สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 34 8 5 3 47
2 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 23 15 3 2 41
3 อนุบาลกำแพงเพชร 22 6 2 3 30
4 บ้านสุวรรณภูมิ 20 7 5 7 32
5 วัดคูยาง 20 6 3 1 29
6 เจริญสุขอุดมวิทยา 19 8 3 2 30
7 ปัทมดรุณวิทย์ 19 1 5 2 25
8 บ้านโนนจั่น 18 13 4 4 35
9 บ้านโพธิ์พัฒนา 17 8 4 1 29
10 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 17 4 2 4 23
11 สาธิต 16 5 2 1 23
12 บ้านทรงธรรม 14 13 8 3 35
13 บ้านเกาะรากเสียด 14 12 10 4 36
14 บ้านชัยภูมิ 14 9 7 1 30
15 อนุบาลธรรมรัตน์ 12 9 6 4 27
16 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 12 6 7 3 25
17 บ้านเกาะน้ำโจน 12 5 4 1 21
18 บ้านโนนใหญ่ 11 11 4 3 26
19 บ้านท่าไม้ 11 10 3 0 24
20 บ้านบางลาด 10 2 4 2 16
21 บ้านหนองหัววัว 9 8 8 4 25
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 9 7 3 3 19
23 บ้านลานไผ่ 9 5 4 5 18
24 บ้านหนองแดน 9 4 6 2 19
25 อนุบาลลานกระบือ 9 3 1 0 13
26 ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 8 9 5 3 22
27 บ้านหนองโสน 8 7 6 2 21
28 บ้านวังตะเคียน 8 6 3 3 17
29 บ้านวังชะโอน 8 5 6 9 19
30 บ้านบ่อแก้ว 8 5 4 1 17
31 บ้านบึงพิไกร 8 5 1 3 14
32 บ้านวังทอง 8 4 4 6 16
33 บ้านท่าเสากระโดง 8 3 0 0 11
34 บ้านดงซ่อม 8 1 6 4 15
35 บ้านประดาเจ็ดรัง 8 1 1 0 10
36 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 7 10 1 3 18
37 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 7 7 3 1 17
38 อนุบาลไทรงาม 7 5 5 4 17
39 ผินสหราษฎร์พัฒนา 7 4 4 2 15
40 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 7 1 4 1 12
41 บ้านเกศกาสร 6 11 2 3 19
42 วัฒนราษฎร์ศึกษา 6 5 7 2 18
43 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 4 4 1 14
44 บ้านโขมงหัก 6 3 6 4 15
45 บ้านจันทิมา 6 3 2 2 11
46 บ้านบึงมาลย์ 6 3 0 0 9
47 บ้านหนองใหญ่ 5 11 7 4 23
48 สหวิทยาคม 5 6 4 2 15
49 อ่างทองพัฒนา 5 6 3 5 14
50 บ้านตอรัง 5 4 1 2 10
51 บ้านหนองมะเกาะ 5 3 1 3 9
52 บ้านใหม่พัฒนา 5 2 7 1 14
53 บ้านวังน้ำขาว 5 2 2 2 9
54 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 5 2 1 2 8
55 บ้านลานสะเดา 5 1 4 0 10
56 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 5 0 0 2 5
57 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 4 7 7 5 18
58 บ้านทุ่งตาพุก 4 7 5 7 16
59 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 4 7 4 4 15
60 วัดกัลปพฤกษ์ 4 6 2 2 12
61 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 4 5 2 2 11
62 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 4 3 5 4 12
63 บ้านคุยบ้านโอง 4 3 1 0 8
64 บ้านเทพนคร 4 2 6 5 12
65 บ้านเนินกรอย 4 2 4 1 10
66 บ้านหนองขาม 4 2 2 2 8
67 บ้านพรานกระต่าย 4 2 2 0 8
68 อนุบาลภู่ขจร 4 2 0 0 6
69 บ้านคุยป่ายาง 4 1 3 0 8
70 บ้านลำมะโกรก 4 1 2 3 7
71 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 4 1 2 3 7
72 บ้านเทียมเจริญ 4 0 0 0 4
73 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 8 3 4 14
74 บ้านประชาสุขสันต์ 3 8 0 5 11
75 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 3 7 1 1 11
76 บ้านใหม่สามัคคี 3 6 8 3 17
77 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 3 6 2 2 11
78 สิริแก้วเจริญ 3 5 5 2 13
79 บ้านสระสิงห์โต 3 5 0 2 8
80 บ้านห้วยน้ำใส 3 3 4 0 10
81 บ้านวังตะแบก 3 3 2 3 8
82 ดรุณานุกูลหัวถนน 3 3 2 0 8
83 เทศบาลลานกระบือ 3 3 1 1 7
84 บ้านหนองปากดง 3 2 1 2 6
85 บ้านพานทอง 3 2 1 0 6
86 บ้านคลองเมือง 3 2 0 0 5
87 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
88 บ้านเกาะสะบ้า 3 0 4 0 7
89 บ้านมะเดื่อชุมพร 3 0 2 2 5
90 บ้านปรือพันไถ 3 0 1 0 4
91 บ้านลานตาบัว 2 5 4 1 11
92 บ้านคลองใหญ่ใต้ 2 5 0 0 7
93 หนองลวกราษฎร์บำรุง 2 4 4 1 10
94 บ้านวังชมภู 2 4 0 3 6
95 บ้านวังโบสถ์ 2 3 1 0 6
96 บ้านบึงกระดาน 2 3 0 1 5
97 บ้านเกาะพิมูล 2 3 0 0 5
98 บ้านไร่ 2 2 3 2 7
99 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 2 2 2 0 6
100 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 2 2 2 0 6
101 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 2 2 1 0 5
102 บ้านวังประดา 2 2 0 3 4
103 นิยมราษฎร์วิทยา 2 2 0 0 4
104 บ้านอาชานุสรณ์ 2 2 0 0 4
105 บ้านลานหิน 2 1 4 3 7
106 บ้านคลองห้วยยั้ง 2 1 2 1 5
107 บ้านทุ่งมหาชัย 2 1 1 4 4
108 บ้านทุ่งรวงทอง 2 1 0 3 3
109 บ้านหนองทราย 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองหัวควาย 2 1 0 0 3
111 บ้านคุยมะม่วง 2 1 0 0 3
112 บ้านปางขนุน 2 0 4 1 6
113 บ้านคุยป่ารัง 2 0 3 1 5
114 วัฒนศิริวิทยา 2 0 3 0 5
115 บ้านท่านา 2 0 2 1 4
116 บ้านไร่ลำปาง 2 0 1 0 3
117 บ้านไตรตรึงษ์ 2 0 1 0 3
118 บ้านนาป่าแดง 2 0 0 1 2
119 บ้านเมืองพาน 2 0 0 0 2
120 บ้านอินทรานุสรณ์ 2 0 0 0 2
121 บ้านทุ่งน้ำตก 2 0 0 0 2
122 นารีราษฎร์สามัคคี 1 5 2 1 8
123 อนุบาลพรานกระต่าย 1 4 2 0 7
124 บ้านลานทอง 1 4 0 1 5
125 บ้านวังไม้แดง 1 4 0 0 5
126 บ้านทุ่งมหาศาล 1 3 0 0 4
127 บ้านมอสมบัติ 1 2 2 1 5
128 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 2 2 0 5
129 บ้านบึงลูกนก 1 2 1 3 4
130 คลองใหญ่วิทยา 1 2 1 2 4
131 วัดราษฎร์เจริญพร 1 2 0 1 3
132 ตรีจุฬาศึกษา 1 2 0 0 3
133 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1 2 0 0 3
134 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1 2 0 0 3
135 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 1 3 1 5
136 บ้านดงตาจันทร์ 1 1 3 1 5
137 บ้านโนนโก 1 1 2 1 4
138 บ้านโนนสมอ 1 1 2 0 4
139 บ้านดาดทองเจริญ 1 1 1 2 3
140 บ้านเขาวังเยี่ยม 1 1 1 2 3
141 บ้านหนองไม้กอง 1 1 1 1 3
142 บ้านทรายทอง 1 1 0 1 2
143 เพ็ชระศึกษา 1 1 0 1 2
144 ประชารัฐพัฒนา 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองรี 1 1 0 0 2
146 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 1 1 0 0 2
147 บ้านช่องลม 1 1 0 0 2
148 บ้านบ่อสามแสน 1 1 0 0 2
149 บ้านปลักไม้ดำ 1 1 0 0 2
150 บ้านเขาน้ำเพชร 1 1 0 0 2
151 อนุบาลดรุณานุกูล 1 1 0 0 2
152 บ้านวังมะค่า 1 0 4 4 5
153 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 1 0 1 0 2
154 บ้านสมอโคน 1 0 0 1 1
155 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 1 0 0 0 1
156 บ้านเด่นพระ 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองตากล้า 1 0 0 0 1
158 วัดพระบรมธาตุ 1 0 0 0 1
159 บ้านคุยแขวน 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 4 3 0 7
161 บ้านหงษ์ทอง 0 4 2 4 6
162 บ้านเขาคีริส 0 4 1 0 5
163 ปราสาทอนุสรณ์ 0 3 4 1 7
164 บ้านใหม่เขานิยม 0 3 1 0 4
165 บ้านหนองทอง 0 3 0 1 3
166 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 3 0 0 3
167 เทศบาล 3 0 2 3 0 5
168 บ้านนาบ่อคำ 0 2 2 0 4
169 บ้านท่าเสลี่ยง 0 2 1 3 3
170 บ้านบึงทับแรต 0 2 1 2 3
171 บ้านคลองสีนวล 0 2 1 0 3
172 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 2 0 2 2
173 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 2 0 0 2
174 บ้านเก่า 0 2 0 0 2
175 บ้านไทรย้อย 0 2 0 0 2
176 บ้านคุยประดู่ 0 1 4 1 5
177 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 2 2 3
178 บ้านแคทอง 0 1 2 0 3
179 บ้านลานช้างท่าว 0 1 1 1 2
180 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 0 1 1 0 2
181 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 1 1 0 2
182 บ้านหนองละมั่งทอง 0 1 1 0 2
183 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 1 1 0 2
184 บ้านป่าถั่ว 0 1 0 4 1
185 บ้านหนองวัวดำ 0 1 0 1 1
186 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 0 1 0 1 1
187 บ้านแก้วสุวรรณ 0 1 0 0 1
188 บ้านแม่บัว 0 1 0 0 1
189 บ้านน้ำโท้ง 0 1 0 0 1
190 บ้านศรีไกรลาศ 0 1 0 0 1
191 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 0 1
192 บ้านไทยทวี 0 1 0 0 1
193 อนุบาลสมนึก 0 1 0 0 1
194 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 1 0 0 1
195 บ้านลานดอกไม้ 0 0 3 1 3
196 บ้านลานกระทิง 0 0 2 1 2
197 บ้านหัวยาง 0 0 1 2 1
198 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 1 2 1
199 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 1 0 1
200 บ้านหนองคล้า 0 0 1 0 1
201 บ้านคลองเรือ 0 0 0 2 0
202 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 1 0
203 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 1 0
204 บ้านใหม่สามัคคี (ไืทรงาม) 0 0 0 1 0
205 บ้านไร่ดง 0 0 0 1 0
206 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 1 0
207 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 0 0 1 0
208 บ้านวังโขน 0 0 0 0 0
รวม 799 601 408 294 2,102