สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่าง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  พาหิรัญ
 
1. นางจรรยา  อุทธวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   อะโนมา
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62.15 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกุลธารินทร์  ปลัดคุณ
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมาลี  ชมมาลัย
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรี  นอบนบ
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จินะการ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ฮงประยูร
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินรดา  บรรพจน์พิทักษ์
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกฤต  อุตสา
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนัญญู  ศิริวัฒน์ตระกูล
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   อุดมดุษฎี
2. เด็กหญิงวีรยา  เขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงสิริทิพย์   สิทธิวงศ์
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  สารพล
2. เด็กหญิงชนากานต์  การินธิ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ชัย
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
2. นางปรานอม  จันระวัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เดชภักดี
2. เด็กชายมติครรภ  คล้ายทอง
 
1. นางปรานอม  จันระวัง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรทิน  จินะราช
2. เด็กชายสุรธัช  จินะราช
 
1. นางปรานอม  จันระวัง
2. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปวริศร  แก้วรากมุก
 
1. นายพัทธดนย์  บุญมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายหาญณรงค์  หมื่นลาง
 
1. นายพัทธดลย์  บุญมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรชัย  ทวีกุล
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  สมยืน
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  ตั้งอิสราวุฒิกุล
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สมแก้ว
 
1. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ไชยกัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉ. เจริญผล
3. เด็กชายอนุชิต  แก้ววิโรจน์
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ชมภูวงค์
3. เด็กหญิงมัทธรี  แสงอดิศร
 
1. นางสาวณัฐพร  ประสงค์เจริญ
2. นางศิริพร  ด่านบุญเรือง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร   ดงนอก
2. เด็กหญิงธนพร  บุญตั้ง
3. เด็กหญิงปรียารักษ์  ทันใจ
 
1. นางรัชนี  ชอบจิตต์
2. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงศักดิ์  อะโนมา
2. เด็กชายบัญชร  จองแก
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายฐานันดร  ตอนกลาง
2. เด็กชายปวริศร  แก้วรากมุข
 
1. นายอานนท์  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายพชรพล  เนติธรรมรัตน์
2. เด็กชายเกษมสันต์  ไชยโย
 
1. นายอานนท์  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายดุลยริต  นรชาติจศิน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จารุพงศ์สกุล
 
1. นายอานนท์  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  กำบังตน
2. เด็กชายอนาคิน  เชื้อมาก
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกตัญญู  วงศ์ชัยมงคล
2. เด็กชายภานุเดช  จันทร์ตูม
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธวีรวรรณ
2. เด็กหญิงรดามณี  ไตรรัตน์
3. เด็กหญิงศศิธร  จิตอารีย์
4. เด็กหญิงสิรีธร  เจตนา
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  บุตรดี
 
1. นางมานี  ฉายอรุณ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สุวรรณทา
2. เด็กชายธนากร   เจตนา
3. เด็กหญิงพีระพรรณ   วงศ์เป็ง
4. เด็กหญิงอสมา   ทะพรม
5. เด็กหญิงอัมทิรา   จำปา
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวชลกร  มูลชนะ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี   พิจารโชติ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ก๋าเงิน
3. เด็กหญิงนิรุชา  ศุภศรี
4. เด็กหญิงพิชญา  พรมน้อย
5. เด็กหญิงลักขณา  ธิชาญ
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวชลกร  มูลชนะ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณทา
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.4 ทอง 6 1. เด็กชายคงเดช  การินธิ
2. เด็กหญิงสุขรัตน์  เอื้อมลำมูล
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภนุช  กมุทมาโนชญ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีไชยวงศ์
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เทพมูล
2. เด็กชายอัมรินทร์   ยอดสุวรรณ
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธ์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณทา
2. เด็กหญิงจิรัชยา  กำบังตน
3. เด็กหญิงณัฐชา  ยารังษี
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการะเกด  ฟุ่มเฟื้อง
2. เด็กหญิงสุภัสรา  สวนสม
 
1. นายบัญชา  วงศ์อาษา
2. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
 
36 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินทจักร์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ทะนันไชย
3. เด็กหญิงกุ๊กไก่  หล้าบุปผา
4. เด็กหญิงจิรัชยา  ริมคำ
5. เด็กชายจิรเมธ  รัตน์ชัยศิลป์
6. เด็กชายณัฐพล  ภิชัย
7. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
8. เด็กชายทศพล  ชัยสิทธิ์
9. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจ๋ดี
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  นรชาติวศิน
11. เด็กชายธนัทภงค์  ทองดีรุ่งเรือง
12. เด็กหญิงนันทนา  พุทธิมา
13. เด็กหญิงนิรัชพร  จันทะมา
14. เด็กหญิงนิรัชพร  สุวรรณทา
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญสุข
16. เด็กชายปรเมศวร์  สรรพเนตร
17. เด็กชายปิติพงศ์  พึ่งพินิจ
18. เด็กชายพีรดนย์  วงค์งาม
19. เด็กหญิงพีรดา  รัตนไพบูลย์เจริญ
20. เด็กหญิงมณฑิรา  อินตา
21. เด็กชายมารุต  โสภาเลิศ
22. เด็กหญิงมาลาวดี  ฐิดาภารุ่งเรือง
23. เด็กหญิงรังศิมา  คอริแกน
24. เด็กชายฤทธิเบศร์  มะใจ
25. เด็กชายลาภิศ  พันธุ์ทิบุญ
26. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์อินทร์
27. เด็กหญิงศุภานัน  สมันรัมย์
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีพรรณ์
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  อั้นซ้าย
30. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนไตร
31. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญทัน
32. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำปา
33. เด็กชายโชคทวี  วิวรรณะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  โชติเฉลิมพงษ์
2. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
3. นายสามารถ   คัญทัพ
 
37 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   แซ่หลู่
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชำนาญการ
3. เด็กชายชาอุ่น  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ตังแกมูล
5. เด็กชายธนวัฒน์  คัชมาตย์
6. เด็กชายธนิต  อภิวงศ์
7. เด็กหญิงธัญเนตร   สีใส
8. เด็กหญิงนพมาศ  ฆ้องชัยกอง
9. เด็กหญิงนุจิรา   นาริยะ
10. เด็กชายบรรจง  โรงทา
11. เด็กชายบุญญฤทธิ์   อ่อนคำเหลือง
12. เด็กชายพงศกร  แตงโม
13. เด็กหญิงพรพิมล  อินต๊ะเสน
14. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิลเนตร
15. เด็กชายพัชรพล   พิมพ์แค
16. เด็กชายพีรวิชญ์   อินเทพ
17. เด็กหญิงภัทรินทร์   เพชรอุ่น
18. เด็กหญิงมีนนภา  บุญพันธ์
19. เด็กชายรวิวรรณ  ปันสุรินทร์
20. เด็กหญิงรัชวิชา   ชัยชนะ
21. เด็กหญิงลินดา  ประเสริฐวลี
22. เด็กหญิงวิรัญญา  นาระต๊ะ
23. เด็กชายศดิศนนท์  รักสนิท
24. เด็กชายศราวิน  เชื้อเมืองพาน
25. เด็กหญิงศศิวิมล  พุทธวีวรรณ
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์   กัญจนะ
27. เด็กชายสรศักดิ์  วงศ์แววดี
28. เด็กชายสันติภาพ  จินะราช
29. เด็กชายสุทธิเกียรติ   หอมอยู่
30. เด็กชายสุรกานต์  พรมราช
31. เด็กชายอธิคม  สุวรรณทา
32. เด็กชายอภิชัย  แซ่ห่อ
33. เด็กหญิงอสมา   ทะพรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  โชติเฉลิมพงษ์
2. นางสาวนราวดี  วงศ์ป้อ
3. นายสามารถ   คัญทัพ
 
38 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลพันธ์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ขันเมือง
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุนทรา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรอินทร์
5. เด็กชายณัฐกิจ  เดชะนันท์
6. เด็กหญิงธิญาดา  โนวิชัย
7. เด็กชายรชฏ  ข่ายแก้ว
8. เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม
9. เด็กชายศุภกิณฑ์  ธรรมโน
10. เด็กชายสิทธิ์ชล  สุนทรา
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
 
39 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลภพ  เดชา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธรรมวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐธิชา   ทิวาคำ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   วงศ์ชัย
5. เด็กหญิงพัทธินันท์   ติ๊บโคต
6. เด็กชายรัชพล   พลสิทธิ์
7. เด็กชายลัทธพล   หงษ์คำ
8. เด็กชายวสุพล  ทะนันชัย
9. เด็กชายอริย์ธัช   นาคทั่ง
10. เด็กหญิงเนตรชนก   หากัน
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวนราวดี  วงศ์ป้อ
3. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำปา
2. เด็กหญิงพัชชา  วรรณพราหมณ์
 
1. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
2. นางสาวดารวีร์  พันชา
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง กวิยา  อัมพวันเวรุจจนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวงค์
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  ลือชา
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สายสมร
 
1. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
2. นายอานนท์   ศักดิเรืองฤทธิ์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  ชุติโชค
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  เดชพระคุณ
 
1. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
2. นายอานนท์  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทันใจ
2. เด็กหญิงวรดา  ยอดสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
2. นางสาวดาร์วี  พันชา
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  นวลทิม
2. เด็กหญิงชื่นนภา  คำตั๋น
 
1. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
2. นางสาวดาร์วี  พันชา
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายจรัสพงศ์   ขัติยะ
2. เด็กชายภาราดร   คำสะอาด
 
1. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
2. นางสาวดาร์วี  พันชา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิญาดา  ฮงประยูร
 
1. นางสาวธนานันท์  ชัยพงษ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทธมน  จินะราช
 
1. นางสาวธนานันท์  ชัยพงษ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา   ไชยลังการ
 
1. นางภารดี  รูปศรี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติยา  ฉายา
 
1. นางภารดี  รูปศรี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์สมบูรณ์
 
1. นางภารดี  รูปศรี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุรินทรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวสุภรณ์ทิพย์  สร้อยสุวรรณ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาลิ  มาเยอะ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ต๊ะผัด
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อวนศรีสุข
2. เด็กหญิงศิริกุล  โนวิชัย
3. เด็กชายเกษมสันต์  ไชโย
 
1. นางสมลักษณ์  สมจิตต์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงภัทราพร   เพชรอุ่น
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ   เสนนะ
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  แสงเพชร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นางจันทิรา  ศิริเวช
2. นางภารดี  รูปศรี
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายคุณธรรม  อินต๊ะเสน
2. เด็กชายอัครวัฒน์  เชื้้อสะอาด
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายคณิศร  ตันดี
2. เด็กชายนิรวิทย์  แก้วคำเรือง
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มณี
2. เด็กชายรัตนพล  แพงพงา
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธินภัทร   ศรีธิ
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
61 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ไมตรี
 
1. นางสาวสุวารี  ปันทะยม
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  แซ่ว้า
2. เด็กชายจารุวัฒน์  ใจด้วง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางวชิราภรณ์   จันวัน
2. นางสมลักษณ์  สมจิตต์
 
63 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.47 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญนนท์   วงศ์ชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์   คัชมาตย์
 
1. นางสาวสุวารี  ปันทะยม
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
64 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษนัย  ทวิชัย
2. เด็กชายชัยชาติ  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นางสาวสุวารี  ปันทะยม
 
65 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  อินต๊ะเสน
2. เด็กชายศดินนท์   รักสนิท
 
1. นางสาวจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธ์