หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 1/2-3 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 1/4-5 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ชั้น 1-3 ห้อง หน้าอาคาร 3 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 1/2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 1/3 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 1/4 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 2/1-2 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 2/1-2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 2/3-4 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 2/5-6 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 3/1-2 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 ห้อง 2/3-4 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]