 0% 36
4 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 45 28 62.22% 11 24.44% 2 4.44% 4 8.89% 45
5 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 37 26 70.27% 7 18.92% 3 8.11% 1 2.7% 37
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 40 23 57.5% 12 30% 4 10% 1 2.5% 40
7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 39 23 58.97% 10 25.64% 3 7.69% 3 7.69% 39
8 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 39 23 58.97% 6 15.38% 7 17.95% 3 7.69% 39
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 27 22 88% 1 4% 0 0% 2 8% 25
10 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 26 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 22 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 29 15 51.72% 8 27.59% 4 13.79% 2 6.9% 29
13 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 20 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
14 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 21 14 66.67% 7 33.33% 0 0% 0 0% 21
16 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 21 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
17 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 20 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 18 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 18 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
20 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
21 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
23 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
29 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
30 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านหวาย 14 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
33 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 13 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบรรพตวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านชมภู 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนปอวิทยา 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 13 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนริมโขงวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 16 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
48 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านป่ารวก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านกระแล 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนศรีสว่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านแม่เปา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านหลวง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านเขียะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
82 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านปากอิง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านป่าซาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านขอนซุง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านดอนไชย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านหนองเตา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านดอนแยง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
103 โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านปางค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านปี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านผาแล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านหลู้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านร่องกอก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านก๊อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ email:btemaha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]