สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 26 14 6 46 56 4 3 2 63
2 บ้านเมืองกาญจน์ 19 7 9 35 38 6 2 1 46
3 บ้านทุ่งนาน้อย 11 4 2 17 22 1 0 2 23
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 4 6 20 23 10 3 3 36
5 บ้านร่องแช่ 10 2 3 15 14 3 0 1 17
6 ชุมชนบ้านต้าตลาด 6 12 4 22 28 11 2 4 41
7 ไตรมิตรวิทยา 6 3 2 11 17 5 0 0 22
8 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 6 1 0 7 8 1 1 2 10
9 ปางหัดสหศาสตร์ 5 11 7 23 23 6 7 3 36
10 ชุมชนบ้านสบเปา 5 2 4 11 15 8 4 2 27
11 อนุบาลเวียงแก่น 5 1 1 7 6 3 0 0 9
12 ขุนขวากพิทยา 4 4 4 12 19 5 2 0 26
13 บ้านห้วยหาน 4 2 2 8 15 1 0 0 16
14 บรรพตวิทยา 4 2 1 7 7 2 0 0 9
15 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 4 1 2 7 7 3 0 0 10
16 บ้านตีนเป็ด 4 0 2 6 5 2 0 1 7
17 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 3 8 4 15 23 12 4 1 39
18 บ้านราษฎร์ภักดี 3 6 2 11 14 7 0 0 21
19 เด็กดีพิทยาคม 3 5 5 13 29 5 2 0 36
20 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 3 5 3 11 11 1 2 0 14
21 บ้านเวียงหมอก 3 4 10 17 26 7 3 1 36
22 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 2 1 6 7 1 0 0 8
23 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 3 1 3 7 14 5 2 0 21
24 ปอวิทยา 3 1 1 5 7 1 0 0 8
25 บ้านป่ารวก 3 1 1 5 5 1 0 0 6
26 บ้านห้วยเอียน 3 0 1 4 5 0 0 0 5
27 บ้านแผ่นดินทอง 2 5 1 8 14 3 2 0 19
28 บ้านตุ้มเหนือ 2 4 2 8 10 1 0 0 11
29 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 2 4 0 6 8 1 2 0 11
30 บ้านพญาพิภักดิ์ 2 3 4 9 11 1 1 0 13
31 บ้านห้วยคุ 2 3 1 6 5 3 0 1 8
32 บ้านรักแผ่นดิน 2 2 1 5 9 2 1 0 12
33 ริมโขงวิทยา 2 2 0 4 6 0 0 0 6
34 บ้านปล้องตลาด 2 1 2 5 7 1 1 1 9
35 บ้านต้านาล้อม 2 1 2 5 7 1 0 1 8
36 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 2 1 0 3 3 1 0 0 4
37 บ้านท่าข้าม 2 1 0 3 3 1 0 0 4
38 บ้านหวาย 2 0 2 4 8 2 3 1 13
39 บ้านบุญนาค 2 0 1 3 3 1 0 0 4
40 บ้านทุ่งอ่าง 2 0 0 2 2 1 2 0 5
41 บ้านขอนซุง 2 0 0 2 2 0 1 0 3
42 บ้านสันหลวงสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 หนองแรดวิทยา 1 4 4 9 11 0 1 0 12
44 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1 2 6 9 10 0 0 0 10
45 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 2 5 8 11 1 0 0 12
46 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 2 4 7 15 3 1 1 19
47 ลูกรักเชียงของ 1 2 3 6 10 3 2 0 15
48 บ้านม่วงยาย 1 2 3 6 9 3 2 0 14
49 ศรีดอนไชยวิทยา 1 2 3 6 9 2 1 1 12
50 บ้านชมภู 1 2 2 5 7 1 1 1 9
51 บ้านร่มโพธิ์ไทย 1 2 2 5 6 2 0 0 8
52 จำไฮบ้านเหล่า 1 2 0 3 4 0 1 0 5
53 บ้านห้วยไคร้ 1 1 3 5 4 5 1 1 10
54 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 1 2 4 5 5 3 0 13
55 กฤษณาทวีวิทย์ 1 1 1 3 6 2 4 1 12
56 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 1 1 3 5 6 2 3 13
57 บ้านป่าตึงงาม 1 1 1 3 5 0 0 0 5
58 บ้านสันปูเลย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 บ้านกระแล 1 0 2 3 5 0 1 0 6
60 บ้านเกี๋ยง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
61 บ้านบ่อแสง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
62 บ้านปากอิง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
63 บ้านใหม่สุขสันต์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
65 บ้านใหม่โชคชัย 1 0 0 1 4 2 0 0 6
66 วัดพระเกิดคงคาราม 1 0 0 1 2 1 1 1 4
67 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
68 บ้านดอนไชย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านปล้องส้าน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านปล้องใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านปางค่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านปี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านหลู้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 0 4 0 4 5 2 0 0 7
78 บ้านห้วยลึก 0 2 3 5 10 0 0 0 10
79 บ้านต้นปล้อง 0 2 2 4 11 4 3 0 18
80 บ้านตองม่วงชุม 0 2 2 4 6 3 0 0 9
81 สันสะลีกวิทยา 0 2 1 3 3 3 0 0 6
82 บ้านศรีลานนา 0 2 1 3 3 0 0 0 3
83 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 2 0 2 4 2 0 0 6
84 บ้านแก่นวิทยา 0 2 0 2 2 2 2 1 6
85 สันทรายงามวิทยา 0 1 2 3 7 2 0 0 9
86 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
87 ศรีสว่าง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
88 บ้านหลวง 0 1 1 2 3 1 0 1 4
89 บ้านดอนแยง 0 1 1 2 1 1 0 2 2
90 บ้านเวียงหวาย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
91 บ้านม่อนป่ายาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านทุ่งเจ้า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
93 บ้านป่าซาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
94 อนุบาลตาดควัน 0 1 0 1 1 3 0 0 4
95 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 1 0 1 1 1 1 0 3
96 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
98 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านห้วยซ้อ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
101 บ้านงิ้วใหม่ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
102 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 0 1 1 3 4 1 0 8
103 บ้านแม่เปา 0 0 1 1 3 2 1 0 6
104 อนุบาลพญาเม็งราย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
105 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
106 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
107 อนุบาลยางฮอม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
108 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
109 บ้านผาแล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
113 บ้านร่องกอก 0 0 1 1 0 0 1 1 1
114 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
115 บ้านเขียะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
116 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
117 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 2 0 0 1 2
118 บ้านหนองเตา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 เทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
121 บ้านรักถิ่นไทย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านสันทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านแจมป๋อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 วรรณศรวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านสันป่าบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านก๊อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 225 191 180 596 831 225 85 46 1,141