หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมยศ รอดพร้อม รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวันชัย มีโภชน์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมเกียรติ์ เอี่ยมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมชาย โตจีน รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทินกร หมวกแก้ว รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผอ.ศูนย์ กศ.พิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายประจักษ์ ศรสาลี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวัฒนา ศรีตนชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
17 นางนริศรา เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางจันทร เพชรบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นายจงวิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายคณาพงษ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
26 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
27 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
28 นางกรรดา วัชรวิเชษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นายมานะ กัลปพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนเรียนร่วม
32 นายคำรณ แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33 นายธนกรกฤษ อินมล ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
34 น.ส.วรรณกร ชูแผ้ว ธุรการ ร.ร.บ้านแคทอง บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
35 นางสุชัญญา บัวผัน ครู ร.ร.อนุบาลไทรงาม บันทึกคะแนนผลการแข่งขันปฐมวัย
36 น.ส.ปาริชาติ นุ่มน่วม ธุรการ รร. อ่างทองพัฒนา บันทึกคะแนนผลการแข่งขันปฐมวัย
37 สุชัญญา บัวผัน ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม บันทึกคะแนนผลการแข่งขันปฐมวัย
38 น.ส.เกศวดี แก่งศิริ ธุรการ รร.สหวิทยาคม บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 น.ส.สิริภรณ์ ไชยภักดิ์ ธุรการ รร.นิคมสร้างตนเอง 1 บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางเพียงตะวัน เครือยา ครู รร.อนุบาลกำแพงเพชร บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นายสมศักดิ์ ขันทอง ครู รร.อนุบาลกำแพงเพชร บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นายธัญญาฤทธิ์ แดงใจ ครู รร.บ้านท่าเสลี่ยง บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
43 น.ส.เกศรินทร์ พูลสมบัติ ธุรการ รร.บ้านเกาะรากเสียด บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
44 นายชวรัฐ สุทธมุสิก ธุรการ รร.บ้านทรงธรรม บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 น.ส.ฐานิดา พลกล้า ธุรการ รร.บ้านเทพนคร บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
46 น.ส.ฐานิดา พลกล้า ธุรการ รร.บ้านเทพนคร บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
47 นายปกรณ์ กระบวนศรี ครู ธุรการ รร.บ้านบ่อสามแสน บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48 นายกิตติศักดิ์ ผลไพบูลย์ ครู รร.บ้านใหม่พัฒนา บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49 น.ส.ดลยา ยอดเพชร ครู รร.บ้านหัวยาง บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
50 น.ส.จิฬาพร ยศสาย ธุรการ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
51 น.ส.ขวัญเรือน พวงสมบัติ ธุรการ รร.บ้านดงซ่อม บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
52 นายทศพล พิมพ์เมืองทอง ธุรการ รร.บ้านหนองแดน บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
53 น.ส.สมฤดี แก้วกระจ่าง ธุรการ รร.บ้านโนนสมบูรณ์ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
54 น.ส.สุภาวดี กนกสิงห์ พนักงานราชการ สพป.กพ.1 บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
55 น.ส.ลำเพย เกตุแก้ว ครู รร.บ้านโขมงหัก บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
56 น.ส.เกษริน เกษนาค ธุรการ รร.บ้านโขมงหัก บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
57 นางณันท์ขจร กันชาติ ครู รร.อนุบาลกำแพงเพชร บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 น.ส.ขนิษฐา เนื้อไม้ ครู รร.บ้านลานหิน บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
59 น.ส.ณฐมน อุบลสว่างวงศ์ ธุรการ รร.บ้านพรานกระต่าย บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
60 นายทศพล เนื้อไม้ ธุรการ รร.บ้านคุยบ้านโอง บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
61 นายวัชรพันธ์ วัชรนันทวิศาล พนักงานราชการ สพป.กพ.1 บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
62 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา วิเชียรสาร ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านลำมะโกรก บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
63 นายคณพศ จินดาพงษ์ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
64 นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุล ครูอัตราจ้าง ร.ร.วัดคูยาง บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
65 น.ส.โสพิศ กันทะบุตร ครูอัตราจ้าง ร.ร.วัดคูยาง บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
66 น.ส.วิภารัตน์ จุลกลับ พนักงานราชการ สพป.กพ.1 บันทึกคะแนนผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
67 นางสาวสุมาลี แย้มยิน เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กพ.1 บันทึกคะแนนผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ นักเรียนเรียนร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]