หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่าง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จัดตารางการแข่งขัน
2 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต4 จัดตารางการแข่งขัน
3 นายบุญธรรม จอมมงคล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นายบุญชม ยะแสง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายสะอาด คำตัน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นางจินดาภา ละฟู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นางสาวพิสมัย เครือเกาะ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นายพฤหัส มูลเมือง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางไพรฑูลย์ สายโท กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นายพงศธร ช่างปัด กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นายอินสม ศรีคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
12 นายวัลลภ ไม้จำปา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
13 นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
14 นางไพรฑูลย์ สายโท กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย พิมพ์บัตรประจำตัวครู นักเรียน กรรมการ
15 นายวีรยุทธ วันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้านาล้อม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
16 นายสมจิตร มูลพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
17 นายชูศักดิ์ ปูธิปิน ครูโรงเรียนบ้านห้วยสัก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
18 นายวิชัย กาวิน ครูโรงเรียนบ้านกระแล คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
19 นายอุดม ชิดชม ครูโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
20 นายบุญเรือง กุสาวดี ครูโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
21 นายชัยวัฒน์ นพวงค์ ครูโรงเรียนสันสลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
22 นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
23 นายสมบัติ วรรณชัย ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลขุนตาล คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
24 นายสังวาลย์ คำของ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
25 นายยนต์ วงศ์ราช ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
26 นายดวงจันทร์ เก่งกล้า ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านชมพู คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
27 นายนิพล ปาโท้ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านอนุบาลยางออม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
28 นายพินิจ พฤกษาชาติ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
29 นายสฤษดิ์ คิดดี ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยสัก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
30 นายอินทร์คำ สอนแก้ว ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
31 นายอภิชาต จอมดวง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านต้านาล้อม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
32 นายทัน เงินดี ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
33 นายวินัย เสนาะสำเนียง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
34 นายถนอม ธนะแก้ว ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านต้าหลวง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
35 นายเพียร จันต๊ะวงศ์ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
36 นายอุดร รู้ยาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งฉากเวทีและซุ้มป้ายต้อนรับ
37 นายวิชาญ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
38 นายสัญญา นพวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
39 นางตติยา นพวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
40 นายนิตินัย ไชยสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
41 นายศรายุทธ อินต๊ะราช ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
42 นายธนกฤต ยอดแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
43 นายศุภกร อะสะนิธิ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
44 นายทัน เงินดี ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
45 นายสมศักดิ์ ธนะศิริวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
46 นางพิศมัย ริยะอุด ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
47 นางพรรณา ภู่ประภากร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
48 นางเพียงจันทร์ ยอดแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
49 นางศิริพร ภูษณะวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
50 นางขจร มีอาหาร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
51 นางชญานิตย์ เภารัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
52 นางยุพา ธนะศิริวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
53 นายอุเทน สุขทัย ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
54 นางมณี ไชยสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
55 นางอุรา วรรณวิไล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
56 นางสาวกัลยา เรือนสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
57 นางสาวโศริยา คำปันติ๊บ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
58 นางสาวน้ำฝน จอมมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
59 นางสาววนิดา สมยอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
60 นางสาวกรณิกา ยายะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
61 นางสาวภัทธราภรณ์ ยอดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
62 นางสาวพรผกา กันทะเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
63 นางเกี๋ยงคำ เงินดี แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
64 นางวีณา จีระพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
65 นางสาวมยุรี กองวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
66 นางจรินยา แสงคำมา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม)
67 นายสะอาด ฟองอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
68 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
69 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
70 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
71 นายวัลลภ ไม้จำปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
72 นายวิศิษฏ์ วงศ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
73 นายบรรจง แสงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
74 นายพรหมมินทร์ สายพรม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
75 นางพระจิตต์ พลนรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
76 นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
77 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
78 นายประวิทย์ พราหมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
79 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
80 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
81 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
82 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
83 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
84 นางเรณู นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
85 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
86 นายพีระพงษ์ ชมพูพิทักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
87 นางปาริชาติ อุ่นเรือน นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
88 นางนวพร วรรณมณี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
89 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
90 นางสาวกรรณิกา นันตาลิต เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
91 นางสาวพิศมัย เครือเกาะ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
92 นายฉัตรพล นันทเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
93 นายวิชาญ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
94 นายสุรกิจ มะโนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
95 นายวีระยุทธ์ วันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้านาล้อม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
96 นายอุดร รู้ยาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
97 นายสุริยา ทองทิพย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
98 นายเฉลิม ค้าแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ email:btemaha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]