หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 076 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 26 63 45
2 061 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 5 7 6
3 050 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 45 97 63
4 015 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 16 25 16
5 133 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 29 63 49
6 022 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 14 29 23
7 116 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 3 2
8 082 โรงเรียนบรรพตวิทยา 9 20 14
9 118 โรงเรียนบ้านกระแล 6 9 6
10 071 โรงเรียนบ้านก๊อ 1 1 1
11 072 โรงเรียนบ้านขอนซุง 3 4 3
12 107 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 1 3 2
13 016 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 2 2
14 058 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 8 23 14
15 069 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 4 7 7
16 051 โรงเรียนบ้านชมภู 10 19 12
17 106 โรงเรียนบ้านดอนแยง 4 6 6
18 104 โรงเรียนบ้านดอนไชย 2 5 4
19 009 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 10 14 14
20 117 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 8 13 10
21 056 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 11 36 21
22 002 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 18 29 25
23 101 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 20 8
24 039 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 9 24 17
25 041 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 7 28 12
26 085 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 5 3
27 093 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 15 5
28 024 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 2 2 2
29 012 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 6 15 11
30 018 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 27 59 42
31 043 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 4 4 4
32 019 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 5 7 5
33 138 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 3 26 9
34 111 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 2 2
35 083 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 13 7
36 021 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 3 7 5
37 105 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 7 5
38 013 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 3 3 3
39 123 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 6 11 9
40 055 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 10 29 18
41 073 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 1 1 1
42 074 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1 2 2
43 011 โรงเรียนบ้านปากอิง 4 10 7
44 150 โรงเรียนบ้านปางค่า 1 2 1
45 145 โรงเรียนบ้านปี้ 1 1 1
46 132 โรงเรียนบ้านป่าซาง 3 7 5
47 059 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 5 5 5
48 121 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 2 2
49 057 โรงเรียนบ้านป่ารวก 6 7 7
50 053 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 13 33 23
51 092 โรงเรียนบ้านผาแล 1 3 2
52 052 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 13 38 24
53 077 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 15 33 25
54 064 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 3 25 9
55 115 โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย 2 4 3
56 100 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 12 29 20
57 097 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 21 58 42
58 108 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 2 2
59 114 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1 3 1
60 103 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 9 33 14
61 139 โรงเรียนบ้านร่องกอก 2 3 3
62 045 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 6 2
63 095 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 18 46 27
64 147 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1 2 1
65 017 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 4 14 7
66 027 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 1 1
67 067 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 10 24 16
68 148 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 1 2 1
69 149 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 2 4 2
70 110 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 1 1 1
71 126 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 2 23 8
72 135 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 2 3 3
73 087 โรงเรียนบ้านหนองเตา 2 2 2
74 008 โรงเรียนบ้านหลวง 5 11 7
75 090 โรงเรียนบ้านหลู้ 1 1 1
76 014 โรงเรียนบ้านหวาย 14 24 14
77 029 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 11 24 13
78 131 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 2 1
79 080 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 9 23 16
80 007 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 5 9 8
81 084 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 10 23 14
82 040 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 6 22 6
83 081 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 16 57 28
84 046 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 1 5 2
85 023 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 2 5 4
86 088 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 5 9 7
87 042 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 6 8 7
88 144 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 16 14
89 006 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 5 14 8
90 054 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 39 67 50
91 068 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 1 1 1
92 010 โรงเรียนบ้านเขียะ 4 18 6
93 026 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 2 1
94 063 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 3 21 5
95 028 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 48 173 94
96 004 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 37 104 66
97 136 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 5 6 5
98 005 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 7 11 10
99 091 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1 1 1
100 099 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 20 48 34
101 125 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 5 7 6
102 070 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 2 2 2
103 119 โรงเรียนบ้านแม่เปา 6 9 8
104 112 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 6 1
105 146 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 2 6 4
106 129 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 6 29 14
107 089 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1 3 2
108 124 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 8 20 12
109 086 โรงเรียนปอวิทยา 9 44 18
110 075 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 39 93 63
111 020 โรงเรียนริมโขงวิทยา 6 14 10
112 098 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 5 8 8
113 066 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 13 32 19
114 065 โรงเรียนศรีสว่าง 4 6 4
115 062 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 12 26 21
116 102 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 10 20 16
117 120 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 6 13 11
118 060 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 12 28 15
119 128 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 10 20 17
120 096 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 13 34 20
121 122 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 4 11 6
122 025 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1 1 1
123 049 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 40 73 60
124 044 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 2 4 2
125 003 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 65 207 95
126 079 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 9 23 16
127 094 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 21 49 29
128 127 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 20 54 34
129 078 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 22 47 32
130 031 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 13 35 22
131 032 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 3 6 3
132 035 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 1 1 1
133 030 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 15 46 22
134 034 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1 3 1
135 033 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 4 11 4
136 036 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 2 2
137 038 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 36 74 36
138 048 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 2 4 4
รวม 1199 2960 1846
4806

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ email:btemaha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]