ผู้บริหารโครงการและผู้ประสานงาน
ผู้บริหารโครงการ นายประจักษ์ ศรสาลี 0816751684,นายอนันต์ จินดาพงษ์ 0862166610,นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า 0816051405 ผู้ประสานงานการแข่งขัน ปฐมวัย: นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ 0827859144/ภาษาไทย :นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง 0817854501,นางจันทร เพชรบูรณ์ 0869385242,นางนริศรา เสาแก้ว 0897057238 / คณิตศาสตร์ :นายจงวิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง 0815965911,นางนัยนา นิลคล้าย 0812819157 / วิทยาศาสตร์ : นางทิพวรรณ สุวรรณ 0813799219,นายคณาพงษ์ ศรีสุข 086936 9490/หุ่นยนต์ : นางเตือนใจ กุลมิ่ง 0816047287/ สังคมศึกษาฯ : นายคำรณ แสนหาญ 0869259179, นายธรกรกฤษ อินมล 0896437308 / ภาษาอังกฤษ : นางกรรดา วัชรวิเชษฐ์ 0864413397,นางวีระวรรณ หัดไทย 0898598970/สุขศึกษา พละศึกษา : นายวัฒนา ศรีตนชัย0848173797 /ศิลปะ : นายอนันต์ จินดาพงษ์ 0862166610 /ดนตรี:นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว 0812803478 / นาฏศิลป์ :นางจันแรม พงษ์สิงห์ 0869252580 /การงานและอาชีพ:นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ 0816042843,นางนัททิกา แดงชาติ0812832496 /คอมพิวเตอร์ : นายไพฑูรย์ มะณู 0875720939 /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นายมานะ กัลปพฤกษ์ 0899606523 /การศึกษาพิเศษ : นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ 0865927512 ผู้ดูแลระบบการส่งข้อมูล : ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 0812804332
วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:21 น.