สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 51 4 3 2 58
2 เด็กดีพิทยาคม 29 5 2 0 36
3 บ้านเมืองกาญจน์ 28 6 1 1 35
4 ชุมชนบ้านต้าตลาด 24 10 2 4 36
5 บ้านเวียงหมอก 24 7 3 1 34
6 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 23 12 4 1 39
7 ปางหัดสหศาสตร์ 23 6 7 3 36
8 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 21 10 2 3 33
9 ขุนขวากพิทยา 18 5 2 0 25
10 ไตรมิตรวิทยา 17 5 0 0 22
11 บ้านทุ่งนาน้อย 17 1 0 2 18
12 ชุมชนบ้านสบเปา 15 8 4 2 27
13 บ้านราษฎร์ภักดี 14 7 0 0 21
14 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 14 3 1 1 18
15 บ้านร่องแช่ 14 3 0 1 17
16 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 12 3 1 0 16
17 บ้านห้วยหาน 12 1 0 0 13
18 หนองแรดวิทยา 11 0 1 0 12
19 ลูกรักเชียงของ 10 3 2 0 15
20 บ้านต้นปล้อง 9 3 3 0 15
21 ศรีดอนไชยวิทยา 9 2 1 1 12
22 บ้านพญาพิภักดิ์ 9 1 1 0 11
23 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 9 1 0 0 10
24 บ้านแผ่นดินทอง 8 2 2 0 12
25 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 8 1 2 0 11
26 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 8 1 2 0 11
27 บ้านตุ้มเหนือ 8 1 0 0 9
28 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 8 0 0 0 8
29 บ้านห้วยลึก 8 0 0 0 8
30 สันทรายงามวิทยา 7 2 0 0 9
31 บ้านปล้องตลาด 7 1 1 1 9
32 ปอวิทยา 7 1 0 0 8
33 อนุบาลเวียงแก่น 6 3 0 0 9
34 กฤษณาทวีวิทย์ 6 2 4 1 12
35 บรรพตวิทยา 6 2 0 0 8
36 บ้านร่มโพธิ์ไทย 6 2 0 0 8
37 บ้านรักแผ่นดิน 6 2 0 0 8
38 บ้านชมภู 6 1 1 1 8
39 บ้านต้านาล้อม 6 1 0 1 7
40 ริมโขงวิทยา 6 0 0 0 6
41 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 5 6 2 3 13
42 บ้านห้วยคุ 5 3 0 1 8
43 บ้านม่วงยาย 5 2 1 0 8
44 บ้านตีนเป็ด 5 2 0 1 7
45 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 5 2 0 0 7
46 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 5 1 1 1 7
47 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 5 1 0 0 6
48 บ้านป่ารวก 5 1 0 0 6
49 บ้านกระแล 5 0 1 0 6
50 บ้านป่าตึงงาม 5 0 0 0 5
51 บ้านเกี๋ยง 5 0 0 0 5
52 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 4 5 3 0 12
53 บ้านห้วยไคร้ 4 5 1 1 10
54 บ้านหวาย 4 2 3 1 9
55 บ้านใหม่โชคชัย 4 2 0 0 6
56 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 4 2 0 0 6
57 บ้านบ่อแสง 4 1 1 0 6
58 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 4 1 0 0 5
59 บ้านแม่ต๋ำกลาง 4 1 0 0 5
60 บ้านตองม่วงชุม 4 1 0 0 5
61 สันสะลีกวิทยา 3 3 0 0 6
62 บ้านแม่เปา 3 2 1 0 6
63 บ้านห้วยโป่ง 3 2 0 0 5
64 บ้านห้วยซ้อ 3 1 1 0 5
65 บ้านหลวง 3 1 0 1 4
66 บ้านท่าข้าม 3 1 0 0 4
67 บ้านบุญนาค 3 1 0 0 4
68 บ้านงิ้วใหม่ 3 1 0 0 4
69 บ้านทุ่งซางดงหลวง 3 1 0 0 4
70 จำไฮบ้านเหล่า 3 0 1 0 4
71 อนุบาลพญาเม็งราย 3 0 1 0 4
72 บ้านศรีลานนา 3 0 0 0 3
73 บ้านม่อนป่ายาง 3 0 0 0 3
74 ศรีสว่าง 3 0 0 0 3
75 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 2 4 1 0 7
76 บ้านแก่นวิทยา 2 2 2 1 6
77 บ้านเขียะ 2 2 0 0 4
78 วัดพระเกิดคงคาราม 2 1 1 1 4
79 บ้านปากอิง 2 1 1 0 4
80 บ้านทุ่งเจ้า 2 1 0 0 3
81 บ้านป่าซาง 2 1 0 0 3
82 กิตติคุณเทิงวิทยา 2 1 0 0 3
83 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
84 บ้านทรายทอง 2 0 0 1 2
85 บ้านเวียงหวาย 2 0 0 1 2
86 บ้านน้ำม้า 2 0 0 1 2
87 บ้านสันหลวงสามัคคี 2 0 0 0 2
88 บ้านห้วยเอียน 2 0 0 0 2
89 บ้านสันปูเลย 2 0 0 0 2
90 บ้านดอนไชย 2 0 0 0 2
91 บ้านป่าม่วง 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองเตา 2 0 0 0 2
93 เทศบาลตำบลป่าตาล 2 0 0 0 2
94 อนุบาลตาดควัน 1 2 0 0 3
95 บ้านบุญเรือง 1 2 0 0 3
96 บ้านทุ่งอ่าง 1 1 2 0 4
97 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 1 0 3
98 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 1 0 0 2
99 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 0 0 2
100 บ้านแม่ลอยไร่ 1 1 0 0 2
101 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 0 0 1 1
102 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
103 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 0 1
104 บ้านปล้องส้าน 1 0 0 0 1
105 บ้านปางค่า 1 0 0 0 1
106 บ้านปี้ 1 0 0 0 1
107 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 0 1
108 บ้านหลู้ 1 0 0 0 1
109 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
110 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1 0 0 0 1
111 บ้านผาแล 1 0 0 0 1
112 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 0 1
113 บ้านลุงท่าเจริญ 1 0 0 0 1
114 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 0 0 0 1
115 บ้านขอนซุง 1 0 0 0 1
116 บ้านขุนห้วยไคร้ 1 0 0 0 1
117 บ้านครึ่งใต้ 1 0 0 0 1
118 บ้านรักถิ่นไทย 1 0 0 0 1
119 บ้านสันทรายมูล 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองบัวคำ 1 0 0 0 1
121 บ้านแจมป๋อง 1 0 0 0 1
122 วรรณศรวิทยา 1 0 0 0 1
123 อนุบาลยางฮอม 1 0 0 0 1
124 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 0 0 0 1
125 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 1 0 0 1
126 คริสเตียนแสงประทีป 0 1 0 0 1
127 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 1 0 0 1
128 บ้านสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
129 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 0 1
130 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 1 0 0 1
131 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 1 0 0 1
132 บ้านใหม่ 0 1 0 0 1
133 บ้านร่องกอก 0 0 1 1 1
134 บ้านสันป่าบง 0 0 1 0 1
135 บ้านดอนแยง 0 0 0 2 0
136 บ้านก๊อ 0 0 0 1 0
รวม 732 210 79 45 1,066