ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เวลาตั้งแต่ 8.30 น.เป็นต้นไป โดยแบ่งออกเป็น 2 วันคือ
วันที่ 26 สิงหาคม 2556

 1. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 2. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 3. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 4. กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
 5. กรรมการตัดสินระดับปฐมวัย
 6. กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2556

 1. กรรมการติดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
 2. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 3. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระศิลปะ
 4. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระสุขศึกษและพลศึกษา
 5. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 08:57 น.