สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 56 4 3 2 63
2 บ้านเมืองกาญจน์ 38 6 2 1 46
3 เด็กดีพิทยาคม 29 5 2 0 36
4 ชุมชนบ้านต้าตลาด 28 11 2 4 41
5 บ้านเวียงหมอก 26 7 3 1 36
6 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 23 12 4 1 39
7 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 23 10 3 3 36
8 ปางหัดสหศาสตร์ 23 6 7 3 36
9 บ้านทุ่งนาน้อย 22 1 0 2 23
10 ขุนขวากพิทยา 19 5 2 0 26
11 ไตรมิตรวิทยา 17 5 0 0 22
12 ชุมชนบ้านสบเปา 15 8 4 2 27
13 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 15 3 1 1 19
14 บ้านห้วยหาน 15 1 0 0 16
15 บ้านราษฎร์ภักดี 14 7 0 0 21
16 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 14 5 2 0 21
17 บ้านแผ่นดินทอง 14 3 2 0 19
18 บ้านร่องแช่ 14 3 0 1 17
19 บ้านต้นปล้อง 11 4 3 0 18
20 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 11 1 2 0 14
21 บ้านพญาพิภักดิ์ 11 1 1 0 13
22 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 11 1 0 0 12
23 หนองแรดวิทยา 11 0 1 0 12
24 ลูกรักเชียงของ 10 3 2 0 15
25 บ้านตุ้มเหนือ 10 1 0 0 11
26 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 10 0 0 0 10
27 บ้านห้วยลึก 10 0 0 0 10
28 บ้านม่วงยาย 9 3 2 0 14
29 ศรีดอนไชยวิทยา 9 2 1 1 12
30 บ้านรักแผ่นดิน 9 2 1 0 12
31 บ้านหวาย 8 2 3 1 13
32 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 8 1 2 0 11
33 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 1 1 2 10
34 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 7 3 0 0 10
35 บรรพตวิทยา 7 2 0 0 9
36 สันทรายงามวิทยา 7 2 0 0 9
37 บ้านปล้องตลาด 7 1 1 1 9
38 บ้านชมภู 7 1 1 1 9
39 บ้านต้านาล้อม 7 1 0 1 8
40 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 7 1 0 0 8
41 ปอวิทยา 7 1 0 0 8
42 อนุบาลเวียงแก่น 6 3 0 0 9
43 บ้านตองม่วงชุม 6 3 0 0 9
44 กฤษณาทวีวิทย์ 6 2 4 1 12
45 บ้านร่มโพธิ์ไทย 6 2 0 0 8
46 ริมโขงวิทยา 6 0 0 0 6
47 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 5 6 2 3 13
48 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 5 5 3 0 13
49 บ้านห้วยคุ 5 3 0 1 8
50 บ้านตีนเป็ด 5 2 0 1 7
51 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 5 2 0 0 7
52 บ้านป่ารวก 5 1 0 0 6
53 บ้านกระแล 5 0 1 0 6
54 บ้านห้วยเอียน 5 0 0 0 5
55 บ้านป่าตึงงาม 5 0 0 0 5
56 บ้านเกี๋ยง 5 0 0 0 5
57 บ้านห้วยไคร้ 4 5 1 1 10
58 บ้านห้วยโป่ง 4 2 0 0 6
59 บ้านใหม่โชคชัย 4 2 0 0 6
60 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 4 2 0 0 6
61 บ้านทุ่งซางดงหลวง 4 2 0 0 6
62 บ้านบ่อแสง 4 1 1 0 6
63 บ้านแม่ต๋ำกลาง 4 1 0 0 5
64 จำไฮบ้านเหล่า 4 0 1 0 5
65 ศรีสว่าง 4 0 0 0 4
66 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 3 4 1 0 8
67 สันสะลีกวิทยา 3 3 0 0 6
68 บ้านแม่เปา 3 2 1 0 6
69 บ้านห้วยซ้อ 3 1 1 0 5
70 บ้านหลวง 3 1 0 1 4
71 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 3 1 0 0 4
72 บ้านท่าข้าม 3 1 0 0 4
73 บ้านบุญนาค 3 1 0 0 4
74 บ้านงิ้วใหม่ 3 1 0 0 4
75 อนุบาลพญาเม็งราย 3 0 1 0 4
76 บ้านเวียงหวาย 3 0 0 1 3
77 บ้านศรีลานนา 3 0 0 0 3
78 บ้านม่อนป่ายาง 3 0 0 0 3
79 บ้านแก่นวิทยา 2 2 2 1 6
80 บ้านเขียะ 2 2 0 0 4
81 บ้านทุ่งอ่าง 2 1 2 0 5
82 วัดพระเกิดคงคาราม 2 1 1 1 4
83 บ้านปากอิง 2 1 1 0 4
84 บ้านทุ่งเจ้า 2 1 0 0 3
85 บ้านป่าซาง 2 1 0 0 3
86 กิตติคุณเทิงวิทยา 2 1 0 0 3
87 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
88 บ้านขอนซุง 2 0 1 0 3
89 บ้านทรายทอง 2 0 0 1 2
90 บ้านน้ำม้า 2 0 0 1 2
91 บ้านสันหลวงสามัคคี 2 0 0 0 2
92 บ้านสันปูเลย 2 0 0 0 2
93 บ้านใหม่สุขสันต์ 2 0 0 0 2
94 บ้านดอนไชย 2 0 0 0 2
95 บ้านป่าม่วง 2 0 0 0 2
96 อนุบาลยางฮอม 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองเตา 2 0 0 0 2
98 เทศบาลตำบลป่าตาล 2 0 0 0 2
99 อนุบาลตาดควัน 1 3 0 0 4
100 บ้านบุญเรือง 1 2 0 0 3
101 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 1 0 3
102 บ้านดอนแยง 1 1 0 2 2
103 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 0 0 2
104 บ้านแม่ลอยไร่ 1 1 0 0 2
105 บ้านรักถิ่นไทย 1 1 0 0 2
106 บ้านหนองบัวคำ 1 1 0 0 2
107 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 0 0 1 1
108 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
109 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 0 1
110 บ้านปล้องส้าน 1 0 0 0 1
111 บ้านปล้องใต้ 1 0 0 0 1
112 บ้านปางค่า 1 0 0 0 1
113 บ้านปี้ 1 0 0 0 1
114 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 0 1
115 บ้านหลู้ 1 0 0 0 1
116 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
117 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1 0 0 0 1
118 บ้านผาแล 1 0 0 0 1
119 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 0 1
120 บ้านลุงท่าเจริญ 1 0 0 0 1
121 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 0 0 0 1
122 บ้านขุนห้วยไคร้ 1 0 0 0 1
123 บ้านครึ่งใต้ 1 0 0 0 1
124 บ้านสันทรายมูล 1 0 0 0 1
125 บ้านแจมป๋อง 1 0 0 0 1
126 วรรณศรวิทยา 1 0 0 0 1
127 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 0 0 0 1
128 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 1 0 0 1
129 คริสเตียนแสงประทีป 0 1 0 0 1
130 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 1 0 0 1
131 บ้านสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
132 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 0 1
133 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 1 0 0 1
134 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 1 0 0 1
135 บ้านใหม่ 0 1 0 0 1
136 บ้านร่องกอก 0 0 1 1 1
137 บ้านสันป่าบง 0 0 1 0 1
138 บ้านก๊อ 0 0 0 1 0
รวม 831 225 85 46 1,187