สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 42 9 5 3 56
2 วัดคูยาง 24 7 3 2 34
3 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 23 15 3 2 41
4 อนุบาลกำแพงเพชร 22 6 2 3 30
5 บ้านสุวรรณภูมิ 20 7 5 7 32
6 เจริญสุขอุดมวิทยา 19 8 3 2 30
7 ปัทมดรุณวิทย์ 19 1 5 2 25
8 บ้านโนนจั่น 18 13 4 4 35
9 บ้านทรงธรรม 17 15 8 3 40
10 บ้านโพธิ์พัฒนา 17 8 4 1 29
11 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 17 4 2 4 23
12 สาธิต 16 5 2 1 23
13 บ้านชัยภูมิ 15 9 7 1 31
14 บ้านเกาะรากเสียด 14 12 10 4 36
15 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 14 6 7 3 27
16 อนุบาลธรรมรัตน์ 12 9 6 4 27
17 บ้านหนองแดน 12 5 6 2 23
18 บ้านเกาะน้ำโจน 12 5 4 1 21
19 บ้านโนนใหญ่ 11 11 4 3 26
20 บ้านท่าไม้ 11 10 3 0 24
21 บ้านวังชะโอน 11 5 6 9 22
22 ผินสหราษฎร์พัฒนา 11 4 4 2 19
23 บ้านเทพนคร 11 3 7 5 21
24 อ่างทองพัฒนา 10 6 3 5 19
25 บ้านบางลาด 10 3 4 2 17
26 บ้านหนองหัววัว 9 8 8 4 25
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 9 7 3 3 19
28 บ้านโขมงหัก 9 6 6 4 21
29 บ้านลานไผ่ 9 5 4 5 18
30 บ้านดงซ่อม 9 3 6 4 18
31 อนุบาลลานกระบือ 9 3 1 0 13
32 ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 8 9 5 3 22
33 บ้านหนองโสน 8 7 6 2 21
34 บ้านวังตะเคียน 8 6 3 3 17
35 บ้านบ่อแก้ว 8 5 4 1 17
36 บ้านบึงพิไกร 8 5 1 3 14
37 บ้านวังทอง 8 4 4 6 16
38 บ้านท่าเสากระโดง 8 3 0 0 11
39 บ้านประดาเจ็ดรัง 8 1 1 0 10
40 บ้านเกศกาสร 7 11 2 3 20
41 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 7 10 1 3 18
42 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 7 7 3 1 17
43 อนุบาลไทรงาม 7 5 5 4 17
44 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 7 3 1 2 11
45 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 7 1 4 1 12
46 วัฒนราษฎร์ศึกษา 6 5 7 2 18
47 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 4 4 1 14
48 บ้านจันทิมา 6 3 2 2 11
49 บ้านบึงมาลย์ 6 3 0 0 9
50 บ้านหนองใหญ่ 5 11 7 4 23
51 สหวิทยาคม 5 6 4 2 15
52 บ้านตอรัง 5 4 1 2 10
53 บ้านใหม่พัฒนา 5 3 7 1 15
54 บ้านหนองมะเกาะ 5 3 1 3 9
55 บ้านหนองขาม 5 2 2 2 9
56 บ้านวังน้ำขาว 5 2 2 2 9
57 บ้านลานสะเดา 5 1 4 0 10
58 บ้านลำมะโกรก 5 1 2 3 8
59 บ้านลานกระทิง 5 1 2 1 8
60 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 5 0 0 2 5
61 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 4 7 7 5 18
62 บ้านทุ่งตาพุก 4 7 5 7 16
63 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 4 7 4 4 15
64 วัดกัลปพฤกษ์ 4 6 2 2 12
65 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 4 5 2 2 11
66 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 4 5 0 0 9
67 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 4 3 5 4 12
68 บ้านคุยบ้านโอง 4 3 1 0 8
69 บ้านเนินกรอย 4 2 4 1 10
70 บ้านพรานกระต่าย 4 2 2 0 8
71 อนุบาลภู่ขจร 4 2 0 0 6
72 บ้านเกาะสะบ้า 4 1 4 0 9
73 บ้านคุยป่ายาง 4 1 3 0 8
74 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 4 1 2 3 7
75 บ้านเทียมเจริญ 4 0 0 0 4
76 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 8 3 4 14
77 บ้านประชาสุขสันต์ 3 8 0 5 11
78 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 3 7 1 1 11
79 บ้านใหม่สามัคคี 3 6 8 3 17
80 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 3 6 2 2 11
81 สิริแก้วเจริญ 3 5 5 2 13
82 บ้านสระสิงห์โต 3 5 0 2 8
83 บ้านหนองเต่าสามัคคี 3 4 3 0 10
84 บ้านห้วยน้ำใส 3 3 4 0 10
85 บ้านวังตะแบก 3 3 2 3 8
86 ดรุณานุกูลหัวถนน 3 3 2 0 8
87 เทศบาลลานกระบือ 3 3 1 1 7
88 บ้านลานหิน 3 2 4 3 9
89 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 3 2 2 0 7
90 บ้านหนองปากดง 3 2 1 2 6
91 บ้านพานทอง 3 2 1 0 6
92 บ้านคลองเมือง 3 2 0 0 5
93 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
94 บ้านคุยมะม่วง 3 1 0 0 4
95 บ้านมะเดื่อชุมพร 3 0 2 2 5
96 บ้านปรือพันไถ 3 0 1 0 4
97 บ้านลานตาบัว 2 5 4 1 11
98 บ้านคลองใหญ่ใต้ 2 5 0 0 7
99 หนองลวกราษฎร์บำรุง 2 4 4 1 10
100 บ้านวังชมภู 2 4 0 3 6
101 บ้านเขาน้ำเพชร 2 4 0 1 6
102 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 2 3 2 1 7
103 บ้านวังโบสถ์ 2 3 1 0 6
104 บ้านบึงกระดาน 2 3 0 1 5
105 บ้านเกาะพิมูล 2 3 0 0 5
106 บ้านไร่ 2 2 3 2 7
107 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 2 2 2 0 6
108 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 2 2 1 0 5
109 บ้านวังประดา 2 2 0 3 4
110 นิยมราษฎร์วิทยา 2 2 0 0 4
111 บ้านอาชานุสรณ์ 2 2 0 0 4
112 บ้านคลองห้วยยั้ง 2 1 2 1 5
113 บ้านทุ่งมหาชัย 2 1 1 4 4
114 บ้านทุ่งรวงทอง 2 1 0 3 3
115 บ้านหนองทราย 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองหัวควาย 2 1 0 0 3
117 บ้านปางขนุน 2 0 4 1 6
118 บ้านคุยป่ารัง 2 0 3 1 5
119 วัฒนศิริวิทยา 2 0 3 0 5
120 บ้านท่านา 2 0 2 1 4
121 บ้านไร่ลำปาง 2 0 1 0 3
122 บ้านไตรตรึงษ์ 2 0 1 0 3
123 บ้านนาป่าแดง 2 0 0 1 2
124 บ้านเมืองพาน 2 0 0 0 2
125 บ้านอินทรานุสรณ์ 2 0 0 0 2
126 บ้านทุ่งน้ำตก 2 0 0 0 2
127 นารีราษฎร์สามัคคี 1 5 2 1 8
128 อนุบาลพรานกระต่าย 1 4 2 0 7
129 บ้านลานทอง 1 4 0 1 5
130 บ้านทุ่งมหาศาล 1 4 0 0 5
131 บ้านวังไม้แดง 1 4 0 0 5
132 บ้านมอสมบัติ 1 2 2 1 5
133 บ้านบึงลูกนก 1 2 1 3 4
134 คลองใหญ่วิทยา 1 2 1 2 4
135 วัดราษฎร์เจริญพร 1 2 0 1 3
136 บ้านเก่า 1 2 0 0 3
137 ตรีจุฬาศึกษา 1 2 0 0 3
138 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1 2 0 0 3
139 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 1 3 1 5
140 บ้านดงตาจันทร์ 1 1 3 1 5
141 บ้านโนนโก 1 1 2 1 4
142 บ้านโนนสมอ 1 1 2 0 4
143 บ้านดาดทองเจริญ 1 1 1 2 3
144 บ้านเขาวังเยี่ยม 1 1 1 2 3
145 บ้านหนองไม้กอง 1 1 1 1 3
146 บ้านทรายทอง 1 1 0 1 2
147 เพ็ชระศึกษา 1 1 0 1 2
148 บ้านแก้วสุวรรณ 1 1 0 0 2
149 ประชารัฐพัฒนา 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองรี 1 1 0 0 2
151 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 1 1 0 0 2
152 บ้านช่องลม 1 1 0 0 2
153 บ้านบ่อสามแสน 1 1 0 0 2
154 บ้านปลักไม้ดำ 1 1 0 0 2
155 อนุบาลดรุณานุกูล 1 1 0 0 2
156 บ้านวังมะค่า 1 0 4 4 5
157 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 1 0 1 0 2
158 บ้านสมอโคน 1 0 0 1 1
159 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 1 0 0 0 1
160 บ้านเด่นพระ 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองตากล้า 1 0 0 0 1
162 วัดพระบรมธาตุ 1 0 0 0 1
163 บ้านคุยแขวน 1 0 0 0 1
164 บ้านหงษ์ทอง 0 4 2 4 6
165 บ้านเขาคีริส 0 4 1 0 5
166 ปราสาทอนุสรณ์ 0 3 4 1 7
167 บ้านนาบ่อคำ 0 3 2 0 5
168 บ้านใหม่เขานิยม 0 3 1 0 4
169 บ้านหนองทอง 0 3 0 1 3
170 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 3 0 0 3
171 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 3 0 0 3
172 เทศบาล 3 0 2 3 0 5
173 บ้านท่าเสลี่ยง 0 2 1 3 3
174 บ้านบึงทับแรต 0 2 1 2 3
175 บ้านคลองสีนวล 0 2 1 1 3
176 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 2 0 2 2
177 บ้านไทรย้อย 0 2 0 0 2
178 บ้านคุยประดู่ 0 1 4 1 5
179 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 2 2 3
180 บ้านแคทอง 0 1 2 0 3
181 บ้านลานช้างท่าว 0 1 1 1 2
182 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 0 1 1 0 2
183 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 1 1 0 2
184 บ้านหนองละมั่งทอง 0 1 1 0 2
185 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 1 1 0 2
186 บ้านป่าถั่ว 0 1 0 4 1
187 บ้านหนองวัวดำ 0 1 0 1 1
188 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 0 1 0 1 1
189 บ้านแม่บัว 0 1 0 0 1
190 บ้านน้ำโท้ง 0 1 0 0 1
191 บ้านศรีไกรลาศ 0 1 0 0 1
192 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 0 1
193 บ้านไทยทวี 0 1 0 0 1
194 อนุบาลสมนึก 0 1 0 0 1
195 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 1 0 0 1
196 บ้านลานดอกไม้ 0 0 3 1 3
197 บ้านหัวยาง 0 0 1 2 1
198 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 1 2 1
199 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 1 0 1
200 บ้านหนองคล้า 0 0 1 0 1
201 บ้านคลองเรือ 0 0 0 2 0
202 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 1 0
203 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 1 0
204 บ้านใหม่สามัคคี (ไืทรงาม) 0 0 0 1 0
205 บ้านไร่ดง 0 0 0 1 0
206 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 1 0
207 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 0 0 1 0
208 บ้านวังโขน 0 0 0 0 0
รวม 867 628 409 298 1,904