รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่าง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสง 1. เด็กหญิงโกมลชนก  เมืองมูล
 
1. นางสุทธิรา  เครื่องพนัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงนงนภัส   ธนะวดี
 
1. นางสมศรี  ปริญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงรวงใจ  ของ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปัทมะเสวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วประสงค์
 
1. นางพิศมัย  มั่นเหมาะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงณัฐรวี  เก่งการณ์
 
1. นางวาสนา  เทพทองปัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวภัทรจาริน  เขตคามวาสี
 
1. นางคันธรัตน์  วงศ์วุฒิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสายสินีย์  แสงคำดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจฝันหวาน
 
1. นางฐิตาพร  แจ้งภูเขียว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายนัทธพงศ์  รักยา
 
1. นางวิลาสินี  ประยศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวเพชรสุริน  ปันดี
 
1. นายนิตินัย  ไชยสมบัติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงเกษฎาพร  เนตรเมืองมา
2. เด็กหญิงใจรัตน์  สังสกุล
 
1. นางกัญญา  บุญสุระ
2. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จินะการ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ฮงประยูร
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงรินรดา  บรรพจน์พิทักษ์
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายทินกฤต  อุตสา
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชนัญญู  ศิริวัฒน์ตระกูล
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงวิลาศินี  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงสุพรรณี  วัจน์นาถรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่ท้อ
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นายเอกพงษ์  ขันทะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 1. นายยอดชาย  แซ่ว่าง
2. นางสาวอารียา  แซ่หมั่ว
3. นางสาวแสงดาว  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพร  สารพล
2. เด็กหญิงชนากานต์  การินธิ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ชัย
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
2. นางปรานอม  จันระวัง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  จึงพิทักษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงทิตย์  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงสุนีย์  แซ่จาง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
2. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์รักษา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เดชภักดี
2. เด็กชายมติครรภ  คล้ายทอง
 
1. นางปรานอม  จันระวัง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายสุรทิน  จินะราช
2. เด็กชายสุรธัช  จินะราช
 
1. นางปรานอม  จันระวัง
2. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางณัฐการย์  จันต๊ะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  วงศ์วาลย์
 
1. นางณัฐการย์  จันต๊ะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายวัชรชัย  ทวีกุล
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  วิชา
3. เด็กชายเดรินทร์  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวนงนุช  อยู่ดี
2. นางพรภัณฑ์  เครือกลางรงค์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ไชยกัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉ. เจริญผล
3. เด็กชายอนุชิต  แก้ววิโรจน์
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจริยา  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ชมภูวงค์
3. เด็กหญิงมัทธรี  แสงอดิศร
 
1. นางสาวณัฐพร  ประสงค์เจริญ
2. นางศิริพร  ด่านบุญเรือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงรัชณีพร  ปันทะยม
2. เด็กหญิงสายนรี  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงหว้า  แซ่หลี
 
1. นางศุจินันท์  ปาระมี
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สีอ่อน
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ลำใจ
3. เด็กชายภูมิรพี  สุระ
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นายสุภาพ  คำจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายพงษ์เทพ  แซ่เล้า
2. เด็กชายศรีพรรณ  แซ่เท่า
3. เด็กชายสมบูรณ์  ย่างวัฒนานุกุล
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  ค้าสม
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สนิทการ
 
1. นางสาวขัติยา  ติ๊บหน่อ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิง นิรชา   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัลยา   นภาศรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิมลภรณ์   แซ่ย่าง
 
1. นายพีระพัฒน์  ผาแก้ว
2. นางมาลัย  บุญแสนไชย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายชาย  แซ่ท่อ
2. นายว่าง  แซ่ลี
 
1. นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ์
2. นายประเชิญ  ต๊ะวิชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายภูมิรพี  สุระ
2. เด็กชายเสริมชาติ  อินทะนาม
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางลาวัลย์  ใจแปง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางค่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ต๊ะวงศ์
2. เด็กชายพิชญุตม์  การช่างทำ
 
1. นายชาติอุทัย  เวียงเงิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายธนาดล  สายตา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนเขียว
 
1. นายสกุล  วงศ์ปาลีย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่ย่าง
2. เด็กชายภาวิน  ไชยบวรนันท์
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นางสาวเนาวรัตน์  โนราช
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายวีระพงษ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายเอกชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญไชย
2. เด็กชายณภัทรภูมิ  สมควร
 
1. นางรัตนา  จินดาธรรม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยาวิเลิง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  อุ่นวิจิตร
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  แซ่ฟ้า
4. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์บุญชัยเลิศ
5. เด็กหญิงเกศร  รักสว่าง
 
1. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
2. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสงงาม
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  บุญมา
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศักดิ์สิทธานุภาพ
4. เด็กชายศรัทธา  วงศ์บุญชัยเลิศ
5. เด็กชายสมรักษ์  บุญหลง
 
1. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
2. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่โต้ง
2. เด็กหญิงวรรณพร  วีรวัฒน์พงศธร
3. เด็กหญิงสิริญา  อยู่ลือ
4. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงอารัตน์  เมืองลาว
 
1. นางศศิธร  วิลาวัลย์
2. นางสาวเกวลิน  เสนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พุทธวงค์
2. เด็กหญิงชลันธร   ผลากอง
3. เด็กหญิงปริยากร  จองรัตน์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ต่อมคำ
5. เด็กหญิงมณฑิตา   บัวเสี้ยว
 
1. นางพุธดี  ชุมภูสม
2. นางสาวสมรัก  รวงทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กชายกัมปนาท  ขัดเชียงแสน
2. เด็กหญิงทิวนันท์  ก๋องประมูล
3. เด็กหญิงพิชชาอร  ไชยวงค์
4. เด็กชายวิกรม  ยอดงิ้ว
5. เด็กชายศุภกิจ   สุนันต๊ะ
 
1. นายประสงค์  อิ่นสุทะ
2. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนิภา  อินทร์บุญ
2. เด็กหญิงพิชรา  แซ่หวาง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่ลี
4. เด็กชายสมศักดิ์  ใจนันต๊ะ
5. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ลี
 
1. นางศศิธร  วิลาวัลย์
2. นางสาวเกวลิน  เสนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ไชยลังการ
3. เด็กชายพชรพล   ย่องเส้ง
4. เด็กชายสมหวัง  รวมสุข
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดวงทา
 
1. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
2. นางรัตนา  จินดาธรรม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อรุณฟอง
2. เด็กชายภัคพล  เซะก๊อง
3. เด็กชายวงศกร  รีอิน
4. เด็กชายวราวุฒิ  มุชินนชัย
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีนาวา
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายอายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญไชย
2. เด็กชายณภัทรภูมิ  สมควร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  หมั่นหลำ
4. เด็กหญิงนพมาศ  หมื่นลาง
5. เด็กหญิงพรสุดา  ประมวลการ
6. เด็กหญิงพรสุดา  ลือชา
7. เด็กหญิงพัทยา  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงย่า  แซ่ลี
9. เด็กชายราชันย์  ทะนันชัย
10. เด็กหญิงวรรณวิศา  สมควร
11. เด็กชายศตวรรษ  หมื่นลาง
12. เด็กหญิงศรัณย์พร  แดงสิงห์จรัสศรี
13. เด็กชายศุภกิจ  หมื่นลาง
14. เด็กชายสถาพร  ไชยลังการ
15. เด็กชายสวิทย์  แสงงาม
16. เด็กชายอภิชัย  ปิ่นใจ
17. เด็กหญิงอิ๊  แซ่ลี
18. เด็กหญิงเย๊ะ  แซ่ลี
19. เด็กหญิงแย้ม  บุญมา
20. เด็กหญิงแสงดาว  บุญศรี
 
1. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทิพย์ตา
3. นางพรรณี  สายหล้า
4. นางรัตนา  จินดาธรรม
5. นางสาวสุภาพร  ทองไทย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ทิพย์หมึก
2. เด็กชายชำนาญ  แซ่ว้า
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุดดี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาละ
5. เด็กชายทวีศักดิ์  นทีวนาทิพย์
6. เด็กหญิงทิติยาพร  อินเทพ
7. เด็กหญิงธนพร  นาระถี
8. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ฟุ้ง
9. เด็กหญิงพจณิชา  ยาละ
10. เด็กชายศรายุทธ์  กอสันเทียะ
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทะนุธำรงศิลป์
12. เด็กหญิงสุมิตรา  ชัยวงค์
13. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่ท่อ
14. เด็กหญิงอัญชิสา  เรียงยาย
15. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่แจ๋ว
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
2. นางสาววิลาวัลย์  ยานัน
3. นายสมศักดิ์  วงศ์ชัย
4. นางเนาวรัตน์  ยาละ
5. นางเบญจมาศ  สำเนียงเย็น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กหญิงการะเกตุ  จันทาพูน
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  อุดมพนาวัลย์
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายอนันต์  บุญเจิง
 
1. นางสาวรัศมี  มินทะนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กชายคุณากร  เรืองชาญ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณ์ทัย
 
1. นางจินตนา  ขรรค์ชัย
2. นางสาวเยาวภา  จักรสาร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศุภนุช  กมุทมาโนชญ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีไชยวงศ์
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เทพมูล
2. เด็กชายอัมรินทร์   ยอดสุวรรณ
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1. เด็กชายณัฐพล  แสนเทิง
2. เด็กหญิงด.ญ.เบญจมาศ  วงค์คำ
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ไทยใหม่
4. เด็กหญิงนภาพร  ราชยศ
5. เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู  ตอนะรักษ์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ชัยวุฒิ
7. เด็กชายภูมินทร์  ชมพูวง
8. เด็กหญิงวิวรรณ  บุญทวีศักดิ์ลีกุล
9. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนเทิง
10. เด็กหญิงเวธกา  บุญทา
 
1. นางแสงจันทร์  วงค์อาษา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงกฤษณา  กตเวธีธรรม
2. เด็กหญิงจรรยา  แซ่จ้า
3. เด็กหญิงฏารุณี  แซ่ลี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ยอดมณีบรรพต
5. เด็กหญิงวรารัตน์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่วื้อ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงสุภรเพ็ญ  วีรกรรม
10. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่ว่าง
11. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่ว่าง
12. เด็กหญิงอริสา  แซ่ลี
13. เด็กหญิงออนศรี  แซ่เล่า
14. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ยอดมณีบรรพต
15. เด็กหญิงเบ้า  แซ่ย่าง
 
1. นายขจรเกียรติ  สมควร
2. นางสาวจีรภา  บุญหนัก
3. นางสาววิจิตรา  ฉลอม
4. นางสุดารัตน์  สมควร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงคำดี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจงรัก  คีรีแสนภูมิ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สว่างธนานันท์
4. เด็กหญิงธิติมา  สว่างธนานันท์
5. เด็กหญิงนาซี  แซ่เล่า
6. เด็กหญิงรัชนีพร  ปันทะยม
7. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงศิริธร  แซ่ลี
9. เด็กหญิงสาวิตรี  จารุเรืองสิริกุล
10. เด็กหญิงสุมาลี  เล่าวิริยะธนชัย
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่เฮ้อ
12. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่จั้ง
13. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่ลี
14. เด็กหญิงอุไลพร  จารุเรืองศิริกุล
15. เด็กหญิงไหมใจ  แซ่ซ่ง
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
2. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
3. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
4. นายอนันต์  ธรรมวงศ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงกริษฐา  หมั้นเยือน
2. เด็กหญิงสุนันทา  เชื้อน้อย
3. เด็กหญิงสุนิตาภรณ์  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวชุติภา  หงษ์คำ
2. นางดาริน  มาน้อย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สมรภูมิธรรม
2. เด็กหญิงธันยพร  แซ่จาง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รักษาบุญ
 
1. นางทิพย์วรรณ  ไชยชมภู
2. นางสาววันณี  สำเนียงเย็น
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนิส  ชอบเดิน
2. เด็กชายวุฒินันท์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสมศักดิ์  จันธิมา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจินตยา  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  สุดใจ
 
1. นายสมศักดิ์  จันธิมา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  พจนาวรากุล
 
1. นางอัญชลี  ชินะข่าย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงพิณทองทา  บุญเรือง
 
1. นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  กาญจนลิขิต
 
1. นางกัลยา  สังข์รุ่ง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เห้อ
 
1. นางจำเนียร  สุยะตา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงณัฐรดี  แซ่ม้อ
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงมุฑิตา   สติหมั้น
 
1. นางมณี  ไชยสมบัติ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงจ้อย  มหาอินทร์
 
1. นางสาวฉัตรฤดี  หล่ายนาสาร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   วิริยะวงประเสริฐ
 
1. นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  อินถา
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปันโน
 
1. นางดารารัตน์  อินต๊ะสิน
2. นางทองเพียร  ทาสุวรรณ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1. เด็กชายปิยะราช  คำมา
2. เด็กชายวิชัย  บุญเกิด
 
1. นายยุทธนา  สมจิตต์
2. นางสุมาลี  พงษ์เจริญ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายรติพงษ์  สมวุฒิ
2. เด็กหญิงอังคณา  แผ่นเบื้อง
 
1. นางทองเพียร  ทาสุวรรณ์
2. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. นายธวัช  แซ่จาง
 
1. นายภาณุวิชญ์  เตชะบูรณ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายบุญชัย  แซ่วื่อ
2. เด็กชายวิจารณ์  เกษตรสุขถาวร
3. เด็กชายใจก๋อ  แซ๋เติ๋น
 
1. นางสาวณัชชา  สมวุฒิ
2. นางสาวประทุมทิพย์  ลือชา
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงพลอย   ฟังช้า
3. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์   สิทธิเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา   ชุ่มเชื้อ
2. นางเกษมศรี   บุตรสาร
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายภาคภูมิ  แซ่ลี
2. เด็กชายสมวงศ์  แซ่เล่า
3. เด็กชายสุธิน  แซ่เห้อ
 
1. นางณัฐธยาน์  พลศรีเมือง
2. นายปัฐธรวีย์  กรุณาวลีรัตน์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  คำตา
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายโชคชัย  ใจดีเจริญ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สารคำ
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายนันทชัย  มาแดง
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงพรพัฒน์  ชัยประภา
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายจิราวุฒิ  คำมูล
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายสงกรานต์  ซอนาง
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปี้ 1. เด็กชายสหชัย  เต๋จ๊ะ
 
1. นายสมศิลป์  กองวงศ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงนันทิกา  จอมศรีลา
 
1. นางสาวศริยา  ต๊ะหล้า
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  หัตถกอง
 
1. นางกฤษกร   ถาวงศ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงพัฒนรี  ศรีจะตะ
 
1. นางสาวศริยา  ต๊ะหล้า
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงชฎาพร  มนัชยานนท์
 
1. นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กหญิงกชกร  อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไกลถิ่น
3. เด็กชายจักรพงศ์   กันทะ
4. เด็กชายจิตติพัฒน์   คำนนท์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ขันแก้ว
6. เด็กชายณัฐวัฒน์   บุญหลี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   เลิศแก้ว
8. เด็กหญิงธัญชนก   วันต๊ะ
9. เด็กหญิงพลอย   ฟังช้า
10. เด็กชายพันธวัช   สะสม
11. เด็กหญิงรอฮานา   ดารามะ
12. เด็กหญิงวราภรณ์   หล้าป่า
13. เด็กชายวัฒนพงษ์   ทิพราช
14. เด็กหญิงสลิลญา   อัศดรกาญจน์
15. เด็กชายสหวุธ   คำเรืองฤทธิ์
16. เด็กหญิงสุทิตา   อินสวย
17. เด็กหญิงสุพัตรา   ขุนเพ็ง
18. เด็กชายอภินันท์   คำปัน
19. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์   สิทธิเจริญ
20. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   มัทกิจ
 
1. นางน้ำทัพย์   พิงคำขา
2. นางรุ่งนภา   ชุ่มเชื้อ
3. นายวีระวุฒิ  เมืองแก่น
4. นายศุภสิทธิ์   ลือชา
5. นายสมเด็ช   โพธิแก้ว
6. นางเกษมศรี   บุตรสาร
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูสอดศรี
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นายนัทธพงศ์  รักยา
 
1. นางพวงทอง  สุทธศิลป์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ลือเมือง
 
1. นางศิรดา   เกตุแก้ว
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวจิราวรรณ  หมั้นเยือน
 
1. นางวิชชุตา  จุมปู
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูสอดศรี
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วงษาสนธิ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นายธวัตชัย  เสนาวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นางสาวอารัตน์  เมืองลาว
 
1. นายศิรชัย  ถิ่นวงษ์แย
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นายธวัตชัย  เสนาวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ภูสอดศรี
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงสุธีรา  ใจทิศ
 
1. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงดุษฏี  แผ่พันธ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ภูสอดศรี
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นายธวัตชัย  เสนาวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงวรรณภา  มหาอุตย์
 
1. นางพรทิพย์  ตั๊งวิบูลย์ชัย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวจิราวรรณ  หมั้นเยือน
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยถา
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินทจักร์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ทะนันไชย
3. เด็กหญิงกุ๊กไก่  หล้าบุปผา
4. เด็กหญิงจิรัชยา  ริมคำ
5. เด็กชายจิรเมธ  รัตน์ชัยศิลป์
6. เด็กชายณัฐพล  ภิชัย
7. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
8. เด็กชายทศพล  ชัยสิทธิ์
9. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจ๋ดี
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  นรชาติวศิน
11. เด็กชายธนัทภงค์  ทองดีรุ่งเรือง
12. เด็กหญิงนันทนา  พุทธิมา
13. เด็กหญิงนิรัชพร  จันทะมา
14. เด็กหญิงนิรัชพร  สุวรรณทา
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญสุข
16. เด็กชายปรเมศวร์  สรรพเนตร
17. เด็กชายปิติพงศ์  พึ่งพินิจ
18. เด็กชายพีรดนย์  วงค์งาม
19. เด็กหญิงพีรดา  รัตนไพบูลย์เจริญ
20. เด็กหญิงมณฑิรา  อินตา
21. เด็กชายมารุต  โสภาเลิศ
22. เด็กหญิงมาลาวดี  ฐิดาภารุ่งเรือง
23. เด็กหญิงรังศิมา  คอริแกน
24. เด็กชายฤทธิเบศร์  มะใจ
25. เด็กชายลาภิศ  พันธุ์ทิบุญ
26. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์อินทร์
27. เด็กหญิงศุภานัน  สมันรัมย์
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีพรรณ์
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  อั้นซ้าย
30. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนไตร
31. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญทัน
32. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำปา
33. เด็กชายโชคทวี  วิวรรณะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  โชติเฉลิมพงษ์
2. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
3. นายสามารถ   คัญทัพ
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกนกพร   แซ่หลู่
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชำนาญการ
3. เด็กชายชาอุ่น  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ตังแกมูล
5. เด็กชายธนวัฒน์  คัชมาตย์
6. เด็กชายธนิต  อภิวงศ์
7. เด็กหญิงธัญเนตร   สีใส
8. เด็กหญิงนพมาศ  ฆ้องชัยกอง
9. เด็กหญิงนุจิรา   นาริยะ
10. เด็กชายบรรจง  โรงทา
11. เด็กชายบุญญฤทธิ์   อ่อนคำเหลือง
12. เด็กชายพงศกร  แตงโม
13. เด็กหญิงพรพิมล  อินต๊ะเสน
14. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิลเนตร
15. เด็กชายพัชรพล   พิมพ์แค
16. เด็กชายพีรวิชญ์   อินเทพ
17. เด็กหญิงภัทรินทร์   เพชรอุ่น
18. เด็กหญิงมีนนภา  บุญพันธ์
19. เด็กชายรวิวรรณ  ปันสุรินทร์
20. เด็กหญิงรัชวิชา   ชัยชนะ
21. เด็กหญิงลินดา  ประเสริฐวลี
22. เด็กหญิงวิรัญญา  นาระต๊ะ
23. เด็กชายศดิศนนท์  รักสนิท
24. เด็กชายศราวิน  เชื้อเมืองพาน
25. เด็กหญิงศศิวิมล  พุทธวีวรรณ
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์   กัญจนะ
27. เด็กชายสรศักดิ์  วงศ์แววดี
28. เด็กชายสันติภาพ  จินะราช
29. เด็กชายสุทธิเกียรติ   หอมอยู่
30. เด็กชายสุรกานต์  พรมราช
31. เด็กชายอธิคม  สุวรรณทา
32. เด็กชายอภิชัย  แซ่ห่อ
33. เด็กหญิงอสมา   ทะพรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  โชติเฉลิมพงษ์
2. นางสาวนราวดี  วงศ์ป้อ
3. นายสามารถ   คัญทัพ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลพันธ์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ขันเมือง
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุนทรา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรอินทร์
5. เด็กชายณัฐกิจ  เดชะนันท์
6. เด็กหญิงธิญาดา  โนวิชัย
7. เด็กชายรชฏ  ข่ายแก้ว
8. เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม
9. เด็กชายศุภกิณฑ์  ธรรมโน
10. เด็กชายสิทธิ์ชล  สุนทรา
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกมลภพ  เดชา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธรรมวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐธิชา   ทิวาคำ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   วงศ์ชัย
5. เด็กหญิงพัทธินันท์   ติ๊บโคต
6. เด็กชายรัชพล   พลสิทธิ์
7. เด็กชายลัทธพล   หงษ์คำ
8. เด็กชายวสุพล  ทะนันชัย
9. เด็กชายอริย์ธัช   นาคทั่ง
10. เด็กหญิงเนตรชนก   หากัน
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวนราวดี  วงศ์ป้อ
3. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงประกายวรรณ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงพร  เรืองคำผา
4. เด็กหญิงมลฤทัย  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
3. นางอรณิชา  กันทวี
4. นางอรวรรณ  เมฆทวีป
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกำแพง  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงกุ้ง  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงปิยนุช  ลีสรัสดิกุล
5. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ย่าง
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางสาวมนต์ธิดา  ตามัย
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายชนะพงษ์  บาหลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาเกี้ยว
4. เด็กหญิงประกายวรรณ  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงพร  เรืองคำผา
6. เด็กหญิงภัครฏา  ของเทิง
7. เด็กหญิงมลฤทัย  แสงจันทร์
8. เด็กชายยิ่งประเสริฐ  มาเยอะ
9. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หมั้นเยือน
10. เด็กชายสุดยอด  พิทักษ์จิเดช
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  อะยอน
12. เด็กหญิงเปมิกา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
3. นางอรณิชา  กันทวี
4. นางอรวรรณ  เมฆทวีป
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงฐนิชา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงตะวัน  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเจิง
5. เด็กหญิงนัทนันต์  แสงสุดสาย
6. เด็กหญิงนันทพร  แซ่ลี
7. เด็กหญิงนานุช  แซ่เย้า
8. เด็กหญิงนารีรัตน์  อะโนมา
9. เด็กหญิงนุ  แซ่ล่อ
10. เด็กหญิงบรา  แซ่เฮ้อ
11. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  แซ่ลี
12. เด็กหญิงศันสนา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
3. นางอรณิชา  กันทวี
4. นางอรวรรณ  เมฆทวีป
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายจตุพงษ์  แซ่ฟ้า
2. เด็กชายปกรณ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายศรชัย  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวรมณ  คำมา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นายจีรศักดิ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายชัยวุฒ  แซ่ว่าง
3. นายสุวรรณ  ยอดมณีบรรพต
 
1. นายขจรเกียรติ  สมควร
2. นายสถาพร  สุริยะชัย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  ไพรดำ
2. เด็กชายอุทัย  เทียนสิงห์
3. เด็กชายเวสารัช  ธรรมวงค์
 
1. นายพิรุณ  โท่นขัด
2. นางศิริธนัญญา  โท่นขัด
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  หนูประรัตน์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ธรรมวงค์
3. เด็กชายสนธยา  คำมี
 
1. นายพิรุณ  โท่นขัด
2. นางศิริธนัญญา  โท่นขัด
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงกฤติยานันท์  กันปลา
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มกระจ่าง
3. เด็กหญิงฐานุมาศ  โนใจ
4. เด็กหญิงยาสุมินทร์  แก้วนวน
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยมงคล
6. เด็กหญิงเอมพิกา  อุตุภรณ์
 
1. นางสาคร  ไชยชนะ
2. นายอารีย์  ไชยชมภู
3. นายอำนวย  ฟูแก้ว
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวกัญญารัตน์   มะโนสมบัติ
2. นางสาวฐานิกา   ชูวา
3. นางสาวณัฐริกา  พันตา
4. นางสาววิลาวัณย์  ชมภูธิมา
5. นางสาวศศิภา   แสงหว่าง
6. นางสาวเสาวลักษณ์   หล้าธิ
 
1. นางชญานิตย์  เภารัตน์
2. นายศุภกร  อะสะนิธิ
3. นายอุเทน  สุขทัย
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  รานะเรศ
2. เด็กหญิงฐาณิชา  วัธนศุธร
3. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  อินเทพ
 
1. นางสาวรำไพวรรณ  อินเทพ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงศ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงฉ่ามือ  เบเช
2. เด็กชายธนโชติ  อัศวขจรเกียรติ
3. เด็กชายประสิทธิ์  เมอแลกู่
 
1. นายวิษณุพงศ์  การดี
2. นายเจนจบ  จันต๊ะคาด
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงธนกรด  อาทรประชาชิต
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ใจปรีเปรม
3. นางสาวศิริพร  อภิมหาคูณ
 
1. นางสาววรัญญา  แพงเพ็ง
2. นายศิวกร  สุริยะ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงแสงฤทัย  แซ่ย่าง
 
1. นายวิเชียร  คำแปง
2. นายเฉลิมวุฒิ  จรูญสกุลวงศ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจริยา  วงค์ผา
2. เด็กหญิงจิรัญญา  แสงศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อะโนมา
 
1. นางสาวปิยนุช  ศิริธาราธิกุล
2. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญยวง
2. เด็กหญิงรุจิตา  บุดดี
3. เด็กชายเสริมชาติ  อินทะนาม
 
1. นางสาวรำไพวรรณ  อินเทพ
2. นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  หลวงใจ
2. เด็กหญิงสุณิสา  อุทธิยา
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิง กวิยา  อัมพวันเวรุจจนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวงค์
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  ลือชา
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปราณี  แสงว้า
2. เด็กหญิงศรีวิไล  รักษ์คีรีเขต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เล้า
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นางสาวสมพร  อินต๊ะไชยวงค์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รวดเร็ว
2. เด็กหญิงมลธิรา  โยธาดี
3. เด็กหญิงสุพัตตรี  จันต๊ะนาเขต
 
1. นางมัทนา  โสภายิ่ง
2. นางเฉลิมขวัญ  ประจันต๊ะ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงดาว  ใจรัตน์
2. เด็กหญิงมะลิญา  แสงทอง
3. เด็กหญิงวารุณี  แม่เย็น
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นางสาวสมพร  อินต๊ะไชยวงศ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เป็กธนู
3. เด็กหญิงสวิกา  นันไชยกัน
 
1. นางสาคร  ไชยชนะ
2. นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายชูวิทย์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายนฤเบศน์  แซ่เห้อ
3. เด็กชายวิชัย  โชคขจรไพศาล
 
1. นางนิภา  สุขเกตุ
2. นายมนตรี  สุขเกตุ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิภาภัทร  ใจยา
2. เด็กชายภูธเนศ  บัวจันทร์
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัชชา  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สายสมร
 
1. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
2. นายอานนท์   ศักดิเรืองฤทธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้ววัน
2. เด็กหญิงชุติมา  กาวิจันทร์
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1. เด็กชายชาญวิทย์  แสนท้าว
2. เด็กหญิงรัศมี  แซ่ลี
 
1. นายจักรกฤช  ณ เชียงใหม่
2. นางสาวธันวาลักขณ์  ช่างปัด
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจันฑริกา  จตุโชคอุดม
2. เด็กชายธงชัย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเอกศักดิ์  ยอดมณีบรรพต
 
1. นายสถาพร  สุริยะชัย
2. นายสายันห์  ขิใสยา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทันใจ
2. เด็กหญิงวรดา  ยอดสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
2. นางสาวดาร์วี  พันชา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายถังเม่ง  แซ่ว่าง
2. เด็กชายเวหา  เกียรติชัยงาม
 
1. นางสาวนิชานาถ  นิตย์ด่านกลาง
2. นายสฐากูร  จำรัส
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  หัตถกอง
2. เด็กชายวีรวุฒิ  ใจงามเที่ยงแท้
 
1. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
2. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กิติมา
2. เด็กชายวรากร  มรกต
 
1. นายศราวุฒิ  เมืองมาหล้า
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกันธิญา  อุตสาใจ
2. เด็กชายวรรณพงษ์  อินใจ
 
1. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
2. นายอินสม  ศรีคำ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันทะเนตร
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลักคณะ
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1. เด็กชายฐิติพันธิ์    รักษา
2. เด็กชายธัชพล   ลือเลิศ
3. เด็กชายนุงพงษ์  เรียบร้อยกิจ
 
1. นายรุ่ ง   ใจมา
2. นายเรวัฒน์  คำแผ่นไชย
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1. เด็กชายจิตติพงษ์   เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์   โชคชัย
3. เด็กชายวีรพงษ์  ใจไชย
 
1. นายรุ่ง  ใจมา
2. นายเนติวัฒน์   เขื่อนแก้ว
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลู้ 1. เด็กหญิงกัญจารภา   แซ่พ่าน
 
1. นางสาวชลิตา  แซ่ท้าว
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัทธมน  จินะราช
 
1. นางสาวธนานันท์  ชัยพงษ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอภิญญา   ไชยลังการ
 
1. นางภารดี  รูปศรี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
 
1. นางเขมภัสสร์  ชอบธรรม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 1. เด็กหญิงวรัญญา  เงินตั๋น
 
1. นางรุ่งกาญจน์  ผดุงกิจ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลญาลักษ์
 
1. นางกนกวรรณ  เอกชัยพิทักษ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงมลธิชา   ปันวัง
 
1. นางสาวอัญชลี  บุญธิดา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มินทะขัติ
 
1. นางแพรวพรรณี  ศรีธาราธิคุณ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มัญชุกุล
 
1. นางสาวรจนา  จันระวังยศ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์สมบูรณ์
 
1. นางภารดี  รูปศรี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงชลิตา  เจ้าส่ง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  นิ่มเสมอ
3. เด็กหญิงสุธีรา  ใจทิศ
4. นายอนุทิศ  ไชยชนะ
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  อินทร์หลง
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
2. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่จ๋าว
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุเมธาลังการ
2. เด็กหญิงสุพิชญาภา  ทองพริก
 
1. นางวาสนา  สีหาเวช
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ชุ่มใส
2. เด็กหญิงกัญชนา  เขียวใหญ่
 
1. นางภัทฐิตา   ดอนสินเพิ่ม
2. นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงกันตพร  ชำนาญเรือ
2. เด็กชายชุติพนธ์   สมสนุก
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เพียอินทร์
4. เด็กชายปิยะชาติ  บุญทาคำ
5. เด็กชายสรวิชย์  เตจ๊ะวงศ์
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กันทะเกตุ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์   กุดรังนอก
2. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
3. นายพิพิธ  ตั๊งวิบูลย์ชัย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  บุตรดี
2. เด็กชายประดิษฐ์  พรมมา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณดี
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมวงค์
5. เด็กชายภาณุพงษ์  หมื่นสงค์
6. เด็กชายศุภากร  วงค์ชัย
 
1. นายชลอ  แดงไฟ
2. นางสาวสุนทรี  เสมอใจ
3. นางสุพินนา  ทวีชัย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เกสรพิทยาพงษ์
2. เด็กชายธนู  แซ่หว้า
3. นายปัญญา  แซ่วื้อ
4. เด็กชายวิชัย  แซ่เฮ่อ
5. นายสมพงษ์  แซ่วื่อ
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  แซ่เฮ่อ
7. เด็กชายส่าย  แซ่เล่า
8. เด็กชายเต็ง  แซ่เล่า
 
1. นายธนงเดช  กรรณิกา
2. นายปรเมธ  สมบูรณ์
3. นายวีระศักดิ์  น้อยหมอ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวจิตราพร  ก๋องจัน
2. นางสาวณัฐธิดา  สุธีวราพล
3. เด็กหญิงพิมพ์ศิลป์  ไฝ่เอ้ย
4. เด็กหญิงวาสิตา  ปันสม
5. นางสาววิณัฐญา  รินเที่ยง
6. นายสุทธิพงศ์  พุ่มพวง
7. เด็กหญิงสุพนิดา  วรรณชัย
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมยาดี
9. นางสาวอรดา  กุเวนไตร
10. นางสาวเบญจวรรณ   คชฤทธิ์
 
1. นางกัลยา  อุปการคำ
2. นายพนม  ปงกา
3. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงกิ่งนภา  ดู๊อุ๊ด
2. เด็กหญิงกุลกาญจน์  สุทธหลาน
3. เด็กหญิงจณิสตา  ผู้ผ่อง
4. เด็กชายปธานิน  จตุนาม
5. เด็กหญิงปิยนุช  จันทรัง
6. เด็กหญิงพิกุลทอง  คุณาเทพ
7. เด็กชายวิทยา  อมรสิทธิ์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรราช
9. เด็กชายอัฑฒกร  เชื้อยูนาน
 
1. นางพรสวรรค์  ฐานะกอง
2. นางสาวอัญชลี  บุญธิดา
3. นายไพฑูรย์  เครือทองศรี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงนัฐชิญา  ขัดแก้ว
2. นายนัทธพงศ์  รักยา
3. นางสาวพิชยา  รวมสุข
4. เด็กชายวันเฉลิม  เหล็กแปง
5. นายศตวรรษ  ไชยโชค
 
1. นายเฉลิม  ค้าแก้ว
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วิชัยเนตร
2. เด็กหญิงฐิติภา  ทิพวิชัย
3. เด็กหญิงปริญา  ปาละมี
 
1. นางยุพา  ชาสมบัติ
2. นางสุชาดา  ปานกลาง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงพิมพา  ลีสวัสดิ์กุล
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่โซ้ง
3. นางสาววาสนา  เกียรติไพยศ
 
1. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ธนะพิมพ์
2. เด็กหญิงพสุดา  โคตรมุงคุล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ต๊ะวงศ์ชัย
 
1. นางลำพึง  อุดตระการ
2. นางวรรนทนี  ทำสวย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปณิธาน  ปัญญาหล้า
2. เด็กหญิงปรัศนี  อินต๊ะเสนา
3. เด็กหญิงวิดารัตน์  สุธีวราพล
 
1. นางลำพึง  อุดตระการ
2. นางวรรนทนี  ทำสวย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  แสงเพชร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นางจันทิรา  ศิริเวช
2. นางภารดี  รูปศรี
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยตัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   มาบุญเรือง
 
1. นางปทุมวัน  นุภาพ
2. นางเมธวรางค์  อินต๊ะวิกุล
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายพิรนันท์  ชายสวัสดิ์
2. เด็กชายอานนท์  หาทรัพย์
 
1. นางศศิธร  ศิริรัตน์
2. นางสุพิน  อินวงศ์วาร
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  วันไชยธนะวงศ์
2. เด็กชายเอกวัฒน์  สมโภช
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ภูกาบิน
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กหญิงปิยานุช  กมลลาสน์โกมล
2. เด็กหญิงวิไล  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ชัยรินทร์
2. นางศศิธร   อุทธิยา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กชายภควัต  ดวงดี
2. เด็กหญิงโศภนิศ  ลือชัย
 
1. นางจิราภรณ์  อินวงศ์หงาว
2. นางสารภี  อาภรณ์แก้ว
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายพีรพล  ต่างสันเทียะ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายสุวรรณ  แซ่ลี
 
1. นายเอกพงษ์  ขันทะ
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงเขมมิกา  คลาปูน
 
1. นางวีรญา  ก้อนคำ
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงทิพปภา  สุริยะปินคำ
2. เด็กหญิงนาวาวรินทร์  วงศ์พัก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นันไชยกัน
 
1. นางวิไลวรรณ  เขียวอ้าย
2. นางสายฝน  ถูกจิตร
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คนห้วย
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทัพสุริย์
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทึ้งโคต
 
1. นางจงจิต  พิลาน้อย
2. นางดารุณี  สุตะวงค์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายบัญชา  แซ่เห้อ
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงเพ็ญแข  ศรีคำ
 
1. นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. นางสาวอรยานี  พรมใจ
 
1. นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงเณศรา  กันทะสอน
 
1. นายณัฐพงษ์  ชุมภู
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงศิรดา  หอมสุด
 
1. นางวาสนา  แสนขันแก้ว
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงยาย 1. เด็กชายวีรยุทธ์  กาคำ
 
1. นางผ่องพรรณ  บุดดี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายศุภรัตน์  แพงพงา
 
1. นางวันทนา  ยงยืน
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  โนใจ
 
1. นางพัชราภรณ์  ดอนแก้ว
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กชายวัชรินทร์  สายเรือนทอง
 
1. นางคะนึงนิจ  ปันทะยม
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  แซ่ว้า
2. เด็กชายจารุวัฒน์  ใจด้วง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางวชิราภรณ์   จันวัน
2. นางสมลักษณ์  สมจิตต์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเบลีย  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงไมลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายยอดชาย  กุมาละ
2. เด็กชายสิรภพ  จอมศรีลา
 
1. นางกัลยา  ยังไว
2. นางสาวสลีรัตน์  สุขถาวร
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชาญนนท์   วงศ์ชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์   คัชมาตย์
 
1. นางสาวสุวารี  ปันทะยม
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนืองลา
2. เด็กชายภูวดล  ปาปวน
 
1. นางนิตยา  ใจคำ
2. นางสาวเกวลี  คำมูล
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวุฒิชัย  จังจอม
 
1. นางดาริน  มาน้อย
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  โอบอ้อม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุริยวงศ์
 
1. นางรำไพ  นันต๊ะ
2. นางศิรินภรณ์  หล่อพิเชียร
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพรพิมล  อินต๊ะเสน
2. เด็กชายศดินนท์   รักสนิท
 
1. นางสาวจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธ์
 
201 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกะบ่อ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจงจิตร  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงซัว  แซ่มัว
4. เด็กหญิงพนิดา   กุเลา
5. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอารียา  ชัยศิริราษฎร์
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
2. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
3. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายสุนทร  พลยุทธศาสตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กชายพันธกาญจน์  กองพรม
 
1. นายวิชา  เกิ้งบุรี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงเณศรา  กันทะสอน
 
1. นายณัฐพงษ์  ชุมภุ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  แซ่ย่าง
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายนิพนธ์  แซ่ลี
 
1. นายอนุศักดิ์  ฮงประยูร
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  รักคำ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงรุจิรา  อินงาม
 
1. นางกัลยา  อุปการคำ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทิกาน  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงสุธิดา  มนต์สรรค์
5. เด็กหญิงเซง  แซ่ลี
6. เด็กหญิงเยี่ยมกมล  ฮุงฮวน
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
3. นางอรวรรณ  เมฆทวีป
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กหญิงรริศรา  มุตยา
 
1. นางเพ็ญศรี  มูลพร้อม
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงพัชรา  เชาว์ลีวัฒน์
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มาสระคู
 
1. นางสาวสลีรัตน์  สุขถาวร
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงเกษรา  สีสลับ
 
1. นางสาวจิตกานต์  ยั่วยวน
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กชายขุนตาล  สอนใจ
 
1. นางจุฬาพร  ส่งสิริฤทธิกุล
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงกรรญากรณ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงป้าเซีย  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงมานี  แซ่ลี
4. เด็กหญิงมาลัย  แซ่วือ
5. เด็กหญิงมาลี  แซ่วือ
6. เด็กหญิงอำพร  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงเจอ  แซ่วือ
 
1. นางกฤตพร  สัมพันธสิทธิ์
2. นางสาวพรวิไล  ชัยหาเทพ
3. นายสุรชัย  ธรรมเสนา
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงน้องนุช  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงเซง  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  แซ่ว้า
 
1. นางสาวพรวิไล  ชัยหาเทพ
2. นางสาววิวาลักษณ์  อินต๊ะใจ
3. นางสาวศศิทร  แวงวัน
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนิชิดา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงวันดี  พิทักษ์จิรเดช
3. เด็กหญิงอำไพพร  แซ่ลี
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัชรา  เชาว์ลีวัฒน์
3. เด็กหญิงเพลงรัก  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรณี  อุดมพนาวัลย์
2. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เห้อ
3. เด็กหญิงแสงระวี  แซ่ลี
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่เล่า
3. เด็กชายเฉลิม  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวนลิณี  หล่ายนาสาร
2. นายอนุทัศน์  อัศวภูมิ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กชายนครินทร์  หมั้นเยือน
3. เด็กชายโกวิทย์  ขันคำ
 
1. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นายศักดิ์สยาม  กันแก้ว
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ชัง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงศุภวารี  แซ่ลี
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายพงษ์เทพ  ฤทธิธรรม
2. เด็กชายอาทิตย์  สมศักดิ์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายอายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายกิตตินันท์  คำสะอาด
2. เด็กชายธนภัทร  กลัดนาค
3. เด็กชายวัชรพันธ์  จันระวังยศ
 
1. นางวันทนา  ยงยืน
2. นายเอนก  เทพยศ
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายวัชรินทร์  กมลาสน์โกมล
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สงวนประชา
3. เด็กชายเกียงไกร  วิวัฒทวีกุล
 
1. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
2. นายยศธศักดิ์  อ้นน้อย