หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kpt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางยุวนุช สมศรีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางอำไร อินหาดกรวดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอุบล โตนาคโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
2. นางศศิวิมล อินมลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ เชาวลิตโรจน์โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นางณัฐนิชา อึ้งธีรกุลโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นายสุทิน พูลทวีโรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางศิวารัตน์ ปะทังทะสาโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
2. นางเอื้องไพร ไพศาลสุขวิทยาโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางสุมณฑา ศรีสมบุญโรงเรียนบ้านพานทองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ พรมมีโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ทองรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางเสมอ ศรีอุตวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำโท้งกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ เชาวลิตโรจน์โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นางณัฐนิชา อึ้งธีรกุลโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นายสุทิน พูลทวีโรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวนิตยา รักพ่วงโรงเรียนสาธิต กรรมการ
2. นางเสมอ ศรีอุตวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำโท้งกรรมการ
3. นางสรารักษ์ แปลกไปโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางประเนียน แก้วมาลากุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางอุดมศรี อินทะศรโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางทัศนา กาเชียงรายโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา รุณเกษมโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางระพีพรรณ รอดกำเหนิดโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางปวีณา บังควรโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลัย เฉิดเจิม โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณกรรมการ
2. นางพวงแก้ว บุนนาคโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ รุจิชีพโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
2. นายอภิชาติ พันธุ์จันทร์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวลมัย มีขันหมากโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสอิ้ง ปรารมภ์โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นายประจักษ์ สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
3. นางพวงแก้ว บุนนาคโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิจิตรา ศรสาลีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางดวงชีวัน เฉยปัญญาโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางฐิติพร จินดาพงษ์โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสำราญ แสงนวกิจโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางจรัสศรี สังวรสุวรรณโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ภูโสดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางอัญชัน ขอนทองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางเมธาวี คำรินทร์โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางกฤตพร เดชาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางสาวเมธาวี คำรินทร์โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางชุติมา จันทร์อ่อนโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางอรอนงค์ พันธุลีโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางกฤตพร เดชาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางอรอนงค์ พันธุลีโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นางเพ็ญรำเพย ขวัญวงศ์โรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางสาวใจทิพย์ โชติรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายบำเพ็ญ ยอดมาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางโชติรส อึ้งชัยพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นางอัญชรี จันทันโรงเรียนบ้านพานทองกรรมการ
3. นายวรพล พละทรัพย์โรงเรียนบ้านไร่ลำปางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ดีพาโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางทองสิน สุขทรัพย์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัตนา บุญใจโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิปัทมา จันทร์พุฒโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งตะวัน อดิเรกสกุลโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางวิจิตรา ศรสาลีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางชุติมา จันทร์อ่อนโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวใจทิพย์ โชติรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายบำเพ็ญ ยอดมาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางฐิติพร จินดาพงษ์โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
4. นางสาวรัตนา บุญใจโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ รอดกำเหนิดโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางจินดา ฟักแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางอัญชัน ขอนทองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสมพร พิลาลีโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี หิรัญพันธุ์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ดโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางกัญญนันท์ พิมขาลีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางญาณินท์ ภัทรศิวเวชกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
6. นายเมธา ศรีภานุมาศโรงเรียนบ้านหนองทรายกรรมการ
7. นายภราดร นาคพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นางจิตราภรณ์ ฝั้นกาศโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางดรุณี หิรัญพันธุ์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ดโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางกัญญนันท์ พิมขาลีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางญาณินท์ ภัทรศิวเวชกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
6. นายเมธา ศรีภานุมาศโรงเรียนบ้านหนองทรายกรรมการ
7. นายภราดร นาคพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นางจิตราภรณ์ ฝั้นกาศโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนุชนาถ หอมยกโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ นาคพงษ์โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์โรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ผลาภิรมย์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นางสมบัติ สุภาสูรย์โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นางสาวนิสากุล กองทองนอกโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเนาวรัตน์ ผลาภิรมย์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นางสมบัติ สุภาสูรย์โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นางสาวนิสากุล กองทองนอกโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนุชนาถ หอมยกโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ นาคพงษ์โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์โรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทองหล่อ ทองสุขโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสุวนีย์ บดีรัฐโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทองหล่อ ทองสุขโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย นาคพงษ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางสุวนีย์ บดีรัฐ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายถวิล อินทีวงค์โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
2. นางสุนทรีย์ สุขศิลป์วิทยาโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
3. นางสมพร สุจจะชารีโรงเรียนบ้านดิบฯกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
2. นายทองหล่อ ทองสุขโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นายสันติ ฉิมพานิชย์โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์โรงเรียนบ้านบึงลูกนกกรรมการ
2. นางอนงค์ สัทธานนท์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กังพิสดารโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางสาวนิสากุล กองทองนอกโรงเรียนวัฒนราษฏร์ศึกษากรรมการ
3. นายวันชัย ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมานิต แถลงการณ์โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ เรืองอำพรโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นายธงชัย แก่งศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นายวิสูตร อนุสาสตร์โรงเรียนบ้านน้ำดิบฯกรรมการ
3. นายวันชัย ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี คงกระจ่างโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
2. นายนเรศ สุดไทยโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุดา โคตรชมภูนักศึกษาฝึกสอน รร.บ้านโขมงหักกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรกานต์ แก้วมีชัยโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ชำนาญเสือโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร วินัยธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
2. นางณัฐมล เสือคำรณโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางวีรยา หลวงเครือโรงเรียนผินสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฤชุวี เพชรเภรีโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาศ เอี่ยมอิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
3. นางวีรยา หลวงเครือโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางคัทลียา บัวแย้มโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ บุญวิเศษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางพัสส์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร วินัยธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
2. นางบุญโฮม บุญเรืองรอดโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 1กรรมการ
3. นางมณธกาณ เทียนสันต์โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสมลักษณ์ เฉลิมลักษณ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางกนกพร ทันจันทร์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ พันธ์โนราชโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ อินสอาดโรงเรียนหนองลวกราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปรีชา จันเนตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายคมสันต์ พันธ์โนราชโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายปรีชา จันเนตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เสนาะจิตโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
2. นางทิวา เมืองหลวงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางพรรณี จันตาโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางมาลี โต๊ะถมโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
2. นางสาวอนุสสรา เงินฉลาดโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นายทศพร สว่างอารมณ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรกานต์ แก้วมีชัยโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายเชาวฤทธ์ มากดีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายสมัย สุนุรัตน์โรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา เข็มเพชรโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ จันทร์ทราโรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ พึ่งเจียมโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิรกานต์ แก้วมีชัยโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายเชาวฤทธ์ มากดีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายสมัย สุนุรัตน์โรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นายยุคลธร วัชรพิบูรโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 1กรรมการ
3. นางสาวอัจจรา ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาวิณี ลุสมบัติโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ มิ่งมณีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ
3. นางสงวนวรรณ พงษ์ภมรโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร วินัยธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
2. นางบุญโฮม บุญเรืองรอดโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 1กรรมการ
3. นางอำนวย แสนหาญโรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวธมน ดีหนอโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางชลธิภา วัชรภัทร์โรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
3. นางราตรี อาจกล้าโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพัชรี พิมพาโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางเกสร พรหมรักษาโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมล ขอบเหลืองโรงเรียนบ้านน้ำโท้งกรรมการ
4. นายชาติชาย มั่นแก้วโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
6. นางเกศิณี บึงมุมโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางณันท์ขจร กันชาติโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมล ขอบเหลืองโรงเรียนบ้านน้ำโท้งกรรมการ
4. นายชาติชาย มั่นแก้วโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเกศิณี บึงมุมโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
7. นางณันท์ขจร กันชาติโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ บังควรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายณรงค์ เกิดสว่างโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
4. นางศศิเพ็ญ ทองทับโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
5. นางณันท์ขจร กันชาติโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ บังควรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายณรงค์ เกิดสว่างโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
4. นางศศิเพ็ญ ทองทับโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
5. นางณันท์ขจร กันชาติโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ อ่อนสิงห์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นายสิงชัย ขอนทองโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นายประจวบ ลาอาภัยโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นางณันท์ขจร กันชาติโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ อ่อนสิงห์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นายสิงชัย ขอนทองโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นายประจวบ ลาอาภัยโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นางณันท์ขจร กันชาติโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรี บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายปริพนธ์ กรรณิกาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นายสมควร อ่อนฉาย โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายพงเชษ์เชษฐ พลแก้วโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายขวัญชัย นิ่มคำโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายปริพนธ์ กรรณิกาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 1กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นายสมควร อ่อนฉาย โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายพงเชษ์เชษฐ พลแก้วโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาววัชรี บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายปริพนธ์ กรรณิกาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 1กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นายสมควร อ่อนฉาย โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายพงเชษ์เชษฐ พลแก้วโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย นิ่มคำโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายขวัญชัย นิ่มคำโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต เอมศิริ โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต เอมศิริ โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ธร สันติกุล โรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
2. นายประพันธ์ อินทรสูตโรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
3. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิรุฬห์ สิงหราช โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายเตโชทัย นึบสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
3. นายราเมศ อินเมฆโรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายพิษณุ เกตุสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายพิษณุ เกตุสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ ทองเขียวโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางพรทิพย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ทองเขียวโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางพรทิพย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนูญ จีระดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นายบุญส่ง พิมพาโรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นายธนุวัฒน์ ปองผดุงโรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร พรหมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
2. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร พรหมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
2. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมน โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นางณัฐชาพร อ้นอินโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
3. นายคมสัน สุวรรณนุชโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายพิชิต เอมศิริ โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายสมมาตร พรหมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายยงยุทธ บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
5. นางสายฝน ทับยา โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายดำรง มีขันหมากโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายณรงค์ บุญเกิดโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นายยงยุทธ บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
5. นางสายฝน ทับยา โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพิรุฬห์ สิงหราช โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายมนูญ จีระดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางกาญจนา อนุเพชรโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมน โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายจรัญ ทองเขียวโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
4. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางกาญจนา อนุเพชรโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมน โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายจรัญ ทองเขียวโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
4. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางกาญจนา อนุเพชรโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายชานนท์ แสงผ่อง โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
2. นายบุญส่ง พิมพาโรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายยงยุทธ บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการ
2. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายยงยุทธ บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
5. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แสงผ่อง โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
2. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการ
2. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสายฝน ทับยา โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แสงผ่อง โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
2. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
4. นายคะนอง ศรีวรรณ์ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
2. นายนริศ แก้วเมืองโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นายยงยุทธ บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
2. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายณัฐชาพร อ้นอินโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
4. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
2. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นายพิษณุ เกตุสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสายฝน ทับยา โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นายคมสัน สุวรรณนุชโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
4. นายคะนอง ศรีวรรณ์ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
2. นายนริศ แก้วเมืองโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นายยงยุทธ บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
2. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นายพิษณุ เกตุสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสายฝน ทับยา โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ รอดช้างโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
2. นายพลัฎฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐชาพร อ้นอินโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
4. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นายคมสัน สุวรรณนุชโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
4. นายคะนอง ศรีวรรณ์ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายประพันธ์ อินทรสูตโรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
3. นายคมสัน สุวรรณนุชโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสายฝน ทับยา โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเตโชทัย นึบสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
4. นายคะนอง ศรีวรรณ์ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นายปรีชา ภู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
4. นายคะนอง ศรีวรรณ์ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง พิมพาโรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
2. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐชาพร อ้นอินโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร พรหมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
2. นายธนุวัฒน์ ปองผดุงโรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสายฝน ทับยา โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพิชิต เอมศิริ โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเตโชทัย นึบสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
4. นายยงยุทธ บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
5. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งตะพุกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุศรา สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
2. นางพิมดาว ลูกอินทร์โรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุศรา สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
2. นางพิมดาว ลูกอินทร์โรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางสาวอานุช เหล่าเขตกิจโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นางรัชนก รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเกษร ธงทองโรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
2. นางรตวรรณ ทองไมตรีโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2กรรมการ
3. นางลำพูน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำดิบฯกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเกษร ธงทองโรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
2. นางรตวรรณ ทองไมตรีโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
3. นางสุจินดา เทพประชุม โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจันที ศรีทิพย์โรงเรียนบ้านวังชมภูกรรมการ
2. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชกร อ่ำดอนกลอยโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจันที ศรีทิพย์โรงเรียนบ้านวังชมภูกรรมการ
2. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชกร อ่ำดอนกลอยโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจันที ศรีทิพย์โรงเรียนบ้านวังชมภูกรรมการ
2. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชกร อ่ำดอนกลอยโรงเรียนเทพนครกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมนึก เพชรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านธำรงค์ฯกรรมการ
2. นางฐิติมา โนวิชัย โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางพัชรี ทองคำโรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวรรณา โชคประเสริฐถาวรโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางสาวสายสนธ์ ทองอรุณสุข โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายสุรชาติ เกิดศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ร่มพยอมโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางสาวสำอางค์ คันทาโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางประพันธ์ศิลป์ แป้นปราณีตโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ชลิตมงคลกุลโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ เมฆีโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลทิพย์ ฉิมมาโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางอำนวย แสนหาญโรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ กาเทียม โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจำรัส คำบันลือโรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา เพชรพนาภรณ์โรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ อินทะนัยโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางวราภา ปานทองคำ โรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วรขจีโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสมศรี บัวอาจโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางทิวา ลาอาภัยโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางอนุสสรา เงินฉลาดโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นางศรัญญา ฉิมพุฒโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนิสา แก่งศิริโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายสามารถ ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
3. นายสมบัติ ม่วงสังข์โรงเรียนบ้านวังชมภูกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตรโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรุณี แรมไธสงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางนันธนา อยู่ครอบโรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทัพสาร มั่นชาวนาโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช พันเขียวโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอายุวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวีณา มูลศริโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางสมปอง กมลวิบูลย์โรงเรียนบ้านตลุกงามกรรมการ
3. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ ๕กรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวจงกล คำสุขโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีกรรมการ
2. นางจิราพร งามล่องโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสุภาพ ยอดสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ระวรรณโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางภาศิมาส ยอดวันดีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสุทิน เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปิ่นประภาโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นายมงคล คำส่งโรงเรียนบ้านหนองวัวดำกรรมการ
3. นางจีรภา ดีสอนโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพสุรีย์ อุดมสิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านเทียมเจริญกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาศ วิทยาการโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เสนาะจิตโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวทองทรัพย์ ขอนทองโรงเรียนบ้านนาป่าแดงกรรมการ
2. นางฐิติมา พุทธวงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ5กรรมการ
3. นางณัฐมนต์ เสือคำรณโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญพยอมโรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
2. นางพัชรี เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางวีรยา หลวงเครือโรงเรียผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ ทวีรัตน์โรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
2. นายปรีชา เย็นชุ่มโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นายนเรศ สุดไทยโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เย็นชุ่มโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวอรพิณ วัฒนศิริโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเฉลียว ขอจิตต์ โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวระวิดา เทียมเมฆโรงเรียนบ้านโกสัมพีกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนุศักดิ์ จารุฑีฆัมพรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายวัชระ ทับทองหลางโรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
2. นายเฉลียว ขอจิตต์ โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล พ่วงวงษ์โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
2. นายกมล ชูรัตน์โรงเรียนบ้านหร่ายการ้องกรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมวิหารโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่มกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
2. นายชำนาญ สังคง โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุศักดิ์ จารุฑีฆัมพรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายวัชระ ทับทองหลางโรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาววรรธนา ทองมีโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นายสุภร ศุภราทิตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนา ทองมีโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย กรรมการ
2. นายนเรศ สุดไทยโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีวิชาโรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนุศักดิ์ จารุฑีฆัมพรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายวัชระ ทับทองหลางโรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ปิ่นจุไรโรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์กรรมการ
2. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวธนกมล บัวแย้มโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ปิ่นจุไรโรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์กรรมการ
2. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวธนกมล บัวแย้มโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเจด็จ ห้อยพรมโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
2. นายสมพร อุ่นแก้วโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์ ล้ำเลิศประเสริฐการณ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางทิพวรรณ สายด้วงโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ รามสูตโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางวริญญา นันทะโกมลโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
4. นางนวรัตน์ สังข์ขาวโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางภาวิณี โคตรอาษาโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
2. นายคุณาพจน์ คำบรรลือโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
3. นางสมพิศ แก้วปงสักโรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
4. นางภวาสุ แพงสีโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวริญญา นันทะโกมลโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางศิริพรรณ เพ็ญศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
3. นายเกษม ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นางสาวยุวดี ปานคำโรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางทับทิม สังคงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นางสุธรรมา วงศ์ธนบัตรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางธารารัตน์ อินเกตุโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนิสา แก่งศิริโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายวชนาปกรณ์ แก่งศิริโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นางปรานอม ศรีวรรณโรงเรียนสาธิตกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยาภรณ์ มาเพิ่มโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางลินดา คำพาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางสาวนุชติทร นุตตะโยธินโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นางสาววิริยาภรณ์ มาเพิ่มโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ เพ็งสวยโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ สายด้วงโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางภวาสุ แพงสีโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
3. นายวชนาปกรณ์ แก่งศิริโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญณัฎฐ์นรี ศรีพักโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
2. Mr.Spencer Simon Mitchellโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายเกษม ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญณัฎฐ์นรี ศรีพักโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
2. นางปรานอม ศรีวรรณโรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
3. Mr.Dennis Frank Culyerโรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Spencer Simon Mitchellโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางภาวิณี โคตรอาษาโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
3. นายคุณาพจน์ คำบรรลือโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายบุญชัย กัณตวิสิฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Te Yangโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Miss.Xiu Ping Qinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย บุญหนุนโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางรัตนา แผ่ทองโรงเรียนบ้านคุยแขวนกรรมการ
3. นางพรพิมล ประหาโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ รามสูตโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตรโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ เพ็งสวยโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ เทพสกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
4. นายมานะ กัลพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอภิศักดิ์ แก้วแต้มโรงเรียนบ้านปางขนุนประธานกรรมการ
2. นายสรวุธ พิทยะพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายชรินทร์ ศรีทับทิมโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
4. นายมานะ กัลพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจุมพล น้ำสังข์โรงเรียนบ้านหนองทรายประธานกรรมการ
2. นายชัยพร อภัยราชโรงเรียนสาธิต กรรมการ
3. นางรุ่งแสง กลิ่นบัว โรงเรียนบ้านคุยป่ายางกรรมการ
4. นายมานะ กัลพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางเกศินี บึงมุมโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางศิริวรรณณภา ฉิมสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางนัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเกศินี บึงมุมโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางศิริวรรณณภา ฉิมสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางนัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายมานะ กัลพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศิริสุนทรโรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
3. นางทับทิม ตรีเจริญโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิราชภัยโรงเรียนบ้านลานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศิริพร จุลมุสิโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นางนพรัตน์ กองพันธ์โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
3. นางวิภาพร พุทธรักษาโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ ธูปบูชาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
2. นางรวงทอง กวางวิเศษโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ จันทวีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางระวิกานต์ นุชตเวชโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางรัตนา รุณเกษมโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางรวงทอง กวางวิเศษโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายเพ็ง สอนสกุลโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แก้วปงสักโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางจิรา คุ้มเณรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
4. นางสาวปราณี ต่อกรโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
5. นางปริวรดา สิทธิศาตร์โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายเพ็ง สอนสกุลโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แก้วปงสักโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางจิรา คุ้มเณรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
4. นางสาวปราณี ต่อกรโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
5. นางปริวรดา สิทธิศาตร์โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางอุบล สิงห์ทองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ปินตาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นายจิรายุ เถาว์โทโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ปินตาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
2. นายจิรายุ เถาว์โทโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา รักพ่วงโรงเรียนสาธิต กรรมการ
2. นางลัคนา กระต่ายทองโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสรารักษ์ แปลกไปโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางรวงทอง แสงสว่างโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางปรียานารถ สุขสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางระพีพรรณ รอดกำเหนิดโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางปวีณา บังควรโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางยุวนุช สมศรีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางนนทยา สุดไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
2. นายนรินทร์ ขุนมินโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางจรัสศรี สังวรสุวรรณโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ขุนมินโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นางนนทยา สุดไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา สัปทนโรงเรียนป่าถั่วกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางปาริชาติ สอนสังข์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นางสุพาพร อินทาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางวราภรณ์ แสงเมืองโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกัลยา อาจมากโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางตีรณันต์ บุญเนียมโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กรรมการ
3. นางอุมากร ธรรมยาโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางดวงรัตน์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณกรรมการ
2. นางสันทัศน์ ภู่สงค์โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
3. นางศรีออน เนียมนาคโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางครือวัลย์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางพันทิพา ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางพันทิพา ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางพันทิพา ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯกรรมการ
2. นางสาวเกสร สนิทมากโรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
3. นางเมตตา วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
2. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทองครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
2. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทองครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทองครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทองครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทองครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสวาท จีนเพชรโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสวาท จีนเพชรโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมะลิวรรณ มูลลอนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ5กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาพลโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาพลโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พลาพลโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาพลโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาพลโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางครือวัลย์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
2. นางเพทาย ทองคุ้มโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธารายาครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นางสาวสมนึก ภัทรรังษีโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นางสาวสมนึก ภัทรรังษีโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ5กรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ5กรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจินตนา หอมรื่นครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
2. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางพินทิพา ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางพินทิพา ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางพินทิพา ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางพินทิพา ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฟื่องฟ้า เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ5กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธารายาครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจครู ศูนย์ กศ.พิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]