สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 23 13 6 42 51 4 3 2 58
2 บ้านเมืองกาญจน์ 12 4 8 24 28 6 1 1 35
3 บ้านร่องแช่ 10 2 3 15 14 3 0 1 17
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 3 5 17 21 10 2 3 33
5 บ้านทุ่งนาน้อย 6 4 2 12 17 1 0 2 18
6 ไตรมิตรวิทยา 6 3 2 11 17 5 0 0 22
7 ปางหัดสหศาสตร์ 5 11 7 23 23 6 7 3 36
8 ชุมชนบ้านต้าตลาด 5 11 3 19 24 10 2 4 36
9 ชุมชนบ้านสบเปา 5 2 4 11 15 8 4 2 27
10 อนุบาลเวียงแก่น 5 1 1 7 6 3 0 0 9
11 ขุนขวากพิทยา 4 4 4 12 18 5 2 0 25
12 บ้านห้วยหาน 4 2 1 7 12 1 0 0 13
13 บ้านตีนเป็ด 4 0 2 6 5 2 0 1 7
14 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 4 0 1 5 5 2 0 0 7
15 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 3 8 4 15 23 12 4 1 39
16 บ้านราษฎร์ภักดี 3 6 2 11 14 7 0 0 21
17 เด็กดีพิทยาคม 3 5 5 13 29 5 2 0 36
18 บรรพตวิทยา 3 2 1 6 6 2 0 0 8
19 ปอวิทยา 3 1 1 5 7 1 0 0 8
20 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 1 1 5 5 1 0 0 6
21 บ้านป่ารวก 3 1 1 5 5 1 0 0 6
22 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 3 0 2 5 12 3 1 0 16
23 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 2 4 0 6 8 1 2 0 11
24 บ้านเวียงหมอก 2 3 10 15 24 7 3 1 34
25 บ้านห้วยคุ 2 3 1 6 5 3 0 1 8
26 บ้านตุ้มเหนือ 2 2 2 6 8 1 0 0 9
27 ริมโขงวิทยา 2 2 0 4 6 0 0 0 6
28 บ้านปล้องตลาด 2 1 2 5 7 1 1 1 9
29 บ้านต้านาล้อม 2 1 1 4 6 1 0 1 7
30 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 1 0 3 5 1 1 1 7
31 บ้านท่าข้าม 2 1 0 3 3 1 0 0 4
32 บ้านบุญนาค 2 0 1 3 3 1 0 0 4
33 บ้านสันหลวงสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านห้วยเอียน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1 5 2 8 8 1 2 0 11
36 หนองแรดวิทยา 1 4 4 9 11 0 1 0 12
37 บ้านพญาพิภักดิ์ 1 3 3 7 9 1 1 0 11
38 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 2 4 7 9 1 0 0 10
39 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 2 3 6 14 3 1 1 18
40 ลูกรักเชียงของ 1 2 3 6 10 3 2 0 15
41 ศรีดอนไชยวิทยา 1 2 3 6 9 2 1 1 12
42 บ้านร่มโพธิ์ไทย 1 2 2 5 6 2 0 0 8
43 บ้านชมภู 1 2 1 4 6 1 1 1 8
44 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1 1 6 8 8 0 0 0 8
45 บ้านห้วยไคร้ 1 1 3 5 4 5 1 1 10
46 กฤษณาทวีวิทย์ 1 1 1 3 6 2 4 1 12
47 บ้านรักแผ่นดิน 1 1 1 3 6 2 0 0 8
48 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 1 1 3 5 6 2 3 13
49 บ้านป่าตึงงาม 1 1 1 3 5 0 0 0 5
50 บ้านสันปูเลย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านกระแล 1 0 2 3 5 0 1 0 6
52 บ้านเกี๋ยง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
53 บ้านบ่อแสง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
54 บ้านปากอิง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
55 บ้านใหม่โชคชัย 1 0 0 1 4 2 0 0 6
56 วัดพระเกิดคงคาราม 1 0 0 1 2 1 1 1 4
57 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
58 บ้านดอนไชย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านทุ่งอ่าง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
60 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านปล้องส้าน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านปางค่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านปี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหลู้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านต้นปล้อง 0 2 2 4 9 3 3 0 15
68 บ้านห้วยลึก 0 2 2 4 8 0 0 0 8
69 บ้านแผ่นดินทอง 0 2 1 3 8 2 2 0 12
70 สันสะลีกวิทยา 0 2 1 3 3 3 0 0 6
71 บ้านศรีลานนา 0 2 1 3 3 0 0 0 3
72 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 2 0 2 4 2 0 0 6
73 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 0 2 0 2 4 1 0 0 5
74 จำไฮบ้านเหล่า 0 2 0 2 3 0 1 0 4
75 บ้านแก่นวิทยา 0 2 0 2 2 2 2 1 6
76 สันทรายงามวิทยา 0 1 2 3 7 2 0 0 9
77 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 1 2 3 4 5 3 0 12
78 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
79 บ้านหลวง 0 1 1 2 3 1 0 1 4
80 บ้านตองม่วงชุม 0 1 0 1 4 1 0 0 5
81 บ้านม่อนป่ายาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านทุ่งเจ้า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านป่าซาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านเวียงหวาย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
85 อนุบาลตาดควัน 0 1 0 1 1 2 0 0 3
86 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 1 0 1 1 1 1 0 3
87 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
90 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหวาย 0 0 2 2 4 2 3 1 9
93 บ้านห้วยซ้อ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
94 บ้านงิ้วใหม่ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
95 บ้านม่วงยาย 0 0 1 1 5 2 1 0 8
96 บ้านแม่เปา 0 0 1 1 3 2 1 0 6
97 อนุบาลพญาเม็งราย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
98 ศรีสว่าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
99 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 0 1 1 2 4 1 0 7
100 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
101 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
103 บ้านผาแล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
107 บ้านร่องกอก 0 0 1 1 0 0 1 1 1
108 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
109 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
110 บ้านเขียะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
111 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 2 0 0 1 2
113 บ้านหนองเตา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 เทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
116 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านขอนซุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านรักถิ่นไทย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านสันทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านแจมป๋อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วรรณศรวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 อนุบาลยางฮอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านสันป่าบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านดอนแยง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136 บ้านก๊อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 182 167 159 508 732 210 79 45 1,021