หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 211 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 0 0 0
2 068 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 6 7 6
3 207 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา 0 0 0
4 062 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 3 10 4
5 017 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 15 44 17
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 14 27 19
7 078 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 30 133 55
8 219 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 10 24 11
9 217 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 23 53 24
10 213 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 10 22 10
11 032 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 14 33 25
12 050 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 24 41 34
13 051 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 8 16 11
14 052 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 2 2 2
15 053 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 16 33 26
16 054 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 4 8 6
17 152 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 3 9 5
18 067 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 7 10 7
19 074 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 4 8 5
20 010 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 0 0 0
21 107 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 6 8 7
22 184 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 5 11 7
23 024 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 2 3 2
24 061 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 7 27 13
25 116 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 8 10 10
26 112 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 6 9 7
27 095 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 8 14 10
28 093 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 6 9 8
29 158 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 4 11 4
30 118 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 1 1 1
31 168 โรงเรียนบ้านจันทิมา 13 26 19
32 135 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 1 1
33 125 โรงเรียนบ้านจิกลาด 0 0 0
34 033 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 33 52 42
35 160 โรงเรียนบ้านช่องลม 2 2 2
36 183 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 22 83 32
37 071 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 8 13 8
38 057 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 6 8 8
39 023 โรงเรียนบ้านตลุกงาม 0 0 0
40 127 โรงเรียนบ้านตอรัง 12 26 13
41 038 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 43 71 53
42 169 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 5 4
43 056 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 23 45 38
44 104 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 2 8 4
45 146 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 20 57 34
46 148 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 12 29 15
47 102 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 6 10 6
48 201 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 0 0 0
49 199 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0
50 020 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 5 12 7
51 191 โรงเรียนบ้านท่านา 5 7 6
52 045 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 6 9 6
53 055 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 12 17 15
54 083 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 27 66 34
55 075 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 15 28 18
56 090 โรงเรียนบ้านนานอก 0 0 0
57 031 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 5 13 8
58 117 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 3 10 6
59 009 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 8 35 11
60 088 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 5 19 8
61 043 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 1 1 1
62 105 โรงเรียนบ้านบางลาด 22 45 29
63 163 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 6 6 6
64 155 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 6 10 9
65 099 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 17 27 21
66 172 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 9 16 12
67 098 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 7 21 9
68 022 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 3 6 5
69 012 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 2 8 4
70 139 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 18 35 27
71 165 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 17 30 21
72 176 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 10 40 22
73 162 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 4 7 6
74 150 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 2 6 3
75 030 โรงเรียนบ้านปางขนุน 7 16 11
76 204 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 8 27 13
77 147 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 7 11 8
78 077 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 8 15 10
79 137 โรงเรียนบ้านพานทอง 6 28 13
80 063 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 6 9 8
81 179 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 7 12 9
82 092 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 10 28 14
83 108 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 4 3
84 194 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 4 11 6
85 164 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 12 19 12
86 091 โรงเรียนบ้านลานทอง 6 23 8
87 089 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 11 15 10
88 015 โรงเรียนบ้านลานหิน 13 36 24
89 106 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 26 49 35
90 004 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 13 24 15
91 190 โรงเรียนบ้านวังชมภู 10 18 14
92 084 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 33 71 51
93 059 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 24 74 43
94 111 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 12 27 16
95 064 โรงเรียนบ้านวังทอง 22 34 24
96 073 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 11 24 14
97 070 โรงเรียนบ้านวังประดา 7 11 7
98 115 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 9 32 13
99 100 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 2 7 4
100 141 โรงเรียนบ้านวังโขน 1 2 1
101 026 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 6 11 6
102 086 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 5 15 8
103 029 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 1 1
104 087 โรงเรียนบ้านสมอโคน 2 2 2
105 027 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 10 22 13
106 109 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 3 22 8
107 173 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 1 2 2
108 041 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 39 107 59
109 048 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 15 23 21
110 003 โรงเรียนบ้านหนองกรด 0 0 0
111 060 โรงเรียนบ้านหนองขาม 12 38 22
112 140 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 2 2
113 177 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 15 9
114 082 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 3 2
115 094 โรงเรียนบ้านหนองทราย 3 7 3
116 133 โรงเรียนบ้านหนองทอง 5 8 5
117 170 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 8 27 14
118 171 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 14 28 22
119 066 โรงเรียนบ้านหนองรี 2 4 2
120 156 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 2 3 2
121 185 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 3 9 3
122 005 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 0 0 0
123 065 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 4 13 8
124 175 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 59 140 89
125 136 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 3 15 3
126 103 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 31 53 42
127 028 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 13 46 26
128 151 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
129 187 โรงเรียนบ้านหนองแดน 25 57 36
130 188 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 6 12 9
131 126 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 32 77 44
132 101 โรงเรียนบ้านหนองโสน 25 69 40
133 058 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 28 88 52
134 122 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 4 7 4
135 166 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 1 3 1
136 143 โรงเรียนบ้านหัวยาง 5 15 7
137 114 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 12 21 13
138 144 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 5 8 7
139 153 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 4 5 5
140 157 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 2 4 3
141 161 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 25 61 30
142 014 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 23 38 31
143 195 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 5 15 8
144 189 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 41 76 59
145 011 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 9 16 12
146 085 โรงเรียนบ้านเก่า 3 5 4
147 096 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 5 15 8
148 203 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 7 14 11
149 036 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 5 10 7
150 080 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 18 30 20
151 154 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 1 5 1
152 018 โรงเรียนบ้านเทพนคร 30 61 40
153 049 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 4 8 6
154 132 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 11 26 15
155 121 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 0 0 0
156 097 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 3 24 7
157 145 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 7 15 10
158 110 โรงเรียนบ้านแคทอง 4 6 4
159 142 โรงเรียนบ้านแม่บัว 3 5 4
160 178 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 2 3 2
161 025 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 38 72 56
162 138 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 39 82 49
163 200 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
164 186 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 17 25 18
165 021 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 4 27 11
166 072 โรงเรียนบ้านโนนโก 5 8 5
167 131 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 30 62 37
168 046 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 35 75 46
169 007 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 3 15 6
170 192 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 17 35 22
171 047 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 21 41 21
172 174 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0
173 134 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไืทรงาม) 1 1 1
174 079 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 4 15 4
175 069 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 3 5 3
176 182 โรงเรียนบ้านไทยทวี 1 1 1
177 040 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 2 4 2
178 128 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 3 3
179 019 โรงเรียนบ้านไร่ 10 12 11
180 119 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1 1 1
181 181 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 3 9 5
182 206 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 2 3 2
183 006 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 13 32 21
184 044 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 8 14 8
185 215 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 27 40 27
186 035 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 23 65 39
187 193 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 0 0 0
188 124 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 1 1
189 202 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 0 0 0
190 210 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 7 13 11
191 167 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 22 43 29
192 208 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 5 9 6
193 016 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 14 27 22
194 002 โรงเรียนวัดคูยาง 37 108 58
195 197 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 1 1 1
196 039 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 4 7 5
197 013 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0
198 081 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
199 037 โรงเรียนสหวิทยาคม 18 34 24
200 198 โรงเรียนสาธิต 24 58 34
201 130 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 15 33 23
202 042 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 0
203 129 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 15 26 19
204 113 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 3 3 3
205 001 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 34 94 53
206 220 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 43 134 53
207 218 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 31 68 49
208 076 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 7 23 12
209 214 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 6 6 6
210 149 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 13 27 14
211 216 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1 1 1
212 196 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 9 16 12
213 180 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 18 55 25
214 120 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 22 44 30
215 123 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 13 34 23
216 205 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 25 54 35
217 212 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 32 77 41
218 209 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 3 9 6
219 034 โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง 0 0 0
220 159 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 1 1 1
221 226 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล 2 4 2
222 227 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 1 3 2
223 221 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 26 55 28
224 225 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 22 39 31
225 222 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 22 47 24
226 223 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 20 48 26
227 224 โรงเรียนเทศบาล 3 5 11 9
228 229 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 9 51 9
รวม 2387 5446 3296
8742

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]